Fotoalbum

       
WEB- TELEVISION:
RANKED AFTER:
WRITING-SYSTEM (:LETTERS)
LANGUAGE-CONNECTION TO NORRØNT

01: NORRØN LANGUAGE [: LINEAR A BLOCK/ gotic LETTERS]:
NORGE-SVERIGE-DANMARK-ISLAND-FÆRØYENE.

02: ANGEL-SACHSISH LANGUAGE [: LINEAR A BLOCK/ gotic LETTERS]:
ENGLAND-SCOTLAND-IRLAND-DEUTCHLAND-NETHERLAND- POLAND. 

[ANGEL-SACHSISH= 50 % WORD-CONNECTION WITH NORRØN LANGUAGE].

03: FINNISH-UGRISH LANGUAGE [:LINEAR A BLOCK/ gotic LETTERS]:
ESTLAND-FINLAND [ALSO: SAMISH- KARELISH AND HUNGARY= MAGYAR].

[FINNISH-UGRISH= 5 % WORD-CONNECTION WITH NORRØN LANGUAGE].

04: SLAVIC LANGUAGE [:CYRILLIC BLOCK (:WRITING-SYSTEM IN NEAER FAMILY WITH GREECE ANTIC BLOCK AND ROMAN LINEAR A] RUSSIA-UKRAINA A.O.

[RUSSIAN (:SLAVIC) LANGUAGE= 10 % WORD-CONNECTION WITH NORRØN LANGUAGE BECAUSE OF "RUSSIAN VIKING-AGE" 850-1250].LITT HISTORIE OM SKRIFT-SYSTEMER TIL ØST-GOTERNE CA.300-600 OG VIKINGER 600-1100. DERES BRUK AV RUNE-SKRIFT (:BLOCK-SKRIFT-SYSTEMET "FUTARCK"):

ET RYDDIGE BLOCK-SKRIFT-SYSTEM SOM FREMDELES (:I FORM AV CYRILLIC-BLOCK) ER I BRUK I RUSSLAND- HAR ANTAGELIG SITT OPPHAV I DE ELDRE "FUTARCK"-RUNENE (:BARE CA.20 BOKSTAVER BRUKT AV VIKINGENE) OG KOM (I FØLGE HISTORIKEREN: VIKTOR RYBERG) TIL SCANDINAVIA VIA DE ØST-GOTISKE KONGENE:

EMANERIK ?-378
WITHIMIRIS CA.410
TEODEMIR ?-474
TEODORIK "DEN STORE" 474-526
ATALARIK 526-536
TEODAHAD 534-536
WITIGES 536-540
ILDIBAD 540-541
ERARIK 541
TOTOILA 541-552
TEIAS 552-553

(:REFERANCE: WIKIPEDIA.ORG)      
     
GOTERE VAR ET FOLK SOM ENGANG HADDE FORLATT ØYA GOTLAND I SVERIGE  [:CA.300] PGA. OVERBEFOLKNING OG DANNET NYE DYNASTIER OG KONGEDØMMER I UKRAINA-OMRÅDET: NORDOM SVARTE-HAVET MELLOM ÅR 300 OG 600.

"ØST-GOTER-KONGENE" OG "KRIM-GOTERNE" UTGJØR DEN ELDSTE NED-SKREVNE DEL AV DET NÅVÆRENDE RUSSLANDS OG NORD-EUROPA`S HISTORIE (CA.300-553) !!               
     
     
RUNESTEINER MED INCRIPTIONER OG ORD SKREVET MED BLOCK-SKRIFTEN "FUTARCK" ER FUNNET I UKRAINA- OG I HELE SKANDINAVIA.

FUTARCK-ORD FOREKOMMER OGSÅ PÅ BAUTASTEINER SÅ LANGT NORD SOM PÅ GIMSØY I LOFOTEN OG HARSTAD I TROMS. OGSÅ 2 RUNESTEINER ER FUNNET ETTER VIKING-BOSETNINGEN PÅ "BRATTALID" PÅ GRÖNLAND (:CA.950-1200). 

RUNE-INSCRIPTIONER VAR VANLIG I PERIODEN 300-1100.

RUSSERNE ER SÅLEDES GJENNOM HISTORISKE FORBINDELSER: I SLEKT MED FØLGENDE 2 SVENSKE FOLKE-GRUPPER FØR ÅR 1000: 

01:
ØST-GOTERNE (:CA.300-600) MED SITT URHJEM: GOTLAND I SVERIGE. JFR. HISTORIKEREN: VIKTOR RYDBERG (:1828-1895).

02:
SVENSKE VIKINGER: HVORAV RUSSLANDS FØRSTE TZAR-HØVDING VAR DEN SVENSKE VIKINGEN: RURIK (CA.850-900) M.W: INGRID VON NOORWEGEN OG BROREN HELGE (:OLEG).

NOVGOROD (=NYGÅRD) OG KIEV I UKRAINA VAR TZAR-RUSSLANDS FØRSTE-RESIDENCE-HOVEDSTADER FØR ÅR 1240.

ANTAGELIG LÅ OGSÅ ØST-GOTERNES HOVEDSTAD (CA.300-600) I UKRAINA.

TZAR-HØVDINGEN RURIK RUNDT ÅR 850 KAN HA VÆRT FRA OMRÅDER RUNDT (:ELLER FRA) GOTLAND- FORDI DET ER FUNNET STORE MENGDER MED PERSISKE (:OG ARABISKE) MYNT OG GJENSTANDER PÅ GOTLAND I SVERIGE FRA VIKINGTIDEN- DER  ØST OG VEST-GOTERNE BODDE FØR ÅR 300.

VIKINGENE SEILTE OFTE NED VOLGA-DELTAET TIL DET KASPISKE HAV (:VERDENS STØRSTE FERSK-VANNS-RESERVOUAR) FOR ŨDRIVE HANDEL (AVOGTIL OGSÅ KRIGE).     

DET ER DERFOR HØYST SANNSYNLIG AT DE SVENSKE ØST-GOTERNE SOM STYRTE I RUSSLAND CA.300 TIL 600-TALLET I UKRAINA-OMRÅDET- HADDE FJERNE SLEKTSKAPS-FORBINDELSER TIL DE SENERE SVENSKE TZAR-HØVDINGENE RURIK OG HELGE (:OLEG) CA.850-950. 

:FORDI BEGGE DYNASTIENE I RUSSLAND ETTER ÅR 300:  BÅDE ØST-GOTERNE OG DE RUSSISKE VIKINGENE ALLE STAMMET FRA SAMME OMRÅDE I SØR-SVERIGE: GOTLAND :OG SIKKERT OGSÅ GAMLE UPPSALA. 

LENGER NORD I UPPSALA BODDE "YNGLINGE-ÆTTEN" FRA CA.300-TALLET- MED FORGREININGER TIL DE SENERE NORSKE KONGER "VESTFOLD-KONGENES ÆTT" I TØNSBERG-OMRÅDET HVOR NAVN PÅ SAGN-KONGENE I UPPSALA (OG FORGREININGENE I VESTFOLD) ER BEVART TIL CA.300- ELLER FØR PGA: SAGA-LITTERATUREN NEDSKREVET PÅ ISLAND CA.962 (:HÅLØYGJATAL M.FL).       

NØYAKTIGHET MHT: ÅRSTALL ER NOENLUNDE DEN SAMME FOR ALLE DE 4 OVENFOR-NEVNTE SLEKTS-TAVLENE PÅ REGENTER FØR ÅR 900- HVOR ENGLAND (:BALDEGG-ÆTTA 300-900) OG RUSSLAND (:ØST-GOTERNE 300-600) SKILLER SEG UT MED FLERE BEVARTE NØYAKTIGE SIKRE ÅRSTALL.        

[REFERANCE: BOKEN: "TEUTONIC MYTHOLOGY, GODS AND GODDESSES OF THE NORTHLAND". UTG. AV HISTORIKEREN: VIKTOR RYDBERG. UTK: CA.1887 OG BOKEN "NORSK ADEL" AV HISTORIKEREN GUSTAV HEBER UTK.OSLO 1936>>].

DELEN SOM OMHANDLER RUSSISK HISTORIE I PERIODEN MELLOM CA.ÅR 550- 850 (CA.300 ÅR) SYNES Å VÆRE GÅTT TAPT: BÅDE SKRIFT- OG KILDE-MESSIG... ELLER KAN KANSKJE FORTSATT LIGGE BEVART I GAMLE NEDSTØVETE DOKUMENTER I BORTGJEMTE RUSSISKE KLOSTER-ARKIVER..

OM TIDEN RUNDT OG FØR CA.850 I RUSSLAND- FORTELLER "DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE" CA.1100 (: DET MESTE AV DENNE KRØNIKEN HVILER PÅ GRESKE TRATITIONER- MEN NOE ER AV NORDISK OPPRINNELSE):
         
<< I ÅRET 852- DA KEJSER MIKAEL I BYZANTS REGEREDE- BEGYNDTE MAN FOR FØRSTE GANG AT TALE OM LANDET "RUS". DET VED VI FORDI DET VAR UNDER DENNE KEJSER- AT "RUS`ERNE" KOM TIL KONSTANTINOPEL (:OGSÅ KALT  MIKLAGARD OG ISTANBUL)- SOM DET ER SKREVET I GRESKE ÅRBØGER.

ÅR 859 "VARÆGERNE" (:ELLER "VÆRINGERNE": RUSSERNES NAVN FOR SVENSKERNE) FRA DEN ANDEN SIDE AF HAVET OPKRÆVEDE SKAT AF "CUDERNE" (:"TSJUDERNE") OG "SLAVERNE" "MERIERNE" "VESERNE" "KRIVICERNE" (:FORSKELLIGE SLAVISKE STAMMER). 

ÅR 862: "VARÆGERNE" BLEV DREVET TILBAGE OVER HAVET- OG MAN BETALT IKKE NOGET SKAT TIL DEM. MAN BEGYNTE AT STYRE SIG SELV- MEN I LANDET HÆRSKEDE DER IKKE LENGERE LOV OG RET. STAMME REISTE SIG MOT STAMME- DER OPPSTOD KAMPE- OG MAN BEGYNDTE AT FØRE KRIG INDBYRDES. DA SAGDE DE TIL HVERANDRE: "LAD OSS OPPSØGE EN KONGE- DER KAN HERSKE OVER OS- OG SOM KAN SKAFFE LOV OG RET MELLOM OS">>.

 << SÅ SENDTE MAN BUD OVER HAVET TIL "VARÆGERNE" ELLER "RUS`ERNE". THI DISSE "VARÆGER" KALDES "RUSÈR"- LIKE SOM ANDRE KALDES "SVENSKE". EN DEL KALDES "NORMANNER" ANDRE "ANGLERE" ANDRE "GOTERE".

[:MERK HER: AT FORFATTEREN (:NESTOR CA.1100 I KIEV I UIKRAINA ) NEVNER NAVNET "GOTERE" ].     

"CUDERNE"- "SLAVERNE" OG "KRIVICERNE" SAGDE TIL "RUSÈRNE": "VORT LAND ER STORT OG FRUKTBART - MEN DER ER INGEN ORDEN. KOM Å REGER Å HERSK OVER OS".

MAN VALGTE 3 BRØDRE MED DERES FØLGE- OG DE TOG ALLE "RUS`ERNE" MED SIG. DEN ÆLDSTE BROREN RURIK SLO SIG NED I NOVGOROD- DEN ANDEN SINEUS I BELOZERSK: OG DEN TREDJE TRUVOR I IZBORSK. 

DET ER EFTER DISSE "VARÆGER" AT NOVGORODERNES LAND KALDES "RUSÈRNES" LAND. NOVGORODERNE ER NU AF "VARÆGISK" AFSTAMNING- MEN TIDLIGERE VAR DE "SLAVERE" >>.

[ REFERANCE: SIDE 182-183: "DANMARKS HISTORIE" BIND 2. NORMANNERTIDEN 600-1060. AF: THORKILD RAMSKOU. UTG: POLITIKENS FORLAG 1963.]       


MEN ETTER CA.850 DUKKER RUSSLANDS HISTORIE PÅNYTT FRAM I HISTORISK LYS: GJENNOM DEN RUSSISKE FORFATTEREN: HULE-KLOSTER-MUNKEN: "NESTOR" (o.1100) BOSATT I DAVÆRENDE RUSSLANDS HOVEDSTAD KIEV I UKRAINA.      
     

[:110 ÅR ETTER "NESTOR-KRØNIKEN" (:FORFATTET RUNDT ÅR 1100) BLE 14 RUSSISKE BYER ANGREPET OG BRENT NED AV MONGOLERNE OG DJENGIS KHAN HVORAV OGSÅ HOVEDSTADEN KIEV I 1240].       

"DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE" ELLER "NESTOR-KRØNIKEN" ER DERMED RUSSLANDS ELDSTE HISTORIEBOK.

GOTERNE OG ØST-GOTERNE [:FØR ÅR 300] SYNES Å HA HATT SPRÅKLIGE OG CULTURELLE SLEKT-SKAPS-FORBINDELSER TIL DE SCHYTISKE OG GAMMEL-PERSISKE KONGENE. 

ALTSÅ: DET RYDDIGE SKRIFT-SYSTEMET "FUTARCK" BRUKT I SCANDINAVIA- SIES Å VÆRE EN ARV FRA ØST-GOTERNE I UKRAINA. DERES URHJEM PÅSTÅR BLA. HISTORIKEREN VIKTOR RYDBERG (:1828-1895) VAR PÅ ØYA GOTLAND I SVERIGE.

CYRILLIC BLOCK-SKRIFT: SOM I DAG BRUKES I RUSSLAND- ER EN BLANDING AV GRESKE OG ROMERSKE BOKSTAV-TYPER.

DETTE RYDDIGE SKRIFT-SYSTEMET SOM GREKERE ROMERE GOTERE OG VIKINGENE BRUKTE- BLE SABOTERT FORANDRET OG ØDELAGT ETTER CA.1150 PGA: AV TVANGS-KRISTNINGEN AV NORDEN.

PÅVIRKNING OG BRUK AV HEBRAISKE ARABISKE OG JØDISKE SKRIFT-SYSTEMER OPPSTÅTT I MIDT-ØSTEN- BIDRO TIL Å ØDELEGGE DET GAMLE BLOCK-SKRIFT-SYSTEMET I VIKINGTIDEN PGA: KRISTNINGEN OG "LÆREN FRA JØDELAND".    

DET KAN DERFOR SE UT SOM RUSSLAND KAN HA KJENT SKRIVE-KUNSTEN KANSKJE HELT SIDEN 300 TALLET (:PÅ ØST-GOTERNES TID): OG DERFOR SOM EN ÅRSAK FORSATT SKRIVER MED BLOCK-SKRIFT-SYSTEMET- SOM HELLAS OGSÅ GJØR.
         
NATURLIG NOK ER RUSSLANDS SKRIFT-SYSTEM I DAG- MODERERT OG FORANDRET GJENNOM ÅRTUSENER MED PÅVIRKNING OG INNFLYTELSE FRA: GOTISKE VIKINGERS GRESKE OG ROMERSKE BLOCK-SKRIFT-SYSEMER. 

RUSSLAND BRUKER OGSÅ SKRIFT-TEGN (:MEN SJELDEN OG OFTEST I BREV) SOM LIGNER PÅ DET VI I NORDEN KALLER "småskrift": ALTSÅ GOTISKE SMÅ-BOKSTAVER. (HO-KJØNNETS BOKSTAVER). 

"småskrift" ER TYDELIG I SLEKT-SKAP MED HEBRAISKE ARABISKE OG PERSISKE M.FL. KAOTISKE OG UHENSIKTS-MESSIGE SKRIFTSYSTEM.

DE DUKKET OPP I UNITED KINGDOM MED MUNKENE OG KRISTENDOMMEN. OG KOM TIL NORGE DA NIDAROS-DOMEN BLE BYGD CA.1150 ELLER DEROMKRING. ETTERHVERT FORSVANT BRUK AV VIKINGENES FUTARCK-BLOCK.

BARE GREECE OG RUSSLAND BRUKER BLOCK-SYSTEMET I DAG SOM DE ENESTE 2 LAND I HELE VERDEN.    

KILE-SKRIFTEN I PERSIA-GULFEN [:BRUKT AV SUMEERERE] ER ANTAGELIG VERDENS ELDSTE SKRIFT-SYSTEM.      
       
VERDENS ELDSTE SPRÅK: INDO-EUROPEISK (:HVORAV ENNÅ UR-PERSISK OG BAKTIAR-SPRÅK LEVER I DAG) BEVITNER SLEKTSKAP MELLOM ØST-GOTERNES DYNASTIER (CA.300-600) OG SCHYTISKE KONGER (:FØR 300 AC) MED RØTTER TIL DET GAMLE PERSIA (:CA.300 BC) JFR: VIKTOR RYDBERG OG WIKIPEDIA.ORG).

VICTOR RYDBERG NEVNER ENDEL GOTISKE ORD I SIN BOK- SOM VISER SLEKTSKAP TIL NORRØNT SPRÅK. 

RUSSISK SPRÅK (:SLAVISCH) SLIK VI KJENNER DET I DAG- SYNES LIKEVEL Å STÅ FJERNT FRA GOTISK OG NORRØNT MHT. ORD-FELLESKAP.

ENDEL RUSSISKE ORD FRA "RUSSISK VIKING-TID" CA.850-1250 FINNES ENNÅ BEVART:
NOVGOROD= NY GÅRD.
ODIN= TALLET 1.
DVA= TALLET 2 (: PÅ CHINESISK "TAO"= SORT-HVIT= 2 FARGER).
MJØD= HONNING
SVERD= SVERD 

ETTER 1222 BLE SISTE BJARMELANDSFERD FORETATT AV "HÅLØYGE-ÆTTA" CA.300-865 OG "HÅRFAGRE-ÆTTA" 865-1388 TIL KVITSJØEN- ETTER DET SYNES NORRØNT SPRÅK Å HA BLITT BORTE I NORD-VEST RUSSLAND.

(: SKATTEOPPKREVING PÅ KOLA- BLE GJORDT ALLEREDE AV HÅLØYGEN OTTAR I 890 (:EN GAMMEL SEVANERETT "FRA ARILDS TID" SOM TOK SLUTT ETTER 1222. JFR: "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" AV OSCAR ALBERT JOHNSEN. UTK: CHRISTIANIA 1923).SLAVISKE PÅ CULTUR-VIRKNING OG INNFLYTELSE TOK ETTERHVERT OVER STYRINGA AV DET RUSSISKE TZAR-DØMMET ETTER CA.1250.

SVERIGE NORGE OG DENMARCK HAVNET I PERIODEN 1222-1445 I KRIG MED RUSSLAND PGA. "DE KARLESK-RUSSISKE HERJETOKT" SOM OPPSTO SAMTIDIG SOM MONGOLERNE OG DJENGIS KHAN ANGREP RUSSLAND FRA ØST I MONGOLIA.

DET KAN SE UT SOM OM RUSSLAND VALGTE Å TREKKE SEG VEST-OVER MED FARE FOR KRIG (: ANTAGELIG FOR Å SLIPPE KAMPEN MED DEN "MONGOLSKE HORDE"- SOM BRENTE 14 RUSSISKE BYER MELLOM 1223 OG 1440-ÅRENE).

"WARDØHUS" (:VERDENS NORDLIGSTE FESTNING) BLE BYGD I 1306 AV KONG HAAKON V MAGNUSSON (:1299-1319) SOM VERN MOT ØST.

"VARDHALLR" VAR ET GAMMELT VARSLINGS-SYSTEM V.HJ.A: BÅL PÅ FJELLTOPPER FOR Å VARSLE FIENDTLIGE ANGREP- SÆRLIG UNDER TIDEN MED "DE KARELSKE HERJOKT" OVER NORD-CALOTTEN"     

"SOTTE-DAUDEN" KOM I TILLEGG SOM ET ALVORLIG TILLEGGS-PROBLEMOMKRING 1360.

NORGE BLE FORVALTNINGS-MESSIG UNDERLAGT DENMARCK (:"DEN DANSK-NORSKE UNION") I CA.500 ÅR FRAMOVER (:TIL 1814) UNDER DRONNING MARGRETHE 1 (:1388-1388) INNGIFTET SOM HUN VAR PÅ "HAARFAGRE-ÆTTEN".     

"KALMAR-UNIONEN" BLE OPPRETTET MELLOM SVERIGE NORGE OG DENMARCK" SOM EN FORSVARS-UNION FRA 1397 OG VARTE HELT TIL DEN SVENSKE KONG GUSTAV WASA TRAKK SEG UT AV UNIONEN I 1523.

NORGE VAR UNDER "KALMAR-UNIONEN" STØRRE ENN TZAR-DØMMET RUSSLAND I AREAL OG UTSTREKNING PGA. ISLAND FÆRØYENE ORKAN-ØYENE SHETLANDS-ØYENE OG SVALBARD .     

"NØTEBORGS-FREDEN" MED RUSSLAND BLE UNDERTEGNET ETTER AT "SVEA-NORRMEN" GJORDE GJENGJELDELSES-TOKT I KVITSJØEN I OMRÅDER VED ELVEN DVINA.

ETTER 1445 HAR IKKE NORGE VÆRT I KRIG MED RUSSLAND.

DET ER OGSÅ (: I TILLEGG TIL GOTISKE FELLES-ORD) PÅVIST EN UFORKLARLIG LIKHET I ENKELTE ORD MELLOM NORRØNT SPRÅK OG UR-PERSISK (:GAMMEL-PERSISK OG BAKTIAR) SOM KANSKJE KAN FORKLARES MED VIKINGENES (:OG HELT SIKKERT OGSÅ GOTERNES SEILINGER TIL DET KASPISKE HAV GJENNOM VOLGA-DELTAET.       
 
EKS PÅ UR-PERSISK:
PADAR= FADER
MADAR= MODER
HOIE=HØY
HIMMEL= HIMALA
MÅSE=PALAST (:SITTER ELLER FLYVER OVER PALACE) OSV.   

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE