NORGE NOREG NORWAY: NORRØN HISTORIE: N.EUROPA

ANDRE SKRIVEMÅTER: NORVEGIA NORJE NORVEGR NORWEGEN NOORWEGEN.
HISTORIE ER LANDETS HUKOMMELSE. SLEKTS-HISTORIE ER SLEKTENS HUKOMMELSE. ET LAND UTEN HISTORIE= ET SKIP UTEN SJØKART. SAMTIDEN ER ET RESULTAT AV HISTORIEN. Å TALE OM NORGES HISTORIE UTEN Å NEVNE DEN 1200 ÅRS GAMLE "KONGEREKKEN" BLIR MENINGSLØST. "KONGEREKKEN" ER NORGES ELDSTE SLEKTS-TAVLE (865>>) SOM HAR SITT UTGANGSPUNKT I 2 ELDRE (:FØR-KRISTNE) KONGELIGE ANE-TAVLER: "VESTFOLD-KONGENES ÆTT" (CA.500-865) OG "HÅLØYGEÆTTA" (CA.300-865). "ET LAND UTEN HISTORIE ER ET FATTIG LAND". OM HISTORIEMANGEL: "MOT DÅRSKAPEN KJEMPER SELV GUDENE FORGJEVES...". FOR Å FORSTÅ SAMTIDEN MÅ MAN KJENNE HISTORIEN. ET LANDS IDENTITET ER FRAMFOR ALT SPRÅK OG HISTORIE. KUNNSKAP ER MAKT. UNIVERSITETENE (:OG MUSEER) HAR ALLTID LAGT STOR VEKT PÅ DET HISTORISKE NEDTEGNEDE MATRIALET- IKKE MINST SAGA-LITTERATUREN SOM ER FORFATTET PÅ ISLAND FRA CA.962 ("HÅLØYGJATAL" AV ØIVIND SKALDESPILLER FRA NORDLAND SOM UTVANDRET MED FAMILIEN TIL BORG PÅ ØSTKYSTEN AV ISLAND). UNITED KINGDOM HAR NORD-EUROPAS ELDSTE UNIVERSITET [:OXFORD UNIVERSITY] GRUNNLAGT I 1098. DE BRITISKE ØER UTE I ATLANTERHAVET HAR KONGELIGE ÆTTE-TAVLER MED EN MYE STØRRE GRAD AV NØYAKTIGHET MHT: ÅRSTALL (:HELT TILBAKE TIL 300-TALLET) I FORHOLD TIL "REGENTREKKENE" I NORDEN (:SCANDINAVIA). "DEN ANGELSAKSISKE KRØNIKE" BRESKRIVER ANGELSAKSERNES HISTORIE OG KONGERIKER OG DEKKER TIDSROMMET FRA ÅR 1 TILL 1154. INNHOLDET ER NEDSKREVET PÅ FORSKJELLIGE STEDER. DE FLESTE ORIGINAL-MANUSKRIPTENE EIES I DAG AV BRITISH MUSEUM. "HÅRFAGRE-ÆTTA" (865-1388) OG FORLENGELSEN AV DEN (UNDER DEN NORSK-DANSKE UNION) VIA DEN NORSKE DRONNING MARGRETHE 1 (1388-1412) M.W: KONG HÅKON VI MAGNUSSON (1343-1380) OG UTALLIGE GIFTEMÅL MELLOM SVENSKE DANSKE OG ENGELSKE KONGE-HUS UTGJØR DEN NÅVÆRENDE "KONGEREKKEN". I 1814 OPPHØRTE "DEN DANSK-NORSKE UNION"- OG NORGE TILHØRTE DE PÅFØLGENDE 91 ÅR SVERIGE UNDER "DEN SVENSK-NORKE UNION" FRAM TIL 1905. ETTER KRONINGEN AV KONG HAAKON VII I NIDAROSDOMEN I JUNI 1906 OPPSTO KONGERIKET NORGE PÅNYTT: ETTER 517 ÅR UTEN EGET SELVSTYRE OG STYRT FRA AV SINE NABO-LAND. UAVHENGIGHET FIKK NORGE VED UNIONS-OPPLØSNINGEN 1 1905. KONG HARALD V ER NORGES 3. TRONARVING SIDEN DENGANG. KRONINGS-SEREMONIENE ER BLITT FJERNET ETTER 1905 OG ERSTATTET AV SIGNINGS-SEREMONIER I NORGE. OLAV V BLE SÅLEDES SIGNET I NIDAROSDOMEN I 1958. KONGEREKKEN HAR ALLTID VÆRT PILARET OG GRUNNSTAMMEN AV DE ELDSTE FAMILITRÆR OG SLEKTSTRÆR SOM ER BEVART OG TATT VARE PÅ I KONGEDØMMET NORGE SIDEN HARALD I HALVFANSON HÅRFAGRE (865-933). "KONGEREKKEN" SOM INCLUDERER "HÅRFAGREÆTTA" FØR 1380-ÅRENE- HAR ET ENDA ELDRE OPPHAV I DEN SÅKALTE (1) "HÅLØYGÆTTA" (CA.300-865) I TRØNDELAG OG NORD-NORGE OG (2) "VESTFOLDKONGENES ÆTT" (CA.500-865) I TØNSBERG OG VESTFOLD- HVORAV SISTNEVNTE ÆTT HAR SITT EGENTLIG OG OPPHAVELIGE UTSPRING I "YNGLINGE-ÆTTA" (CA.300-900) I UPPSALA NORDOM STOCKHOLM. SANNSYNLIGVIS HAR DENNE SVENSKE FØRKRISTNE KONGELIGE ÆTTA OGSÅ GREINER TIL ØYA GOTLAND I ØSTERSJØEN- SOM ENGANG SKAPTE DYNASTIER I UKRAINA: "ØSTGOTHERNE" (CA.350-553) HVORAV 11 KONGENAVN OG DERES HISTORIE ER KJENT OG BEVART VIA: GRESKE OG ROMERSKE HISTORIE-FORFATTERE I FOLKEVANDRINGSTIDEN. "ØST-GOTHERNE" I UKRAINA OG NORDOM SVARTEHAVET (:OG "KRIM-GOTHERNE" SOM ENNÅ EKSISTERTE PÅ 1600-TALLET) TILHØRER DEN ELDSTE DEL AV RUSSLANDS (OG SVERIGES= GOTLAND) NEDSKREVNE HISTORIE. GOTERNES HISTORIE ER BEVART I FORFATTEREN JORDANES VERK "DE ORIGINE AQTIBUSQUE GETARUM" ("OM GOTERNES HISTORIE OG GJERNINGER") SOM ER EN FORKORTET UTGAVE AV ET TAPT VERK AV DEN ROMERSK-LATINSKE FORFATTEREN CASSIODORUS (- CA.585). EN DEL AV GOTERNES HISTORIE ER OGSÅ SKREVET AV DEN GRESKE FORFATTEREN PROKOPIOS (CA.550). SAMTIDIGE ELLER ELDRE GERMANSKE FOLKESTAMMER MED TILKNYTNING GOTERNE (: JARLER=EARLS=ERULERE= HERULERE RYGHERE LANGOBARDERER ALEMANNERE CHERUSKERE M.FL) ER BEVART AV FORFATTERE SOM FKS: GREGOR AV TOURS (538-594) I "FRANKER-KRØNIKENE" TACITUS (56-120) OG CÆSAR (100-44 ). "VOLSUNGESAGAEN" ER AV MYTOLOGISK VERDI OG CHARACTER. DEN FORTELLER OGSÅ OM DE ELDSTE TIDER I EUROPA. LIKEVEL OPPSTÅR DET ET TOMROM I RUSSLANDS HISTORIE ETTER DEN SISTE ØSTGOTHER-KONGEN TEIAS (552-553). INGEN HISTORIE Å ÅRSTALL I 300 ÅR ER VIDERE FRAMOVER BEVART- HVERKEN KONGER ELLER NEDSKREVEN I HISTORIE. RUSSLAND DUKKER SÅ ETTERHVERT OPP IGJEN I DET HISTORISKE LYSET I SÅKALT "RUSSISK VIKING-TID" MED DE SVENSKE VIKING-KONGENE: RURIK G.M.INGRID EFANDRA VON NOORWEGEN (HENNNES NAVN ER BEVART I ET NEDERLANDSK ARKIV) OG HELGE (OLEG) SOM BOSATTE SEG I NOVGOROD (:NYGÅRD). ETTERHVERT BLE HOVEDSTADEN FLYTTET FRA NOVGOROD TIL KIEV I VEST-UKRAINA DER DE SVENSK-ÆTTEDE ØST-GOTHER-KONGENE TIDLIGERE I HISTORIEN HADDE LEVD OG REGJERT SINE HISTORISKE DOCUMENTERTE DYNASTIER. HISTORIKERNE MENER AT ØST-GOTHERNE HADDE SLEKTSKAPS-FORBINDELSER TIL DE ENDA ELDRE SCHYTERNE (300 FØR VÅR TIDSREGNING) MED PERSISK OPPHAV OG DE ELDSTE INDO-EUROPEISK SPRÅKENE. I KIEV I UKRAINA ER RUSSLANDS ELDSTE HISTORIE-BOK SKREVET NED CA.ÅR 1100 AV DEN RUSSISKE HULE-KLOSTER-MUNKEN NESTOR: "DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE" EL."NESTOR-KRØNIKEN". I TILLEGG TIL "ØST-GOTHERNE" I UKRAINA KOMMER "VEST-GOTHERNE" (369-711) OGSÅ DEM FRA SITT URHJEM PÅ GOTLAND- SOM SKAPTE DYNASTIER HELT NED TIL SPANIA MED 36 KJENTE HISTORISKE KONGENAVN. DETALJERT HISTORIE OG NØYAKTIGE ÅRSTALL ER TATT VARE PÅ- TAKKET VÆRE ROMERSKE HISTORIE-SKRIVERE. SIDE-GREINER TIL VÅR TIDS "KONGEREKKEN" FINNES DET MANGE AV- MED NÆRT INNGIFTE OPP I MOT KONGEHUSET- SELV I MODERNE TID- MEN OGSÅ FØR "DEN DANSK-NORSKE UNION" (1388-1814) OG KALMAR-UNIONEN" (1397-1523). BUT KINGDOMS IN EUROPA ALSO HAVE BEEN BRUTALLY KILLED: ALWAYS DONE BY COMMUNIST-REGIMES AMONG LAST FEW 200 YEARS: FRANCE 1790- PORTUGAL 1908- RUSSIA 1918. TODAY THIS LANDS ARE YOUNG REPUBLICKS. 1250 YEARS OLD WEALTH AND GOLD FROM THE STOLEN KINGDOMS-PROPERTIES IS ALSO USED TO PROCUREMENT AND DEVELOP OF ATOM-WEAPON- LIKE FRANCE (:200 YEARS REPUBLICK) AND RUSSIA (:27 YEARS OLD REPUBLICK). THE KINGDOM IN GERMANY ABDICATED IN 1918 AFTER THE TZAR-KILLING IN RUSSIA SAME YEAR. FINLAND WAS THEREFORE ALONE AS REPUBLICK IN NORTH-WEST-EUROPA BEFORE 1918: SOMETIMES THEY WERE RULED UNDER THE TZAR-RUSSIA OR UNDER THE SWEDISH ROYAL HOUSE ALREADY UNDER SWEDEN SINCE AB.YEAR 1100. THE REPUBLIC OF FINLAND HAVE THE YOUNGEST UNIVERSITY IN EUROPA (:AND ALSO WAS THE FIRST COUNTRY IN EUROPA TO GIVE WIMEN ALLOW TO VOTE AND STUDY ON UNIVERSITIES IN 1919). THE REASON FOR THEIR SHORT AND YOUNG FAMILY-TREES ARE PERHAPS THAT MANY OF THE FINNISH UGRISH PEOPLE LIVED AS NOMADES (WITHOUT WRITING-SYSTEMS) BEFORE CA.1500. ANYWAY. HOWEVER AND NEVERTHELESS FINLAND HAVE A INTERESTING NATIONAL-EPOS "KALEVALA" COLLECTED IN KARELIA AND DOWNWROTED BY ELIAS LØNNROTH (CA.1850) IN HELSINGFORS. FEW OF THE OLD LITTERATURE IN EUROPA HAVE OR CONTAINS A CREATION-MYTH- BUT "KALAVALA" DOES AND HAS. THE NORRØN SAGA-LITERATURE AND THE BIBLE HAS IT TOO. "MED LOV SKAL LANDET FØDES- EI MED U-LOV ØDES " (TEKST FRA: KONG MAGNUS LAGABØTERS LANDLOV CA.1270). HISTORIE ER LANDETS HUKOMMELSE. "ET LAND UTEN HISTORIE ER ET FATTIG LAND". SPRÅK OG HISTORIE ER LANDETS IDENTITET. I TILLEGG ØKER ARCHEOLOGI FORSTÅELSEN AV LANDETS ELDSTE HISTORIE. "KONGEREKKEN" HAR DET TATT NORGE 1100 ÅR Å SKRIVE NED- ÅR FOR ÅR. LANDETS HISTORIE ER DEN VIKTIGSTE NØKKELEN TIL Å FORSTÅ NÅTID OG FORSØKE Å SE INN I FRAMTIDEN [:VIA HISTORISKE-ANALYZER]. GJENNOM DETALJERT CHRONOLOGISK HISTORIE-SKRIVING HAR DE GAMLE KONGEDØMMENE ET MEGET VIKTIG FORTRINN ! [:TYPISK NOK STENGES DERFOR DET INTERNASJONALE OPPSLAGS-VERKET: WIKIPEDIA.ORG I MANGE LAND. YTRINGSFRIHETEN INNSKRENKES OG 1-PARTI-STATER (:DIKTATUR) OPPSTÅR: SOM IKKE TILLATER NOEN FORM FOR OPPOSISJON. FOR DISSE LANDENE ER DERMED HISTORIE-REALITETENE EN FARLIG TRUSSEL]. NORGES LANDE-GRENSER HAR FORTSATT DET SAMME AREAL (:MED SVÆRT FÅ UNNTAK) SOM DET HADDE ALLEREDE I VIKINGTIDEN. LÆRE-SETNINGEN I NORGE HAR (:ETTER VIKINGTIDENS SLUTT) ALLTID VÆRT: "KUN FORSVARE EGNE HISTORISK SUVERENE LAND- OG HAV-OMRÅDER- IKKE INVASJONS-HÆR OG HELLER IKKE ANGREPS-STYRKER" (:IKKE KRIG MOT LAND MAN IKKE HAR HISTORISK RETT TIL- OG DER MAN SÅLEDES IKKE EIER SÅ MYE SOM EN KVADRAT-METER JORD. EN REGEL SOM BRYTES AV MANGE LAND I DAG- OGSÅ AV STORMAKTENE: GJENNOM DERES KRIGFØRING I FREMMEDE OMRÅDER)! STABILITET OG CONTINUITET KJENNETEGNER DET 1200 ÅRS GAMLE NORSKE KONGEHUSET. "NU SOM FØR" OG "DA SOM NÅ". "KONGEN FLAGGET OG FEDRELANDET" (:ET GAMMELT NORSK ORD OG UTRYKK- BRUKT BLA: INNENFOR DEN KONGELIGE NORSKE MARINE I ÅRHUNDRER).
REFREANCE: HISTORIKEREN GUSTAV HEBER (:OSLO) OG BOKA: "NORSK ADEL". UTK. OSLO 1926-1952 (:FLERE UTGIVELSER).
REFERANCE: GUSTAV HEBER: BOKA "NORSK ADEL" UTK OSLO: 1936-1952.
BALDEGG (:ANG.SACHSISH)= BALDER (:NORR) AB:300. THE NAME: "BRAND" (:ANGLIA= YORK) ALSO IS USED AS A NAME AROUND THE SAME PERIOD IN NORWAY BY A NORRÖN HÅLOYG-JARL (:EARL):" BRAND JARL" (.BOTH NAME ARE MENTION AB.360-725) (:"BRAND JARL" BELONGED ON " HÅLOYGE-AETTA IN TROENDELAG= NAMDALEN AND SOUTH-HAALOYGELAND. "JARL"= "EARL"= "ERUL"). "ODIN" (:"WODEN") AND "BRAND" IS THE FIRST AND OLDEST DOWN-WROTED NAME-CONNECTION BETWEEN UNITED KINGDOM AND NORWAY: ALREADY MENTION IN THE OLD SAGA-LITTERATURE ON ICELAND (:ISLAND) WROTED DOWN AROUND YEAR 962 (:ALSO THE BOOK: "HAALOYGJATAL") ON BORGE: EAST-ICELAND BY: OIVIND SKALDESPILLER AND EGIL SKALLAGRIMSON (: BOTH BORN IN HAALOGELAND: SANDNES NEAR BRONNOYSUND).
KING ALFRED "THE GREAT" 871-899 GET VISIT FROM HAALOYG-KING AND "SAILOR-KING" OTTAR ("OTTAR JARL") FROM NORTH-NORWAY IN YEAR 890 AFTER FIRST SAILING AROUND THE KOLA-COAST...... GUSTAV HEBER (HISTORY-PROFESSOR) TELLS IN HIS BOOK ("NORSK ADEL" WROTED IN OSLO: 1938-1945 [="NORWEGIAN NOBILITY"] SIDE: 22) THAT: OTTAR LIVED IN NORTH-TROMS (:ALTEIDET")....... IN SAME AREA (:QUEENANGEN "ØKSFJORD") AROUND YEAR 933 SON OF KING HARALD I "FAIRHAIR" 865-933 (:AVALDSNES KONGSGAARD HAUGESUND) ERICH I HARALDSON "BLODØKS" 933-935 FOUND HER WIFE (:VIV) GUNNHILD OSSURDAUGHTER LOPP- AFTER SAILING AROUND THE KOLA-COAST (:OLD "BJARMELAND). THE SAGA-LITTERATUR (:OIVIND SKALDESPILLER- EGIL SKALDAGRIMSON AND SNORRE STURLASSON) TELLS ABOUT GUNNHILD: "OLD, BUT VERY NICE WOMAN"... "LIVING AMONG NOMADS" [:LAPP-FINNER (:NOWADAYS: SAMER)] . SHE HAD TO ASK HER FATHER: OSSUR TOTE ALLOW TO GET MARRIED WITH KING ERICH I HARALDSON- AND HE ANSWERED "YES"....SHE IS MENTION I BOOKS ON ICELAND LIKE "HEIMSKRINGLA" "EGILS SAGA" (="EIGLA") AND "OLAV TRYGVASSONS SAGA"....THERFORE IN NORWAY: ONLY 2 GLACIERS WITH THE NAME "JØKUL": "ØKSFJORD-JØKULEN" (:QUEENANGEN) AND "HARDANGER-JØKULEN" (:HARADANGER). (FINNISH-UGRISH= JIEKKI= ICE-MOUNTAIN).....AFTER GUNNHILD OSSURDAUGHTER WENT FROM QUEENANGER AND SEATTLE DOWN IN OUTER-HARDANGER WITH KING ERICH I- SHE WAS QUEEN OF NORWAY (:AND ALSO ENGLAND FOR A WHILE)....THIS HISTORY IS ALSO MENTION ON WIKIPEDIA.ORG (NOR) AND ON IN THE BOOK: "FFR- 75 ÅR. 1916-1991" (SIDE:17) UTK: 1991 AV LEIF A. FRIBERG (:CAPTAIN IN FFR). THE NAME "ØKSFJORD" HAVE THEREFORE BEEN IN USE IN WEST-FINNMARCK SINCE CA. YEAR 933 WHEN ERICH I HARALDSON "BLODØKS" (:KING NR.2 I NORWAY) FOUND HER QUEEN HERE. (:THE FIRST COIN MADE BY A VIKING-KING IN NORWAY IS FOUND IN YORK IN ENGLAND- DONE BY ERICH I HARALDSON AROND 933). 7 VIKING-SWORDS IS FOUND IN FINNMARCK: 1 LOPPA (BERGSFJORD 1947) 1 HASVIK (SØRVÆR) 2 MÅSØY (GJESVÆRSTAPPEN AND RØRNES) 2 PORSANGER (LADNJA AND TAMSØY) 1 VARANGER (MORTENSNES SVARTBERGET). GJESVÆR IS ALSO MENTION IN THE "SAGA-LITTERATURE" (:IN A HISTORY AROUND TORE HUND) AND ALTAFJORD (:TAPPELUFT) IS MENTION AROUND YEAR 1120 WHEN VIKINGSHIPS (-OR BIRKEBEINERE) DID A ATTACH HERE (PERHAPS ON A FI-UGRISH GROUP). A OLD NOTE ABOUT BIRKEBEINERE IN PORSANGER IN SAME PERIOD (JFR: THE BOOK "PORSANGER HISTORIE"). MANY OF THE PROPERTIES ON SØRØYA IN WEST-FINNMARCK SEEMS TO BEEN RULED FROM BJARKØY IN TROMS IN LATE VIKING-AGE. THE OLDEST FAMILY-TREE IN NORTH-NORWAY BELONGS TO BJARKØY ("BJARKØY-ÆTTEN" FROM CA.900 AND THE LINES LATER). IN STEIGEN IN NORDLAND KING MAGNUS III OLAVSON BERRFØTT (1093-1103) USED TO VISIT HIS FRIEND (AND FAMILY) SIGURD RANESON (:MARRIED WITH SKJALDVOR- SISTER TO KING MAGNUS BERRFØTT). IN HAALOYGELAND (;NORDLAND) A FAMILY (:BENKESTOCK) WITH ROOTS TO RYFYLKE (: TALGØ AND HARALDSEID IN RYFYLKE) JORDANGER AND HANANGER- ALSO BERGEN 1290-1375 (:HORDALAND) FAROYAR (FÆRØYENE: GRIMUR KAMBAN CA.800) SEATTLE DOWN AROUND 1444 IN MELØY. BENKESTOCK WAS IN FAMILY WITH SMØR (BERGEN AND FARØYAR) AND LOSNA-ÆTTEN (:1240 KYRKJEBØ IN SOGNEFJORDEN). THE BENCKESTOCK (-NOBILITY) ALSO LATER LIVED IN STEIGEN AROUND 1500. ON LURØY IN NORDLAND THE FAMILY MECHLENBURG LIVED AROUND 1500- WHO CAME FROM GERMANY TO NORWAY AROUND YEAR 1250 AND THEN WAS MARRIED SEVERAL TIMES ON "HAARFAGREÆTTA" IN BERGEN. ALSO ON MØRE-COAST SOME LINES OF THE MECHLENBORG-FAMILY LATER LIVED- AND VIA ELISABETH JOHANSDAUGHTER MECHLENBORG WAS IN FAMILY WITH KING HAAKON IV HAAKONSON (1217-1263) BY KANE-ÆTTEN ON MØRE.
NORGE: HRH KONG HARALD V OLAVSØNN 1937-1991 M.W: SONJA HARALDSEN 1937-1991 RESIDENCE: THE ROYAL PALACE IN OSLO (: BYGD I 1824) I NORGES HOVEDSTAD: SOM BLE GRUNNLAGT CA.1050 AV KONG HARALD III SIGURDSØNN HARDRÅDE 1045-1066 M.W: ELISABETH [:DATTER AV TZAR JAROSLAV I- BOSATT I RUSSLANDS HOVEDSTAD (:GJENNOM 370 ÅR) KIEV I UKRAINA]. HARALD III OG ELISABETH JAROSLAVSDATTER VAR KONGEPAR AV NORGE (:OG EN KORT PERIODE OGSÅ ENGLAND). HUN VAR BOSATT OG RESIDERTE I ØSTLANDSOMRÅDET ETTER 1066. (:I ENGLAND REGJERTE EN GANG KONGENE HARALD I "HAREFOT" 1035-1040 OG HARALD II GODVINSSON CA.1066)......NORGES KYST-BEFOLKNING BLE TVUNGET AV NATUREN: TIL Å LÆRE BÅT-BYGGER-KUNST FOR CA.10.000 ÅR SIDEN- FORDI INNLANDS-ISEN DEKTE HELE SCANDINAVIA OG KOLA-HALVØYA- MED KILOMETER-TYKK IS- OG KUN EN SMAL ÅPEN STRIPE LANGS NORSKE-KYSTEN VAR BEBOELIG. BÅTER VAR DET ENESTE FRAMKOMST-MIDDEL DENGANG. GAMMEL-NORSK OG NORRØNT SPRÅK (:ISLANDSK) INNEHOLDER ET UTALL AV ORD INNENFOR BÅT-BYGGER-KUNST SKIPS-UTRYKK OG HAV-FORHOLD- SOM SVÆRT FÅ ANDRE LAND KAN OPPVISE. ETTER NATUREN SOM LÆREMESTER I FLERE ÅR-TUSENER OPPDAGET DEN NORSKE VIKINGEN LEIV ERICHSØNN CA. ÅR 1000: AMERICA (:"VINLAND"= MEADOWS PÅ NEW FOUNDLAND) I ÅPEN BÅT. MED SEIL OG ÅRER SOM ENESTE DRIVKRAFT OVER ÅPENT HAV. HAN FIKK SØNNEN TORGILS MED TORGUNNA FRA ØYA LEWIS (:ANTAGELIG FRA "KRADHLASTADT") PÅ YTRE HEBRIDENE I SCOTLAND. (:NORGE ER FREMDELES STØRST PÅ VERDENS-HAVENE ANGÅENDE TONNASJE PR.INNBYGGER...). NORSKE KONGER HAR ALLTID HATT KONGESKIP (:ROYAL YACHTS) HELT SIDEN HARALD I HÅRFAGRE 865-933. NAVNENE PÅ DE ALLER FLESTE AV DISSE KONGESKIPENE GJENNOM 1200 ÅR- ER BEVART I SAGA-LITTERATUREN- SKREVET PÅ ISLAND AV: ØIVIND SKALDESPILLER (CA.962) EGIL SKALLAGRIMSØNN OG SNORRE STURLASØNN. DE MODERNE "BÅT-KONGENE" HAR BENYTTET FØLGENDE SKIP SIDEN 1870: "ST.OLAF" "DROTT" " (:I OG II) "MIRA" "OLAV KYRRE" "HEIMDAL" OG "NORGE". RY "NORGE" HAR VÆRT BRUKT AV 3 GENERAJONER INNENFOR VÅRT NORSKE KONGEHUS: HAAKON VII- OLAV V OG HARALD V. HARALD HÅRFAGRE SAMLET NORGE TIL ET RIKE VED Å SMELTE SAMMEN "VESTFOLD-KONGENES ÆTT" (500-865) OG "HÅLØYG-ÆTTA" (300-865) FORDI HAN GIFTET SEG MED ÅSA HÅKONSDATTER: DATTER AV HÅKON JARL GRJOTGARDSØNN (815-868) SOM TILHØRTE HÅLØYG-ÆTTA I NAMDALEN I NORD-TRØNDELAG. HÅKON G. JARLS OLDEFAR VAR: HARALD TRONDSØNN NAUMDØLAJARL (CA.715) M.W: SIGNY SIGURDSDATTER FRA MØRE-KYSTEN. SNORRE SKRIVER: "HARALD HÅRFAGRE VAR 15 ÅR DA HÅKON JARL VAR 50...". PÅ SPØRSMÅL OM HVOR HÅLØYGE-ÆTTA STAMMET FRA SVARTE HÅKON JARL: "...NORDAN I FRA". (HARALD I HÅRFAGRE HADDE BARN MED TILSAMMEN 8 KVINNER). OSLO-HISTORIKER (:CA.1935-1950): GUSTAV HEBER PÅSTÅR I BOKA "NORSK ADEL" AT HÅLØYGEN OTTAR BODDE I KVÆNANGEN (: SKRIVEMÅTE PÅ 1700-TALLET: "QUEENANGEN"). SOM VI VET BESØKTE OTTAR (:JARL) KONG ALFRED "THE GREAT" AV ENGLAND I RUNDT 890 ETTER EN SEILING TIL BJARMELAND (:KOLA-HALVØYA) FOR Å KREVE SKATT DER. (:EN UR-GAMMEL SEDVANERETT- MED SKATTEGRENSE TIL TETTSTEDET "UMBA" I KVITSJØEN- EN SEILING SOM TOK SLUTT CA.ÅR 1222= SISTE BJARMELANDS-FERD [:OG DE PÅFØLGENDE "RUSSISKE OG KARELSKE HERJE-TOKT" OVER NORD-SVERIGE OG NORDNORGE TIL 1445- DA "WARDØHUS FESTNING" BLE BYGD I 1306- OG ROLIGERE TIDER ETTER "NØTEBORGSFREDEN"]. OGSÅ SØNN AV HARALD I HALFDANSØNN HÅRFAGRE: KONG ERICH I HARALDSØNN "BLODØKS" (933-935) FORETOK SEILING TIL KOLA-HALVØYA- OG FANT PÅ HJEMVEIEN (:I ØKSFJORD VED "QUEENANGEN") NORGES VIV OG DRONNING: GUNNHILD OSSURDATTER LOPP. OM HENNE SKRIVER SNORRE: "GAMMEL- MEN UVANLIG PEN OG BODDE BLANDT LAPPENE". HUN MÅTTE SPØRRE SIN FAR OSSUR TOTE OM Å FÅ GIFTE SEG MED ERICH I. SVARET VAR JA. DERFOR FINNES DET I NORGE KUN 2 ISBREER MED DET FINSK-UGRISKE ORDET "JIEKKI"= ISBRE: "ØKSFORD-JØKULEN" OG "HARDANGER-JØKULEN". DRONNING GUNNHILD OSSURDATTER BOSATTE SEG PÅ AVALDSNES KONGSGÅRD I YTRE HARDANGER (:BOSTED FOR KONGENE HARALD I OG SØNNENE ERICH I "BLODØKS" OG HÅKON I "DEN GODE") ETTER Å HA FORLATT SITT HEIMSTED "QUEENANGR" (: ALTEIDET I NORD-TROMS- IFØLGE FORFATTEREN GUSTAV HEBER). SNORRE STURLASØNN NEVNER HENNE BÅDE I "HEIMSKRINGLA" "EIGLA" (:EGILS SAGA) OG "OLAV TRYGVASØNNS SAGA".
"BÅT-KONGER" HAR EKSITERT I NORGE SIDEN HARALD HÅRFAGRE (865-933). SØNNEN: KONG ERICH II HARALDSON "BLODØKS" (933-966) SEILTE PÅ "BJARMELANDS-FERD" FOR SKATTE-OPPKREVING HELT NED TIL UMBA OG ELVEN DVINA VED KVITEHAVET. ERICH`S SØNN: KONG HARALD II ERICHSON "GRÅFELL" (960-970) SEILTE OGSÅ EGENHENDIG MED VIKING-SKIP PÅ "BJARMELANDSFERD" (:RUNDT KOLA-HALVØYEN) I SAMME ÆRENDE. HARALD I HALFDANSON HÅRFAGRE I HAUGESUND SAMLET NORGE TIL 1 RIKE (:VED Å KOBLE SAMMEN "HÅLØYGÆTTA" (300-865) I TRØNDELAG OG NORD-NORGE MED HANS EGEN ÆTT: "VESTFOLD-KONGENES ÆTT" (500-865= EN SIDE-GREIN I TØNSBERG OG BORRE AV: "YNGLINGE-ÆTTEN" I UPPSALA MED FORBINDELSES-LINJER TIL GOTERNE PÅ ØYA GOTLAND (:CA.150 BC) I SVERIGE- OG DE SENERE "OSTRO-GOTHERNE" (CA.350-553 AC) SOM GJENNOM 11 KONGER DANNET ET KONGE-DØMME OG DYNASTI I UKRAINA OG PÅ KRIM-HALVØYA]. HARALD I HÅRFAGRE "FAIRHAIR" SLO DERVED SAMMEN SØRNORGE OG NORDNORGE GJENNOM SITT EKTESKAP MED DRONNING: ÅSA HÅKONSDATTER (HLADE) I TRØNDELAG= DATTER AV HÅKON JARL GRJOTGARDSON (815-868). DERSOM MAN TAR I BRUK DEN FØR-KRISTNE "HÅLØYGREKKA" HÅKON JARL NEVNER- HAR NORGE I DAG EN SAMMENHENGENDE OVERSIKT OVER SAMTLIGE KONGER HELT TILBAKE TIL CA.300-TALLET ! FORDI DE LEDD SOM DET HERSKET TVIL OG USIKKERHET RUNDT OG DERVED MANGLET I GUSTAV HEBERS BOK "NORSK ADEL" (UTK.1938 >>) ER LØYST VIA FIN-LESING AV DEN ISLANDSKE SAGALITTERATUREN SAMT ISLANDSKE OG ENGELSKE ANNALER. HÅKON JARL NEVNER I BØKENE: "HÅKONARMÅL" OG "HÅLØYGJATAL" (:SKREVET PÅ BORG PÅ ØST-KYSTEN AV ISLAND AV ØYVIND SKALDE-SPILLER I ÅR 962) NAVN PÅ SINE FORFEDRER I 25 LEDD: TILBAKE TIL DEN NORRØNE GUDEN "ODIN". PGA: "RUSSISK VIKINGTID" (:CA.850-1222= SISTE BJARMELANDSFERD MED PÅFØLGENDE "KARELSKE HERJETOKT" OVER NORD-CALOTTEN FRAM TIL 1445) BRUKER RUSSERNE ENNÅ I DAG ORDET "ODIN" FOR TALL-ORDET ""1. ( "ОДИН" SKREVET MED CYRILLSKE BLOCK-BOKSTAVER). OG I CHINA BRUKES FORTSATT ORDET "TAO" FOR TALLET "2" [:BLACK AND WHITE- 2 FARGER BRUKT BLA. I SJAKK-SPILL= CHESS]. PÅ SPØRSMÅL OM HVOR FOR-FEDRENE KOM FRA- SVARTE HÅKON JARL GRJOTGATRDSON FØLGENDE KORT OG CONSIST: "NORDANIFRA". HISTORIKEREN GUSTAV HEBER SKRIVER I BOKA "NORSK URADEL" (UTK.1938>>) AT HÅLØYKONGEN OTTAR MEST SANNSYNLIG BODDE I NORD-TROMS (ALT-EIDET"= JFR. ORD SOM: "ALT" "OLD" ("GOLD" "COLD" ALTSÅ: "ELD-GAMMELT"). HÅLØYGEN OTTAR BODDE NORDLIGST AV ALLE NORDMENN- OG NORDOM HAM VAR KUN "FINNMORK". OTTAR FORETOK SELV SKATTE-OPPKREVING RUNDT KOLA-HALVØYA. OM DENNE URGAMLE SEDVANE-RETTEN ER DET FORKLART DETALJERT OM I BOKA: "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" [:UTK.1922 CHIRISTIANIA- EN BOK OM FINNMARCK OG NORD-ORÅDENE- FORLANGT SKREVET PÅ OPPDRAG AV KONG HAAKON VII 1905-1957) PGA. AV DET BRUTALE KOMMUNISTISKE DRAPET PÅ DET 1200 ÅRS GAMLE RUSSISKE KONGEHUSET VED URAL-FJELLENE I BYEN KATERINEBURG I 1918) AV: OSLO-FORFATTEREN: OSCAR ALBERT JOHNSEN. SELVOM VERDENS STØRSTE BERGKUNST-FELT LIGGER BARE 5 NORSKE MIL I LUFT-LINJA FRA ALTEIDET I ALTAFJORDEN (:FORDELT PÅ 4 HELLERISTNINGS-FELT: KÅFJORD- BOSSECOP- KONGSHAVN PÅ AMTMANNSNES OG I SAGA) OG RIK-HOLDIGE OLDTIDS-FUNN (:OF VIKING-EQUIPMENTS) ER GJORDT BÅDE I NORD-TROMS OG VEST-FINNMARCK FINNES DET LIKEVEL INGEN SLEKTS-TAVLER FRA VIKING-TIDEN FOR DISSE OMRÅDENE. (:DEN NORDLIGSTE SLEKTSTAVLEN ANG. GREINER AV "HÅLØYGÆTTA" TILHØRER HARSTAD-OMRÅDET OG TRONDARNES. DEN SALTE "BJARKØY-ÆTTEN" HVOR VIKINGER SOM ASBJØRN SELSBANE OG TORE HUND [:SOM I 1030- VED SLAGET PÅ STIKLESTAD I TRØNDELAG DREPTE DEN KRISTNEDE KONGEN: OLAV II HARALDSON "DEN HELLIGE" (1050-1030]. KONG OLAV II "DEN HELLIGE" VAR SØNN AV: OLAV I TRYGVASON (995-1000): GRUNNLEGGEREN AV BYEN TRONDHEIM. OTTAR SEILTE ETTER "BJARMELANDS-FERDEN" (:CA.890) FRA TROMS TIL SIN VENN: KONG ALFRED "THE GREAT" AV ENGLAND. HISTORIEN OM OTTAR ER DERFOR TATT VARE PÅ OG BEVART I ENGELSKE ARCHIV. DENNE HISTORIEN ER DESSUTEN SKREVET 70 ÅR FØR SAGA-LITTERATUREN PÅ ISLAND (CA.962>>>). TYPISK NOK DUKKER EN ANNEN HISTORIE OPP FRA DET SAMME OMRÅDET I NORD-TROMS OG VEST-FINNMARCK: OM ERICH I HARALDSON "BLODØKS" SOM ETTER EN AV BJARMELANDS-FERDENE FANT SIN VIV I ØKSFJORD I LOPPA: DRONNING GUNNHILD OSSURDATTER. FINNMARCKS EGEN FORFATTER OG KAPTEIN I "FFR" (:HAMMERFEST): LEIF A. FRIBERG SKRIVER FØLGENDE PÅ SIDE:17 I BOKA: "FFR 75 ÅR- DE GRÅ SKIPENE OG DE GULE BUSSENE" (:UTG. AV: FINNMARK FYLKESREDERI OG RUTESELSKAP I 1991): "Kanskje det ikke var salige Harald den langhårede som samlet Norge til et rike. Kanskje Finnmark fortsatt lå nordenfor Norge da hans sønn, den fredsæle Eirik Blodøks først på 900-tallet for nordøstover på en ikke ublodig turist og forbrødringsreise til Bjarmeland, og, ifølge Snorre, på hjemveien fant en naturperle i Finnmark, som ble Eiriks viv og Norge dronning". VED VIKING-SÆTET "YORK" PÅ ØSTKYSTEN AV ENGLAND- NORDOM LONDON- ER DET FUNNET FLERE KOPPER-MYNTER SLÅTT AV KONG ERICH I HARALDSON "BLODØKS" SIDEN DETTE REGENT-PARET (:GUNNHILD OSSURDATTER FRA LOPPA OG ERICH I) VAR KONGER AV BÅDE NORGE OG ENGLAND I EN PERIODE. (:OGSÅ DEN 110 ÅR SENERE KONG HARALD III SIGURDSON HAARDRÅDE (1045-1066) GRUNNLEGGEREN AV OSLO BY OG G.M: DRONNING ELISABETH AV KIEV I UKRAINA VAR KONGEPAR AV BÅDE NORGE OG ENGLAND. SANNSYNLIGVIS OGSÅ HÅLØYGKONGEN: BRAND JARL CA.690 (:ELLER FØR) NEVNES SOM EN SAMTIDIG KONGE I ENGLAND- SOM DERMED ER EN AV DE ELDSTE DOKUMENTERTE OG NEDSKREVNE NORSKE FORBINDELSER TIL DE BRITISKE ØYENE. "ØKSFJORDJØKULEN" OG "HARDANGERJØKULEN" ER DE ENESTE STEDER I NORGE MED BRUK AV DET FINSK-UGRISKE ORDET "JIEKKI" (= ISBRE= GLACIER). DERMED HAR BÅDE IS-BREENE OG SNORRE STURLASON TATT VARE PÅ DENNE DELEN AV NORSK HISTORIE OG DET NORSK-ENGELSKE KONGEPARET. SNORRE SKRIVER VIDERE OM DRONNING GUNNHILD: "GAMMEL MEN UVANLIG PEN- OG BODDE BLANDT LAPPENE". HUN NEVNES BÅDE I "HEIMSKRINGLA" "EGILS SAGA" OG "OLAV TRYGVASONS SAGA". DET SYNES UTFRA HISTORIEN Å BEDØMME- SOM OM HENNES FAR: OSSUR TOTE BODDE I NORDLAND- ETTERSOM HAN BLE CONTACTET I SKIPS-LEIA MELLOM QUEENANGEN [:GAMMEL SKRIVEMÅTE- BRUKT ENNÅ PÅ 1800-TALLET (:OGSÅ SOM FAMILIE-NAVN) FOR KVÆNANGEN I NORD.TROMS] OG AVALDSNES KONGSGÅRD I YTRE HARDANGER VED HAUGESUND. (: STEDSNAVNET HAUGESUND KOMMER AV AT KONG HARALD I HAARFAGRE ER "HAUGLAGT" NETTOPP HER). GUNNHILD OSSURDATTER LOPP MÅTTE NEMLIG FØRST SPØRRE SIN FAR: OSSUR TOTE OM Å FÅ LOV TIL Å GIFTE SEG MED "BÅTKONGEN": ERICH I HARALDSON. I EN BOK UTEN FORFATTER-NAVN FRA 1100-TALLET: "HISTORIA NORVEGIÆ" PÅSTÅES DET AT "GUNNHILD KONGSMOR" BODDE HOS DEN DANSKE KONGEN. DET MÅ I SÅFALL HA VÆRT ETTER PERIODEN SOM KONGEPAR I YORK. RESPECT FOR FARTØYER OG SKIP I NORGE ER ELDRE ENN 800-TALLET OG HARALD HÅRFAGRE. ET GODT BEVIS PÅ DET ER "STEIN-SETNINGER" (:BÅT-GRAVER) OVERALT I DE NORDISKE LAND. MANGE ALLEREDE ANLAGT PÅ 2-300-TALLET. OGSÅ PÅ DEN SAGN-OMSUSTE ØYA GOTLAND I SVERIGE FOREKOMMER FLERE AV DEM. I NORGE OG DENMARCK LIKESÅ. ENKELTE HISTORIKERE I NORGE FORKLARER DEN VOLDSOMME (:NÆRMEST SYKELIGE) INTERESSEN I NORGE (SELV I VÅR TID) FOR BÅTER (:JFR. OPPDAGELSEN AV NEW FOUNDLAND (:MEADOWS) I AMERICA CA.ÅR 1000 AV VIKINGEN LEIV ERICHSON FRA ROGALAND) MED AT INNLANDS-ISEN ENGANG DEKKET HELE SCANDINAVIA OG KOLA-HALVØYA (:FOR CA.10.000-30.000 ÅR SIDEN). OG AT NATUREN SELV NÆRMEST TVANG KYST-BEFOLKNING TIL Å LÆRE BÅT-BYGGER-KUNST FOR KLARE Å OVERLEVE (:SURVIVE). TYPISK NOK ER DE FLESTE NAVN PÅ KONGESKIP I NORGE (:SIDEN HARALD HÅRFAGRE) BEVART- KANSKJE OGSÅ FORDI SELVE FORFATTER-SKAPET AV SAGA-LITTERATUREN FOREGIKK MIDT UTI ATLANTERHAVET- HVOR BÅTER VAR ER OG BLIR LIVSVIKTIGE: PÅ ØYA ISLAND. DA INNLANDS-ISEN TRAKK SEG TILBAKE FOR CA.6000-8000 ÅR SIDEN ÅPNET DET SEG EN SMAL OG LANG KYST-STRIPE DER MAN KUNNE FERDES- MEN KUN MED FARTØYER. THEREFORE USE OF SHIP- ALREADY IN THE STONE-AGE IN NORWAY AND ALWAYS CLEVER BOAT-BUILDING. "BÅRSETH-BÅTEN" FRA TROMSØ (CA.700) "GOKSTAD-SKIPET" OG "OSEBERG-SKIPET" (800-900-TALLET) FRA VESTFOLD- "KVALSUND-SKIPET" OG "TUNE-SKIPET" ER NOEN AV MANGE SKIPSFUNN I DE NORDISKE LAND. OGSÅ I UNITED KINGDOM ER DET GJORDT LIGNENDE FUNN: "SUTTON-HOO SKIPET". LIKE ETTER SOVJETUNIONENS FALL I 1991- I TIDEN DA DEN RUSSISKE PRESIDENTEN: MICHAIL GORBATSJOV MOTTOK NOBELS FREDSPRIS I OSLO- BLE DET OGSÅ GJORDT ET SENSASJONELT FUNN AV ET VIKINGSKIP PÅ GRUNT VANN UTENFOR KOLA-KYSTEN ! DENMARCK HAR PR.IDAG DET ELDSTE FUNN AV KLINK-BYGDE TRE-BÅTER I NORDEN. NORRØNT GAMMEL-NORSK OG ISLANDSK: OG NORDISKE SPRÅK GENERELT- INNEHOLDER FLEST ORD I HELE VERDEN MHT: SKIPS-UTRYKK HAV-UTRYKK- OG TERMINOLOGI ANG. BÅT-BYGGER-KUNST. FORFATTEREN BJØRNSTJERNE BJØRNSON(: FRA KYST-BYEN MOLDE) UTRYKTE DET SLIK ENGANG: "VÅR ÆRE OG VÅR MAGT HAR HVITE SEIL OSS BRAGT" (:LENGE FØR OLJE-ALDEREN). MEN NORGE ER ICKE LENGERE DEN STØRSTE SJØFARTS-NASJONEN I VERDEN- SLIK SITUATIONEN VAR PÅ 1950 OG 1960-TALLET. DENGANG EIDE KLOSTER-REDERIET I STAVANGER VERDENS STØRSTE CRUISE-SHIP: SS "NORWAY". OGSÅ SØNNEN TIL DAVÆRENE SKIPSREDER: KNUT ULSTEIN KLOSTER SENIOR KJØPTE SENERE INN VERDENS STØRSTE CRUISE-SHIP NR.2: SS "WORLD" (:BYGD VED SKIPSVERFTET I RISSA I NORD-TRØNDELAG). MEN HAN FLAGGET TILSLUTT UT SITT REDERI: "THE ROYAL CARRIBIEN CRUISELINE". I DAG ER NORGE HAVNET PÅ 3.PLASS (=BRONSE-MEDALJE) BLANDT DE STØRSTE SJØFARTS-NASJONER I VERDEN (:BÅDE USA OG JAPAN SIES Å LIGGE FORAN OSS). MEN PÅ 1 OMRÅDE LEDER NORGE DET KAPP-LØPET: "MEST TONNASJE PR. INNBYGGER I HELE VERDEN" !! FORDI: NORSKE-KYSTEN ER LANG OG BEFOLKNINGS-TALLET ER BLANDT DE MINSTE I HELE EUROPA. MEN BEHØVER MAN NÅ ABSOLUTT Å VÆRE SÅ MANGE FOLK ?? KANSKJE FORSØKE Å OPPNÅ FOLKETALL LIKSOM I INDIA BANGLA-DESH OG CHINA= LANDET "STATSMINISTER MIDTSIDE-PIKE OG HURTIGRUTE-SELGER: ERNA SOLBERG" HAR BESØKT ICKE MINDRE ENN 2 GANGER I LØPET AV BARE 1 1/2 ÅRS TID- OG MED HALVE NORGE PÅ SLEP !! OGSÅ KONG HARALD V OG DRONNING SONJA VAR HØSTEN 2018 MED PÅ TUR NR.2 TIL 1-PARTI-STATEN OG KOMMUNISTISKE KINA (:SOM IHVERFALL OG I BESTE FALL- "BARE FENGSLER" ETHVERT FORSØK PÅ OPPOSISJON MOT KOMMUNIST-REGIMET). DEN NÅVÆRENDE NORSKE REGJERING OG STORTING GÅR NÅ I SKYTTEL-TRAFICK TIL LANDET SOM AMERICA OMENTRENT SAMTIDIG TRAPPER OPP HANDELS-BLOCKADENE MOT !! OGSÅ KONG CARL GUSTAV OG DRONNING SILVIA AV SVERIGE FICK NYLIG ET TILBUD OM EN LIGNENDE BESØKS-RUNDE TIL CHINA- MEN TACKET NEI. KANSKJE FORDI "DET SVENSKE ARVESØLVET": BÅDE SAAB-FABRICKEN OG VOLVO-FABRICKEN BLE SOLGT NETTOPP TIL CHINA. OG OGSÅ ERICHSON-MOBILENE TIL NABO-LANDET JAPAN OG ELECTRONIC-GRUPPEN SONY !! DEN KVINNELIGE "HURTIGRUTE-SELGEREN" NEVNT OVENFOR- FLAGGET HØSTEN 2014 UT 12 HURTIGRUTER TIL ENGLAND- TILTROSS FOR 176 ÅRS TRAVING LANGS NORSKE-KYSTEN (: RUTA BERGEN-KIRKENES). FØRST FRA 1837 SOM "STATENS POST-DAMPERE" OG SENERE [:FRA 1880-ÅRENE] PRIVATISERT TIL DEN SÅKALTE "HURTIGRUTEN". IDEEN OM SLIKE GLUPE OG UTSPEKULERTE SALG AV BÅTER TIL UTLANDET (:BARE FOR Å SABOTERE !!!) OPPSTO KANSKJE PÅ FYLKES-TINGET I "FINLANDSBYEN VADSØ" ! SIDEN IKKE MINDRE ENN 2 HURTIGRUTER [:DS "KONG EYSTEIN" OG MS "LOFOTEN"] SAMT 100 LOCAL-BÅTER [:SIDEN OPPSTARTEN AV "HAMMERFEST DAMPSKIBS SELSKAB" "HDS" I 1870-ÅRENE BLE SOLGT AV EN KVINNELIG FYLKES-ORDFØRER PÅ VADSØ [:TIL FRANKRIKE] VÅREN 2003 !! NÅR SÅ VIDERE ET MILITÆT-KART MED 239 FORSVARS-INNSTALLASJONER OG HEMMELIGE NATO-ANLEGG I NORGE NYLIG I HØST BLE LAGT UT OG OFFENTLIGGJORDT PÅ INTERNET FOR EN HEL VERDEN (:AV EN ANSVARLIG FORSVARS-MINISTER OGSÅ FRA ØST-FINNMARCK: FRANK BAKKE JENSEN OG JUSTIS OG EN BEREDSKAPS-MINISTER FRA VADSØ I ØST-FINNMARCK: DEN FINSK-ÆTTEDE: TOR MIKKEL WARA KAN MAN VIRKELIG BEGYNNE Å LURE PÅ HVA SOM EGENTLIG SKJER. KUN FOR Å SABOTERE. REQOGNIZE: 17 MIL FRA FYLKES-ADMINISTRASJONEN I VADSØ LIGGER NORD-FLÅTEN I MURMANSCK MED 5 NY-INNKJØPTE ATOM-UBÅTER...!! OFTE DISKUTERES OG KRITISERES DEN NATO OG AMERIKANSK-FINANSIERTE "GLOBUS2"-RADEREN PÅ VARDØ- UTEN AT ATOM-UBÅTENE I ZEVEROMORSK I MURMANSCK-FJORDEN I DET HELE TATT NEVNES !! NORGE HAR FØR MISTET CONTAKT MED RORBLADENE OGSÅ TIDLIGER: I 1388 DA MAN ICKE LENGERE VAR I STAND TIL Å STYRE SITT EGET LAND- Å MÅTTE LEGGE SEG 500 ÅR UNDER DENMARCK. UNITED KINGDOM ER KANDSKJE EN BEDRE SKUTE-SKIPPER FOR NORGE- SIDEN HELE VERDEN MÅ STILLE CLOCKA ETTER GREENWICH MEANTIME I LONDON. [:OGSÅ MOSCOW PEKING OG NEW YORK DVS: 2 REPUBLICKER OG 1 KOMMUNIST-REGIME] !!
FØLGENDE 6 KONGESKIP HAR VÆRT BRUKT I NORGE SIDEN 1873: OSCAR II (1872-1905): "ST.OLAF" "DROTT"...... HAAKON VII (1905-1957): "MIRA" "OLAV KYRRE" "HEIMDAL"...... HAAKON VII (1905-1957)- OLAV V (1957-1991)- HARALD V (1991 >>>): "NORGE"...... THE "SAGA-LITTERATURE" WROTED ON ICELAND FROM AROUND 962 HAVE TAKEN CARE OF THE NAMES ON MANY OF THE ROYAL KING-SHIPS BACK TO HARALD I HALFDANSØNN "FAIRHAIR" 865-933- AND LATER.
OLAV V HÅKONSØNN AV NORGE 1903-1957-1991 M.W: MARTHA 1901-1954: DATTER AV PRINCE CARL 1861-1951 AV SVERIGE. HENNES FARFAR VAR KONG OSCAR II 1829-1907 AV NORGE OG SVERIGE .
HÅKON VII CHRISTIAN FREDRIKSON AV NORGE 1872-1905-1957 M.W: MAUD 1869-1905-1938: DATTER AV KONG EDWARD VII OG DRONNING ALEKSANDRA AV ENGLAND.
FILM (VIDEO): ROYAL YACHTS "NORGE" AND "BRITANNIA":
NORWAY AND UNITED KINGDOM VISIT EACH OTHER: 1951-1955.
THE OLDEST FAMILY-TREES IN NORWAY (:WITH ROOTS TO NOBILITY AND ROYALITY IN NORTH-WEST EUROPA AND RUSSIA) ARE 01: "HÅLØYG-ÆTTA" 300-865. 02: "VESTFOLD-KONGENES ÆTT" 500-865. 03: "HÅRFAGRE-ÆTTA" 865 UNTIL KING HARALD V OF NORWAY TODAY... "HAARFAGRE-ÆTTA" HAVE LINES TO VESTFOLD AND NAMDALEN ("HÅLØYG-ÆTTA") AS HARALD I FAIRHAIR 865-933 COLLECTED THIS 2 FAMILY-TREES (:AND THEREFORE ALSO A COLLECTION AMONG SOUTH- AND NORTH-NORWAY) AS HE (:WITH HIS ROOTS TO THE VESTFOLD-KINGS AND "YNGLINGE-ÆTTA" IN UPPSALA-SWEDEN) WAS MARRIED WITH ÅSA HÅKONSDATTER AND HER FATHER WAS: HÅKON JARL GRJOTGARDSØNN 815-868 OF THE OLD "HÅLØYG-ÆTTA" IN TRØNDELAG... FATHERFATHERFATHER TO HÅKON JARL WAS: HARALD TRONDSØNN NAUMNDØLAJARL AB.725 M.W: SIGNY SIGURDSDATTER- DAUGTER OF A KING (:EARL) FROM MØRE-COAST......... KING HARALD V OF NORWAY TODAY USE: DANISH LINES (:"YNGLINGE-ÆTTEN" 300>> IN LEJRE IN DENMARC- "BALDEGG-ÆTTA" 300>> IN YORK IN ENGLAND) BUT ALSO NORWEGIAN KINGS LIVING IN " THE LATE VIKING-AGE" IN NORWAY (:ESPECIALLY THE 11-12.CENTURY AND THE PERIOD WHEN THE "NIDAROS CATHEDRAL WAS BUILDT= AROUND 1150)) BUT ALSO LINES LATER: UNDER THE DANISH-NORWEGIAN UNION 1388-1814) TO REACH "HAARFAGRE-ÆTTA" AS HARALD Vs ANCESTORS.......... THERE ARE SEVERAL OLD CONNECTION (: KNOWN AND UNKNOWN) AND ROYAL FAMILY-TREES WITH LINES AND ROOTS TO DENMARCK (:AND OF COURSE ALSO TO SWEDEN TZAR AND RUSSIA (:GERMANY TOO- BEFORE 1918 WHEN THE KINGDOM [:ALSO THERE] DISSAPEARED AND ENDED UP AS HISTORY) AND TO THE UNITED KINGDOM..... LINES AND ROYAL WEDDINGS- FROM NORWAY TO ALL THIS NEIGHBOUR-COUNTRIES... ALREADY FROM EARLY THE VIKING-AGE MORE THAN 1000 YEARS AGO (:SURELY HISTORICAL RELATIONSHIP ALSO IN THE "GOD-AGE" <<300>> [:SAGN-KONGENE OG GUDE-TIDEN NEVNT I SAGA-LITTERATUREN] THE "GOTHER-AGE" <<400>> [:FROM GOTLAND A SWEDISH OLD SEATTLEMENT IN RUSSIA-UKRAINA AS "EAST-GOTHER-KINGs] AND THEM IN FAMILY WITH THE "SCYTHER-KINGs" [<<200]: A CLEARLY PROVE ON OLD CONNECTION OVER LONG TIME UNTIL TODAY (: LIKE LANGUAGE-HISTORY AND WORD-STUDIES ALSO SHOW US AND SAYS).........THE OLDEST DOWNWROTED EXAMPLE ON CONNECTION BETWEEN NORWAY AND ENGLAND IS A KING: BRAND- WHO LIVED AROUND YEAR 550-700 AND RULED BOTH OF OUR COUNTRIES- MENTION IN "BALDEGG-ÆTTA" (ENG) AND "HAALØYG-ÆTT (NOR)........... AFTER 1388 "HARFAGRE-ÆTTA" WAS LEFT BEHIND: DISSAPEARED (:BECAUSE OF "A IMPORTENT SPECIAL POINT IN THE CROWN-LAW" AND THE OLD VIKING-RULING-SYSTEMS...( MADE BY THEMSSELVES)= "WIMEN NOT NOT HAVE (:WAS ALLOWED) TO RULE COUNTRIES AS MONARCHs" ..... ("...NOT RULE BOATs OR BORGs OR SWORDs AS THEY NOT HAVE BUILDT THEM...") ....THEREFORE: IN THE PERIOD AROUND 1350 WHEN NO SON WAS BORN (..ONLY DAUGHTERS..) IN THE ROYAL NORWEGIAN FAMILY: "HAARFAGRE-ÆTTA" AT LEAST ENDED UP AS HISTORY AND DISSAPEARED AS KINGDOM- AND DENMARCK (:AFTER 1388 FOR 500 YEARS) HAD TO TAKE OVER THE NORWEGIAN KINGDOM !!....... THIS CROWN-LAW (:"TRONARVELOVEN" "ARVEREKKE-LOVEN") WAS NOT (:SURPRISING ENOUGH) OVER-WROTED OR CHANGES IN NORWAY BEFORE IN OUR MODERN TIME (:CHANGED BY PRIME-MINISTER GRO HARLEM-BRUNDTLAND (AP) IN 1990- SOM DA FORANDRET TRONARVELOVEN TIL Å GJELDE OGSÅ KVINNER...A REMARKABLE HISTORICAL CHANGE... BECAUSE: ONLY 1 QUEEN HAVE BEEN MONARCH IN NORWAY AMONG 1700 YEARS (:MARGRETHE 2 FROM 1388-1412) "HÅLØYG-ÆTTA" AND "HÅRFAGRE-ÆTTA" COLLECTED TOGETHER !!...... WHEN "HAARFAGRE-ÆTTA" THEN WAS GONE: AFTER 1388: THE ROYAL HOUSE OF DENMARCK STARTED TO RULE NORWAY FOR A 500 YEARS LONG PERIOD: UNTIL 1814........ AFTER 1814- ALSO "YNGLINGE-ÆTTEN" 300>> AND "WASA-ÆTTEN" (:1500-1600) IN SWEDEN SERVED AND TOOK CARE OF NORWAY FOR A SHORT TIME [:"THE SWEDISH-NORWEGIAN UNION" FROM 1814-1905]............HOWEVER: AFTER 1905 NORWAY (: AS A NEWBORN "BABY-KINGDOM NORWAY"- AND "THE YOUNGEST OF THE FAMILIE" IN EUROPA- WITH A LOT OF HELP AND WELL-MEANING HOPE AND ADVICE FROM DENMARCK SWEDEN AND ENGLAND AND RUSSIA- FOR THE NEW JOB) ONCE AGAIN (SINCE LAST TIME IN 1388) STARTED TO RULE WITH FOLLOW REGENTS (:AND FELLOWS): 01: KING HAAKON VII 1905-1957 M.W: PRINCESS MAUD OF WALES [:DAUGHTER OF KING EDWARD VII AND QUEEN ALEKSANDRA OF ENGLAND- AFTER HAAKON VII WAS MARRIED WITH MAUD ON BUCKINGHAM PALACE] 02: THEIR SON: KING OLAV V HAAKONSON 1957-1991 M.W: PRINCESS MARTHA OF SWEDEN (DAUGHTER OF PRINCE CARL= WHO WAS SON OF KING OSCAR II 1872-1905: KING OF NORWAY AND SWEDEN). 03: THEIR SON- KING OF NORWAY TODAY: KING HARALD V OLAVSØNN 1991 M.W: SONJA HARALDSON (:ALSO HER WITH OLD LINES BACK TO HARALD I "FAIRHAIR" HALFDANSØNN 865-933 (:WHO ABSOLUTELY AS A TYPICALLY "BOAT-KING" WANT TO LIVE ON THE COAST: NEAR THE WAVES [.. AND HIS 8 WIFES] AND THE VIKING-SHIPS) AND THEREFORE DECIDED TO SEATTLE DOWN IN HAUGESUND= "AVALDSNES KONGSGÅRD" IN YTRE HARDANGER. KING HARALD I HALFDANSØNN WAS FROM VESTFOLD- BORN OF OF "YNGLINGE-ÆTTEN" HERE: WITH OLD ROYAL FAMILY-TREES IN VESTFOLD BACK TO SWEDEN (FROM AB.300) WHO ONCE CAME OVER TO NORWAY FROM UPPSALA: NORTH OF STOCKHOLM- AND AFTER THAT RULED IN TØNSBERG-AREA IN OLD TIME [:FROM AROUND YEAR 600-900] AS "VESTFOLD-KONGENES ÆTT"...... IN VESTFOLD THE ARCHEOLOGS FEW YEARS AGO AT LEAST FOUND IN THE GROUND (:FOR MANY OF US WELL-KNOWN): "GOKSTADSHIP" AND "OSEBERG-SHIP" AROUND THE "BORRE-SEATTLEMENT": ETABLISHED IN EARLY VIKING-AGE....HARALD I "FAIRHAIR" 865-933 ONCE ASLO WAS (:WITH HIS MANY QUEENS) MARRIED WITH SNEFRID SVASESDAUGHTER (A NOMAD-WOMAN= SAME-LAP-FINN)........... FIRST ANCESTOR ON "HAALOYGE-AETTA": SAUMING WAS MARRIED WITH SKADE (:JOTUN-WOMEN= NOMADS- LIVING HIGH UP IN THE MOUNTAINS IN NORWAY). SKATE WAS CALLED THE NORDIC "SKIING QUEEN". THEY LIVED AS REGENTS AROUND YEAR 300 IN HAALOGALAND............ALSO SON OF HARALD HAIRFAIR: ERICH I HARALDSON "BLOODAXE" (933-935) WAS MARRIED WITH A NOMAD-WOMEN IN ØKSFJORD (QUEENANGEN IN NORTH-TROMS). THE SAGA-LITTERATURE-WROTER: SNORRE STURLASON TELLS ABOUT HER: "...OLD BUT VERY NICE WOMAN- LIVING AMONG LAP-PEOPLE..." (=NOMADS IN FINNMARCK). SHE IS MENTION I "HEIMSKRINGLA" "OLAV TRYGVASSONS SAGA" AND "EIGLA" (=EGILS SAGA) BOOKS WROTED IN THE VIKING-AGE ON ICELAND......(:CAPTAIN IN "FFR" LEIF A.FRIBERG MENTION QUEEN GUNHILD OF LOPPA IN HIS BOOK "FFR- 75 ÅR-1916-1995" SIDE 17. UTK: TRONDHEIM 1991)...... AND FEW YEARS BEFORE 933 IN 890: HAALOYG-KING OTTAR LIVED IN SAME AREA AS QUEEN GUNNHILD: NORTH-TROMS [:HISTORY-WROTER GUSTAV HEBER IN HIS BOOK "NORSK ADEL" (=NOBILITY) SIDE 22 SAYS: OTTAR LIVED ON ALTEIDET IN QUEENANGEN. AFTER SAILING ON "BJARMELAND" (=KOLA) HE VISIT HIS FRIEND KING ALFRED THE GREAT (871-899) IN ENGLAND. THIS IMPORTENT BOOK "NORSK ADEL" WAS PRINTED IN OSLO FROM 1938- SEVERAL TIMES. GUSTAV HEBER ALSO WROTE THE BOOKS: "HAALOGALANDS URTID OG FORTID" 3 BD. UTK: OSLO 1934]....ONLY 2 PLACES IN NORWAY HAVE SAME USE OF THE FINNISH-UGRISH WORD JIEKKI (=ICEMOUNTAIN): HARADANGER-(HARADANGER-JØKULEN) AND QUEENANGER (ØKSFJORDJØKULEN). OUR MOUNTAIN ALSO HELP US TO TAKE CARE OF OUR NORWEGIAN HISTORY. RMH 30-04-2018.
NORGES KONGE 1905-1957: HAAKON VII MARRIED (:ON BUCKINGHAM PALACE) WITH: MAUD [:DATTER AV KONG EDWARD VII OG DRONNING ALEKSANDRA AV ENGLAND] !!
HAAKON VII 1872-1905-1957 AND QUEEN MAUD 1869-1905-1938. REGENTS FROM NORWAY AFTER 1905. CROWNING IN THE NIDAROS CATHEDRAL IN TRONDHEIM 1906. [2 ORIGINAL-FOTO: THE ROYAL PHOTO-ARCHIVES- OSLO].
OLAV V- HAAKON MAGNUS- HARALD V
KING HARALD V AND QUEEN SONJA OF NORWAY: 80 YEARS ANNIVERSARY IN OSLO 05-2017. SPEECH BY HARALD V IN THE ROYAL CASTLE AND A "SKAAL" (:TRAD.NORR. WORD FOR: "LETS TAKE A DRINK ON THAT").
SNORRE SKRIVER: "HARALD HÅRFAGRE (865-933) VAR BARE 15 ÅR GAMMEL DA HÅKON JARL (815-868) VAR 50 ÅR....! OM VIKINGENE MED SINE SKIP ER DET SAGT: "DOM VAR VEL ÖVERALT".
JARL= EARL (: EARLY= TIDLIG) ERULS= ERULERE= RULES FAMILIES IN A REGION- BEFORE THE LATER KINGS. ENGLAND= UNITED KINGDOM= UK STILL HAVE "THESE EARLS". IN NORWAY THE EARLS ALREADY DISSAPERED BEFORE 1388 (: NORWAY-DENMARCK-UNION). BEFORE THAT IN NORWAY: "HAALOYG-JARLER" "MOERE-JARLER" "HLADE-JARLER IN TRONDHEIM" "ORKANOY-JARLER". (:EN HISTORIE-FORFATTER I "ROMSDAL HISTORIELAG" MENTE AT "ERULERE" SOM LEVDE CA.ÅR 500 OPPRINNELIG STAMMET FRA MØRE-KYSTEN [:MÆRE]). UNITED KINGDOM STILL TODAY ALSO HAVE NOBILITY [: ADEL- ODEL- EDEL]. ADELEN BLE FJERNET I NORGE I 1814. NOBILITY (=ADEL) NOT IN NORWAY AFTER 1814.
MS "HÅKON JARL" (3). (:INTERNASJONAL REG-CALL "LAKV"). REDERI: "NFDS" TRONDHEIM. BYGD VED AALBORG VERFT- DENMARCK 1952. DNV 1A1. 1101 NETTO-REGISTERTONN. 2173 BRUTTOTONN. LENGDE O.A: 80.8 METER (=269 FOT LANG). BREDDE: 12.22 METER (= 40.7 FOT). DYPTGÅENDE: 4.507 METER (=15 FOT). MOTOR (2) ATLAS DIESEL 3040 BPH. FART: 16 KNOP. 12 T/DAY. 450 PASSASJERER. LASTEROM: 651 M3 BALE INCL.REEF. 2 HA 3,41 /3,44 x 3,05. LASTEBOMMER: 2 x 5,2x 1t.
DS "HAAKON JARL" (2). TILHØRTE REDERIET: "NFDS" I TRONDHEIM. LEVERT I APRIL 1879 FRA MOTALA MEKANISKE WERKSTADS AB PÅ LINDHOLMEN I GÖTEBORG. SOM NY MÅLTE DEN 873 BRUTTOTONN OG SKROGET VAR PÅ 197 FOT. VED AKER MEKANISKE VERKSTED I CHRISTIANIA (:OSLO) BLE DEN FØRSTE MOTOREN SKIFTET UT (:1906) MED EN MODERNE TRIPLE-COMPOUND-MASKIN PÅ 760 HESTEKREFTER (IHK). UNDER OPPHOLDET PÅ SKIPS-VERFET I OSLO GJENNOMGIKK FARTØYET EN GJENNOM-GRIPENDE MODERNISERING ETTER DATIDENS FORHOLD. DEN VAR OPPRINNELIG BYGGET SOM STORM-DEKKER MED LUGARER FOR 52 PASSASJERER MED LASTEROM FORUT OG AKTER. SPISE-SALONG MED MAHOGNY-PANEL I SKIPETS BREDDE. I ALLE PLASS-LUGARENE VAR DET BÅDE RINGE-APPARAT OG REGULERBARE VARME-ANLEGG. "HAAKON JARL" VAR BYGGET FOR SELSKAPETS PRESTISJE-RUTE MELLOM FINNMARK OG HAMBURG OG BLE DREVET I SAM-SEILING MED "BERGENSKE DAMPSKIBS SELSKAB" "BDS". ETTER OMBYGGING I OSLO I 1906 BLE DEN SATT INN I KYST-RUTEN MELLOM OSLO-FJORDEN OG FINNMARK- OG SEILTE DERETTER ATTER I HAMBURGER-RUTEN. ETTER 45 ÅR I RUTEFART LANGS NORSKEKYSTEN FORLISTE SKIPET UNDER EN KOLLISJON PÅ VESTFJORDEN I 1924.
SKOVLDAMPEREN: "HAAKON JARL" (1). REDERI: "NORDEN FJELDSKE DAMPSKIBS SELSKAB" "NFDS" TRONDHJEM. BYGD VED DUMBARTON SKIPSVERFT- UNITED KINGDOM 1857. 157 COMMERS-LESTER. SEILTE FOR "TFDS" I KYST-RUTEN MELLOM BERGEN OG KIRKENES SOM ET FLERE INNLEIDE SKIP "STATENS POSTDAMPERE" HELT FRAM TIL PRIVATISERINGEN OM OMLEGGING TIL DEN "NÅVÆRENDE "HURTIGRUTEN"- DA STATEN TRAKK SEG UT SOM EIERE TIDLIG PÅ 1880-TALLET.MALERI AV: HOLM. REFERANCE: "NORGE PÅ HAVET" BIND 3. AV NILS P.VIGELAND. UTG: NASJONALFORLAGET 1957. (:SKVOLER FJERNET I 1850-ÅRENE. PÅMONTERT "SKRU-PROPELL").
MS "KONG HARALD". INTERNATIONAL-REG: LGIY 9039119. (MAIN-OFFICE CORR.RED: (01) "TFDS" TROMSØ 2000. (02) "SILC BIDCO" AS (: "TDR CAPITAL" 90 % OWNERSHIP): LONDON- UNITED KINGDOM AFTER 2014). YARD: 1993 VOLKSVERFT STRALSUND VEB DNV 1A1 (:BUILDT 101). HURTIGRUTE-SHIP. CAR FERGE ICE 1C. NAUT-C. F-AM. MV. E0. RM -28/30*C SEA. DISPLACMENT: 6256 T. BT: 11204. NT:4153. MDWT: 850. LENGTH O.A: 120.00 (=399.6 FEET LONG). WIDTH: 19.20 (=63.9 FEET). DEEP-GOING: 4.80 (=16.31 FEET). MOTOR: (2) 6114 BHP MaK 6M552C. SPEED:18 KNOP 380 CST. PASSENGERS: 691. CABINS 130 (= 490 PASSENGERS). CARS: 50. FREEZE-CAPACITY: 880 M3 (-28 TO 30*C). SIDE-DOOR: W: 9.3 MTR B: 7.8 MTR. ROOM-CAPASITY CARGO: 1500 M3. CARGO ELEVATOR 2 PALLET LIFTS: 5 TON (:10 TON COMBINERT). TRUSTERS FORWARD: (2) 790KW SUPER SILENT BRUNVOLL. MOBIL-TLF (TROMSØ 2000): 94807520 94807521.
MONARCHS IN EUROPA WITH NEAR CONNECTION TO THE NORWEGIAN KINGDOM. FAMILIE-TRE OVER EUROPAS KONGEHUS I DE NÆRMESTE ÅRHUNDRER: UNTIL KING OLAV V OF NORWAY (1903-1991). FULL SIZE WITH DOWNLOADING. (:FULL FOTO-STØRRELSE OPPNÅES VED NEDLASTING).
80 YEARS ANNIVERSARY FOR THE ROYAL HOUSE AND REGENTS: KING HARALD V AND QUEEN SONJA OF NORWAY- IN OSLO: SUMMER 2017. ALMOST EVERYONE OF THE 1000 YEARS OLD KINGDOMS IN EUROPA WAS REPRENSENTED HERE THIS SUMMER.
NORWAY OSLO 2017.
"Baby come back""
TRÅLEREN "ØKSFJORD". BYGD VED STORVIK MEKANISKE VERKSTED I KRISTIANSUND I 1970. 154,9 FOT. 1500 HK MaK DENGANG. ETTER AT "LOPPA HAVFISKESELSKAP" A/S OG LOPPA KOMMUNE [:VIA ET ISLANDSK KONTOR I ØKSFJORD KJØPTE DEN TIL ISLAND- HVORAV 2 FISKEBÅT-REDERIER HADDE DEN DER] BLE DENNE HEKKTRÅLEREN SOLGT TIL REDERIET "SAAMI LTD": ET FISKERIKOLKOSS I MURMANSK. MOTORSTØRRELSEN BLE ØKT TIL 3000 HK. DEN BLE OMBYGD OG VISSTNOK OGSÅ FORLENGET (?) HER. DEN VAR BLÅ OG HVITMALT UNDER DE RUSSISKE EIERNE. UNDER LOPPA HAVFISKE-SELSKAP VAR EN AV MANGE SKIPPERE/ KAPTEINER PÅ DEN VAR MIN SLEKTNING: EGIL OLSEN FORS. ARNE OG SØNNEN ALF A. W. VAR MASKINISTER OMBORD FRA STARTEN I 1970- OG FØRTE DEN NORDOVER. RUSSERNE SOLGTE DEN TIL URUGUAY [:MONTEVIDEO]. DETTE FOTOET ER TATT I KRISTIANSUND- DA BÅTEN VAR NYBYGD I 1970. FINDUSTRÅLERNE OG TRÅLEREN "SØRVÆR" M.FL. VAR OGSÅ BYGD VED STORVIK MEKANISKE VERKSTED [IDAG: STERKODER A/S]. DET BLE BYGD CA.50 SLIKE FARTØYER- KJENT FOR SIN SJØDYKTIGHET. MURMANSCK BESTILTE 7 AV DISSE BÅTTYPENE ETTER AT DE KJØPTE F-37-L "ØKSFJORD". STYRHUSET BLE PÅ FLERE AV DEM PLASSERT MIDT-SKIPS- SOM RESULTERTE I ENNÅ BEDRE SJØ-EGENSKAPER. FINDUS A/S I HAMMERFEST HADDE 10 AV DENNE MODERNISERTE TYPEN MED ROR-HUS PLASSERT I MIDTEN- OG HAMMERFEST HADDE EN EGEN SLIPP TIL DEM: "FINDUS-SLIPPEN"/"FUGLENES-SLIPPEN". DEN SISTE AV FINDUS-TRÅLERNE: "JERGUL" BLE OPPKJØPT FOR 113.6 MILLIONER KRONER I 2014 AV ET LOPPA-REDERI (J.A.LERBUKT). ETTER MIN MENING BØR "JERGUL" VERNES ETTERHVERT- TIL MINNE OM DE POPULÆRE "STORVIK-TRÅLERNE"- BRUKT LANGS HELE NORSKEKYSTEN OG ET KJÆRKOMMENT SYN BLANDT DE ELDRE FISKERNE. DETTE ER NORSK MODERNE BÅTBYGGER-KUNST AV MEGET HØY KVALITET MHT. DYKTIGE SJØEGENSKAPER. FLERE EPOKER OG OMSTILLINGER HAR NORSKE BÅTBYGGERIER OG SKIPSVERFT VÆRT IGJENNOM: OVERGANGEN FRA KUTTERE I TRE- TIL STÅL-FARTØYER OG PLAST. OG OVERGANGEN FRA SEIL TIL DAMP-MASKIN OG DIESEL-MOTORER OSV. OVERGANGEN FRA SKOVLER TIL "SKRU-PROPELL". BÅTBYGGER-KUNSTEN LANGS KYST-NORGE BYGGER PÅ ERFARINGER. VI HAR BRUKT OVER 1000 ÅR Å LÆRE DETTE. NORSK FARTØYVERN BØR THEREFORE OGSÅ GJELDE TRÅLERNE. IKKE BARE VIKINGSKIP SKONNERTER JÆGTER NORDLANDSBÅTER KUTTERE OG GAMLE LOKALBÅTER. [SE: FILMENE UNDER MHT. DENNE BÅT-TYPEN]. RESEARCH: MECHLENBORG DATA-ARCHIV 2016. (BÅDE MIN FARFAR OG JEG HAR JOBBET INNENFOR VERFTS-INDUSTRIEN: AKER MEKANISKE VERKSTED- OSLO OG KAARBØE MEKANISKE VERKSTED- HARSTAD. RMH. 08-2016.)
"ØKSFJORD" F-37-L [:FILM]
AMONG MANY MEN IN LOPPA ALSO MY FAMILY-MEMBER EGIL OLSEN FORS WAS CAPTAIN ON THIS SHIP FROM 1970-1974. AS MOTOR-MAN/CHIEF ALREADY IN 1970 A.A.WESTRE AND HIS FATHER HAD THIS JOB. IN MURMANSCK THIS BOAT WAS RENAMED "ЧАПОМА" = CHAPOMA. [:RUSSIA USED CYRILLIC LETTERS AND URUGUAY USE ROME-LINEAR A LETTERS- BUT THIS BOAT STILL HAVE THE SAME NAME. "CHAPOMA" IS A LITTLE TOWN ON KOLA-COAST EAST OF MURMANSCK] "FRIPUR" WHO OWN OLD "ØKSFJORD" F-37-L IN MONTEVIDEO/ URUGUAY IS THE BIGGEST FISHERY-CONSERN IN URUGUAY- BUT THEY GET ECONOMIC PROBLEMS AND ALL THEIR TRAWLERS IS NOW TACEN OVER BY A CANADIAN OWNERSHIP. "CHAPOMA" WAS SOLD TO URUGUAY FROM MURMANSCK AB.2009. ALSO "KÅGØY"= SKJERVØY/ "POLARTRÅL"= TROMSØ/ "BØTRÅL"= VESTERÅLEN ER SOLGT TIL URUGUAY !!! 12 HURTIGRUTE-SHIP SOLGT TIL ENGLAND OSV.OSV. SALG AV NORGE BIT FOR BIT...BÅDE STATEN OG PRIVATE SELSKAP SELGER SELVOM FORETAKENE DET GÅR SÅ DET GRINER. RESEARCH/ PRODUCER OF THIS FOTO-VIDEO [11.01 MIN 42.7 MB. OGSÅ ET FILM-OPPTAK FRA CA.2009 OG CA.60 PHOTOS PLUS EN MENGDE REFERANCER. REDIGERT/OPPDATERT 31-08-2016]: MECHLENBORG DATA-ARCHIV PRODUSERT:17-08-2016. :FILMEN KAN LASTES NED FRA YOTUBE.COM MED "FREEMAKE VIDEO DOWNLOADER"- ET GRATIS NEDLASTINGS-VERKTØY. SØKEORD PÅ YOUTUBE: ØKSFJORD F-37-L.
JOHN KAY: "YOU ARE THE ONLY ONE"
JOHN KAY IS BORN IN GERMANY. TODAY HE LIVE TOGETHER WITH HIS WIFE JUTTA KAY IN USA. HE HAVE PLAYED MANY TIMES IN NORWAY SCANDINAVIA GERMANY AND UNITED KINGDOM FROM ABOUT 1970. HIS ROCK`N ROLL-GROUPS: "SPARROW" AND "STEPPENWOLF" ARE STILL VERY POPULAR AMONG PEOPLE OF OUR GENERATION (OVER 60). ESPECIALLY I LIKE THEIR RIFF ON THE ELECTRIC LEAD-GUITAR: CONSTRUATED BY BAND-MEMBERS AS: DENNIS EDMONTON (1965) MICHAEL MONARCH (1967) LARRY BYROM (1970) KENT HENRY (1971) BOB COCHRAN (1974) MICHAEL PALMER (1980) ROCHET RICHOTTE (1990): IN WORLD-CLASS ON SOLO-GUITAR- ALL OF THEM.
"REBEKKA"
DEMIS ROUSSOS (FROM ATHEN). LIVE 1981.
FAVORIT-SONG: "I LOVE YOU" (:"WINTER RAINS")
MORE LOVE TO REPAIR THE WORLD. FRÖYA. AMOR. EROS. AFRODITHE. "MAKE LOVE NOT WAR". "ALL YOU NEED IS LOVE". "PEACE LOVE AND UNDERSTANDING". "PEACE LOVE AND HAPPINESS". "FREEDOM". "WE LOVE YOU". "PEOPLE LETS STOP THE WAR". "FLOWERPOWER". (:WISE WORDS BY THE HIPPIE-CULTURE" 1965-1975). ONLY THE WEAPON-INDUSTRI LOOSE MONEY ON THIS WORDS...!
NORGE: MAT
TRADISJONELL NORSK MAT. RÅVARER. FERDIGMAT.
TOBAKK SIGARETTPAPIR LIGHTERE O.A.
NORGE: ØL-RECLAME
VIKING-MJØD 1000 YEARS AGO WAS AB.18% ALCOHOL...IN RUSSIA THE WORD "MJØD" STILL MEANS "HONNING"" A IMPORTENT INGREDIENS TO MAKE ALCOHOL !!!
JULIA VØLDAN (:KJENT HELSEKOST-EKSPERT VEGETARIANER CA.1970 SJELLAND DENMARCK): "DIN MAT SKAL VÆRE DIN MEDISIN- OG DIN MEDISIN SKAL VÆRE DIN MAT" ! (EKS-BEATLES MEDLEM OG MILLIARDÆR: SIR PAUL MCCARTNEY HAR VÆRT VEGETARIANER SIDEN 1970). RUSSISK TANKE-GANG: 01: HELSE. 02: FAMILIEN. 03: ØKONOMI. 04: KJÆRESTE-FORHOLDET.
FINANSER PENGER ØKONOMI VALUTA
"JERGUL"- FINDUSTRÅLER FRA HAMMERFEST. F-2-H.155,4 FOT. 1815 HK BERGEN DIESEL. SOLGT [:VIA BÅTSFJORD] I 2014 TIL LOPPA-REDERIET J.A.LERBUKT FOR 113 MILLIONER KRONER. ANTAGELIG DEN SISTE AV DE 10 FINDUSTRÅLERNE SOM ER IGJEN. DENNE BÅT-TYPEN BURDE VÆRT VÆRNET.
"KVÆNANGEN". SOLGT TIL MURMANSCK OG OMDØPT "AZURUT". HAR HATT FLERE NAVN SIDEN DEN BLE BYGGET.
"BLUETRANS" 133.2 FOT LANG TILHØRTE "GRIEG SEAFOOD" AS KÅFJORD/ ALTA. DEN BLE BRUKT SOM BRØNNBÅT- ET SAMARBEIDE MELLOM LOPPA OG ALTA KOMMUNE. SOLGT TIL MURMANCK 03-2015. LÅ VED "KIMEK" A/S KIRKENES FOR OMBYGGING 2015.
STORVIK-TRÅLEREN "ØKSNESFISK II" BYGD I KRISTIANSUND/MØRE. FROM OLD TIME I HAVE FAMILY ON SORTLAND: BARBRO MARIA MECHLENBORG B.1774 KVARØEN IN NORDLAND D.1853 AND MARRIED 1795 WITH ANDREAS WALNUM RIBER B.1768 ON KVARØEN. THEY BUILDT AND LIVED ON SORTLAND. 7 CHILDS HERE. FAMILIES FROM THEME STARTED SEVERAL TRADING-HOUSES ON SORTLAND. MANY OF THE PEOPLE HERE STILL TODAY HAVE ROOTS/LINES BACK TO THEM. JENS CASPER MECHLENBORG B.10-11-1827 LIVED IN 9 YEARS OLD IN SAME TRADINGHOUSE AS KAREN MARGRETHE MECHLENBORG B.1779 M.W. JENS ELLINGSEN B.17-08-1786 ON SORTLAND. JENS C. MECHLENBORG ALSO WAS A TRADINGMAN/HANDELSMANN AND "DAMPSKIPSEKSPEDITØR" ON MYRE IN DVEBERG FROM 1864 TO 1875- LATER ON STOKMARKNES IN HADSEL- AND FROM 1890 ON MYRLAND IN HADSEL/ LOFOTEN. IN THE HOUSE TO KAREN MARGRETHE MECHLENBORG ON SORTLAND ALSO ON THAT TIME LIVED: CHRISTEN STRØM MECHLENBORG B.15-12-1818 FROM HUSBY M.15-09-1853 WITH JENSINE URSULA HOLST B.19-11-1830 ON IBESTAD. SHE WAS IN NEAR FAMILY WITH ANGELL IN TRONDHEIM. CHRISTEN STRØM MECHLENBORG WORKED AT "TROMSØ STIFTS SEMINARIUM" ON TRONDARNES IN HARSTAD- LATER AS TEACHER ON "KVÆNANGEN KOBBERVERK" [:A MINING-GROUP IN TROMS- RELATED TO "KAAFJORD KOBBERVERK" IN ALTAFJORDEN- RULED FROM ENGLAND]. AND LATER AFTER THAT HE WORKED AS CONSUL ON "JOHAN FREDRICH MACHS HANDEL" ON SKORPA IN KVÆNANGEN/ NORTH-TROMS. ON THE ISLAND SKORPA ALSO THE FAMILY: HELØE- HAD A TRADING-HOUSE ON THAT TIME.
"ØKSNESFISK" FROM SORTLAND. VERY NICE BOAT. [>STORVIK-TRAWLER THIS ONE TOO]. MY FAMILY CAME TO SORTLAND BEFORE YEAR 1818 WHEN KAREN MARGRETHE MECHLENBORG B.1779 FROM LURØY WAS MARRIED 07-06-1814 WITH: JENS ELLINGSEN B.17-08-1786 D.03-02-1826 HANDELSMANN/TRADINGMAN ON SORTLAND. THEY TOGETHER COLLECTED 20 SMALL FARMS/PROPERTY/AGRICULTURE-HOUSES TO ONE BIG MAIN-HOUSE- WHERE IT ALL WAS REGULATED FROM ONE AFTER THAT. [NOWADAYS KNM "KYSTVAKTEN"/ KYSTVAKTSKIPENE HAVE THEIR MARINE-BASE ON SORTLAND IN NORDLAND.
"ØKSNESFISK I" NORDLAND
OUR FAMILY-TREES TO SORTLAND IS NEARER TOLD ABOUT ON THIS SITE- UNDER THE RUBRIC: "FAMILY-ROOTS-TREES": "MECHLENBORG NORDLAND": " SORTLAND-MYRE".
MK "HEIMEN I" AV TROMSØ. LENGDE: 97 FOT. BYGD I ROGNAN/ SALTEN VED DRAGES VERFT I 1929. MOTOR: 180 HK BOLINDER. PARTS-REDERI: BRØDRENE JACOBSEN [:BLA. BANKSJEF JACOBSEN I TROMSDALEN G.M. FRU GAMST FRA LOPPA]. SKIPPER: LARS JACOBSEN. MASKINIST: ODDBJØRN RYDHEIM FRA ØKSFJORD. LÅ FORTØYD VED SØR-SJATEEN I TROMSØ. OMBYGD I 1949 MED NYTT OVERBYGG. NY MOTOR I 1958: EN 400 HK WICHMANN. SENDEREN OMBORD I HEIMEN I VAR BLANDT MARKEDETS BESTE. FORUTEN SELFANGST I KVITSJØEN/ NOVAJA ZEMLJA OG VED ØST-GRØNLAND BLE DEN BRUKT TIL SILDE OG MAKRELLFISKE. DEN BLE OGSÅ BRUKT/LEID TIL POLAR-EKSPEDISJONER. DEN ITALIENSKE STAT LEIDE DEN TIL EN EKSPEDISJON FOR Å LETE ETTER BALLONGPARTIET TIL LUFTSKIPET "ITALIA" I 1929. "HEIMEN I" VAR OGSÅ EKSPEDISJONS-SKIP FOR CAMBRIGDE UNIVERSITY I 6-7 ÅR. FRAKTET AVLØSNINGS-MANNSKAP TIL VÆRSTASJONEN PÅ JAN MAYEN. DEN FIKK OPPKALT EN FJORD ETTER SEG PÅ BAFFIN ISLAND/ GRØNLAND: "HOME BAY" FØR 2 VERDENSKRIG. DEN NORSKE MARINE BRUKTE DEN SOM SKYTESKIVE VED VEGGEFJORDEN I 1970 DA DEN SKULLE KONDEMNERES !! DEN BURDE HELLER VÆRT VÆRNET. REDERIET "BRØDRENE JACOBSEN" HADDE KJØPT EN HARADANGER-KUTTER AV SAMME LENGDE I 1916. DEN VAR UTSTYRT MED EN 9 HK HJELPEMOTOR I TILLEGG TIL GALEAS-RIGGET SEILFØRING [:2-MASTRET KUTTER]. VED TROMSØ SKIBSVERFT BLE "M/S "HEIMEN I" IS-FORSTERKET OG MONTERT EN 120 HK BOLINDER MED LUFTKOMPRESSOR. DEN BLE ETTERHVERT BRUKT TIL ISHAVS-FANGST I KVITSJØEN OG I KARAHAVET. DESSUTEN STORSILDFISKE I SOMMERHALVÅRET. DEN 12 AUGUST 1920 STARTET SKUTA MOT NORDØST-PASSASJEN FOR Å LETE ETTER POLARFORSKERNE PETER L. TESSEM FRA TROMSØ OG PAUL KNUTSEN FRA TRONDHEIM SOM VAR MED ROALD AMUNDSEN PÅ "MAUD"-EKSPEDISJONEN. DE SKULLE PRØVE Å TA SEG HJEMOVER TIL NORGE MED POST FRA EKSPEDISJONENS FOLK NOTATER FRA FORSKNINGEN OG ERFARINGENE DE HADDE GJORDT UNDER OVERVINTRINGEN MED "MAUD". LETETUREN ENGASJERT AV DEN NORSKE REGJERING FOREGIKK FRA DICSON-HALVØYA NORD OG ØSTOVER TIL SIBIR. BEGGE VAR ETTER FORHOLDENE GODT UTRUSTET FOR EN SLIK TUR, BÅDE MED PROVIANT HUNDER OG TRANSPORT. KNUTSEN BLE ALDRI FUNNET, MEN TESSEM KOM SEG NESTEN FRAM TIL FOLK VED KAPP PRIMRTNYJ PÅ TAJMYR-KYSTEN. HER ER DET RØYST ET MINNESMERKE OVER DEM. FRA 1923 TIL 1926 BLE SKUTA BRUKT TIL EKSPEDISJONER VED ØST-GRØNLAND. "HEIMEN I" (:DEN FØRSTE) BLE SKRUDD NED AV ISEN I KVITSJØEN VINTEREN 1928.
DK "SVERRE" LENGDE: 91.9 FOT. BREDDE: 22.0 FOT DYPTGÅENDE: 9.2 FOT. MOTOR: 63 HK DAMP. FOTO CA.1920. REDERIET: G. ROBERTSEN. HAMMERFEST.
2011
"SELVAAG SENIOR" A MODERN "RINGNOTSNUPER" FROM ØRNES (ANG.SACHSISH :EAGLENESS") MELØY KOMMUNE IN NORDLAND. (:MY FATHERS FAMILY AROUND 1850 CAME FROM HERE- BENCKESTOCK- MECHLENBORG).
MELØYBÅTER
FISKE-FARTØYER I MELØY/ ØRNES/ NORDLAND. HERE MY FAMILY: MECHLENBORG/BENKESTOCK ONCE CAME FROM [:MELØY-LURØY].
ET AV NORLINES FARTØYER VED KAI.
REDERIET NORLINES FLAGGET UT TIL FÆRØYENE [:ØYGRUPPE MELLOM NORGE OG ENGLAND] FOR NOEN ÅR TILBAKE.
NORGE NOREG: FARTØYER I OPPLAG.
HURTIGRUTENE VAR BLITT FOR SMÅ I FORHOLD TIL CRUISE-SKIPENE SOM GÅR LANGS NORSKEKYSTEN ! FRA 1838 OG FRAM TIL 1881 VAR SKIPSLEIA BERGEN-KIRKENES BEFORDRET AV DEN NORSKE STAT: "STATENS POSTDAMPERE" ["PRINDS CARL" OG "PRINDS GUSTAV"]...... "NFD" (:TRONDHJEM) OG "BDS" (:BERGEN) M.FL. BLE INNLEID AV DATIDENS REGJERING I NORGE ETTERHVERT SOM DET BLE BEHOV FOR FLERE HURTIGRUTE-SKIP. TILSLUTT TRAKK STATENS SEG UT SOM REDERI OG "RIKSVEI NR.1" BLE PRIVATISERT I 1881 AV SKIPSREDER OG KAPTEIN RICHARD WITH PÅ STOKMARKNES (:GRUNNLEGGEREN AV HURTIGRUTE-REDERIET "VDS") I VESTERÅLEN. I 2014 BLE HURTIGRUTEN SOLGT TIL ENGLAND- ETTER 178 ÅR LANGS NORSKEKYSTEN !! DET VIL I PRAKSIS SI AT SKIPSLEIA BERGEN- KIRKENES ER OVERTATT OG STYRES AV ENGLAND !! DET VILLE NEPPE BLITT GODTATT I VIKINGTIDEN OG HELLER IKKE UNDER KONG HAAKON IV HAAKONSON 1217-1263 (:SOM NEKTET ALLE UTENLANDSKE FARTØYER Å SEILE NORDOM BERGEN). I AVISA "NORDLYS" I TROMSØ STO Å LESE DA SALGET VAR ET FAKTUM HØSTEN 2014: "SALGET AV HURTIGRUTEN TIL ENGLAND ET HÅN MOT KYST-KULTUREN". ANDRE LAND TJENER DERMED I DAG STORE PENGER IDAG PÅ Å SEILE LANGS NORSKEKYSTEN: "VERDENS VAKRESTE SJØREISE". BÅTENE BLE SOLGT UT AV LANDET UNDER ERNA SOLBERG-REGJERINGEN- DA BÅTENE ICKE BLE FJERNET FRA BØRSEN SLIK KRAVET VAR FRA FLERE HOLD. (: NASJONAL-HELLIGDOMMMEN OG ARVESØLVET "HURTIGRUTEN" OG RIKSVEI NR.1 FLAGGET UT TIL ENGLAND AV "DUSTENE PÅ STORTINGET") !!
KANSKJE ENGLAND VELGER Å BRUKE DE SMÅE HURTIGRUTENE SOM LOKALBÅTER ??
HURTIGRUTENE VAR BLITT FOR SMÅ- CA 1/3 AV ET VANLIG CRUISESKIP. BÅDE DAMP-MASKINEN (:JAMES WATT) OG SKRU-PROPELLEN BLE JO BEGGE OPPFUNNET I UNITED KINGDOM- FRA 1700 OG FRAMOVER- OG DE 11 HURTIGRUTENE ER NÅ TATT TILBAKE AV ENGELSKMENN- ETTER 176 ÅR LANGS NORSKEKYSTEN !! (:FØRST SOM STATENS POSTDAMPERE FRA 1838)...HOVEDKONTORET FOR HURTIGRUTEN LIGGER I LONDON I DAG...STØRRELSEN PÅ BÅTENE BEVISTE KLÅRT OG TYDELIG AT NOE MÅTTE VÆRE GÅTT GALT MED DENNE DELEN AV NORSK REDERI-NÆRING OG HURTIGRUTE-SELSKAPENE- TATT I BETRAKTNING AV STØRRELSEN PÅ STATENS PENSJONSFOND PR. IDAG: STØRST I HELE VERDEN (:4000 MILLIARDER NORSKE KRONER). "VERDENS VAKRESTE SJØREISE" MISTET STATS-EIERSKAP I 1881 DA HURTIGRUTEN BLE PRIVATISERT...PRIVATISERINGEN FØRTE TIL AT HURTIGRUTENE BLE SOM LOKALBÅTER Å REGNE I FORHOLD TIL UTENLANDSKE CRUISE-SHIP- LANGS DEN SAMME LEIA...BERGEN-KIRKERNES !!... DESSUTEN VAR DET KUN 1 HURTIGRUTE SOM STO IGJEN MED ET KONGE-NAVN: NEMLIG "KONG HARALD"- ALLE DE ANDRE VAR RADERT UT ETTERHVERT (...SAKTE MEN SIKKERT...). OG ENGLAND HAR JO OGSÅ HATT "KONG HARALD" HAREFOT 1035-1045...SÅ NAVNET KUNNE VEL LIKE GJERNE GJELDE HAM...SÅ DA SÅ....!!
01-01-2015. KLEVEN VERFT A/S PÅ MØRE-KYSTEN.
VIDEO FROM 01-09-2013.
2013.
NORLINES AND A WHITE FORD > SOMMEREN 2013.
2013.
FORD THUNDERBIRD. VISIT 2012.
FORD THUNDERBIRD. THIS CAR IS 4 YEAR OLDER THAN MINE- BUILDT IN 1973- AND HAVE BEEN USED IN A AMERICAN FILM- BY MOVISTAR: CLINT EASTWOOD. THE MOTOR IS: 465 HK BIG-BLOCK [BORET OPP TIL 472 HK]. [:OVER 30 YEARS OLD CARS= VETERANS]. [MY FORD LTD IS NR.2 ON BIG MOTORS ON VETERANS-CARE HERE]. THIS CAR WAS OWNED BY MY FRIEND [:A MULTI-MILLIONAER - WITH BIG PROPERTIES IN LYNGEN: "CARNES-GODSDET"]. IN OLD TIME HIS FATHERFATHER WAS TEAM-LEADER FOR THE HERTUG OF ROXBOURG AND WESTMINSTER AND OTHER ENGLISH LORDS- WHEN THEY LIKED TO FISH IN THE RIVER. HIS FAMILY HAVE SEVERAL ETABLISSEMENT HERE TODAY- WHERE YOU CAN BUY SCHOTTIS WHISKEY- FRANCE COGNAC AND RUSSIAN VODKA !! IN LYNGEN HIS OLD FAMILY HERE IS: THE RICH RIVERTZ-FAMILY WHO OWNED "THE CARNES-PROPERTY" (CA.1700) BELONGS BEFORE HIM AND HIS FAMILY TODAY. NOT ONLY "LYNGEN-GODSET" BUT ALSO "TROMSØ-GODSET "SKJERVØY-GODSET" AND "BJARKØY-GODSET" WAS IN THE 16. CENTURY OWNED BY JOACHIM IRGENS- WHO GOT ALMOST WHOLE TROMSØ FYLKE AS PAYMENT FROM FREDRICH III (1648-1670) KING OF NORWAY-DENMARCK. [:MY FATHERMOTHER ANNA ALSO WAS BORN ON LYNGSEIDET].
FORD THUNDERBIRD.
SUMMER 2015. A LOCAL CAR. THERE IS 4 OF THIS TYPES OF FORD-CARS IN WEST FINNMARCK.
OLD ROYAL FAMILY-TREES AND NOBILITY FAMILY-TREES. A: NORRØN [TSAR RURIK M.W.INGRID EFANDA VON NOORWEGEN AB.850= RUSSIAN VIKING-AGE UNTIL AB.1200]. B: ANGEL-SACHSISH. C: SLAVISH= RUSSIA AFTER 1222. D: FINNISH-UGRISH= ASKOLA-STONAGE-CULTURE AND KALEVALA= FINNISH NATIONAL-EPOS FROM AB.900. ALSO NOMAD-CULTURE AND NATURE-PEOPLE A.O. E: SCOTTISH IRISH CELTIC FAMILY-TREES.
01: STONEAGE-CULTURES 12000- 2000 BC EVROPA/ 02: THE ARYAN= ARIERNE 6000 BC-300 AC¤ FROM MIDDLE-EAST [:MOHENJO-DARO 8000 BC INDUS-VALLEY/ PERSIA-INDIA-PAKISTAN¤ UR 6000 BC PERSIAGOLF¤ PHARAOES AND PYRAMIDES 4000 BC CAIRO/EGYPT] TO BLACKSEA UKRAINA RUSSIA. REST OF ALL THIS WORLD OLDEST HIGH-CULTURES: MOHENJO-DARO/ UR AND THE PHARAOES CREATED 2 NEW HIGH-CULTURES: GREECE/HELLAS 2000 BC (:ACROPOLIS) AND THE ROMAN EMPIRE 200 BC (:COLLOSEUM)/ 03: EAST-GOTHES AND WEST-GOTHS 300-500 BC¤ UKRAINA SWEDEN/ 04: THE NORRØN GODS AND THE VIKINGS AND THE KELTS 500-1150¤ RUSSIA [:TSARS] SCANDINAVIA AND ENGLAND [:KINGS]. (:THEORY BUILDT ON [01] VIKTOR RYDBERG: DOCUMENTS/ BOOKS STOCKHOLM SWEDEN 1885 "TEUTONIC MYTHOLOGY, GODS AND GODDESSES OF THE NORTHLAND" AND [02] P.A MUNCH: BOOKS NORWAY 1850 "NORRØNE GUDE OG HELTESAGN").
FRAGMENTS OF EUROPAS OLDEST HIGH-CULTURES: RUSSIA AND UKRAINA DYNASTIES AMONG CA.2800 YEARS: NAME ON SCYTHIAN KINGS: SKIL (500 BC) IN NIKONIY. SKILUR:SKILOUROS (200 BC) IN OLBIA. ATHEAS (335 BC) FIRST SCHYTHIAN KINGDOM IN BRODUBJA: DIONYSOPOLIS. TANOUSAS (218-167 BC) SECOND SCYTHIAN KINGDOM IN DOBRUDJA. KANITES (CA.210 BC) SECOND SCYTHIAN KINGDOM IN APHRODISIAS: THE CAPITAL AND MINT OF SCYTHIAN KINGS. AKROSAS:AKROSSA (200 BC) IN OLBIA. CHARASPES (?) IN BALGAREVO. AELIS (?) SARIAKES ( CA.175 BC) LIVING IN SAME PERIOD AS KING PHILIP V (221-179 BC) IN MACEDONIA. END OF SECOND DYNASTI IN DOBRUDJA. SPALAHORES (75-60 BC) INDO-SCYTHIAN KING IN BAKTRIA-SCYTIHA. SPALAGADAMES (75-60 BC) INDO-SCYTHIAN KING IN BAKTRIA-SCYTHIA. AZES II (58-20 BC) INDO-SCYTHIAN KING IN BAKTRIA. KHARAHOSTES (20-1 BC) INDO-SCHYTIAN KING. THE OSTRO-GOTH-DYNASTI (:ØSTGOTERNE): SAGN-KONGEN BERIG (CA.150 BC) FROM "SCANDZA" GOTLAND SEATTLE DOWN IN UKRAINA. KNIVA (251) KONGENS LEDER I SLAGET MOT ATTRIBUS. CANNABAUDUS (270 AC) LEDER I ET SLAG. ARIARICUS (332) SØNN AV EN GOTER-KONGE. THE OSTRO-GOTHS CAME TO CRIMEA (362). ERMANARIC (?-378) GOTER-KONGE. VITHIMIRIS (378-?) TEODEMIR (?-474) GOTER-KONGE SOM VANT SLAG MOT HUNERNE I 454 OG 468. VALAMIR (468) GOTER-KONGE SOM VANT SLAGET VED BASSIANÆ I 468. TEODERIK DEN STORE (474-526). ATALARIK (526-534). [ØST-GOTERNE: ALATEUS OG SAFRAKS NEVNES RUNDT CA. ÅR 530]. OG TEODAHAD (534-536). WITHIGES (536-540). ILDIBAD (540-541). ERARIK (541). TOTILA (541-552). TEIAS (552-553). ØST-GOTER-DYNASTIET OPPHØRER I 553. FIRST BULGARIAN EMPIRE (681) IS FORMED. VIKINGENE:VÆRINGENE BOSETTER SEG I "RUS" PÅ OPPFORDRING FRA RUSSERNE (JFR: "THE NESTOR-CRONICLE" WROTED IN KIEV UKRAINA 1110]. SVENSK VIKING-KONGE RURIK (862-879) M.W: INGRID VON NOORWEGEN STARTER ET VIKING-DYNASTI I NOVGOROD:NYGÅRD. OLEG (879-912) AV NOVGOROD. [:KIEV I UKRAINA OVERTAR ETTERHVERT SOM RUSSLANDS HOVEDSTAD FRA 882-1249. 14 RUSSISKE BYER BLIR BRENT AV DJENGIS KHAN OG MONGOLERNE HVORAV HOVEDSTADEN KIEV I 1240]. IGOR (912-945). OLGA AV KIEV (945-964) IGORS VIV:WIFE: TZARINNE. SVYATOSLAV (964-972). JAROPOLK I (973-980). VLADIMIR:VALDEMAR I (980-1015). DERETTER FØLGER EN REGENT-REKKE (TZARER:KONGER) FRAM TIL 1917 DA DET 1200 ÅRS GAMLE TZAR-HUSET I RUSSLAND BLE DREPT AV KOMMUNIST-REGIMET UNDER DEN "RUSSISKE REVOLUSJON". [:OGSÅ I VEST-EUROPA HAR KOMMUNIST-REGIMENE DREPT 2 GAMLE KONGEHUS: FRANKRIKE (1790) OG PORTUGAL (1908)].
"MOT DÅRSKAPEN KJEMPER SELV GUDENE FORGJEVES" !! OGSÅ MOT HISTORIE-LØSE POLITIKERE OG "SHORT-SIGHTED BUSINESSMEN" I NORGE EU OG USA- MED SINE URETTSMESSIGE SANCTIONER MOT RUSSLAND- SOM SELV NYLIG AVDØDE UTENRIKS-MINISTER THORVALD STOLTENBERG VAR STERKT IMOT. (: MICHAIL GORBATSJOV LOT NEMLIG UKRAINA LØSRIVE SEG Å BLI SELVSTENDIG I 1991- ETTER Å HA TILHØRT RUSSLAND SIDEN 850-TALLET OG FAKTISK FØR DEN TID (JFR: "THE OSTRO-GOTHS-DYNASTIES" I KRIM OG UKRAINA FRA CA.350-553). THEREFORE "THE UKRAINA-CRISES" AND ALL THIS PROMLEMS !! OG MERK: MANGE LAND TJENER PÅ ET NYTT BRUDD (:AS UNDER "THE COLD WAR 1917-1991) MELLOM RUSSLAND OG DEN VESTLIGE VERDEN. FORDI OGSÅ VÅPEN-INDUSTRIEN ER COMMERSIALISERT OG DERMED KAN TJENE SEG RIK PÅ "IHVERTFALL OPPRUSTNINGEN" PÅ BEGGE SIDER OG ET LANGVARIG BRUDD MELLOM ØST OG VEST- FOR ICKE Å NEVNE EN NY VERDENSKRIG...!! "NOWADAYS" GÅR MAN GJERNE OVER LIK- OG OVERSER LANDS HISTORIE "TOTALLY": FOR Å TJENE SEG RIK !! SLIK TENKES DETR NEMLIG "EFTER DISSE NYE VANER" I DE KRETSER: DERMED HAR PENGER BLITT VIKTIGERE ENN MENNESKELIV OG LIDELSER !! PAVE FRANTZ I ROMA SA NYLIG : "ALLE DRAP OG KRIGER ER EN FORBRYTELSE MOT GUD" !! ANTAGELIG MENTE HAN VEL OGSÅ: DE NÅVÆRENDE "MODERN FISHING AND HUNTING-CULTURES" SOM HAR COMMERCIALISERT DRAP PÅ DYR SOM FKS: 50 METERS LANG BLÅHVAL SOM "GREENPEACE" FORTSATT KJEMPER EN INNBITT KRIG IMOT: I HAVET UTENFOR HVALFANGST-NATIONEN JAPAN !! (:NORGE HAR PGA. FISKE OG FANGST-KULTURENE NØYAKTIG DET SAMME PROBLEMET: 1 MILLION REINSYR SLAKTES I KAUTOKEINO I LØPET AV BARE 10 ÅRS TID AV BARE 1500 MENNESKER (:PROBABLY WORLD-RECORD ON KILLING ANIMALS) I DEN LILLE BYGDA INN PÅ FINNMARCKS-VIDDA) !! SAMTIDIG KREVER SAMENE (LAPPER FINNER) ERSTATNING AV DEN NORSKE STAT PGA: "FOR-NORSKINGEN" AV DET SÅKALTE "URFOLKET"(:MED BARE 5% FELLESORD MOT NORSK SVENSK DANSK ENGELSH OG TYSK SPRÅK- MED EN TILSTEVÆRELSE- IFØLGE DEM SELV: I NORDEN I FLERE 1000 ÅR. OKEY- MEN HVORFOR DA SÅ FÅ SKIPS- HAV- OG BÅT-UTRYCK SOM JO BÅDE NORSK ISLANDSK OG ENGELSK SPRÅK HAR...? NOMADER OG URFOLK SOM ANTAGELIGVIS BODDE OG FORFULGTE SINE REINFLOCKER PÅ KILOMETER-TYCK IS- DA INNLANDSISEN "COVERED WHOLE SCANDINAVIA AND KOLA-HALF-ISLAND AB.15.000 TO 30.000 YEARS AGO" !! DYREVERN-BESKYTTELSEN I NORGE OG I VERDEN FORØVRIG "SEA-SHEPARD" OG "GREEPEACE" SLÅSS MOT ET UTALL AV LIGNENDE COMMERCIALISERTE FORMER FOR PINING OG PLAGING AV DYR (:FOR SELV Å LEVE ET OVERDÅDIG LIV I LUKSUS-HUS OG KJØRE RUNDT I MERCEDESER): PELSDYR-OPPDRETT SVINE-AVL DRAP PÅ ELEFANTER BLANDT STAMMEFOLK I AFRIKA-JUNGELEN PGA: SALG AV STØT-TENNER. COMMERSIALISERING OGSÅ AV FISKERIENE MED TRÅL-REDERIER OG FABRICK-SKIP SOM "BUNN-SKRAPER" HAVET. DEN MODERNE NÅVÆRENDE "FISKE OG FANGST-CULTUREN" SOM MAN FINNER AVBILDET PÅ BERG-KUNSTEN FOR FLERE-1000 ÅR SIDEN MED FISKE-REDSKAPER [: PIL-BUE OG DRAPS-VÅPEN AV LITT ELDRE ÅRGANG ENN DAGENS MODERNE SLAKTERI OG TRÅLERE) ! KORN-DYRKINGEN OG JORDBRUK (:AGRI-CULTURE= AGREE-CULTURE ??) KOM TIL NORGE (:ROGALAND OG JÆREN) FOR CA.5000 ÅR SIDEN. BRØD OG VEVSTOLER FANT MAN INNE I PYRAMIDENE I CAIRO OG EGYPT- SOM FICK SE DAGENS LYS ETTER 4000 ÅR GJEMT I MØRKET BLANDT MUMIENE. MEN FORTSATT SPISES DET RÅTT KJØTT- IHVERFALL IBLANDT ESKIMOER OG BLANDT SAMER [:IHVERTFALL I TIDLIGERE TIDER (:SOM HOS HUNERNE- OGSÅ DEM KLEDD I SKINN CA. 400 AC)]. 60 MILLIONER MENNESKER LEVER SOM VEGETARIANERE OG HINDUISTER I INDIA- OG NEKTER Å SPISE KJØTT OG FISK- PÅ ET HUMANT GRUNNLAG (BEGRUNNELSE: MAN SKAL IKKE DREPE- I TRÅD MED ORDENE TIL PAVE FRANTZ). "VERDEN VIL BEDRAS" OG "NOGON HAR SÅRAT DINA KJENSLOR MED SIN ÄRLIGHET"... RUSSLAND DERIMOT ER HISTORISK URETTSMESSIG BLITT SÅRET OG SKADET PGA: UÆRLIGHET (:HISTORISK NONSENS SVADA) OG LØGN !! STATSMINISTER VLADIMIR PUTIN HAR HELT RETT I SINE UTTALELSER NYLIG: "RUSSLAND HAR EN SVÆRT GAMMEL OG STOLT HISTORIE". HELT CORRECT !! OG FAKTISK MED ENNÅ ELDRE HISTORIE-NEDTEGNELSER ENN ØST-GOTERNE (CA.350-553) ! RUSSLAND HAR NEMLIG OGSÅ HISTORIE-FORBINDELSER TIL BÅDE GRESK HISTORIE OG MYTOLOGI (:CA.2000 BC) OG PERSISK HISTORIE PGA. SIN BELIGGENHET (:OG ICKE MINST FORDI "THE SCHYTS" BODDE I UKRAINA-OMRÅDET FØR ØST-GOTERNE SLO SEG NED DER MED SIN SAGN-KONGE "BERIG" CA.150 FØR VÅR TIDS-REGNING. ALTSÅ: GOTERNES UTVANDRING FRA "SCANDZA" (:DEN DA OVER-BEFOLKEDE ØYA GOTLAND I SØR-SVERIGE- NEVNT I GOTEREN OG HISTORIKEREN: JORDANES BOK OM NETTOPP GOTERNE NEDTEGNET CA.ÅR 500). OGSÅ DE NORRØNE GUDENE: ODIN TOR FROY (JFR: WEDNESDAY THURSADAY FRIDAY- ONSDAG TORSDAG FREDAG- MITHWOCH DONNERSTAG FREITAG) HADDE FORBINDELSER TIL SKYTERNE IFØLGE: DEN AVDØDE MODERNE HISTORIKEREN THOR HEYERDAHL OG (:OSLO) OG HANS BØKER. TYPISK NOK KALLER RUSSERNE IDAG TALLET "1" FOR: "ОДИН" PÅ NORRØNT "ODIN" ! OG "MJØD" (SLKRIVES PÅ CYRILLIC: "МЕД" MEN UTTALES "MJØD") BETYR FORTSATT HONNING PÅ RUSSISK...ETTER 1000 LANGE ÅR !! SKÅL OG NASDAROVJE ЛАРИСА.
RUSSLAND HAR HATT 2 KONGEDØMMER SIDEN GOTHER-DYNASTIET CA.350 VED SVARTEHAVET. BEGGE ER FORSVUNNET MEN RUSSLAND HAR BEHOLDT DE HISTORISKE KONGEDØMMENES BLOCK-SKRIFT-SYSTEMET UAVBRUTT FRA "FOLKEVANDRINGS-TIDEN" OG FRAM TIL I DAG: 01: ØSTGOTERNE (:FRA ØYA GOTLAND I SVERIGE) MED 11 KONGER I PERIODEN 350-553 I UKRAINA OG PÅ KRIM BRUKTE ET TEGN-SYSTEM OG SAMMENSATTE STAVELSE-ORD SOM LIGNER PÅ GAMMEL-SVENSK OG SLIK DET ANTAGELIG BLE PRATET PÅ GOTLAND OG I GØTEBORG RUNDT 300-500-TALLET ELLER FØR. UTVANDRINGEN FRA "SCANDZA" (:IFØLGE DEN SAMTIDIGE FORFATTEREN JORDANES PGA: OVERBEFOLKNING PÅ GOTLAND) TIL DEN NORDLIGE DEL AV SVARTEHAVET SKJEDDE (:TYPISK NOK MED BÅT !!) ALLEREDE FØR VÅR TIDSREGNING UNDER SAGNKONGEN "BERIG" CA.150 BC (JFR: WIKIPEDIA.ORG). ETTER AT KONGEDØMMET I UKRAINA-KRIM OMRÅDET FORSVINNER (:UNDER DEN SISTE AV ØSTGOTHER-KONGENE: TEIAS (553) FORSVINNER DERMED OGSÅ RUSSLAND INN I ET HISTORISK MØRKE I 300 ÅR FRAM TIL CA.850. [:PÅ NORRØNT SPRÅK KAN KONGENAVNET "TEIAS" OVERSETTES MED "Å TIE" (..."DET BØR TEIAS"...)...! (DET SKAL HA VÆRT SLEKTSKAPS-FORBINDELSER MELLOM ØST-GOTERNE (:LIKSOM HOS ODIN OG TOR= NORRØN GUDELÆRE) TIL SCHYTERNE SOM BODDE I DETTE OMRÅDET FØR GOTERNES INNVANDRING. (:SCHYTERNE TALTE INDO-EUROPEISK (:EN FORM FOR UR-PERSISK) OG MAN KJENNER NAVNET PÅ NOEN AV KONGENE I DETTE OMRÅDET OG ENKELTHISTORIER NEVNT AV SAMTIDIGE PERSISKE GRESKE OG ROMERSKE FORFATTERE). RUSSLAND DUKKER OPP PÅNYTT IGJEN I DEN NEDSKREVNE HISTORIEN UNDER 02: VIKING-HØVDINGENE (JFR:TZAR= KEISAR= KAISER) ETTER CA 850-1918. BEGGE NEVNTE DYNASTIENE HAR SKREVET MED BLOCK-BOKSTAVER: UNDER ØST-GOTERNES "BALTI-DYNASTI" (:TERVINGERE) OG "AMALIE-DYNASTI" (:GREUTUNGERE) NORDOM SVARTEHAVET ET GOTISK SKRIFT-SYSTEM SOM DØDE UT ETTER CA.550 ELLER SENERE. [:VEST-GOTERNE (369-711) OPPSTO ETTER ØST-GOTERNE- UTVANDRET OG DANNET EGNE KONGEDØMMER BÅDE I ITALIA OG SPANIA M.FL]. ETTER CA.850 DANNET DE SVENSKE-ÆTTEDE "VÆRINGENE" EL."RUS" (:VIKING-KONGENE "RURIK" G.M. ELISABETH VON NOORWEGEN OG "HELGE"= "OLEG") ET KONGEDØMME I NOVGOROD (=NYGÅRD). SENERE BLE HOVEDSTADEN FLYTTET TIL KIEV I UKRAINA (:OMRÅDET DER ØST-GOTERNE HADDE REGJERT I FOLKEVANDRINGSTIDEN). "KIEV-RIKET" I UKRAINA ER TZAR-RUSSLANDS ELDSTE HISTORISKE OG CULTURELLE OMRÅDE !! TYPISK NOK ER "DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE SKREVET NETTOPP I UKRAINA I ÅR 1110 AV HULE-KLOSTERMUNKEN "NESTOR" I DEN DAVÆRENDE RUSSISKE HOVEDSTADEN KIEV. [:14 RUSSISKE BYER BLE SENERE BRENT AV MONGOLERNE OG DJENGIS KHAN (:KRIGERE SOM PÅ HEST- LIKSOM HUNERNE CA.400 KOM FRA OMRÅDER ØST-FOR URAL OG ALTAI) HVORAV HOVEDSTADEN KIEV I 1240)! ORIGINAL-MANUSKRIPTET TIL "THE NESTOR CHRONICHLE" (:SOM BOKA OGSÅ KALLES) ER RUSSLANDS ELDSTE BOK- DERSOM MAN SER BORT FRA BOKA: "DE ORIGINE ACTIBUSCUE GETARUM" (=OM GOTERNES OPPRINNELSE OG GJERNINGER) SKREVET PÅ LATIN AV ØST-GOTEREN JORDANES (CA.500) I CONSTANTINOPEL (BY I UTLØPET AV SVARTEHAVET AV VIKINGENE KALT "MIKLAGARD" OG AV ARABERNE "ISTANBUL"). UNDER "THE OSTRO-GOTHS" BRUKTES EN BLANDING AV GRESKE OG GOTISKE BOKSTAVER SAMT ELDRE VIKING-FUTARCK. BAUTASTEINER MED VIKING-RUNER FINNES FRA DENNE EPOKEN OGSÅ I UKRAINA. [:GRESK-ORTODOKS (:GRESK BLOCK-SKRIFT) HAR ALLTID HATT STOR SKRIFT-MESSIG INNFLYTELSE PÅ RUSSISK-ORTODOKS: SELVFØLGELIG OGSÅ SKRIFT-TEKNISK]. IDAG BRUKES CYRILLISK-BLOCK SOM ER EN BLANDING AV ROMERSK BLOCK LINEAR A OG GREECE ANTICK BLOCK. RESEARCH AND MONTAGE 01-12-2018: MECHLENBORG ARCHIVES.
300-700.ODINS SØNNER: VAR STAMFEDRE TIL DE NORSKE ENGELSKE DANSKE SVENSKE OG RUSSISKE KONGEHUSENE (:RUSSISK VIKING-TID UNDER TZAR RURIK 850-900 M.W: INGRID VAN NOORWEGEN). (:SCYTHERNE 300 BC-300 AC) GUDETIDEN-(:GOTERTIDEN 300-600) [:FØR-KRISTEN TID] ER EN VIKTIG DEL AV NORDISK HISTORIE. AND STILL TODAY- (:AFTER MANY THOUSAND YEARS) IN USE: ODINSDAG TORSDAG FRØYASDAG; WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY: MIDTWOCH DONNERSDAG FREITAG... IN RUSSIA THE NUMBER 1= ODIN !!....2= DVA (:TVÅ TWO TO ZVEI). IN CHINA 2= TAO :(FOR 2 COLOR= BLACK AND WHITE= YIN YANG).....ODIN: ...O= EARTH MOON SUN MILKYWAY ANDOMEDA-GALAKSY (:ALL SIRCLER)...... D= HALFMOON OR HALF LUNA......I= MILKYWAY OR ANDROMEDA-GALAKSY SEEN FROM THE SIDE.....N= FIRE (:ILD LYN-NEDSLAG) AND HEAVY DANGEROUS THUNDER-WEATHER CREATED BY THE HAMMER TO TOR= THOR.....ALL DOWNWROTED IN NORRØN MYTOLOGIE 1000 YEARS AGO. HISTORY AROUND THE NORRØN GODS ALSO HAVE AN HISTORY ABOUT HOW THE WORLD ONCE WAS CREATED...AND HOW IT WILL END...OUR ANCESTORS (:THE ANCIENTS) BELIVED ON THIS......ODIN.TAO..THREE...
300>> "GUDE-TIDEN"/ "GOD-AGE"/NORRØN MYTOLOGY. FAMILY-TREE MADE BY STUDING "NORRØN MYTOLOGY". A WORK WHO WAS TO FIND UPLOADED ON WWW MANY YEARS AGO. "NORRØN LITTERATURE" WAS WROTED BY ØYVIND/ SKALDESPILLER AND EGIL SKALDAGRIMSSON BORN AND GROW UP IN A AREA AROUND SANDNESSJØEN/ NORDLAND- WHO LATER SEATTLE DOWN ON "BORG"/ ICELAND AB. 950. [: THEIR BOOKS WAS LATER COPIED BY SNORRE STURLASON B.1178 D.23-09-1241 A.O. WROTERS AFTER HIM- UNTIL TODAY].
100-900: THE HAALOYG-KINGS. BUILDT UP BY GUSTAV HEBER IN HIS 2 BOOKS: "NORSK ADEL" AND "HAALOGALANDS URTID OG FORTID" [:UTK. OSLO 1939-1944]. HE USED A BOOKS WROTED IN 962 BY OIVIND SKALDESPILLER ON ICELAND:"HAALOYGJA-TAL" AND "HAAKONAR-MAL". ALSO BOOKS WROTED BY EGIL SKALDAGRIMSON CA.970 ON ICELAND [:SAGA-LITTERATUR]. ALSO SNORRE STURLASSON HAD TO USE THIS 2 OLD WROTERS AB.950 ON ICELAND- TO EXPLAIN THE "VIKING-AGE" AND "GOD-AGE". P.A. MUNCH WROTED THE BOOK: "NORROENE GUDE- OG HELTESAGN" AB.1850 WHO ALSO IS IMPORTENT WORK.
300-1000. ROYAL FAMILY-TREES FOR THE KINGDOMS IN NORTH-WEST EVROPA: ENGLAND- NORWAY- DENMARCK- SWEDEN AND ROSSIA/ RUSSIA/ RUSSLAND [:NORR:GARDARIKET] AND PROBABLY DIFFUSE LINES BACK TO THE EAST GOTHES IN UKRAINA AB. 300-500. A PART OF THE VERY OLD RUSSIAN LINES IS GONE LOOSE- AND PERHAPS IS FOR THE RUSSIAN HISTORY BEFORE THE SWEDISH-BORN TZAR: RURIK M.W. INGRID VON NOORWEGEN (AROUND 850) STILL TO FIND IN 0LD RUSSIAN ARCHIVES [:CHURCH OR KLOSTER-ARCHIVES] ABOUT CONNECTION BETWEEN THE EAST- AND WEST-GOTHIAN STORIES AND THE LATER VIKINGS [:NOTHING TO FIND ABOUT THE GOTHS UNDER THE "NESTOR-CHRONICHLE"/ "DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE"- DOWNWROTED IN UKRAINA/KIEV AB.YEAR 1100 BY THE RUSSIAN PRIEST: NESTOR]. [> A LOT OF UNSURE HISTORY-MOMENTS ABOUT THIS OLD LINE CAN STILL EXIST IN THE OLDEST PART OF RUSSIAN-ORTODOKS CHURCH- ARCHIVES). FIRST RUSSIAN TSAR: RURIK FROM SVEALAND 800-879 WAS MARRIED WITH INGRID EFANRDA VAN NOORWEGEN- URMAN. THIS ROOT/LINES BEFORE RURIK AB.850 GOES PERHAPS BACK TO VOLSUNGE-ÆTTEN AND THE VEGGDEGG/VITRGILS-ROOTS. MUCH OF THE LINES/ROOTS AFTER VOLSUNGE-AETTEN AND VEGGDEGG/VITRGILS IS GOONE LOOSE [:LOST INFORMATION ABOUT SOME LINES FROM WEST-GOTHIA AND "SVEA-RIKET" WHO GOES BACK TO RUSSIA AND UKRAINA AB.300-500 AND THE EAST-GOTHES WHO LIVED THERE].
300-850. VOLSUNGEÆTTA OG YLVINGAÆTTA.
98-652 LANGOBARDER.
488-774. LANGOBARDER. KONGEREKKE.
800 BC-10 AC. SCHYTIAN KINGS. (:INDO-EUROPEEN LANGUAGE: INDO-IRANIEN).
608- 108 BC: BOSPORIAN KINGDOM: RUSSIA- UKRAINA (CRIMEA).
108 AC- 323 BC: BOSPORIAN KINGDOM: RUSSIA- UKRAINA (CRIMEA). THIS OLD KINGDOMS WAS THE FIRST "HIGH-CULTURES" (:WITH WRITING-SYSTEMS ON COIN) IN NORTH-EAST-EUROPA WITH CONTACT LATER TO WEST-EUROPA.- LIKE ANCIENT GREECE CULTURE ALSO HAD.
350-550. "ØST-GOTERE" "EAST-GOTHS": LEAVED SCANDINAVIA [:GOTLAND IN SWEDEN] AND SEATTLE DOWN IN AEREAS IN UKRAINA AND ALSO KRIM (:"KRIM-GOTER") ABOUT YEAR 300-553. THIS IS THE RUSSIAN OLDEST DOWNWROTED HISTORY. THE PERIOD AFTER 553-850 OF RUSSIAN HISTORY SEEMS TO GONE LOOSED. HISTORY-WROTER "NESTOR" IN RUSSIAN CAPITOL KIEV AROUND YEAR 1100 TELL US IN "THE NESTOR-CHRONICLE THAT: THE PEOPLE BEFORE THE FIRST RUSSIAN VIKING-KING "VARJAG" (:LATER IN USE THE NAME "TZAR") WAS RURIK AB.850 (M.W. INGRID EFANDA VON NOORWEGEN) WAS LEFT I KAOS BEFORE 800 AND THEREFORE WANT THE SWEDISH VIKINGS TO RULE THEM- AS THEY DID FROM 850-1250 CALLED "THE RUSSIAN VIKING-AGE". RURIK PERHAPS ALSO CAME FROM GOTLAND (:OR UPPSALA- ANOTHER OLD CULTURE-PLACE IN SWEDEN- (:MENTION IN THE OLD ICELANDIC SAGA-LITTERATURE-WROTED AB. 962) WHERE PERSON-NAMES IN UPPSALA WHO BELONGED TO THE FAMILY "YNGLINGE-AETTEN" IN "THE GOD-AGE" [ODIN TOR FREI] IS TOLD HISTORIES ABOUT ALREADY AROUND YEAR 300. THE "WEST-GOTHS" "VISI-GOTHS" WHO GROUNDED DYNASTIES IN SPAIN A.O. PLACES WAS IN FAMILY WITH THE "EAST-GOTHES" IN UKRANIA. BOTH PEOPLE-GROUP CAME FROM GOTLAND IN SWEDEN- WHO WAS THEIR "UR-HOME". (JFR: VIKTOR RYDBERG 1828-1895).
30-250 ØST-GOTER-KONGER.
150-378. ÖST-GOTERNE: OSTRO-GOTHS. KINGDOM IN UKRAINA.
229-420 ÖST-GOTERNE. KONGER I UKRAINA-OMRÅDET NORDOM SVARTEHAVET.
OSTRO-GOTHERE. PERIODER.
CA.512: HERULERE
ÖST-GOTERNE (:OSTRO-GOTHS) TIDS-SKJEMATISK FRAMSTILT.
150 BC- 451 AC: VEST-GOTERE
370-711. VESTGOTERE PART 01: SCANDINAVIA/ NORDEN: OLD ROOTS LIKE OSTRO-GOTHS (:ØST-GOTERNE) TO SOUTH-SWEDEN= ØYA GOTLAND OG NÅVÄRENDE OMRÅDE: GÖTALAND.
250-560 GEPIDENE. A GROUP OF "THE GOTHS" LIVING IN EAST-EUROPA (:ALSO ROMANIA).
CA.370-534: VANDALERE
1000 BC- 233 AC: GERMANSKE FOLKE-STAMMER. DE SVENSKE GOTERNE GRUNNLA ET KONGEDØMME I UKRAINA MELLOM 350 OG 523 HVORAV 11 KONGE-NAVN OG DERES HISTORIE ER KJENT. HISTORIEN ER TATT VARE PÅ AV SAMTIDIGE GRESKE OG ROMERSKE HISTORIE-FORFATTERE.
CA.1000 BC- 512 AC.GERMANSKE FOLKE-STAMMER [:KELTERNE VAR I FAMILIE MED GERMANERNE]. PIKTERNE LEVDE LIKSOM KELTERNE RUNDT PÅ DE BRITISKE ØYENE.
75 AC- 652 BC. STØRRE FOLKEGRUPPER I NORDVEST- EUROPA. GOTERE 100BC-500 AC. LANGOBARDER 98-700 AC. HERUL= ERUL= EARL= JARL= IARLAR: EN FOLKEGRUPPE SOM NEVNES I THULE= SCANDINAVIA I ÅR 260 UNDER KEISER GALLENUS. ANTAGELIG FORLØPERE TIL JARLENE SOM OPPSTO I HAALOGALAND OG GREAT BRITAIN NOEN ÅRHUNDRER SENERE. DE FØRSTE NORSKE JARLENE ER: BRAND JARL [BEG.AV DET 5 ÅRHUNDRE]. I ENGLAND NEVNES EN JARL MED SAMME NAVN OMENTRENT SAMTIDIG. SENERE VET VI OM HARALD TRONDSSØN NAUMDØLAJARL OMKRING ÅR 725 G.M. SIGNY SIGURDSDATTER. DE BODDE I TRØNDELAG: NAMDALEN.
JOHANNES MAGNUS (:BROR AV CARTOGRAFEN OLAUS MAGNUS CA.1540) UTGA EN BOK I ROMA PÅ LATIN I 1554: "HISTORIEN OM DE NORDISKA FOLKEN". SOM REFERANCER BRUKER HAN NORDISK SAGA-LITTERATUR SAMT ÖST-GOTEREN: JORDANES OG I TILLEGG GRESKE OG ROMERSKE FORFATTERE- HVOR HAN VED HJELP AV OLDTIDS-FORFATTERENE SATTE SAMMEN EN SVENSK KONGE-REKKE (:143-LEDD FRAM TIL GUSTAV WASA) MED HISTORISKE RÖTTER TIL ÖST-GOTER-KONGENE- PERSISKE OG BIBELSKE KONGER.
5 NORRØNE KONGER SOM TLHÖRER DEN SVENSKE YNGLINGE-ÄTTEN I UPPSALA (:MED GREINER TIL VESTFOLD OG GOTLAND) ER NEVNT HER MED ÅRSTALL I DENNE BOKEN (:FRA 1554) AV DEN SVENSKE ERKEBISKOPEN OG HISTORIKEREN:JOHANNES MAGNUS.
KONGE-REKKEN ETTER ÅR 900 SYNES Å STEMME SVÄRT NÖYAKTIG MED VÅR TIDS OPPLYSNINGER- SLIK DEN REGNES OPP HER AV ERKEBISKOP I SVERIGE DENGANG: JOHANNES MAGNUS RUNDT ÅR 1550. KONG RODWOLF CA.512 VAR KONGE HOS ERULERNE (:EARLER JARLER HERULER). RODWOLF BESÖKTE ÖST-GOTERKONGEN TEODORIK (418-451). BÅDE ÖST-GOTERNE SOM OPPRETTET DYNASTIER VED SVARTEHAVET (:UKRAINA OG KRIM) OG ERULENE (ANTAGELIG VESTLANDET- HVORAV ORKEN-ÖY-JARLENE VAR DE SISTE AV DEM I SCANDINAVIA- SENERE I UNITED KINGDOM) HADDE SITT URHJEM I SCANDINAVIA "SCANDZA". ÖST-GOTERNE UTVANDRET I FÖLGE ET GAMMELT SAGN FRA ÖYA GOTLAND PGA: OVERBEFOLKNING (FÖR VÅR TIDS-REGNING).
JOHANNES MAGNUS AVSLUTTER DET HISTORISKE STUDIET HER MED KONG GUSTAV WASA- KONGE I SVERIGE PÅ HANS EGEN TID. (:TIL VENSTRE: DEN LATINSKE SKRIVE-MÅTE FOR KONGE-NAVNENE).
600-1000. OLD FAMILY-TREE FROM ENGLAND.
820>> UNTIL TODAY. YEARS OF REGENTS FROM GREAT BRITAIN= ENGLAND= UNITED KINGDOM.
FØR 580-672: PIKTER-KONGER I SCOTLAND.
693-858 PIKTER-KONGER
858-952 PIKTER-KONGER.
860>> NORGE: KONGEREKKEN.
900>> UNTIL TODAY. DENMARCK. MONARCHS.
750-1030. DENMARCK.
730-1131: DENMARCK: REGENTS.
950-1250: DENMARCK.
CA.850 >> DENMARCKS KONGEHUS.
850-1110. SWEDEN
990>> UNTIL TODAY. SWEDEN.
1095-1436: MECHLENBURG ARE AMONG THEIR FORFATHER KNUT LAVARD IN FAMILY WITH THE FIRST KING OF DENMARCK: HARALD BLUETOOTH (940-985). AND THEREFORE ALSO IN FAMILY WITH DENMARCKS OLDEST FAMILY-TREE: "SKJOLDUNGEAETTEN BACK TO CA.300 AC. MECHLENBURG HAVE ONLY HAD 1 KING IN SCANDINAVIA: ALBRECHT VON MECHLENBURG (1364-1389) OF SWEDEN- BUT HAVE BEEN 2 TIMES BEEN MARRIED ON BUCKINGHAM PALACE IN UNITED KINGDOM AND IN THE 12. CENTURY ALSO MARRIED IN NORWAY ON "HAARFAGRE-AETTEN".
1320-1778 MECHLENBURG.
1658-1952 MECHLENBURG-STERLITZ.
780-1150. ROMAN EMPEROR. KINGS OF GERMANY ITALY AND BURGUNDI.
850-1050. MONARCHS: GERMANY SACHSEN.
900-1920: REGENTS IN GERMANY.
880 UNTIL TODAY. NETHERLAND- HOLLAND.
930-1500. REGENTS: BELGIUM SACHSEN.
1500>> REGENTS UNTIL TODAY: BELGIUM.
850-1917. RUSSIAN TSARS. THIS 1000 YEARS OLD FAMILY-TREE NOT RULE IN RUSSIA ANYMORE BECAUSE OF THE RUSSIAN REVOLUTION IN 1917- WHEN THE MONARCH-FAMILY WAS BRUTALLY KILLED BY THE COMMUNISTS- BOLSJEVIKS. AFTER THAT "THE COLD WAR" CAME IN 70 YEARS.
1157-1598 RUSSIAN TSARS.
1613-1918 RUSSIAN TSARS. THIS 1200 YEARS OLD MONARCHIE AND THE TSAR-FAMILY WAS BRUTALLY KILLED BY THE RUSSIAN COMMUNISM-REGIME IN KATERINEBURG (URAL) 1918.
500-1000. FRANCE KINGS. THIS OLD FAMILY-TREE WITH MONARCHS FROM AB.500 WAS BRUTALLY KILLED UNDER THE FRANCE REVOLUTION AB.1790- JUST LIKE IN RUSSIA IN 1918.
996-1380. REGENTS IN FRANCE
1380-1792. MONARCHS IN FRANCE. THIS MONARCHIE WAS KILLED UNDER THE COMMUNISM-REVOLUTION IN FRANCE. NOWADAYS FRANCE IS A 200 YEARS OLD REPUBLICK.
1095-1580. REGENTS IN PORTUGAL
1580-1910. REGENTS IN PORTUGAL. THIS MONARCHIE WAS ALSO KILED BY THE COMMUNISME-REGIME IN PORTUGAL IN 1908 AS IN FRANCE AND RUSSIA. NOW ALL OF THEM ARE REPUBLICKS..
710-1000. MONARCHS IN SPAIN.
1000-1500. SPAIN.
1500>>UNTIL TODAY. SPAIN.
200>> RUSSISKE FOLKE-GRUPPER (:OGSÅ NOMADER UTEN BRUK AV SKRIFT-SYSTEMER).
ROCK-CARVINGS/ MOUNTAIN-ART/ BERG-KUNST/ HELLE-RISTNINGER IN ALTA/ FINNMARCK FROM AGE-ROOM: 6000-2500 BC. 3 BIG AERAS IS LOCATED HERE: 01: HJEMMELUFT- 02: AMTMANNSNES IN CENTRUM OM ALTA- 03: KAAFJORD/ AUSKARNESNES. ALSO ON THE WEST-FINNMARCK-COAST: NORTH-SIDE OF SØRØYA/ SOUTH-ISLAND- AN MUCH OLDER AREA THERE ARE FOUNDS WITH ROCK-CARVINGS. ON ALL THIS PLACES FRAGMENTS OF CAM-CERAMIC CUPS IS REGISTRATED. BUT THE CENTRUM OF ORNAMENTED CAM-CERAMIC IN NORTH-NORWAY LYING IN THE VARANGER-FJORD [:VAGGETEM/ NOATUN- HIGH UP IN THE PASVIK-VALLEY- 2000 DESTROYED PIECES OF BIG CUPS- WHERE ONCE FOUND HERE. THERE ARE A CONNECTION IN ORNAMENTED-ART HERE TO OLD CHINA-CERAMIC NOONE CAN EXPLAIN. IN VARANGER-FJORD AND LAKSEFJORD MANY OLD ARCHEOLOGICAL EQUIPMENT IS FOUND [KJELMSØY-CULTURE/ BAUTA-STONE RAISED BY ROSSIAN VIKINGS [:OLD TALES] ON MORTENSNES/ ECKERØY-GRAVE FROM THE VIKING-AGE. AND NORWAY BIGGEST GOLD-FOUND IS DONE IN LAKSEFJORD: THINGS FROM THE VIKING-AGE- NOW HIDED AWAY- IN A BANK IN ÅLESUND. OLDER THAN THIS IS IN ALTA: THE "KOMSA-CULTURE [UP TO 11000 BC- REGISTRATED BY ARCHEOLOG: ANDERS NUMMEDAL/ OSLO AB.1920]. MECHLENBORG DATA-ARCHIV MAI 2014.
ESPESIALLY MUCH VIKING-EQUIPMENT FOUND IN QUEENANGER LOPPA AND ALTA. ALSO WORLD BIGGEST ROCK-CARVING AEREA BELONGS TO HERE.
A "ROUNDBORG" IN DENMARCK. MAY OF THEM LIKE "TRELLEBORGE". LOT OF THEM THERE-ALSO IN SOUTH SWEDEN. A TYPE OF VIKING-BORGS WHO HARALD BLUETOOTH GORMSSON "THE GOOD" 940-985- KING OF DENMARCK. START THE BUILDING OF- AS I HAVE READ IN A DANISH HISTORY-BOOK...........BUT ARE THEY NOT OLDER THEN HIM ??? BELIVED THEY WAS MUCH OLDER. [-PERHAPS THEY HAVE SOME CONNECTION TO THE CELTIC CROSS IN ENGLAND ????- SAME SYMBOLIC- AT LEAST THEY HAVE].
ALFRED THE GREAT AND HAALOYGEN OTTAR IN YEAR 890. GUSTAV HEBER IN HIS BOOK FROM 1939: "NORSK ADEL" WROTE THAT OTTAR PERHAPS LIVED IN NORD-TROMS NEAR ALTEIDET OR BURFJORD. A LOT OF VIKING-EQUIPMENT IS FOUND IN GROUND IN NORD-TROMS/ KVÆNANGEN AND ALTA-LOPPA IN WEST-FINNMARCK WEST OF PORSANGER. ALSO IN VARANGER A LOT OF VIKING-EQUIPMENT IS FOUND. I LAKSEFJORD [:EIKVIK] ER NORGES STØRSTE GULLFUNN FRA VIKINGETIDEN GJORDT. DETTE FUNNET LIGGER I ET BANKHVELV I ÅLESUND IDAG. PHOTO-MONTAGE BY:MECHLENBORG DATA-ARCHIV. 2014.
NORWAYS OLDEST DOWN-WROTED HISTORY: ABOUT THE "HÅLOGA-KING: OTTAR" FROM TROMS OR FINNMARCK [:HE REALLY ALSO COULD HAVE STAYED/LIVED IN EAST-FINNMARCK- AS A LOT OF VIKING-EQUPMENT IS FOUND IN GROUND- ALSO THERE !!] THE STORY ABOUT OTTAR WAS DOWNWOTED IN ENGLAND- BY THE KING THERE IN 890: ALFRED THE GREAT- WHEN OTTAR FROM HAALOGALAND VISIT HIM.
REFERANCE: GUSTAF HEBER PÅSTÅR I BOKA "NORSK ADEL" UTK.1939-44 SIDE 22: AT HAALOYGEN OTTAR BODDE I KVÆNANGEN [:ALTEIDET] NORD-TROMS. UTSKRIFT FRA BOKEN. ALTEIDET IS 80 KILOMITERS FROM WORLD BIGGEST ROCK-CARVING-SENTRA IN ALTA-FJORDEN [: SHARED ON 3 AREAS IN BOSSECOP]. NORTH-TROMS/ WEST-FINNMARCK MENTION FEW TIMES IN OLD HISTORY-BOOKS. 01: OTTAR [:IF HE REALLY LIVED IN KVÆNANGEN YEAR 890]. 02: ERICH I HARALDSSON "BLOODAXE" 933-935 KING OF NORWAY [:AND ENGLAND] WHO FOUND HIS QUEEN GUNNHILD OSSURDATTER LIVING AMONG LAPS/ SAMER/ NOMADS/ NATURE-PEOPLE IN LOPPA NEAR ØKSFJORD. [:THEREFORE ONLY 2 ICEMOUNTAINS WITH THAT NAME IN NORWAY: "ØKSFJORD-JØKULEN" AND "HARDANGER-JØKULEN". ERICH I- SON OF HARALD HAIRFAIR LIVED IN OUTER HARDANGER [:AVALDSNES ROYAL HOUSES]. (:JIEKKI= ICEMOUNTAIN ON FI-UGR. LANGUAGE). 03: A BATTLE BETWEEN NOMADS/LAPS AND BIRKEBEINERE AB. YEAR 1100 IN LANGFJORD/ TAPPELUFT. 04: WAR BEETWEEN CARELIAN SHIPS BETWEEN 1222 AND 1360- WHEN WARDØHVS CASTLE NEAR VARANGER WAS BUILDT. CARELIAN [:FI-UGR PEOPLE] SPEAKED A KIND OF FINNISH LANGUAGE- BUT WROTE WITH KYRILLIAN LETTERS- ARCHEOLOGISH STUDY SHOWS. THIS WARS WAS ALMOST/PARTIALLY RECOMMENDED BY THE TSARS- RUSSIAN HISTORY-WROTERS TELLS.
HARALD HÅRFAGRE/ FAIRHAIR`S SØNN: EIRIK I "BLODØKS" HARALDSØNN 932-935: KONGE OVER NORGE.......... HAN DRO SOM 20-ÅRING TIL BJARMELAND [:KOLA-HALVØEN] (KILDE: SNORRE STURLASON- SKALD PÅ ISLAND). "-FOR NORD TIL FINNMORK OG HELT TIL BJARMELAND (:FRA ROGALAND) OG HOLDT DER EN STOR STRID OG VANT SEIER". [HER GJENNGITT FRA KILDE: S.76 "EN REISE I DET RUSSISKE NORD" FORFATTER: ØYVIND RAVNA. FINNMARK UTDANNINGSKONTOR. 2000. (WWW.RAVNA.COM/BARENTSFOTO).......... PÅ HJEMVEIEN FANT HAN EN UVANLIG VAKKER ELDRE KVINNE "NORD I HÅLØYGELAND" SOM BLE HANS VIV [ENG: WIFE] OG HUN BLE I ÅRENE 933-935 DRONNING AV NORGE.......... IFØLGE "HEIMSKRINGLA" OG "ORKENØYINGENES SAGA" DRO HUN ETTER 954 (DA EIRIK I HARALDSON DØDE VED SLAGET PÅ STAINMORE I ENGLAND 954] TIL KONG HARALD I BLÅTANN AV DANMARK OG SENERE TIL ORKENØYENE- HVOR BRØDRENE ARNKJELL JARL- ERLEND JARL OG TORFINN SKALLEKLØYVER BODDE.........HÅKON JARL GRJOTGARDSØNN DEN ELDRE B.A.815- FALT VED SLAGET PÅ STAVNESVÅGEN I ÅR 868. [HANS FARFARFAR VAR: HARALD TRONDSSØNN NAUMDØLAJARL (:HARALD JARL-NAMDALEN) M.W. SIGNY SIGURDSDTR. HAAKON JARL DEN ELDRES DATTER VAR: ÅSA HÅKONSDATTER HLADE FRA TRØNDELAG: EN AV HARALD HÅRFAGRES MANGE DRONNINGER. [HAN HADDE OGSÅ BARN MED EN LAPPEKONE: SNEFRID SVÅSESDATTER] OG DET ER DETTE VERK SOM HARALD HÅRFAGRE ETTER SLAGET PÅ HAFRSFJORD I 873 FORTSETTER ETTER HÅKON JARLS FALL. HARALD HÅRFAGRE BLE NEMLIG HERRE OVER HELE DEN NORSKE KYST OG OVER VESTERHAVSØYENE TIL OG MED ØYA MAN I ENGLAND.......... UTSTREKNINGEN FOR BEGREPET "HÅLØYGELAND" GIKK PÅ DEN TID [:IFØLGE FORFATTEREN I NORDISK HISTORIE OG NORRØN LITTERATUR RETT FØR KRIGEN: GUSTAV HEBER I BOKA "NORSK ADEL" NORDOVER TIL: VEST-FINNMARCK: LOPPA. ANTAGELIG OGSÅ SØRØYA OG SEILANDS-OMRÅDET- FORDI DETTE NAVNET ELLERS KUN [: I NORGES LAND] ER BRUKT I ROGALAND OG I LOPPA-OMRÅDET- NEMLIG: "ØKSFJORD-JØKULEN"- "SEILANDS-JØKULEN" OG "LANGFJORD-JØKULEN" I VEST-FINNMARCK- OG "HARDANGER-JØKULEN" I ROGALAND/ HORDALAND- DER ERIK I HARALDSON "BLODØKS" HØRTE TIL SAMMEN MED SIN FAR HARALD HÅRFAGRE OG BROR HÅKON DEN GODE. ORDET: "JØKUL" [LAPPISK/ SAMISK: "JIEKKI"] OM ISBREER. ET UR-SAMISK [:OLD-FI-UGR.] ORD. NAVNET "ØKSFJORD" HENSPEILER DERFOR NETTOPP PÅ EIRIK "BLODØKS" I HARALDSØNN- 932-954- NORGES KONGE.......... DENNE LAPPEKVINNEN: GUNNHILD- [:MED FAR FRA "NORDRE HÅLOGALAND": OSSUR TOTE]- BÅDE I SAGALITTERATUR/ STEDSNAVN OG IKKE MINST VIKINGEFUNN- NÆRMERE BEHANDLET ANDRE STEDER PÅ DENNE WEB-SIDEN. GUNNHILD BODDE HOS LAPPENE/ SAMENE-OG ER NEVNT I FLERE AV SAGA-LITTERATURENS BØKER- OGSÅ I "OLAV TRYGVASSONS SAGA" OG "EIGLA" [:EIGIL SKALDAGRIMSØNNS SAGA] OG "HEIMSKRINGLA".........."LOPPHAVET" KAN BETY: "LAPPHAVET" [JFR: SVENSK LAPPLAND/ FINSK LAPPLAND/ RUSSISK LAPPLAND- OG ORDET ER OGSÅ BRUKT PÅ DEN GAMLE BOKEN VED NAVN "LAPPONIA" [:EN SVÆRT GAMMEL BOK OM FORHOLDENE HER NORD I ELDRE TIDER].......... ANSATT HISTORIKER VED TROMSØ MUSEUM IDAG: HÅVARD DAHL BRATTREIN- SIER PR.TLF AT PÅ KOLA BRUKES ORDET "LOPP"- FREMDELES IDAG OM LAPPER/ SAMER/ FINNER !!!!!.......... MEN HAN MENER OGSÅ AT ORDET LAPP/LOPP IKKE ER NEVNT I ELDRE LITTERATUR FØR CA.1200. GIFTEMÅLET MELLOM EIRIK I HARALDSON "BLODØKS"- FANT STED SOM MAN VET- CA.270 ÅR TIDLIGERE.......... MEN SNORRE STURLASSON BODDE PÅ ISLAND- OG MYE AV MATRIALET HAN BRUKTE VAR BARE KOPIER AV FORFATTERE FØR HAM- NEMLIG: HÅLØYG-FORAFATTERENE: ØYVIND SKALDESPILLER [CA.932] OG EGIL SKALDAGRIMMSON FRA SANDNESSJØEN-OMRÅDET I NORDLAND- SOM SLO SEG NED PÅ BORG PÅ ØSTKYSTEN AV ISLAND.......... INGEN AV DISSE FORFATTERNE BEHØVER Å HA HATT FORSTÅELSE OG KJENNSKAP TIL STEDSNAVN SOM "LOPP"/"LAPP"- LANGT NORD I HÅLØYGELAND- IKKE MINST PGA. AVSTANDEN TIL SØNDRE HÅLØYGELAND..... DET ER JO OGSÅ LITT MERKELIG AT ORDET "LAPP" BRUKES I 4 LAND: NEMLIG PÅ: KOLA [PÅ RUSSISK:"LOPP"..... FINSK LAPPLAND..... SVENSK LAPPLAND..... OG STEDVIS I NORGE ["LAPPOLUBBAL" VED KAUTOKEINO]..........SÅ NÅR DETTE ORDET "LAPP" ER SÅ VIDT FORGRENET OVERALT PÅ NORDKALOTTEN- ER DET TEMMELIG SIKKERT- UTFRA MIN SYNSVINKEL- AT DET ER MYE ELDRE ENN 1200-TALLET- SOM HÅVARD DAHL BRATTREIN MENER..........ORDET "JØKUL" OM ISBREER ER AV UR-SAMISK SPRÅK-OPPHAV.......... DETTE SAMISKE ORDET HAR ANTAGELIG TATT VEIEN TIL HARDANGER-OMRÅDET- GJENNOM DRONNING GUNNHILD FRA VEST-FINNMARCK RUNDT ÅRENE 935 ! ETTER EIRIK I HARALDSSON "BLODØKS" FALL VED SLAGET I PÅ STAINMORE I ENGLAND I 945- OVERTOK HANS BROR "HÅKON DEN GODE I HARALDSONS ADELSTEIN-FOSTRE" STYRINGA AV NORGE.......... RMH. <MECHLENBORG- ELECTRONIC DATA-ARCHIV>. APRIL 2014.
REFERANCE: ABOUT ERICH I HARALDSON "BLOODAXE" 933-935 KING OF NORWAY AND ENGLAND [: SON OF HARALD HAIRFAIR 865-933 KING NR.1 IN NORWAY]- WHO FOUND HER WIFE [NORR: VIV] AND QUEEN PERHAPS IN "QUEENANGEN"= KVÆNANGR [: NORTH-TROMS] FEW MILES FROM "ØKSFJORD-JØKULEN" AND 10 MILES FROM WORLD BIGGEST ROCK-CARVING AEREA: ALTA COMMUNITY WITH 4 ROCK-CARVINGS PLACES. SHE SAILED FROM "ØKSFJORD-JØKULEN": HER FATHERLAND... TO "AVALDSNES KONGSGÅRD" NEAR "HARADANGER-JØKULEN" HIS HOMEPLACE. AND ONLY TO "JØKULER" IN WHOLE NORWAY STILL ARE....SO ALSO THE ICE-MOUNTAINS HAVE TACEN CARE OF THIS 1000 YEARS OLD HISTORY IN NORWAY !! NOT ONLY SNORRE STURRLASON IN THE ICELANDIC SAGA-LITTERATURE..WHO MENTION: QUEEN GUNNHILD OSSUR-DAUGHTER LOPP- LIVING AMONG LAPS= LOPS= LOPPA: FROM NORTH-TROMS/ WEST-FINNMARCK "NOTHERN HAALOGALAND" [: ØKSFJORD= AXE-FJORD] IN 4 OF HIS BOOKS: "HEIMSKRINGLA"- "EIGLA"= "EGILS SAGA" AND ALSO IN "OLAV TRYGVASSONS SAGA". THIS PHOTO-PAGE ABOVE IS FROM THE BOOK: "FFR 75 ÅR 1916-1991". SIDE: 17 BY LEIF A. FRIBERG. GRAFICK PRODUCTION: FAGTRYKK ALTA AS & JULIUS MASKE AS- TRONDHEIM. : A DOCOMENTATION IN BOOK-FORM ABOUT WORLD NOTHERN-MOST SHIPS-ETABLISSEMENT: HAMMERFEST DAMPSKIPS-SELSKAP AB.1870/ VEST-FINNMARK AMTS-REDERI AB.1890/ FINNMARK FYLKESREDERI OG RUTESELSKAP= "FFR" GROUNDED IN 1916. BUT FEW YEARS AGO "FFR" WAS SOLD TO FRANCE BY "FYLKES-TINGET PÅ VADSØ [: A TOWN FULL OF FINNISH PEOPLE] BY FYLKESORDFØRER EVY ANN MIDTHUN. AFTER THAT IN 2014 ALSO "HURTIGRUTEN" WAS SOLD TO ENGLAND BY ERNA SOLBERG- WHO DONT WANT TO DEFENCE THIS SHIPS. IN THE NEWS-PAPER "NORDLYS" IN TROMSØ THEY WROTE SAME DAY: "SALGET AV HURTIGRUTEN TIL ENGLAND: ET HÅN MOT KYST-KULTUREN !!!" THE SALE WAS NOT MENTION IN THE OSLO-NEWS-PAPER AT ALL !! AND TELENOR LAY DOWN THE MOBIL-NET SAME DAY THE BOAT WAS SOLD !! REASON: "WE UPDATE THE TELENOR-MOBIL-SERVERS" !! OSLO WHO IS FJORD HALF OF THE YEAR FULL OF ICE....[:MUCH VIKINGS HERE 1000 YEARS AGO!!] ...STILL BERGEN- TRONDHJEM AND HAUGESUND IS THE OLDEST REGENT-CAPITOLS IN NORWAY...NOT OSLO-FJORD WITH THEIR ICE-BREAKERS WHO LEIF ERICSON [:OF COURSE BORN IN A ICEFJORD- FAIR AND KIND WITH SHIPS] USED TO DISCOVER AMERICA [:LAND OF MEADOW/ NEW FOUNDLAND] AB. YEAR 900....AND HE ALSO LIKED FJORDS: HALF YEAR FULL OF ICE..AS HIS WOMAN WAS BORN ON LEWIS ON OUTHER-HEBRIDENE...AND SEATTLE DOWN IN AMERICA..SHE TOO !!.. OSLO SOLD OVR BOATS: HURTIGRUTEN- 150 YEARS FROM BERGEN TO KIRKENES= RIKSVEI NR.1- TO ENGLAND..NOTICE THAT !!!!! BUT ENGLAND BUILDT OVR FIRST STEAMSHIP: "CONSTITUTIONEN" AB. 1827 AND ALSO "HAAKON JARL I" [:NFDS] AB. 1850 IN DUMBARTON/ ENGLAND...SO PERHAPS THE EARLS [:JARLER] AND THE ODEL-ADEL-EDEL-OLD PEOPLE IN GREAT BRITAIN [AND THEIR STILL LIVING "EARLS"= "JARLS" WHO DONT EXIST IN "COMMUNISM-NORWAY" ANYMORE= NOT AFTER YEAR 1388] WANT THEIR SHIPS BACK AGAIN AFTER 150 YEARS ALONG THE NORWEGIAN-COAST...AS THEY HELPED US TO BUILD THE FIRST ONE OF THEM...GOD KNOWS. PERHAPS QUEEN MAUD- PRINCESS OF WALES AND LATER QUEEN OF NORWAY COULD HAVE ANSWERED ON THIS DIFFICULT QUESTIONS OR HER MAN: HAAKON VII 1905-1957- KING OF NORWAY... BUT THEY DONT ARE AMONG US ANYMORE..."NORWAY: LAST COMMUNIST-STATE IN EVROPA" SOMETIMES SOMEONE SAYS...!....SÅ AT VERDENS STØRSTE COPPERGRYTE FRA 800-TALLET- PÅ 250 LITERS ROM-INNHOLD FUNNET NÆRT GRYTØYA VED HARSTAD FORSVINNER SØROVER TIL OLDSAKS-SAMLINGEN I OSLO- OG.... VIKINGSVERDENE: "LOPPASVERDET" FUNNET I BERGSFJORD I 1947- "MÅSØYSVERDET" "NORKAPPSVERDET" FUNNET PÅ GJESVÆRSTAPPEN- "PORSANGERSVERDET" FUNNET VED LADNJA I INDRE PORSANGER OG "VARANGERSVERDET" FUNNET PÅ MORTENSNES... STJELES NED TIL TROMSØ MUSEUM FORTELLER ALT OM "RAIDDPAKKET" SOM STYRE NISSELANDET NORGE I DAG !! "DUSTENORGE" OG "DUSTENE PÅ STORTINGET" !!!..... MIN SPÅDOM: NÅR DET BLIR 4 DRONNINGDØMMER: ELISABETH I.... MARGRETHE II.... VICTOTRIA I... OG INGRID I... FORSVINNER KONGEDØMMENE I NORD-VEST-EVROPA !!...MEN LIKEVEL BARE 1 DRONNING I NORGE SIDEN 300-TALLET- NEMLIG: MARGRETHE 1 1388-1412 DEN FØRSTE REGENT AV NORGE-DANMARK UNIONEN. NÅR KONGEDØMMENE FORSVINNER PGA. DE NYE SKUTESKIPPERNE: "DE 4 DRONNINGER" VIL MANGE JUBLE !! SÆRLIG KOMMUNISTLAND OG REPUBLIKKER !!! NOTICE THAT !!! AT VIKINGENE VASKET BÅTENE RENE ETTER KVINNEBESØK OMBORD- FORTELLER BARE "KOR STEIN-HAKKE-TOILLAT DÆM VA".. Å NÅR MAN DA KAN LESE I BØNNEBØKER "Å PÅ MURVÆGGA" I SØR-EVROPA "FRI Å BEVARE OSS FOR NORMANNERNES VREDE.." BØR MAN HELST GLEMME DEM. "FYLLA HAR SKYLDA"... DEM HAR HERJA OG "RAST TOILLING" I MJØD-RUS [: 18% ALKOHOLINNHOLD LAGA PÅ HONNING].. D E NO MIN TEORI ! ADELEN [:SOM ENGLAND ENNÅ HAR- OG OGSÅ JARLER] FORSVANT I NORGE I 1814. DE NYE SKUTESKIPPERENE: "KVINNENE" FIKK STEMMERETT I NORGE I 1917..... KVINNELIGE CAPTEINER KAINN TAKLE EI SKUTA I ORKAN UTENFOR "ROCK-ALL" OG HEBRIDENE NORD AV SCOTTLAND.... HVIS KLIMAET SKULLE HARDNE TILL I NISSELANDET..PÅNYTT..! I SÅNNE SITUASJONER ER MANNFOLK VERDILØSE.. SIDEN DEM HAR JOBBA PÅ SKIPSVERFT..I GRUVEGANGA OG TUNELLA...OG PÅ FABRICK-GOLV....70 ÅR MED FRED. IKKE SÅ DÅRLIG BARE DET."....TØV OG TULL AV AMUNDSEN Å FARTE RUNDT PÅ SØR OG NORDPOLEN I 1911 OG 1926.. OG ENDA MERE TULL Å LEGGE HTTP:/WWW.KONGEHUSET.NO PÅ NETT: 01-01-2000 00:00 [=MILLENIUM]. VI HAR JO GMT= GREENWICH MEAN TIME I LONDON SOM T.O.M. PEKING MOSCOW OG NEW YORK MÅ STILLE SINE COMPUTERE OG KLOKKER EFTER. MÅ VI DA FARTE ROINNDT PÅ POLAN I TIDE OG UTIDE I "DUSTE-NORGE" ?? PUSSIG FOLKESLAG !! MVH: RMH. QUEENANGR-LOPPA-ALTA 28-10-2015 01:23.
RURIK 850 >> DEN FØRSTE RUSSISKE TSAREN VAR GIFT MED INGRID EFANDRA VON NOORWEGEN.
REFERANCE: RUSSIAN FIRST REGENTS [:TSAR] OF NOVGOROD: RORIK/RURIK/RØRIK FROM SVEALAND [:SWEDEN] 800-879 MARRIED WITH INGRID EFANDA VAAN NOORWEGE-URMAN. "SHE WAS DAUGTER OF A NORWEGIAN KING"- THE STORY TELLS.
HARALD TRONDSØNN NAUMDØLAJARL AB.725 [:NAMDALEN] M.W. SIGNY SIGURDSDATTER
HÅKON DEN GODE [:SON OF HARALD HÅRFAGRE 865-933- KONGE AV NORGE- AND HALF-BROTHER TO EIRIK I HARALDSON "BLODØKS" 933-935 WHO FOUND HER NICE- BUT OLD QUEEN AFTER A "BJARMELANDSFERD" ON LOPPA IN WEST-FINNMARCK: GUNNHILD OSSDURDATTER LOPP WHO LIVED AMONG LAPS: NOMADS: NATURE-PEOPLE IN THE NORTH PART OF HÅLØYGELAND. SNORRE STURRALSON MENTION HER IN 3 BOOKS: HEIMSKRINGLA- EIGLA AND OLAV TRYGVASSONS SAGA. HER FATHER WAS: OSSUR TOTE. THEREFORE: ØKSFJORDJØKULEN AND HARDANGERJØKULEN AS JEIKKII MEANS ICE ON FINNISH-UGRISH LANGUAGE. 4 VIKINGSWORDS IS FOUND IN WEST-FINNMARCK- ONE IN BERGSFJORD: LOPPA IN 1947. VIKINGS ON THAT TIME COULD WORC WITH IRON COPPER SILVER AND GOLD. THERE USE OF BOATS IN ALL KIND OF SITUATIONS- GET BACK TO THEIR FORFATHERS 6000 BC- WHEN THE ICE COVERED AND LAY EVERYWHERE OVER SCANDINAVIA AND THE NORTH-COUNTRIES- AND FEW METERS OF THE LAND ALONG THE NORWEGIAN COAST WAS COUNTRYSIDE- EMPTY FROM THE ICE. AND THE PEOPLE HER IN WEST-FINNMARCK STILL USED ONLY BOATS UNTIL WW2 WHEN THE NAZISTS FROM GERMANY START TO BUILDT ROADS HERE. BEFORE THAT ONLY ONE ROAD WAS BUILDT- AS THE FIRST IN WHOLE FINNMARCK: THE HORSE-ROAD BETWEEN ALTEIDET IN TROMS FYLKE TO LANGFJORD IN ALTAFJORDEN IN FINNMARCK FYLKE. BECAUSE SOME PEOPLE COLD NOT HANDLE LOPPHAVET IN BOATS: THE HARD SEASIDE- ESPECIALLY IN THE DARK AND COLD WINTERMONTHS- OUTSIDE THE COAST OF WEST-FINNMARCK. THEREFORE. NORWAY STILL HAVE A RECVORDS ON BOATS: MOST TONNASJE:TONS PR. MAN IN THE WHOLE WORLD. AND THE VIKING: LEIV ERICSON DISCOVERED AMERICA: LAND OF MEADOW: NEW FOUNDLAND IN YEAR 962...SO...
GROUNDER OF OSLO TOWN: HARALD III SIGURDSON HARDRAADE 1045-1066- KING OF NORWAY- MARRIED WITH ELIZABETH OF KIEV- QUEEN OF NORWAY- DAUGTHER OF JAROSLAV I- TSAR [:KING] IN KIEV/ UKRAINA. AFTER HARALD HARDRAADE DIED IN ENGLAND 1066- ELISABETH FROM KIEV WENT TO OSLO-AREA [:ØSTFOLD] AND DIED HERE AB- 1080. MONUMENT FROM OSLO ON THIS PHOTO.
HAUGESUND TRONDHJEM BERGEN AND OSLO HAVE BEEN REGENT-TOWNS SINCE HARALD HAIRFAIR IN 865. BEFORE THAT NORWAY WAS RULED BY YHE HAALOYGKINGS BACK TO YEAR 300. ON A QUESTION TO HAAKON I JARL ABOUT HIS FORFATHER HE ANSWERED NAUMDØLA= NAMDALEN IN NORTH-TROENDELAG [: WHERE HARALD JARL YEAR 725 WAS HAALØYKING M.W: SIGNY SIGURDS-DAUGHTER. REST OF THEM LIVED "HIGH IN THE NORTH" HAAKON JARL COULD TELL. [REFERANCE: "HAAKONAR-MAAL" AND "HAALKOYG-JA-TAL" WROTED IN YEAR 962 BY: OIVIND SKALESPILLER [FROM SANDNES-SEA-AEREA IN NORDLAND] WHO SEATTLE DOWN ON BORG [EAST- ISLAND IN THE ATLANTER-SEA]. IN 890 A HAALOYG-KING OTTAR LIVED ON ALTEIDET IN NORTH-TROMS. HE VISIT KING ALFRED THE GREAT IN ENGLAND SAME YEAR AFTER A "BJARMELANDS-FERD"= SAILING ON KOLA IN THE MURMANSCK-AEREA. 60 YEARS LATER ERICH I HARALDSON "BLODØKS" 933-935 KING NR.2 OF NORWAY [:SON OF HARALD I HALVDANSON FAIRHAIR 865-933 KING OF NORWAY IN OUTER-HARDANGER (HAUGESUND-AVALDSNES KINGBORG)] MARRIED: GUNNHILD OSSURDATTER LOPP- A QUEEN FROM QUEENANGEN= KVÆNANGEN NEAR ØKSFJORD. THEREFORE "LOPPHAVET"- "ØKSFJORD" AND "ØKSFJORD-JØKULEN"...THE FRIEND TO "HARDANGER-JØKULEN" NEAR AVALDSNES BORG IN HAUGESUND. RESEARCH: MECHLENBORG DATA-ARCHIV. QUEENANGEN- LOPPA- ALTA. 01-10-2015.
THE FIRST "HOLY-WAR"-FIGHTER IN NORWAY-KING OLAV II... 1000 YEARS AGO...
THE NIDAROS CATHEDRAL IN TRONDHJEM-TRONDHEIM. [:NIDAROS-DOMEN]. PHOTO OF THE THE WEST-WALL. OLAV I TRYGVASON [:995-1000 REGENT IN NORWAY] GROUNDED TRONDHJEM AS MAIN-CAPITOL IN NORWAY CA. YEAR 1000.
MONUMENT OVER LEIV ERICSSON WHO DISCOVERED AMERICA AB. YEAR 1000 [: "VINLAND" MEADOWS- NEW FOUNDLAND]. HIS WIFE: TORGUNNA WAS FROM OUTER HEBRIDENE: LEWIS (KRADHLASTADT ?) WHERE 7 SET OF WORLD-KNOWN CHESS-BRICKS- MADE IN TRONDHEIM WAS FOUND ON A THE BEACH CA.1850. LEIV ERICHSON ALSO VISIT TRONDHEIM. HIS SON WITH TORGUNNA: TORGILS SEATTLE DOWN ON ICELAND. HIS FATHER-FATHER WAS: EIRICH RAUDE ON BRATTALID: WEST-GRØNLAND. ERICH RAUDE WAS A VIKING FROM ROGALAND HORDALAND IN NORWAY. THE GLACIER WHO COVERED WHOLE SCANDINAVIA AND KOLA AROUND 15.000 YEARS AGO- WITH A THIN OPEN COAST-LINE IN NORWAY- LEARN THE COAST-PEOPLE TO BE CLEVER IN BOAT-BUILDING AND SAILING. A VERY FAST WAY TO REACH PLACES FAR AWAY ON SHORT TIME. FEW LANGUAGES IN THE WORLD HAVE SO MANY WORDS WHO DISCRIBE: BOATS- BOAT-BUILDING- WAVES SEA OCEAN- SAILING-TECHNICS A.O. LIKE NORRØN AND ENGLISH (ANGEL-SACHSISH) LANGUAGES. ESPECIALLY ON ICLAND THIS WORDS STILL IS IN USE.
BIRGER JARL. 1200-TALLET. SVEARIKET.
ALFRED THE GREAT- ANLO-SAXONS KING. HE GET VISIT FROM HIS FRIEND: HAALOYGKING OTTAR FROM ALTEIDET IN NORTH-TROMS IN YEAR 890. REFERANCE-BOOK: "NORSK ADEL" BY: GUSTAV HEBER OSLO 1939-1944. [:SIDE 22]
RUSSLAND: SWEDISH VIKINGTSAR: RURIK 862-882. NOVGOROD WAS FIRST MAIN CAPITOL. RURIKS SON HELGE/ OLEG WAS TSAR IN KIEV IN WEST-UKRAINA. KIEV WAS RUSSIAN MAIN-CAPITOL NR.2 FOR 370 YEARS.
FRITJOF "DEN FRØKNE".
VEST-GOTERE OG ØST-GOTERE VAR EN FOLKE-GRUPPE SOM STAMMET FRA SCANDINAVIA. ETTHERTHVERT OPPRETTET DE KONGEDØMMER I UKRAINA OG SØR-EUROPA.
PELAYO CA: 650-737: VISI-GOTHER- KONGE.
ARMENIUS 18 BC- 21 AC. MONUMENT.
GERMANERHØVDINGEN ARMENIUS.
A KING-SWORD IN SILVER FROM NORDEN/ SCANDINAVIA. BELONGS TO DENMARCK. VIKINGENE
"KINGS OF NORWAY"
FOLKEVANDRINGS-TIDEN.
MAMA DON`T LIKE IT
MAMA SAYS- YES MAM - SWEET MAM
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE