Fotoalbum

CONSTITUTIONS-FORMER:
SAMFUNNS-SYSTEM:
STYREFORMER:

KONGEDØMME-KINGDOM-MONARCHIE.

CROWN = CHRONOLOGI: 

KONGEDØMMER HAR CHRONOLOGISK NEDSKREVET  HISTORIE GJENNOM 1000 ÅR. (: HISTORISK NØYAKTIG "LOGG-FØRING").

(:DE FLESTE KONGEDØMMER I EUROPA HAR NEDTEGNET CHRONOLOGISK HISTORIE- ÅR FOR ÅR-  FOR SITT EGET LAND GJENNOM MINST 1000 ÅR):

01-02-03:
NORGE-SVERIGE-DENMARCK:
ELDSTE BØKER: SAGA-LITTERATUREN PÅ ISLAND. "HÅLØYGJATAL" o.962 (NORGES OLDTID)- "YNGLINGESAGAEN" (SVERIGES OLDTID)- "SKJOLDUNGESAGAEN" (DENMARCKS OLDTID).   "DE  ISLANDSKE ANNALER"   "NORGES HISTORIE   I ÅRSTALL" (: MODERNE UTGAVER). NORGE HAR 4 GAMLE SLEKTSTAVLER FRA CA. ÅR 300 TIL 900: "HÅLØYGÆTTA" "VESTFOLDKONGENES ÆTT". "DEN ROGALANDSKE KONGEÆTT" "DEN HORDALANDSKE KONGEÆTT". JARLENE ER FJERNET I NORGE FØR 1388. ADEL-SKAPET BLE FJERNET I 1814.

04:
UNITED KINGDOM: 
ELDSTE BOK: "DEN ANGELSACHSISH CRONICLE" OG SAGALITTERATUREN PÅ ISLAND (: OM BALDEGG-ÆTTA (NORR: BALDER-ÆTTA) I ENGLAND (YORK). DEN ELDSTE SLEKTSTAVLA I ENGLAND "BALDEGGÆTTA" FRA CA.300-TALLET BYGGER PÅ GAMLE HØVDINGE-SAMFUNN (EARLS= EARLY= TIDLIG= ERULER= JARLER). YORK OG WESSEX OG WALES HAR DE ELDSTE HISTORISKE BOSETNINGS-OMRÅDENE FOR JARLENE. EARLS (:JARLER) OG NOBILITY (:ADEL) HAR MAN FORTSATT I ENGLAND. JARLENE STYRTE I ENGLAND FØR DE SENERE KONGENE SAMLET  LANDET TIL UNITED KINGDOM.

05:
RUSSLAND: 
ELDSTE BOK: "NESTOR-CHRONICLE" (:NEDTEGNET SÅ SENT SOM CA.1100 AV HULEKLOSTER-MUNKEN NESTOR I KIEV UKRAINA). "DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE". DEN RUSSISKE KONGESLEKTENS (:TSARENES) ELDSTE HISTORISKE SKRIV SOM TAR FOR SEG TIDEN FRA CA.850 OG FRAMOVER TIL 1100. RUSSLAND ER I DAG DET ENESTE LANDET I VERDEN (:MED UNNTAK AV HELLAS- GREECE) SOM FORTSATT BRUKER BLOCK-BOKSTAVER (CYRILLIC-BLOCK). BÅDE ROMER-RIKET (LINEAR A) CA.100 BC- 500 AC OG VIKINGENE (VIKING-FUTARCK) CA.700-1000 BRUKTE BLOCKSKRIFT-SYSTEMET. DE ELDSTE RUNESTEINER I EUROPA ER FRA CA.300-TALLET. DET ER FUNNET 2 RUNESTEINER PÅ BRATTALID PÅ GRØNLAND (:KOLONONISERT CA. ÅR 980) SOM BEVISER AT DENNE SKRIFT-TYPEN VAR I BRUK ENNÅ RUNDT ÅR 1000 BLANDT DEN NORRØNE BEFOLKNINGEN !! GOTISKE SMÅBOKSTAVER (:DELVIS BESLEKTET MED HEBRAISKE OG ARABISKE SKRIFTSYSTEM) SOM BRUKES I DAG- BLE TATT I BRUK (: ETTER KRISTNINGEN AV NORGE ETTER SLAGET PÅ STIKLESTAD I 1030 OG BYGGINGEN AV NIDAROSDOMEN CA.1150) AV DE KRISTNE PROTESTANTENE. OGSÅ SVENSKE VIKINGER- SOM BRUKTE VOLGA-DELTAET MED SINE FARTØYER- OG SEILTE PÅ DET KASPISKE HAVET HAR VÆRT MED PÅ Å INNFØRE GOTISKE SMÅ-BOKSTAVENE. FLERE 1000 PERSISKE OG ARABISKE MYNT ER FUNNET PÅ GOTLAND I SVERIGE FRA DENNE TIDEN.  DEN RUSSISK-ORTODOKSE OG GRESK-ORTODOKSE KIRKEN HAR HELLER IKKE FJERNET BLOCK-BOKSTAVENE SOM ENNÅ BRUKES I RELIGIØSE DOKUMENTER I RUSSLAND OG HELLAS. LOGOEN FOR DE ORTODOKSE ER: KVINNE MED BARN. LOGOEN FOR PROTESTANTENE ER: MANN PÅ KORS. (LOGOENE HENSPEILER PÅ "LÆREN FRA JØDELAND" OG JESUS). KINESISKE SKRIFTEGN ER IKKE BESLEKTET MED DE NEVNTE SKRIFT-TYPENE OVENFOR OG TILHØRER EN ANNEN DEL AV 
SKRIFTS-SYSTEMENES HISTORIE. DE ELDSTE SKRIFTEGN OPPSTO I MIDTØSTEN: KILE-SKRIFTEN (:HOS SUMERERNE I MESOPOTAMIA) OG HIEROGLYFFENE (HOS FARAOENE I CAIRO- EGYPT). 6000 ÅRS GAMLE UTDØDDE OLDTIDSBYER (DE FØRSTE BY-DANNELSER I VERDEN) SOM "UR" "MOHENJO-DARO" OG "HARAPPA" VAR DE FØRSTE HØY-CULTURENE. HER OPPSTO DE FØRSTE TALL-SYSTEM OG SKRIFT-TEGN. OGSÅ KORN-DYRKINGEN SPREDTE SEG HERFRA TIL EUROPA- SOM DENGANG BESTO AV KUN "FISKE OG FANGST"-CULTURER. PÅ SØRLANDET I NORGE ER DET FUNNET SPOR ETTER 6000 ÅRS GAMLE JORD-BRUKS-CULTURER. I PYRAMIDENE FANT MAN- VED ÅPNINGEN AV DEM: 4000 ÅRS GAMLE BRØD OG VEVSTOLER AV "OPPSTAD-TYPEN".

KONGEDØMMER I EUROPA:

01: 
UNITED KINGDOM=ENGLAND= GREAT BRITAIN=ANGLIA. HELE VERDEN STILLER CLOCKS AND COMPUTERS AFTER "GMT" I LONDON (:BÅDE KONGEDØMMER REPUBLICKER OG KOMMUNIST-REGIMER FØLGER GMT-TIDSREGNING. COORDINATER: LENGDE OG BREDDEGRADER  PÅ GLOBUSER HAR SITT UTGANGSPUNKT HVOR 0 GRADER STARTER I LONDON [: DET ENGELSK VITENSKAPELIGE SELSKAPS ARBEID FOR ÅRHUNDRER SIDEN]). ENGELSK ER I DAG ANERKJENT SOM VERDENS-SPRÅK NR.1. ENGLAND FANT OPP DAMPMASKINEN (:JAMES WATT CA.1750) OG SKRU-PROPELLEN (CA.1850). ENGELSK OG AMERIKANSK SPRÅK ER SVÆRT LIKT- SELVOM CONSTITUSJONS-FORMENE ER TOTALT FORSKJELLIG : ENGLAND: ET 1700 ÅRS GAMMELT KONGEDØMME. (: AMERICA ET 500 GAMMEL REPUBLICK). JARLER (JARL=EARL=TIDLIG) REGJERTE  FØR KONGENE I ENGLAND- SOM BLE FORENT (UNITED KINGDOM) CA.ÅR 1000. ELDSTE LÆRE-INSTITUSJON: OXFORD UNIVERSITY GRUNNLAGT I 1098 (: ELDST I NORD-EUROPA). UK HAR NYLIG FORLATT EU. MEDLEM AV NATO. PENGE-ENHET: PUND. HAR ATOMVÅPEN- SOM DET ENESTE KONGEDØMME I VERDEN.

02: NORGE=NOREG=NORVEGR=NORWAY=NORWEGEN
NORGE HAR HATT 4 HOVEDSTADER SIDEN 865: AVALDNES TRONDHEIM BERGEN OG NÅVÆRENDE OSLO. HARALD I HALFDANSØNN HÅRFAGRE (865-922) SAMLET SØR-NORGE ("VESTFOLDKONGENES ÆTT"= NORSK GREIN AV DEN SVENSKE "YNGLINGEÆTTEN"  I TØNSBERG-OMRÅDET SOM HAN SELV TILHØRTE) OG NORD-NORGE VED Å GIFTE SEG MED DATTER AV HAAKON JARL GRJOTGARDSØNN (815-868): ÅSA HÅKONSDATTER AV "HÅLØYGÆTTA" I TRØNDELAG (:NAMDALEN= NORR: NAUMDØLA) OG NORD-NORGE. (HARALD HÅRFAGRE HADDE BARN MED 8 FORSKJELLIGE KVINNER). DEN FØRSTE TZARINNE I RUSSLAND CA.870 VAR INGRID VON NOORWEGEN GIFT MED TZAR RURIK. FRA 1222 (:SISTE BJARMELANDSFERD OG NORSK SKATTEOPPKREVING TIL UMBA I KVITSJØEN- SEDVANERETT FRA FØR 890 SOM OGSÅ HÅLØYGEN OTTAR FORETOK) TIL 1445: LÅ NORGE SVERIGE OG DENMARCK I KRIG MED RUSSLAND. VARDØHUS FESTNING (:VERDENS NORDLIGSTE FORSVARSVERK. "WARDHALLR"= EN AV VIKINGENES FORSVARSMETODER= TENNE BÅL PÅ FJELLTOPPER FOR Å VARSLE BEFOLKNINGEN OM FIENDTLIG ANGREP) BLE BYGD I 1306 AV KONG HAAKON V MAGNUSSØNN (1299-1319) PGA: DE "KARELSK-RUSSISKE HERJETOKT" OVER NORD-NORGE OG NORD-SVERIGE.(REFERANCER: "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" SIDE 29- AV OSCAR ALBERT JOHNSEN UTK;: 1922 KRISTIANIA. "ALTA HISTORIE" BD.1. AV JENS PETTER NIELSEN OG "NORGES HISTORIE I ÅRSTALL" AV NIELS PETTER THUESEN). ETTER ET GJENGJELDELSESTOKT AV "SVEA-NORDMENN" TIL DVINA-OMRÅDET OG "NØTEBORGS-TRAKTATEN" BLE DET FRED.
SVERIGE VAR ENNÅ SPORADISK I KRIG MED RUSSLAND I CA.50 ÅR ETTER AT NORGE OPPNÅDDE FRED. UNDER DENNE KRIGEN (SOM VARTE I 220 ÅR) BRENTE DJENGIS KHAN (:MONGOLSKE KRIGERE PÅ HEST- SOM KRIGET I ØST-EUROPA) 14 RUSSISKE BYER (RUSSLANDS HOVEDSTAD DENGANG: KIEV I UKRAINA BLE BRENT I 1240). NORGE HAR IKKE VÆRT I KRIG MED RUSSLAND ETTER 1445 ! UNDER DENNE PERIODEN KOM OGSÅ SVARTEDAUDEN CA.1360. FRA 1388 FRAM TIL 1814 TILHØRTE NORGE "DEN DANSK-NORSKE UNION". ETTER 1814 OG TIL 1905 VAR NORGE MED I "DEN SVENSK-NORSKE UNION". FRA 1905 HAR NORGE VÆRT ET EGET KONGEDØMME (:SOM DET VAR UNDER "HÅRFAGRE-ÆTTA" FRA 865 TIL 1388). FRA 1905 HAR NORGE VÆRT STYRT AV KONGER MED TILKNYTNING OG FORBINDELSER TIL "HÅRFAGRE-ÆTTA" OG DE DANSK-NORSKE KONGENE (1388-1814) VIA KONGELIGE KONGELIGE GIFTEMÅL OPP GJENNOM TIDENE: FRA VIKINGTIDEN HELT FRAM TIL 1814. OLAV TRYGVASØNN (995-1000) GRUNNLA TRONDHEIM BY ÅR 1000. (HAN FIKK ENGANG ET SKIP I GAVE AV DEN RUSSISKE TSAREN). HARALD III SIGURDSØNN "HARDRÅDE" 1045-1066) GRUNNLA OSLO CA.1050. HARDRÅDE VAR GIFT MED DRONNING ELISABETH AV KIEV (UKRAINA): DATTER AV TZAR JAROSLAV 1. DETTE KONGEPARET STYRTE BÅDE NORGE OG ENGLAND. WWW.KONGEHUSET.NO LA SEG PÅ INTERNET 01-01-2000 KL. 00:00 (=MILLENIUM)!! ELDSTE LÆRE-INSTITUSJON: OSLO UNIVERSITY GRUNNLAGT 1818. (:KØBENHAVN UNIVERSITY ER GRUNNLAGT I 1479 UNDER DEN DANSK-NORSKE UNION- OG UNIVERSITETET VAR (OG ER ?) DERMED EN DEL AV NORGE). ROALD AMUNDSEN VAR FØRST PÅ SYPOLEN I 1911 OG SEILTE SOM DEN FØRSTE OVER NORDPOLEN I 1926 MED LUFTSKIPET "NORGE". NORGE ER NR.1 I VERDEN PÅ: TONNASJE PR. INNBYGGER PGA: LAVT FOLKETALL OG LANG KYST-STRIPE. NORGE VAR TIL GANSKE NYLIG VERDENS STØRSTE SJØFARTS-NASJON OG HADDE LENGE VERDENS STØRSTE CRUISE-SHIP "SS"NORWAY". ETTERPÅ BYGDE SAMME REDERI "KLOSTER-REDERIET" I STAVANGER ET NYTT SKIP: SS "WORLD" SOM OGSÅ BLE VERDENS STØRSTE CRUISE OG LEILIGHETS-SHIP. INNLANDS-ISEN SOM ETTERLOT SEG EN SMAL ÅPEN KYSTLINJE CA 10.000 BC TVANG KYST-BEFOLNINGEN TIL BÅT-BYGGING OG BRUK AV FARTØYER LANGS NORSKE-KYSTEN. NORRØNT SPRÅK OG ISLANDSK HAR ET UTALL AV SKIPS-UTRYKK SOM INGEN ANDRE LAND HADDE I ELDRE TIDER. DEN NORSKE VIKINGEN LEIV ERICSØNN OPPDAGET AMERICA (:MEADOWS PÅ NEW-FOUNDLAND (NORR: VINLAND) CA.ÅR 1000 I ET ÅPENT FARTØY (:_VIKINGSHIP) MED SEIL. HANS FAR: EIRICH RAUDE BODDE PÅ "BRATTALID" PÅ GRØNLANDS-KYSTEN. LEIV ERICHSON HADDE BARN MED TORGUNNA FRA YTRE HEBRIDENE (LEWIS I SCOTLAND). LEIV ERICHSON BESØKTE TRONDHEIM RUNDT ÅR 1000. PÅ LEWIS ER DET FUNNET FLERE SETT MED SJACK-BRICKER LAGET I TRØNDELAG. I NORGE SVERIGE OG DENMARCK FINNS STEIN-SETNINGER ETTER HAUGLAGTE UT-RANGERTE SKIP FRA 300- 900-TALLET. BÅRSETH-BÅTEN (: 700-TALLET FUNNET I TROMSØ) KVALSUND-SKIPET (: VEST-LANDET) GOKSTAD- OG OSEBERG-SKIPET (: 900-TALLET I VESTFOLD OG TØNSBERG-OMRÅDET) ER KJENTE FUNN AV VIKING-SHIP. NORGE HAR GASS OG OLJE-PRODUCTION SOM HAR BIDRATT TIL EN BETYDELIG STOR STATSKASSE (STATENS PENSIONSFOND PÅ 8000 MILLIARDER KRONER). HØYRE-REGJERINGEN SOLGTE 12 NYBYGDE HURTIGRUTER TIL EN VERDI AV 21 MILLIARDER KRONER TIL ENGLAND HØSTEN 2014. DISSE BÅTENE HADDE GÅTT LANGS "RIKSVEI NR.1" BERGEN KIRKENES SIDE 1838 (FØRST SOM "STATENS POST-DAMPERE" OG ETTERPÅ SOM DEN SENERE PRIVATISERTE "HURTIGRUTEN"). NORGE ER MEDLEM AV NATO MEN HAR ALDRI VÆRT MEDLEM AV EU- I LIKHET MED ISLAND. PENGE-ENHET: KRONER.

03: 
SVERIGE= SVEALAND= SWEDEN= SVECIA. ELDSTE FAMILIETRÆ ER "YNGLINGEÆTTEN" I UPPSALA FRA CA.300-TALLET. EN SIDE-GREIN AV DENNE SLEKTEN HAR REGJERT SOM "VESTFOLDKONGENES ÆTT" (: SOM ER HARALD I HÅRFAGRES 865-933 FORFEDRE) I TØNSBERG-OMRÅDET SIDEN CA.ÅR 500. SVERIGE HADDE LENGE ANSVAR FOR FINLAND (FRA CA.1100-TALLET). FINLAND HAR OGSÅ 3 GANGER TILHØRT RUSSLAND- OG TAPTE KARELEN TIL RUSSLAND UNDER EN KRIG MED SOVJETUNIONEN (:DET KOMMUNIST-STYRTE RUSSLAND FRA 1917-1991). "DEN SVENSK-NORSKE UNION" VARTE FRA 1814-1905. ET FOLK PÅ GOTLAND I SVERIGE PÅ CA.300-TALLET SLO SEG TIDLIG NED VED UKRAINA (:ØST-GOTERE) OG DANNET DYNASTIER DER. VEST-GOTERNE HADDE OGSÅ SITT OPPHAV I SVERIGE CA.ÅR 400 OG SLO SEG NED OG DANNET DYNASTIER I SØR-EUROPA. FUTARCK-BOKSTAVENE SOM VIKINGENE BRUKTE CA.ÅR 500 SKAL VÆRE UTVIKLET AV GOTERENE ELLER KAN OPPSTÅTT FØR DEN TID. SVENSKE VIKINGER BRUKTE VOLGA-DELTAET I RUSSLAND SOM FERDSELSÅRE FOR Å HANDLE (OGSÅ KRIGE) MED FOLK RUNDT DET KASPISKE HAV I VIKINGTIDEN. SVERIGE NORGE OG DENMARCK VAR MED I "KALMAR-UNIONEN" I TIDLIG MIDDEL-ALDER. SVERIGE HAR HATT MANGE STORE BILFABRIKKER SOM SCANIA VOLVO OG SAAB. SVERIGE BYGGER FREMDELES MODERNE JAGERFLY. DEN SVENSKE FABRIKKEN ERICHSON-MOBILTELEFONER BLE OPPKJØPT AV SONY. I SVERIGE BLE STATSMINISTER OLOF PALME DREPT. UPPSALA UNIVERSITY GRUNNLAGT I 1477. NØYTRALT LAND OG DERMED IKKE MEDLEM I NATO-ALLIANSEN. PENGE-ENHET: KRONOR. MEDLEM AV EU.

04: 
DANMARK=DENMARCK=DANIA. KONGEREKKEN I DENMARCK BYGGER PÅ "SKJOLDUNGEÆTTEN" I LEJRE ( FRA CA.300 TIL 900-TALLET) SOM NEVNES I SAGA-LITTERATUREN. DET ER GJORDT FUNN AV KLINK-BYGDE VIKINGSHIP I DENMARCK FRA 700-TALLET OG FØR. DENMARCK STYRTE NORGE FRA 1388-1814 OG HAR HATT STYRINGEN MED FÆRØYENE ISLAND OG GRØNLAND(: SOM ER GAMLE NORSKE LANDOMRÅDER FØR 1388- OG "NORSK VIKINGTID" SOM NORGE IKKE HAR FÅTT IGJEN ETTER OPPLØSNINGEN AV DEN DANSK-NORSKE UNION I 1814 !). KØBENHAVN UNIVERSITY GRUNNLAGT I 1479 (BYGD UNDER DEN DANSK-NORSKE UNION- OG DERMED EN DEL AV NORGE !). LANDET HAR OLJE-PRODUCTION. MEDLEM AV EU OG NATO. PENGE-ENHET: KRONER. 

05: 
NEDERLAND=NETHERLAND=HOLLAND. ENGANG EN AV DE STORE SJØFARTS-NATIONER I VERDEN. MEDLEM AV EU OG NATO. "SHELL" IDAG MED HOVEDKONTOR I LONDON (OLD: "ROYAL DUTCH OIL COMPANY") ER VERDENS ELDSTE OLJESELKAP SOM UNDER OPPSTARTEN TILHØRTE NEDERLAND. PENGE-ENHET: GYLDEN SOM NÅ ER ERSTATTET AV EURO. (:NEDRELANDSK OG BELGISK SPRÅK ER NÆRT BESLEKTET MED TYSK ENGELSK OG NORRØNT SPRÅK).

06: 
BELGIA= BELGIUM. MEDLEM. HAR EUs-HOVEDKVARTER I HOVEDSTADEN BRUSSEL. MEDLEM AV EU OG NATO. HURTIGRUTESKIPET "HÅKON JARL" (: OPPKALT ETTER TRØNDER-HØVDINGEN HÅKON JARL GRJOTGARDSØNN 815-868) LIGGER VED KAI I ANTWERPEN: BONAPARTE DOCK ETTER ET OPPKJØP- OG ETTER SLAKTINGEN AV DET DET KJENTE TRØNDER-REDERIET "NFDS" (BLA: EN MENGDE HURTIGRUTE-SKIP) FORETATT AV REDERIET "COSMOS".  PENGE-ENHET: FRANCS SOM NÅ ER ERSTATTET AV EURO.

07: 
LUXEMBOURG (FYRSTEDØMME= STORHERTUGDØMME). MEDLEM AV EU. MEDLEM AV NATO: PENGE-ENHET: FRANC SOM ER ERSTATTET AV EURO.

08: 
SPANIA=SPAIN. MANGE SEILSKUTER MED KJENTE JORDOMSEILERE OG OPPDAGERE AV NYE CONTINENT KOM FRA SPANIA I MIDDEL-ALDEREN. SPANIA ER EN KJENT SJØFARTS-NASJON. HAR HATT KOLONIER I LATIN OG SØR-AMERICA (: HVOR SPANSK SPRÅK FORTSATT ER I BRUK). "TYRIFEKTING" ER EN SPORT SPANIA HAR FÅTT STERK KRITIKK FOR AV ORGANISJONER SOM BESKYTTER DYR. MEDLEM AV EU OG NATO. PENGE-ENHET: PESETAS SOM ER ERSTATTET AV EURO.

09: 
MONACO (FYRSTEDØMME= KONSTITUSJONELT MONARKI). MEDLEM AV EU. MEDLEM AV NATO. PENGE-ENHET: EURO.

ANDRE STYREFORMER:

A:
REPUBLICKER:

NOEN OPPRINNELIGE KONGEDØMMER ER OMGJORDT TIL REPUBLICKER VED BRUTALE DRAP PÅ SINE KONGER: 
FRANKRIKE 1790 (220 ÅRS GML. REPUBLIC) 
PORTUGAL 1910 (100 ÅRS GML. REPUBLIC)
RUSSLAND 1918 (27 ÅRS GML. REPUBLIC)

FINLAND ER I DAG REPUBLICK. LANDET HAR INGEN SLEKTSTAVLER FØR CA.1500- LIKSOM SAMENE (LAPPER- SJØFINNER FJELLFINNER I FINNMARK= NOMADE-FOLK). SAMISK OG FINSK KVÆNSK OG KARELSK SPRÅK TILHØRER DEN FINSK-UGRISKE SPRÅKGRUPPEN- MED OPPHAV I ALTAI- URAL OMRÅDET. OGSÅ UNGARN (HUNGARY) ER BESLEKTET MED FINSK PGA. SPRÅK-FORBINDELSER TIL URAL GJENNOM HUNERNE SOM KRIGET I EUROPA PÅ 400-TALLET- UNDER EN HERFØRER ATTILA. GERMANSKE FOLKESTAMMER NEDKJEMPET TIL SLUTT HUNERNE (: BRUTAL KRIGERSTAMME SOM BRUKTE HEST OG GIKK KLEDD I SKINN) SOM SLO SEG NED I NÅVÆRENDE UNGARN.

USA ER EN CA.500 GML. REPUBLICK. LANDET BLE OPPDAGET AV DEN NORSKE VIKINGEN: LEIV ERICHSON (: LEIF HADDE BARN MED TORGUNNA FRA LEWIS PÅ HEBRIDENE I SCOTLAND). NORD-AMERICA BLE OPPBYGD OGSÅ VED BRUK AV AFRIKANSK SLAVEARBEID OG SENERE BRUK AV APARTHEID-REGLEMENT. URBEFOLKNINGEN I AMERICA (:INDIANER-STAMMER PÅ STEINALDER-STADIET) SOM MOTSATTE SEG INNVANDRINGEN BLE VANLIGVIS NEDKJEMPET UNDER KRIG OG BOR I DAG I RESEVAT. USA HAR VÆRT I KRIG MED EN REKKE LAND FRA JAPAN TIL LIBYA. USA ER MEDLEM AV NATO.

B:
KOMMUNIST-REGIMER (1-PARTI-STATER):

KINA 
NORD-KOREA
CUBA

(:I KOMMUNISTSTYRTE LAND BLIR IKKE OPPOSISJONS-PARTIER RESPEKTERT. OPPOSISJONELLE BLIR FENGSLET).

C:
PRESTE-STYRE:

PERSIA (OMDØPT IRAN). SJAHEN AV PERSIA RØMTE FRA IRAN DA PRESTESTYRET OVERTOK LANDET UNDER DEN IRANSKE REVOLUSJON I 1979.

D:
MILITÆR-REGIME (MILITÆR-JUNTA):

BURMA (:OMDØPT M YANMAR)

E:
DIKTATUR:

ANNET:

IKKE BARE 3 KONGEHUS ER DREPT I EUROPA ILØPET AV 200 ÅR. 

FØLGENDE STATSLEDERE OG KJENTE PERSONER ER OGSÅ BLITT DREPT:

ABRAHAM LINCOLN- PRESIDENT USA
JAMES GARFIELD- PRESIDENT USA
JOHN F. KENNEDY- PRESIDENT USA
ROBERT KENNEDY- PRESIDENT-KANDIDAT USA
MARTIN LUTHER KING- APARTEID-MOTSTANDER
JOHN LENNON- BEATLES-MEDLEM
OLOF PLAME- STATSMINISTER SVERIGE
DAG HAMMARSKIOLD- FN GEN.SEKRETÆR SVERIGE

I TILLEGG DREPES CA.100 JOURNALISTER PÅ VERDENSBASIS HVERT ÅR.

POLITIET I USA SKYTER OG DREPER CA.1000 PERSONER HVERT ÅR I JAKTEN PÅ KRIMINALITET. DET HER SKAPT VOLDSOMME PROTESTER BLANDT DEN MØRK-HUDEDE BEFOLKNING- SOM MENER AT DE ER SPESIELT UTSATT.

AMNESTY INTERNATIONAL HAR KRITISERT USA FOR BRUK AV DØDSTRAFF (: SOM HVERKEN FINNES I EUROPA ELLER RUSSLAND).

POLITIETS HOVEDKVARTER LIGGER I 2 REPUBLICKER: 
INTERPOL: USA
EUROPOL: FRANKRIKE

EU: EUROPEAN UNION.  
28 MEDLEMSLAND. HOVED-QUARTER I BRUSSEL- BELGIA. (FLERE TYPER CONSTITUSJONS-FORMER SOM PRØVER Å SAMARBEIDE PÅ TVERS AV DERES HISTORIE OG SAMFUNNSYSTEM). ETABLERT I 1951.

NATO: 
FORSVARS-ALLIANSE MED 29 MEDLEMSLAND (:FLERE TYPER CONSTITUSJONS-FORMER SOM OPERERER MILITÆRT I LAG). ETABLERT 04-04-1949. NORSK GENERALSEKRETÆR (2018): JENS STOLTENBERG.

UN: UNITED NATIONS:  
FORENTE NASJONER:
193 MEDLEMS-LAND (: 2018) 
GRUNNLAGT 24 OKTOBER 1945 (: 5 MND ETTER 2. VERDENSKRIG).
HOVED-QUARTER I NEW YORK.

LITT OM DRAP PÅ STATSLEDERE KONGER OG JOURNALISTER:

INTERNET-VERKTØYET ER IKKE MERE ENN 25 ÅR GAMMELT. SKAPT AV GENI INNENFOR ELECTRO-TECHNOLOGIEN. 

MULIGHETETEN FOR BRUK AV INTERNET NYHETS-SENDINGER OG BL.A. WIKIPEDIA.ORG OG ER STENGT FOR BEFOLKNINGEN I MANGE LAND. 

FORDI: SANNHETEN OG HISTORIEN I ENKELTE LAND SKJULES OG GJEMMES VEKK. 

UNDER 2. VERDENSKRIG BESLAGLA OG CONFISKERTE NAZISTENE ALLE RADIOER I NORGE. 

REDSELEN FOR: "THE NEW ELECTRONIC-TECHNOLOGY- BRINGS A CLOSER PLAY" (DAY BY DAY) VAR TIL STEDE ALLEREDE DA. 

DE 3 KONGEHUS-DRAPENE I EUROPA I LØPET AV BARE 200 ÅR- BLE ALLE UTFØRT AV KOMMUNISTER- NOE BÅDE WIKIPEDIA.ORG OG ALL HISTORIE-SKRIVING BEKREFTER. 

ALTSÅ KOMMUNISTER: DRAP UTFØRT AV ARBEIDS-FOLK (:SOM KNAPT NOK KJENNER NAVNENE PÅ SINE OLDEFORELDRE). KANSKJE OGSÅ SOM NOMADENE: MED EN NÆR FORTID  SOM ANALFABETER- FLAKKENDE RUNDT FRA STED TIL STED.

DRAPET PÅ JOURNALISTER OG FENGSLING AV MEDIAFOLK (:OG OPPOSISJONELLE I ETPARTI-STATER OG DIKTATURER) VISER BARE EN REDSEL FOR ÅPNE FRITT-TALENDE DEMOCRATI OG AT SANNHETEN SKAL KOMME FRAM. 

IKKE MINST EN REDSEL FOR AT AT DE ANSVARLIGE FOR BÅDE DRAPENE PÅ 1000 ÅRS GAMLE KONGESLEKTER OG STATSLEDERE- EN GANG SKAL BLI OPPKLART.

SVÆRT FÅ AV DISSE FORBRYTELSENE ER BLITT OPPKLART I DETALJ. OLOF PALME DRAPET I SVERIGE ER FORTSATT UOPPKLART SELVOM NYE SPOR STADIG DUKKER OPP.

EKSEMPEL: EN PIL KOMMER UT AV ET SKOGS-OMRÅDE- MEN FRA HVILKE TRE-STAMMER (OG FOLKE-STAMMER) KOM DEN UT ??

ENKELTE KOMMENTATOR-SIDER PÅ INTERNET MENER AT DE FLESTE AV DRAPENE ER UTFØRT AV EN TOPP-HEMMELIG ORGANISASJON. 

PÅ LINJE MED DET MAN OPPLEVER I VERDEN ANG. METODER SOM BRUKES I NARKOTIKA OG PROSTITUTION-MILJØENE. 

DET HAR VÆRT HEVDET AT HELE 1.VERDENSKRIG KOM IGANG FORDI ET AV  FORMÅLENE MED KRIGEN VAR Å DREPE DEN RUSSISKE KONGEHUSET: TZARENE.

DERSOM DET STEMMER- ER I TILLEGG MILLIONER AV MENNESKER DREPT I DEN SAMME STRIDEN. 

EN KRIG OMENTRENT SOM PÅ ET SJAKKBRETT: DER BØNDENE LIGGER STRØDD OG UTSLÅTT ETTER BORDET- OG TO KONGER TIL SLUTT STÅR IGJEN ALENE OM DET ENDELIGE SLUTT-OPPGJØRET.

I YTTERSTE CONSEQENCE: PLUSS MOT MINUS... SVART MOT HVITT... MANN MOT KVINNE (:KJØNNS-KAMPEN)...LIV MOT DØD...!

"MÅSEN Å KRÅKA SOM LEKER KONGE- Å JAGER KONGEØRN".....

OG IKKE ENNÅ VET OM SKJULTE "ØRNEREDER" OG "ØRNEKLØR"...!!

KONGEHUSENENES FORTRINN (: I FORHOLD TIL YNGRE STYRINGS-FORMER) ER DEN 1200 ÅRS GAMLE NORRØNE CHRONOLOGIEN: BLA: SAGA-LITTERATUREN OG ENGELSK HISTORIE-SKRIVINGEN- SOM BARE REGISTRERER HISTORISK FAKTA- DE SMÅE MERKBARE SAMFUNNS-ENDRINGER ÅR FOR ÅR- ÅRHUNDRE FOR ÅRHUNDRE. SVÆRT FÅ ELLER INGEN KONKLUSJONER LEGGES FRAM AV HOFF-SKRIVERNE SELV.

VI FÅR KRIGER OG KONFLIKTER FORKLART ALLEREDE FRA OLD-TIDEN. EN RØD TRÅD GÅR SOM OFTEST IGJEN- HISTORIEN SOM GJENTAR SEG- MEN FOR HVER GANG I EN LITT ANNEN KOSTYME....OMENTRENT SOM I VÅR TID.

AT DET KUN HAR VÆRT 1 DRONNING (MARGRETHE 1 1388-1412) I NORGE (:HÅLØYGREKKA OG KONGEREKKA SAMMENLAGT) SIDEN 300-TALLET- STILLER OGSÅ KVINNENE I ET MERKELIG LYS. 

KVINNER FIKK STEMMERETT I 1918.

NORGE HAR I DAG VERDENS-RECORD I KVINNELIGE STATSLEDERE (2) OG KVINNELIGE FORSVARSMINISTRE (5).

KANSKJE DERFOR OGSÅ HURTIGRUTER OG MILITÆRLEIRER BLIR SOLGT TIL UTLANDET. 

OG AT MYNT-SLAGING I METALL SOM KONG OLAV TRYGVASSØN (995-100) STARTET MED INNEN 2030 SKAL ERSTATTES AV PLAST-KORT- I FØLGE NORGES KVINNLIGE STATSMINISTER. (:MANNFOLK SINE 1000 ÅRS GAMLE ARBEIDSOMRÅDER).

SÅ KAN MAN JO SPØRRE SEG HVORDAN FEMINISTER RØDSTRØMPER ("KJØNNSKAMPEN" DER KVINNER ØNSKER Å OVERTA ROLLEN SOM "KONGEN PÅ SJAKKBRETTET") SER PÅ FKS: DRAP AV KONGER OG TSARER I EUROPA GJENNOM DE SISTE 200 ÅR. 

DET SVARET HAR NOK ALDRI BLITT STILT DEM. SÅLENGE DISSE KVINNENE ØNSKER MAKT OG FULL CONTROL OVER MANNEN. OG SELV TYDELIGVIS ØNSKER Å OVERTA KONGE-MAKTEN. KARRIERE-KVINNER SOM (:KANSKJE MED KVINNELIST) SØKER STILLINGEN SOM LANDETS OVERHODE.

MEN I NORGE ER KONGEN FORTSATT SJEF FOR DEN KONGELIGE NORSKE MARINE (KNM).
OG DRONNINGEN SJEF FOR HÆREN OG FLYVÅPNET. DET FORTELLER EN GOD DEL.

STATSMINISTER GRO HARLEM BRUNDLAND (SNIK-) FORANDRET TRONARVELOVEN (TRONFØLGELOVEN) I 1991 TIL OGSÅ Å GJELDE KVINNER...UTEN FOLKE-AVSTEMMING. ENDA KUN 1 KVINNE HAR REGJERT NORGE SIDEN 300-TALLET (:DRONNING MARGRETHE 1 FRA 1388-1412) HÅLØYGREKKA OG KONGEREKKA SAMMENLAGT !

OG I VIKINGETIDEN (: DA GOKSTADSKIPET PÅ 20-KRONINGEN VAR MED Å REGJERE LANDET): VASKET MAN BÅTENE RENE NÅR KVINNER HADDE VÆRT OMBORD !! (JFR: SAGALITTERATUREN).

FRANKRIKE (1790)  PORTUGAL (1910) OG RUSSLAND (1918) VAR FØR KONGE-DRAPENE ALLE 1000-ÅRIGE KONGEDØMMER. 

NÅR NÅR KOMMUNISTENE HAR "GJORDT SIN JOBB" MED KONGEDRAPENE- OVERTAR SOM REGEL REPUBLICKENE- DET ER BLITT BORTIMOT EN  VANLIG TREND I HISTORIEN ! 

ALLE DE 3 OVENFOR-NEVNTE LAND ER IDAG REPUBLICKER. 

FRANKRIKE OG RUSSLAND OGSÅ MED ATOMVÅPEN- SOM REPUBLICKEN USA.

USA OGSÅ MED DØDSTRAFF (V.HJ.A. HELSEVESENET) SOM HVERKEN EUROPA ELLER RUSSLAND HAR. [:OG SOM NORGE KUN PRAKTISERER 2 ÅR ETTER EN STOR-KRIG (:VED BRUK AV RIKSRETT OG NORTRASKIPS-LOVEN)].

ETTER RETTS-OPPGJØRET FÅR FOLK OG BORGERE LEVE I FRED SOM FØR- I HUMANISMENS ÅND. 

USA MED SAMME STILART PÅ DISSE 2 OMRÅDENE SOM KOMMUNIST-LANDENE KINA (:OPPBYGD PÅ KEISER-DRAP OG OVERTAGELSE AV KEISERLIG GODS FOR CA.100 ÅR SIDEN) NORD-KOREA OG PRESTE-STYRTE IRAN M.FL.

MEN MERK: 
USA ER ALLIKEVEL IKKE OPPBYGD PÅ KONGEDRAP ELLER OVERTAGELSE AV KONGELIG GODS. OG DET UTGJØR EN VIKTIG FORSKJELL.

DE FORENTE STATER KAN PÅ DET OMRÅDET IKKE SAMMENLIGNES MED REPUBLICKER SOM: RUSSLAND OG FRANKRIKE OG PORTUGAL ELLER KOMMUNIST-KINA.

USA HAR DERMED IKKE BAKGRUNN MED KONGEDRAP PÅ SITT RULLEBLAD ("DEN SNILLE GUTT" I KLASSEN AV REPUBLICKER) OG HELLER IKKE I DIREKTE (:SYNLIG ELLER MERKBAR) KONFLIKT MED ELISABETH II- BUCKINGHAM PALACE OG  UNITED KINGDOM ELLER UVENN MED "KOMMUNIST-NORGE" ELLER LIGNENDE LAND. 

DET KAN KANSKJE VÆRE EN AV GRUNNENE FOR NOEN STATER Å "KJØRE" NETTOPP USA- FOR KANSKJE PÅ LENGRE SIKT- Å STARTE EN KRIG MOT DEM- MED ÅR-TIERE TIL HJELP. USA: ALTSÅ EN REPUBLICK SOM TILSYNELATENDE ER ALLIERT MED GAMLE KONGEDØMMER- OGSÅ DET MUSLIMSKE KONGEDØMMET: SAUDI-ARABIA.

ALLE LAND LIKER IKKE USA`S (TILSYNELATENDE) NÆRE BÅND TIL ENGLAND NORGE OG NORDVEST-EUROPA.

MANGE HAR KRITISERT USAs MANGE KRIGER FRA JAPAN TIL LIBYA OG MENER DET ER ET ALVORLIG FEILSTEG AV USA (OG RUSSLAND) Å KRIGE I MIDTØSTEN. 

FEILEN ER ISÅFALL ALLEREDE GJORDT- OG LAR SEG NEPPE REPARERE MERE. 

"DUSTE-NORGE" (: MED KVINNELIGE STATSLEDERE- SOM HVERKEN RUSSLAND ELLER USA BRUKER ELLER HAR BRUKT) DANSER OGSÅ ETTER ALT HVA DET 500-ÅRS GAMLE REPUBLICKEN USA MÅTTE FINNE PÅ. 

ÅRSAK TIL FEIL-SPILLET PÅ SJAKKBRETTET AV USA OG RUSSLAND M.FL. I MIDT-ØSTEN ER:

01: 
HVERKEN RUSSLAND ELLER USA EIER EN KVADRATMETER AV OMRÅDENE MAN KRIGER I. MED HVILKEN RETT DA ?

IRAK-KRIGEN (:SOM STARTET PÅ FEIL-INFORMATION OM BRUK AV KJEMISKE VÅPEN- DER OGSÅ ENGLAND OG STATSMINISTER TONY BLAIR VAR MED) DANNET SENERE GROBUNN FOR "IS" OG SELVMORDS-BOMBERE OG ATTACK MOT WORLD TRADE CENTER. DET HAR SELV HØYTSTÅENDE OFFICERER I NATO INNSETT OG UTTALT.

DET HAR RESULTERT I EN VOLDSOM FLYKNINGE-STRØM TIL HELE EUROPA- NESTEN PÅ LINJE MED FOLKEVANDRINGS-TIDEN CA. ÅR 500 AC.

02:
DE FØRSTE 6000 ÅRS GAMLE BY-DANNELSER OG HØY-CULTURER (:UR MOHENJODARO HARAPPA PYRAMIDENE I KAIRO M.FL.) LIGGER NETTOPP HER. "SIVILISASJONENS VUGGE".

AT 27- 500 ÅRS GAMLE REPUBLICKER OVERSER HISTORIEN ER FORSTÅELIG. 

MAN HAR IKKE HISTORIE SELV- OM MAN IKKE DIREKTE MISUNNER LAND SOM HAR DET- SÅ ER IHVERTFALL GJENNOMGANGS-TONEN "THE WHOLE WORLD GOT TO BE JUST LIKE US" ALTSÅ: HISTORIELØS.

SOM DET ER SAGT I NORGE ENGANG- AV KRISTNE FOLK SOM IKKE LIKTE HVERKEN ODIN TOR ELLER VIKING-TIDEN:

"HARALD HÅRFAGRE ER GAMMEL- MEN GUD ER ELDST".

CORRECT. 

MEN: DA ER DET LIKEVEL BEDRE Å HA EN HISTORIE TILBAKE TIL VIKING-KONGENE FOR 1000 ÅR SIDEN- ENN IKKE Å HA ! 

LIKSOM: 100 ÅRS GAMLE KOMMUNIST-REGIMER OG 500 ÅRS GAMLE REPUBLICKER- SOM IDAG HAR TATT ROLLEN SOM SUPER-MAKTER.

"GOD IS FIRST AND LAST":  EN GODTATT LÆRESETNING I OVER 2000 ÅR. 

DEN HISTORISKE LENGDEN: KAN INGEN MED TRO PÅ GOD-GUD MOTARBEIDE- SELVOM MAN ELLERS KJEMPER MOT 1000-ÅRIGE KONGEHUS- OGSÅ VED Å DREPE DEM.

IHVERTFALL TRO PÅ GUD-GOD: SOM DEN FØRSTE OG SISTE- I KATOLSKE OG PROTESTANTISKE KRISTNE MILJØ- OG OGSÅ BLANDT ANDRE STORE VERDENS-RELIGIONER.

I EUROPA VAR- PÅ DET TIDSPUNKT DE FØRSTE HØY-CULTURER OG OLDTIDSBYENE I DET NÆRE ØSTEN OPPSTO: KUN FISKE OG FANGST-CULTURER (NOMADER) OG INGEN SKRIFT-SYSTEMER VAR TATT I BRUK= ANALFABETISME !!  

DE FØRSTE BY-DANNELSER I NORD-EUROPA DUKKER FØRST OPP RUNDT ÅR 1000 BC. 

BARE DET VISER ALVORLIGHETS-GRADEN I DET DEN VESTLIGE VERDEN HOLDER PÅ MED I VÅR TID: KRIGE I OMRÅDER SOM BL.A. HAR VERDENS ELDSTE BØKER.

KRIG I OMRÅDER MED OVER 2000 ÅR GAMMEL NEDSKREVET RELIGIØS LITTERATUR- INNENFOR FLERE RELIGIONS-FORMER (SOM HVERKEN "KRIGS-KJEMPENE" EUROPA ELLER USA KAN VISE TIL).

KRIGER SOM FOREGÅR I DE ELDSTE HØY-CULTUR-OMRÅDER: UTEN RESPECT FOR HISTORIEN. 

KRIGER FORETATT AV 500 ÅRS GAMLE HISTORIELØSE REPUBLICKER- UTEN DEN MINSTE TILHØRIGHET TIL OMRÅDET.

RIGHT OR WRONG ? BLACK OR WHITE ? LIFE OR DEATH ?

02:
BRUK AV DE FØRSTE SKRIFT-SYSTEMER OG TALL OG FORSTÅELSE AV ASTRONOMI I VERDEN OPPSTO OGSÅ HER.
SYSTEM HELE VERDEN I DAG ER TOTALT AVHENGIG AV I DAG- OG BRUKER.

DISSE 6000-8000 ÅRS GAMLE UTDØDDE OLDTIDSBYENE: DE FØRSTE BYDANNELSENE I VERDEN- DANNET UTGANGS-PUNKT FOR TIL OG MED COMPUTERE I VÅR MODERNE TID- SOM EN HEL VERDEN BRUKER I DAG !

DET VAR MANGE OG LANGE DISKUSJONER PÅ STORTINGET I NORGE- OM HVORVIDT VI SKULLE SENDE "TELMARKS-BATALJONEN" TIL AFGHANISTAN.

I DEN NORSKE GRUNNLOVEN (:OGSÅ INNFELT I FORSVARS-REGLEMENTET) HETER DET:
"IKKE INVASJON ELLER OKKUPASJON AV ANDRE LAND" 
"KUN FORSVARE EGNE LAND OG HAV-OMRÅDER" !!

"THEREFORE" ER NORGES GRENSER NESTEN UFORANDRET GJENNOM 1000 ÅR- GRENSENE ER OMENTRENT SLIK DE VAR ALLEREDE PÅ HARALD HÅRFAGRES TID. HER HAR TIDEN- TIL EN AVVEKSLING- STÅTT I RO I 1000 ÅR.

MEN MED BL.A. KVINNER BAK RATTET ER ALLE REGLENE OM "IKKE OKKUPASJONS-LINJEN" SOM ER INNFELT I NORSK LOV: BRUTT- OG BLIR IKKE LENGERE OVERHOLDT.

MAN LAR NEMLIG KVINNER I DAG OVERTA: VIKING-SWORDs OG VIKINGSHIPs.

DA BLIR DET DERETTER !

DVS: MAN FØLGER IKKE NORSK GRUNNLOV PÅ STORTINGET. (:TELEMARKS-BATALJONEN TIL AFGANISTAN OG F16-FLY TIL LIBYA-KRIGEN OG SEILING MED NORSKE FREGATTER I MIDDELHAVET- OG DET "PÅ ANDRE SIDEN AV JORDKLODEN" I OMRÅDER SOM NORGE IKKE HAR DEN RINGESTE TILHØRIGHET TIL).

OG DEN UVANEN AT NORGE- ET 1200 ÅRS GAMMEL KONGEDØMME- LEGGER SEG SKINN-FLAT FOR USA (:500 ÅRS GAMMEL REPUBLICK- OPPRINNELIG OPPDAGET AV DEN NORSKE VIKINGEN LEIV ERICHSON FOR CA.ÅR 1000 SIDEN) ISTEDENFOR Å SAMARBEIDE MED NABOLAND SOM FKS. UNITED KINGDOM ELLER FKS: DENMARCK OG SVERIGE.

DEN SAMME FEILEN GJØR OGSÅ RUSSLAND IDAG- KANSKJE FOR Å VISE SIN MAKT OG STYRKE OVENFOR USA. EN MAKT RUSSLAND HAR- BYGD OPP PÅ 1200 ÅRS GAMMEL TSAR-HISTORIE OG TZAR-DRAP OG VED OVERTAKELSE AV TSAR-GODS OG IKKE MINST DEN 27 ÅRS GAMLE RUSSISKE REPUBLICKENS OVERTAKELSE AV KOMMUNISTENES ATOMVÅPEN-ARSENAL FRA DEN "KALDE KRIGEN". I TILLEGG KOMMER RUSSLANDS FORTRINN MED CONSEQUENT BRUK AV BLOCK-BOKSTAVER SOM SKRIFT-SYSTEM- (: SOM KUN DET 3000 ÅRS GAMLE HELLAS=GREECE  ROMERIKET OG VIKINGENE TIDLIGERE HAR BRUKT).

DEN RUSSISK-ORTODOKSE KIRKE (:OG "LÆREN FRA JØDELAND"- SOM FAKTISK KOMMUNISTENE OVERRASKENDE NOK UTFRA DERES STÅSTED DENGANG: NEKTET- VED Å STENGE KIRKENE FRAM TIL 1991) HAR BEKLAGET TSAR-DRAPET I KATERINEBURG VED URAL-FJELLENE I 1918- OG KALT DET EN FORBRYTELSE. 

LEVNINGENE ETTER TZAR NICOLAY II  OG HANS DANSK-ÆTTEDE TZARINNE MED BARN ER UNDER EN HØYTIDELIG RUSSISK-ORTODOKS SEREMONI- FØRT TILBAKE FRA BYEN KATERINEBURG VED URAL-FJELLENE TIL SANCT PETERSBURG FOR NOEN ÅR SIDEN.

DEN SAMME OPPFATTELSE AV DET SOM SKJEDDE UNDER DEN RUSSISKE REVOLUSJON I 1918- HAR MEST TILSYNELATENDE OGSÅ DAGENS MODERNE RUSSISKE STATSLEDERE.

IHVERFALL ANALYSERT UTFRA ANDRE RUSSISKE BEGIVENHETER: BL.A: AVDUKING AV EN STATUE (: EN 1000 ÅRS GAMMEL RUSSISK TZAR I CENTRUM AV MOSKVA) NYLIG. 

OGSÅ RUSSISKE MARINEFARTØY I 2018 BÆRER FORTSATT TZAR-NAVN SOM: "VLADIMIR MONOMACH" (1113-1125)  OG "PETER DEN STORE" (1682-1725).

DERSOM IKKE OGSÅ TSAR-NAVNENE PÅ BÅTENE ER EN FORM FOR KONSPIRASJON- SOM RUSSISKE STATSLEDERE SELV- GANSKE NYLIG- HAR DEFINERT SOM "EN SÆREGEN UTVIKLET EGENSKAP HOS DEN RUSSISKE BEFOLKNING"...NEVNT I EN SETNING UNDER EN TALE I ET BESØKT OG KJENT KONGEHUS......

MEN SÅLENGE HVERKEN ADEL ELLER DEN SISTE REST AV DET RUSSISKE KONGEHUS (:SOM KOMMUNISTENE DREV JAKT PÅ I 70 ÅR ETTER TSAR-DRAPET) HAR FÅTT LEVELIGE VILKÅR I RUSSLAND I DAG (:OG HELLER IKKE I DE 2 ANDRE EKSEMPLENE: FRANKRIKE OG PORTUGAL) KAN MAN KANSKJE IKKE TA ORDENE "FORBRYTELSE MOT DE 1200 ÅRS GAMLE TSAR-DØMMET" FRA STAS-DUMAEN OG PRESTE-SKAPET I RUSSLAND HELT PÅ ALVOR....

DET ER HANDLINGER OG IKKE ORD SOM TILSLUTT TELLER- OG SOM VISER OM MAN VIRKELIG MENTE ALVOR (:ELLER EI) MED SINE UTTALELSER. 

"DOBLETALK" FINNES DET NOK AV I ALLE LEIRER I DAG....

FOLK I USA ELLER ANDRE SOM HAR FORLATT EUROPA- Å PRØVER Å BYGGE SEG OPP SOM NASJON PÅ "DEN ANDRE SIDEN AV JORDKLODEN"- OPPLEVER NOK OFTE AT GRESSET ALLIKEVEL IKKE VAR GRØNNERE "PÅ DEN ANDRE SIDEN AV GJERDET".

MERK:
DEN GAMLE SVENSKE NASJONALSANGEN "DU GAMLA DU FRIA DU FJELLHØGA NORD" AVSLUTTES MED DISSE ORDENE: "JAG VIL LEVA- JAG VIL DØ I NORDEN" !!

MAN KAN (V.HJ.A. 200 ÅRS GAMMEL HISTORIE) ALLIKEVEL ANE ET SLAGS SAMSPILL MELLOM: REPUBLICKER OG KOMMUNIST-REGIMER. 

CONSTITUSJONS-FORMENE SOM STO FOR DE BRUTALE KONGEDRAPENE OG DEN SENERE OVERTAGELSE AV TYVERIGODSET TIL DE 3 KONGEHUSENE I EUROPA FRA 1790 FRAM TIL 1918. 

VED BRUK AV SLIKE METODER-  HAR MAN SELVFØLGELIG RÅD TIL ATOMVÅPEN- IHVERTFALL I 2 AV DEM.

MAN OVERLEVER PÅ "TJYV-GODS" INNHENTET OG OPPBYGD PÅ KONGEDRAP- GJENNOM LIKVIDERING AV KONGEDØMMER OG VED OPPRETTELSE AV ENTEN KOMMUNISTREGIMER ELLER REPUBLICKER. 

HISTORIEN SOM ER BEVART- OG NEDSKREVET I ELD-GAMLE RUSSISKE OG FRANSKE KONGE-SAGAER- KAN NEPPE BRUKES AV DE NYE MAKT-OVERTAKERNE: STATSMINISTRER OG PRESIDENTER I 200 ÅRS GAMLE REPUBLICKER- DER DEN ENE OVERHODET IKKE ER I SLEKT MED DEN ANDRE.

1000 ÅRS GAMMEL RUSSISKE TSAR-HISTORIE OG FRANSK KONGESAGA ER NEMLIG IKKE SKREVET FOR DRAPSMENN SOM TOK LIVET AV KONGE-SLEKTENE OG ETTERPÅ STJAL DERES OPPBYGDE VELSTAND GJENNOM ET ÅRTUSEN. 

REPUBLICKEN FRANKRIKE HAR IDAG OGSÅ ET AV POLITIETS HOVEDKONTOR [EUROPOL]. 

USA: EN 500 ÅRS GML.REPUBLICK OPPBYGD PÅ SLAVERI APARTHEID (:AFRIKANSKE STAMMEKRIGERE OG ANALFABETISME) OG DRAP PÅ URINNVÅNERNE : (:INDIANERE NOMADE-FOLK MED SINE FANGST OG FISKE-CULTURER OG ANALFABETISME) HAR DET ANDRE KONTORET [INTERPOL].

LIKEVEL OPERERER POLITIET I KONGEDØMMER I DAG MED DEN STØRSTE SELVFØLGELIGHET. 

EGENTLIG EN PROBLEMSTILLING SOM FÅ LEGGER MERKE TIL (: I EN TID MED STADIGE FORANDRINGER) MEN SOM BURDE VÆRT DISKUTERT KONGEDØMMENE IMELLOM !

ALTSÅ ET RETTSVESEN I KONGEDØMMENE STYRT FRA REPUBLICKENE USA OG FRANKRIKE.

I TILLEGG OPERERER POLITIET I DE FLESTE LAND- UTEN HENSYN TIL CONSTITUTIONS-FORMER: 
KOMMUNIST-REGIMER 
MILITÆR-JUNTA 
FACIST-STYRTE LAND 
DIKTATOR-STYRTE LAND
PRESTE-STYRTE ISLAMISTISKE LAND

I NORGE HAR POLITIET LIGGET I EN 200-ÅRS LANG UOPPKLART STRID MED SJØ-FORSVARET OM HVEM SOM SKAL HA ANSVAR OMBORD PÅ SKIP VED TERROR-HANDLINGER.

"SECURITAS" SOM ER ET HELNORDISK SELSKAP (:OPPSTÅTT I NORGE SOM "NORSK VAKTSELSKAP" CA.1920) HAR INGEN MAKT-POSITION I RETTSVESENET I KONGEDØMMENE- DER DE HISTORISK ENGANG OPPSTO.

UANSETT:
IDAG LIGGER DET UNDER JORDEN EN REKKE 1000 ÅRS GAMLE KONGE-FAMILIER-STATSLEDERE OG FOLK SOM JOBBET FOR DET FRIE ORD (JOURNALISTER O.A.) I DE FRITT-TALENDE OG ÅPNE DEMOKRATIER: 

DREPT AV FREMDELES- OG TIL I DAG: DELVIS UKJENTE GRUPPER- MEN MED ET TEMMELIG SIKKERT OPPRINNELIG UTGANGSPUNKT I KOMMUNISMENS LÆRE-SETNINGER.

KANSKJE DAGENS MODERNE TECHNOLOGI (:COMPUTERE) KAN LØSE DISSE GÅTENE.

DET VIRKER SOM OM BÅDE DE DØDE KONGENE OG DE DØDE TINGENE (:COMPUTER- MOBILTELEFONER OG TV-APPARAT M.M PLUTSELIG HJELPER TIL) FOR Å FÅ OPPKLART DISSE GÅTENE.

IHVERFALL LIGGER KONGENE UTVILSOMT I SIN GRAV MED DISSE ROP TIL DOMMEDAG OG RAGNAROKK:

"SE HVA DEM HAR GJORDT MED OSS"
"KOM Å HJELP OSS !!!".

ALL OPPBLOMSTRING DE SENERE ÅR AV ALLE FORMER FOR INFORMATIONS-TECHNOLOGI- BORGER FOR ENSLAGS FORKLARING OG OPPKLARING AV DISSE ULØSTE GÅTENE...INNTIL I DAG: "EVIGHEDENS GÅDER" ELLER "DE EVIGE SPØRSMÅL".

DET JOBBES FOR "FULL MASKIN" BL.A: PÅ DE ELDSTE UNIVERSITETER I EUROPA (:ALLE BYGD OPP AV NÅLEVENDE ELLER ØDELAGTE KONGEHUS) MED NETTOPP DISSE SPØRSMÅLENE. 

ETTER PRINSIPPET: "KOSTE HVA DET KOSTE VIL". TILTROSS FOR JOURNALIST-DRAP- STEGNING AV INTERNET I MANGE LAND OG KNEBLING AV DET FRIE ORD.

SAMME ARBEIDS-TEMPO KAN OGSÅ SEES HOS:  "AMNESTY INTERNATIONAL" "HUMAN RIGHT WATCH" "LEGER UTEN GRENSER" "NORSK FOLKEHJELP" OG DYREVERNS-ORGANISASJONER SOM "GREENPEACE".

DET FORTJENER ABSOLUTT OFRENE FOR ALLE URETTFERDIGE DRAP PÅ VÅRE ELDSTE KONGEHUS I EUROPA- OG LIGNENDE FORBRYTELSER. 

ALLE DISSE EUROPEISKE KONGEHUSENE (:NÅ-LEVENDE ELLER DREPTE) ER PÅ EN MÅTE NÆRT I SLEKT MED DE FØRSTE BYDANNELSER OG HØY-CULTURER UTE I VERDEN- DER MAN ALLEREDE DENGANG- UNDER HØYCULTURENE FOR 6000 ÅR SIDEN- FREM-ELSKET OG HEDRET: ORDEN OG SYSTEM !

SOM DE SYMMETRISK PERFEKTE BYGGVERK: PYRAMIDENE I CAIRO.

OG SOM DEN GJENNOM 6000 ÅR FOLKETOMME OG UTDØDDE BYEN "UR"

DEN UTDØDDE OLDTIDSBYEN "UR": LITT FJERNERE FRA SYMMETRI OG MATEMATISK ORDEN (:SAMMENLIGNET MED PYRAMIDENE) FOR IKKE Å NEVNE DAGENS BYGGVERK OG ARCHITECTURE: BYGD OPP PÅ KAOS OG UFORSTÅELIGE OG U-HENSIKTS-MESSIGE LABYRINT-SYSTEM.  

ETSLAGS "BABYLONS FORVIRRING" I EN MODERNE VERDEN- DER FORNUFTEN ER GÅTT TAPT.

"SIVILISASJONENS VUGGE" I MIDTØSTEN:  SOM I DAG LIGGER I FULL KRIG MED DEN 500 ÅRS GAMLE REPUBLICKEN AMERICA OG DEN 27 ÅRS GAMLE REPUBLICKEN RUSSLAND....

BEGGE LAND MED ATOMVÅPEN- SOM OVERGÅR DE GAMLE KONGEDØMMENE I VERDENS-MAKT- PUSSIG NOK TILTROSS FOR SIN UNGE ALDER.

RUSSLAND MED SIN NÅVÆRENDE RIKDOM OG VÅPENMAKT: OPPBYGD PÅ ET DRAP PÅ DERES EGET 1200 ÅRS GAMLE KONGEHUS I 1918 OG DERMED OGSÅ DESTRUCTION AV SIN EGEN FOR-HISTORIE.

THAT`S THE SITUATION !

PAVE FRANZ HAR NYLIG SAGT: "ALLE DRAP OG KRIGER ER EN FORBRYTELSE MOT GUD-GOD"

SAMFUNNS-SYSTEM OG CONSTITUSJONS-FORMER ER EN DEBATT MAN SJELDEN TAR.

FORDI MAN NEMLIG ØNSKER ET UTSTRAKT SAMARBEID OG FORRETNINGS-VIRKSOMHET NETTOPP MED LAND OPPBYGD PÅ TVILSOMME STYRESETT OG MANGEL PÅ FOR-HISTORIE. 

VED EN REGELRETT DESTRUCTION AV LANDETS ELDSTE HISTORIE- OG OMSTRUCTURERING.

UTRYKK SOM:
"NORGE- DEN SISTE KOMMUNIST-STAT I EUROPA"  KAN TIL TIDER BESVARES MED:
"INGEN RØK UTEN ILD".

HVORFOR ?

YES BECAUSE:

FOR BARE 27 ÅR SIDEN VAR ALT LAND ØSTENFOR GRENSE-JAKOBSELV I ØST-FINNMARCK KUN KOMMUNIST-STATER !!

SOVJETUNIONEN
CHINA
NORD-KOREA
NORD-VIETNAM

CORRECT ? YES !!

UTRYKK NR 2:
"FINNMARCK MELLOM ØST OG VEST:

JO:
FORDI ALT LAND VESTEN-FOR GRENSE-JAKOBSELV I FINNMARCK NEMLIG VAR KUN KONGEDØMMER !!!

NORGE
SVERIGE 
DENMARCK
ENGLAND
NEDERLAND
BELGIA  
LUXEMBOURG

SIDEN BÅDE "EU" "NATO" OG "UN" ER OPPBYGD PÅ EN BLANDING AV ALLE MULIGE (:OG UMULIGE) SAMFUNNS-SYSTEM OG STYRE-FORMER: I ENSLAGS HERLIG "LAPSKAUS" OG CONSTITUTIONELLT "KAOS"
ER DET STOR MULIGHET FOR DISSE SYSTEMENE OVER TID VIL MISLYKKES. 

OG I DET 1000-ÅRIGE KONGEDØMMET NORGE ER DET BLITT EN TRADISJON (:BLANDT DE FOLKE-VALGTE "DUSTENE" PÅ STORTINGET) Å HELLER SAMARBEIDE MED REPUBLICKER OG ANDRE SAMFUNNS-SYSTEM UTE I VERDEN- ENN Å TA KONTAKT MED NABO-LANDENE: ENGLAND SVERIGE OG DANMARCK- SOM ALLE ER KONGEDØMMER LIKSOM OSS SELV. 

KANSKJE ER DET EN AV HOVED-GRUNNENE TIL AT "NORDISK RÅD" ALLTID HAR SLITT I MOTVIND.

DERSOM "DEN STOLTE KONGEØRNA" VIRKELIG HAR MAKT I LUFT-ROMMET OVER OSS- ER DET PÅ HØY TID AT HAN OVERTAR ENDEL KONTOR-STILLINGER RUNDT-OM MED ØRNEKLOA SI [: IKKE MINST DEM SOM HAR MED OPPKLARINGS-SAKER Å GJØRE]. 

AT MAN IKKE LAR MÅSEN OG KRÅKA FÅ HERJE FRITT: LIKSOM NÅ...!

"ET LAND UTEN HISTORIE ER ET FATTIG LAND"

Å UNNGÅ ARCHEOLOGI OG HISTORIE BLIR NÆRMEST SOM Å UNNGÅ "GOD HIMSELF".

DET VIL NOK DE FÆRRESTE ANBEFALE.

"GOD IS THE OVERWHELMING RESPONSIBILITY" 
(:WORDS FROM THE BISHOP OF CANTERBURY).RMH.

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE