Fotoalbum

OM: BJARMELANDS-FERDENE O.A.

BJARMELANDS-FERDENE ER NEVNT FLERE GANGER OG PÅ FORKJELLIGE STEDER- I DEN ISLANDSKE SAGALITTERATUREN.

FLERE VIKINGSKIP BLE UTRUSTET SAMTIDIG- FØR MAN FORETOK TURENE ØSTOVER: HVOR MAN SEILTE I "ØSTERLED".

FORMÅLET MED SEILINGENE VAR UNDER HÅLØYG-TIDEN: "FINNE-SYSSELEN": ET ELDGAMMELT SKATTEKRAV AV FANGSTFOLK OG FINNER [=SAMER/LAPPER/NOMADER] SOM HÅLØYGKONGENE FRA GAMMELT AV [:GJENNOM SEDVANE OG HEVD] HADDE- HVOR GRENSEN FOR DISSE KRAV SKAL HA NÅDD HELT NED TIL EN LITEN KYSTBY I KVITSJØEN: "UMBA".  

VIKINGENE LANGS NORSKEKYSTEN- HÅLØYG-KONGENE [:HAALOYG-KINGS] FORETOK DISSE REISENE ALLEREDE LENGE FØR "OTTAR" I ÅR 890.

HAALOYGEN OTTAR- HADDE SELV KREVD INN SKATT UNDER SIN REISE TIL ELVEN DVINA- NOE SOM TYDER PÅ AT HAN TILHØRTE HAALOYG-ADELEN I NORD-NORGE.

HVOR LANGT TILBAKE I TID HAALOYGENES HEVDVUNNE RETT TIL  SKATTE-INNKREVING  I DISSE OMRÅDER RUNDT BJARMELAND KAN HA PÅGÅTT- ER DET VANSKELIG Å SI.

I SLEKTSTREET: "HAALOYG-AETTEN"= HÅLØYG-ÆTTEN NEVNES NAVN PÅ HAALØYG-KONGENE [:KYSTEN AV NORD-NORGE FRA ALTA-LOPPA NED TIL TRØNDELAG] HELT TILBAKE TIL ÅR 300.

PÅ DENNE WEB-SIDEN VISES ET EKSEMPLAR AV DETTE SLEKTS-TREET: "HÅLOGA-ÆTTEN" SLIK GUSTAF HEBER I SIN BOK: "NORSK ADEL" UTK: OSLO 1939-1944- FRAMSTILTE DEN.

DE MANGLENDE SLEKTSLEDD SOM HAN NEVNER- ER ALLE FREMSKAFFET IDAG GJENNOM ANALYSER OG GJENNOMGANG AV SAGA-LITTERATUREN PÅ ISLAND. DET NYESTE I DENNE FORBINDELSEN ER AT DEN FØRSTE HÅLØYGKONGEN. "SÆMING" "SAUMING" SKAL HA VÆRT GIFT MED "NJORD".

[:"HAALOYGE-AETTEN"/ "HÅLOGA-ÆTTEN" ER GJENGITT I SIN HELHET (300-900-TALLET) PÅ DENNE ADRESSEN: WWW.MAMUT.NET/JANSNESDISTRIKTSPSYK].

MEN I DEN ELDSTE DELEN AV DET ISLANDSKE HISTORIE-MATERIALET (: "GUDETIDEN"= GUDE OG HELTESAGNENE I GAMLE EDDA M.FL.) RÅDER DET EN FORM FOR INKONSEKVENS MHT. NAVN OG HVEM SOM STO I FAMILIEFORHOLD TIL HVEM.

OPPHOLDSSTEDER  OG BOSETNINGSOMRÅDER FOR HÅLØYGKONGENE VET MAN INTET OM FØR: HARALD TRONDSSØNN NAUMDØLAJARL CA.715 SOM VAR EKTET MED SIGRID SIGURDSDATTER. DISSE SKAL HA BODD I NAUMDØLA= NAMDALEN I NORD-TRØNDELAG.

RESTER ETTER BORGER- BÅTNAUST- SKIPS-SETNINGER [= BEGRAVDE VIKINGE-SKIP] BAUTASTEINER SMYKKEFUNN/ OLDTIDSFUNN VIKINGE-SVERD OG UTSTYR FRA DENNE PERIODEN- FINNES DET MANGE EKSEMPEL PÅ LANGS NORSKE-KYSTEN. 

HVEM SOM KAN HA VÆRT BOSATT HER SIER HISTORIEN INGENTING OM- MESTEPARTEN AV NEDSKREVEN HISTORIE ER DESVERRE GÅTT TAPT I TIDEN FØR 715 OG HARALD JARL- ENKELTE FÅTALLIGE BRUDDSTYKKER FINNES I SAGALITTERATUREN OM DENNE PEROIDEN I HÅLØYG-KONGENES HISTORIE- OG UTGJØR ET VANSKELIGPUSLESPILL Å SETTE SAMMEN.

(:NOE AV DETTE ARBEIDET BLE GJORDT AV HISTORIKERE SOM: PETTER ANDREAS MUNCH- GUSTAV HEBER OG AXEL COLDEVIN I DERES BØKER).     

NORDEN FJELDSKE DAMPSKIPS SELSKAB [:NFDS] I TRONDHJEM- HOLDT LIV I DE GAMLE JARL-NAVNENE [:TRØNDER-HØVDINGENE/ HÅLØYG-KONGENE] PÅ SINE HURTIGRUTE-SKIP SVÆRT LENGE. 

MS "HARALD JARL" BLE BLE BYGD VED "TRONDHJEM MEKANISKE VERKSTED" OG  LEVERT "NFDS" 20 JUNI 1960. DEN GIKK RUTEN BERGEN KIRKENES ENNÅ I 1993 FOR "TFDS" I TROMSØ OG SENERE OGSÅ UNDER ANDRE HURTIGRUTE-SELSKAP. 

AV SKIP MED NAVNET: "HAAKON JARL" HAR DET EKSISTERT 3 STYKKER SIDEN CA.1850. (1 SKOVELDAMPER UNDER "STATENS POSTDAMPERE"- 1 DAMPSKIP OG 1 MOTORSKIP UNDER DEN PRIVATISERTE "HURTIGRUTEN".    

DEN FØRSTE AV DEM: "HAAKON JARL I"- SKOVL-DAMPEREN BYGD I DUMBARTON-ENGLAND FOR "NFDS"- GIKK I "STATENS POSTRUTER" FRAM TIL HURTIGRUTEN BLE PRIVATISERT AV RICHARD WITH I VESTERÅLEN: VDS [=VESTERÅLEN DAMPSKIPS SELSKAB] OMKRING 1880.

"NFDS" CONTRAHERTE OGSÅ 2 STÅL-FARTØYET SOM BAR NAVNET "OTTAR JARL": OPPKALT ETTER HÅLØYGEN OTTAR (o.890) SOM SEILTE PÅ BJARMELAND (:KOLA) FOR Å KREVE SKATT (EN URGAMMEL SEDVANERETT SOM FORIKK LENGE FØR FØR 890 OG TIL 1222= SISTE BJARMELANDSFERD). OTTAR SEILTE Å BESØKTE KONG ALFRED "THE GREAT" AV ENGLAND- DERFOR EKSISTERER ENNÅ HISTORIEN OM HAM: BEVART I ENGELSKE HISTORIE-BØKER.

AT "NFDS" I TRONDHEIM BRUKTE NAVNET "OTTAR JARL" PÅ SINE SKIP- KAN TYDE PÅ AT DET MÅ FINNES SKRIFTELIG NEVNT ET STED- AT HAN VAR JARL (EARL- ERUL).

GUSTAV HEBER SIER I BOKA "NORSK ADEL" AT HAN HØYST SANNSYNLIG HAR BODD I NORD-TROMS (ALTEIDET) PÅ GRENSEN MOT "FINNMORK"- OG TILFØYER AT GRENSEN FOR HÅLOGALAND I VIKINGTIDEN SANNSYNLIGVIS GIKK FRA TRØNDELAG TIL LOPPA (QUEENANGEN).

OGSÅ I DETTE OMRÅDET FANT KONG ERICH I HARALDSON BLODØKS (933-935) 50 ÅR SENERE SIN VIV OG DRONNING: GUNNHUILD OSSDURDATTER LOPP. "...GAMMEL MEN UVANLIG PEN...BODDE BLANDT LAPPENE"  SKRIVER SNORRE.

STEDSNAVNET "ØKSFJORD" ER SANNSYNLIGVIS OPPKALT ETTER DENNE KONGEN (:NR.2 I NORGE) OG SØNN AV HARALD I HÅRFAGRE (865-933).

2 JØKLER (:FINSK-UGRISK EL.SAMISK-LAPPISK: JIEKKI= ISBRE) I NORGE TYDER PÅ AT HISTORIEN ER SANN: "ØKSFJORDJØKULEN"  (:VED "QUEENANGEN": VANLIG SKRIVEMÅTE FRAM TIL CA.1850) OG "HARDANGERJØKULEN"  (:HVOR "AVALDSNES KONGSGÅRD" LIGGER- DER DETTE KONGSPARET BOSATTE SEG- SOM LÅ I YTRE HARDANGER NÆRT HAUGESUND VED KARMØY.

---------------------------------------------   

EN AV DE FØRSTE DOKUMENTATIONER OM NORRØN BEFOLKNING I RUSSLAND ER ØST-GOTERNES DYNASTIER NORDOM SVARTEHAVET I UKRAINA CA: 300-600. KRIM-GOTERE SKAL HA LEVD PÅ KRIM-HALVØYA OPP I MOT VÅRE TID. GOTERNE KOM IFØLGE HISTORIKEREN VIKTOR RYDBERG (:CA.1850) OG ANDRE HISTORIKERE FRA GOTLAND I SVERIGE. DETTE DYNASTIET STARTER MED KONGEN ERMANARIK (?-378). EN AV DE SENERE KJENTE ØST-GOTHER KONGENE VAR: TEODORIK "DEN STORE" (474-526).

GRESKE OG ROMERSKE GAMLE HISTORISKE REFERANCER TIL DISSE KONGENE GJØR AT VI KJENNER DERES HISTORIE SVÆRT DETALJERT.

ETTER AT DETTE DYNASTIET FORSVANT MED GOTHER-KONGEN TEIAS (552-553) BLIR DERMED RUSSISK NEDSKREVNE HISTORIE BORTE FOR OSS- HELT FRAM TIL DEN SVENSKE VIKING-KONGEN RURIK CA.850 M.W: ELISABETH EFANDA VON NOORWEGEN STARTER ET NYTT STYRE I RUSSLAND I BYEN NOVGOROD.

HOVEDSTADEN NOVGOROD FLYTTES ETTERPÅ TIL KIEV I UKRAINA SOM ETTERHVERT BLE DEN NYE RUSSISK HOVEDSTADEN I CA.350 ÅR FRAM TIL 1240.

ANTAGELIG HAR OGSÅ GOTHER-KONGENE (300-600) HADDE SIN TILHØRIGHET I KIEV .    

"NESTOR-KRØNIKEN" "DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE" (:SKREVET AV EN HULE-KLOSTER-MUNK OMLAG 1100 I DATIDENS RUSSLANDS HOVEDSTAD KIEV I UKRAINA) FORTELLER AT I TIDEN FØR VIKINGKONGEN RURIK: "RÅDET DET KAOS I LANDET OG DEN ENE FOLKESTAMMEN KRIGET MED DEN ANDRE" HELT FRAM TIL SÅKALT "RUSSISK VIKINGTID" (850-1220). OM PERIODEN 600-850 MANGLER PERSON-NAVN I RUSSISK HISTORIE OG MAN VET SVÆRT LITE OM DET.

DET KAN SYNES SOM OM RUSSLAND- ETTER AT ØST-GOTERNES "AMALI-DYNASTI" KOLLAPSET MED DEN SISTE KONGEN: TEIAS 552-553 (JFR. MED ORDET: TIE= IKKE PRATE..HVORMED OGSÅ HISTORIEN FAKTISK TIER ETTER GOTERKONGEN TEIAS..!!)- HAR ENDT OPP I KAOS LOVLØSHET OG ANARKI- NOE HULE-KLOSTER-MUNKEN OG HISTORIKEREN "NESTOR" (o.1100 I KIEV) FORTELLER I "DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE" ("NESTOR-KRØNIKEN").            

FÅ ELLER INGEN HISTORIKERE SYNES HITTIL Å HA JOBBET ELLER SØKT ETTER HISTORISKE REFERANCER FOR AKKURAT DENNE TIDS-EPOKEN (:SOM KAN LIGGE BORTGJEMT OG BEVART I GAMLE RUSSISKE GRESKE-ORTODOKSE ELLER ROMERSKE HISTORISKE ARKIV-RULLER ELLER PÅ UNIVERSITETER.

AT TIDEN BÅDE FØR ÅR 600 OG ETTER 850 ER NØYE HISTORISK DOKUMENTERT- STÅR I CONTRAST TIL AT MANGE AV DE MELLOM-LIGGENDE ÅRHUNDRENE MANGLER HISTORISKE OPPLYSNINGER.

RUSSLAND UKRAINA OG CRIMEA HAR ALT I ALT HATT 10 KONGEDØMMER SIDEN 750 BC:

THE SCYTHIAN KINGDOM CA.750 BC (:NORDOM SVARTEHAVET)

BOSPORIAN AND CIMMERIANS DYNASTI

ANCIENT GREECE CA.600 BC (KRIM-HALVØYA O.A.)

ROMAN CRIMEA

OSTRO-GOTH KINGDOM CA.350-553

ANTES RULERS 555-597

1. BULGARIAN EMPIRE 597-852

RURIK DYNASTI 850-1598

ROMANOV DYNASTI 1613-1917

MAN KAN I DATIDENS FOR-HISTORISKE RUSSLAND- (:SOM MED TSAR-DYNASTIET I 1918- OG SOM I FRANKRIKE I 1790 OG I PORTUGAL I 1908) HA DREPT DETTE GOTISKE KONGEHUSET I UKRAINA OG PÅ KRIM.

KANSKJE OGSÅ ANDRE AV DE I ALT 10 KONGEDØMMENE SIDEN 750 BC HAR GÅTT TIL GRUNNE PGA. MAKTKAMP INTRIGER OG KRIG.     

DENNE MULIGHETEN ER ABSOLUTT TILSTEDE.

DER IKKE KONGEHUS REGJERER- BLIR DET VANLIGVIS IKKE TATT VARE PÅ NEDSKREVEN HISTORIE.

DET SER MAN EKSEMPEL PÅ I DE FLESTE LAND. FAKTISK MANGEL PÅ HISTORIESKRIVING I MANGE LAND GJENNOM FLERE ÅRTUSEN.

DERSOM TEORIEN OM ØST-GOTERNES FORSVINNING STEMMER (:ELLER NOENGANG LAR SEG DOKUMENTERE ELLER OPPSPORE) HAR 2 SVENSK-ÆTTEDE KONGEHUS GÅTT TAPT I RUSSLAND- VED Å BEVEGE SEG FOR LANGT MOT ØST- OG MOT HELT ANDRE OG UKJENTE CULTURER !

"JAG VIL LEVA JAG VIL DØ I NORDEN" HETER DET IDAG I DEN ALDRENDE SVENSKE NASJONAL-SANGEN. SOM OM MAN HAR FORSTÅTT ET MULIG RESULTAT AV UFORSIKTIGE REISER- OG OPPHOLD I FREMMEDE OMRÅDER- OG CONTACTER MED HELT FREMMEDE CULTURER....!

IHVERTFALL TIES HISTORIEN MED KONG TEIAS [552-553] !

SAMMENLIGNER MAN DET ØST-GOTISK SPRÅKET (:SOM ER UTDØDD- MEN ENNÅ ER BEVART- LIKSOM LATINSKE SPRÅK OGSÅ ER) STÅR DE NÅVÆRENDE MODERNE FORMER AV NORRØNE OG ANGEL-SACHSISKE SPRÅK NÆRMERE ØST-GOTISK ENN MODERNE RUSSISK SPRÅK I DAG.

ØST-GOTISK BLE BORTE I UKRAINA OG RUSSLAND DA GOTER-DYNASTIET FORSVANT ETTER 553- OG SLAVISKE SPRÅK (:OG DERES FOLKEGRUPPER) OVERTOK. 

DET SAMME GJELDER DET NORRØNE VIKING-SPRÅKET- SOM ETTERHVERT BLE GRADVIS BORTE I RUSSLAND ETTER 1222 OG SLUTTEN PÅ "RUSSISK VIKINGTID".    

STEDSNAVNET "KIEV" KAN OGSÅ OVERSETTES MED DET UR-NORRØNE ORDET KIV= KIVES= (:KRIGE SLÅSS ELLER KRANGLE)….!

DE KARELSK-RUSSISKE HERJETOKT MOT NORD-SVERIGE OG NORD-NORGE KOM CA.700 ÅR SENERE-  HVOR ALLE DE NORDISKE LAND (SAMMEN MED TYSKLAND OG ENKELTE BALTISKE LAND) DELTOK.

ALLEREDE I VIKINGTIDEN OPPSTO DET KRIGER ØST I KVITSJØEN (VED DVINA) FLERE GANGER. MONGOLERNE SLÅSS OGSÅ MOT DISSE OMRÅDENE OG BRENTE 14 RUSSISKE BYER FØR CA.1250.

ETTER AT "SVEA-NORDMEN" GJORDE ET GJENGJELDELSES-TOKT VED DVINA ETTER AT BJARKØY HOVEDGÅRD I TROMS VAR BLITT BRENT UNDER "DE RUSSISK-KARELSKE HERJETOKT" STANSET DISSE KRIGENE OPP.

I NYERE TID KAN MAN NEVNE NAPOLEONS-KRIGENE OG 2.VERDENSKRIG (NAZISTENE) SOM KJEMPET I DE SAMME RUSSISKE OMRÅDENE.

UNDER NAPOLEONS-KRIGENE (1812) VAR RUSSLAND ET KONGEDØMME (:TZARER) OG KAN IKKE SAMMENLIGNES MED 2.VERDENSKRIG DA RUSSLAND VAR ET KOMMUNIST-REGIME (SOVJETUNIONEN) SOM HADDE DREPT SITT 1250 PRS GAMLE TSARHUSET.

CONSTITUTIONS-FORMENE AVGJØR OFTE HVILKE TYPE KRIGER DET DREIER SEG OM.  

LIKEVEL HAR IKKE NORGE VÆRT I KRIG MED RUSSLAND SIDEN 1445- OG TIL OG MED ALLIERT MED RUSSLAND UNDER WW2- SAMMEN MED ENGLAND OG FLERE: MOT DATIDENS NAZI-TYSKLAND.  

--------------------------------------------------------------------

HÅLØYGEN OTTAR SEILTE PÅ BJARMELAND I 890- OG KREVDE SKATT NED TIL ELVEN DVINA/ UMBA OG VEGESTAFR.    

AT OTTAR INNKREVDE SKATT- TYDER PÅ AT HAN TILHØRTE HØLÅYG-ADELEN SOM HADDE TILEGNET SEG HØYHET OG HEVDVUNNEN RETT I DISSE OMRÅDENE GJENNOM ÅRHUNDRER. RETT TIL INNKREVING AV SKATT: DEN SÅKALTE "FINNESYSSELEN".

GUSTAF HEBER SKRIVER I BOKEN: "NORSK ADEL" OSLO 1939-1944 AT OTTAR BODDE I KVÆNANGEN: ALTEIDET I NORD-TROMS. ANDRE HISTORIKERE SIER MALANGEN I SØR-TROMS.

OTTAR FREMHEVER AT BJARMENE [-I MOTSETNING TIL OMSTREIFENDE SAMER OG LAPPER/FINNER/SAMER] HADDE BYGGET DERES LAND VEL.

HAN FORSTO IKKE BJARMENES SPRÅK- MEN DET SYNTES HAM SOM OM FINNER (:LAPPER/SAMER) OG BJARMER TALTE SAMME SPRÅK.

DETTE ER OGSÅ I TRÅD MED SNORRE STURLASSON FORKLARINGER- SIDEN HAN KALLER BJARMENES GUD: JOMALI [LAPPISK/SAMISK: IBMIL-JUBMEL]. [:FINSK-KARELSK: JUMALA]. SIDEN SNORRE BRUKER DET FINSK-UGRISKE ORDET "JOMALI" FOR GUD HOS DEM- HAR DERMED BJARMENE VÆRT ET FINSK-UGRISK FOLK.       

(:DETTE ORDET. IBMIL-JUBMEL HAR OGSÅ FORBINDELSE TIL DET NORRØNE ORDET: HIMMEL- OG DEN TIBETANSKE FJELLKJEDEN: HIMALAYA.....)

UTFRA SPRÅKLIGE ANALYSER KAN DET SYNES SOM OM STORE DELER AV BJARMELAND HAR TALT FORSKJELLIGE ARTER AV KARELSK SPRÅK RUNDT 890-ÅRENE.[:INCLUDERT FINLAND OG INDRE FINNMORK]

LIKEVEL HAR NORSKEKYSTEN GJENNOM VIKINGENE OG HAALOYGENE HATT EN HEVDVUNNEN OVERHØYHET OG SKATTERETT TIL DISSE OMRÅDENE I BJARMELAND- ANTAGELIG OVER SVÆRT LANG TID- FØR OTTAR I 890.

TORE HUND OG ASBJØRN SELSBANE I TROMS OG VED HØVDINGESÆTET PÅ BJARKØY VED HARSTAD- SEILTE PÅ "BJARMELAND"- DREV HANDEL- MEN OGSÅ KRIGET DER.     

DET SISTE SPOR AV NAVNET "BJARMELAND" ER I SNORRE STURLASSONS FORTELLING OM AT MANGE BJARMER FLYKTET FRA TARTARER/MONGOLERE I DET 13. ÅRHUNDRE. DE DRO FRA "BJARMELAND" TIL FJORDEN MALANGEN I TROMS- ETTER Å HA FÅTT TILLATELSE TIL Å BO HER AV HAAKON IV HAAKONSON 1217-1263- NORGES KONGE.

(:HVERKEN SAGN ELLER ARKEOLOGISKE FUNN HAR HITTIL KUNNE PÅVISES ETTER DENNE BEFOLKNINGEN. DE KAN HA SAMMENSMELTET MED DEN NORSKE BEFOLKNINGEN PÅ STEDET ELLER ETTHVERT HA DØDD UT).

ORDET "BJARMER" [ANGEL-SACHS: "BEORMAS"/ OLD NORR: "BJARMAR"] SVARER TIL RUSS: "PERM"="PEREM"- SOM ER ET NAVN PÅ ET ANNET FINSK-UGRISK FOLK= EN DEL AV DEN SYRJANSK-VOTJAKISKE STAMME LENGER MOT ØST OG SØRØST VED ELVEN DVINA`S ØVERSTE TILLØP.

[:REFERANCE/ LITT: "ANTIQUITES RUSSES I OG II" P.A.MUNCH (:SAML. AFHANDLINGER).         

(:FRA DET 15. ÅRHUNDRE BLIR OMRÅDENE PÅ KOLA ETTERHVERT OVERTATT AV EN ØKENDE RUSSISK BEFOLKNING- EN RUSSISK EKSPENSJON SOM HAR FORTSATT HELT FRAM TIL VÅR MODERNE TID).         

ERICH I HARALDSSON BLODØKS: 933-935 NORSK-ENGELSK KONGE 933- FRA YTRE HARDANGER- DRO PÅ BJARMELANDSFERD I ÅR 920- OG FANT SIN DRONNING GUNNHILD OSSURDATTER LOPP- VED ØKSFJORD I LOPPA/ NORDRE HAALOGALAND.

ISBREENE "ØKSFORDJØKULEN" OG "HARDANGERJØKULEN" BEVITNER AT SNORRE STURLASSON`S HISTORIE ER SANN.

FORDI DET FINSK-UGRISKE ORDET: JØKUL=ISBRE KUN BRUKES PÅ DISSE TO PLASSENE I KONGERIKET NORGE: HARDANGER OG NORDOM KVÆNANGER. DERES OPPHOLDS-STEDER.

HARALD II ERICHSSON GRÅFELL 960-970- KONGE AV NORGE DRO PÅ BJARMELANDSFERD I 965. HAN SKAL HA VÆRT I KAMP VED BJARMER VED VINA (:DVINA).

OLAV II HARALDSON "DEN HELLIGE" 1015-1030 SØKTE TILFLUKT I RUSSLAND PGA. DEN DANSKE KONGEN.       

HARALD SIGURDSSON HARDRAADE 1045-1066 NORSK-ENGELSK KONGE- SEILTE PÅ BJARMELAND CA.1050.

HARALD HARDRAADE OPPHOLDT SEG LENGE I BJARMELAND OG SENERE I "GARDARIKET"= SØR-RUSSLAND OG FANT ETTERHVERT SIN DRONNING OG VIV: ELISABETH=ELLISEF JAROSLAVSDATTER I KIEV=UKRAINA.

ELISABETH VAR DATTER AV TSAR JAROSLAV I- I RUSSLAND- OG BLE DRONNING AV NORGE OG ENGLAND.

HAAKON MAGNUSSON TORESFOSTRE 1093-1095 NORSK KONGE- SEILTE I 1090 TIL BJARMELAND.

HAALOYG-HØVDINGEN TORE HUND SEILTE SAMMEN MED 2 AV KONG OLAV II HARALDSSON "DEN HELLIGE" 1015-1030 NORSK KONGE PÅ BJARMELANDSFERD I 1020.

PÅ TILBAKETUREN OPPSTO EN KRANGEL OM BJARMELANDS-SKATTEN- MENS DE VAR PÅ LAND VED NORDKAPP [:GJESVÆR]. EN MANN BLE DREPT HER.

DET MERKELIGE ER AT AKKURAT PÅ GJESVÆRSTAPPEN ER DET FUNNET ET 1000 ÅR GAMMELT VIKINGSVERD !

EN BJARMELANDSFERD BLE FORETATT FRA HÅLOGALAND I 1217- FOR Å INNKJØPE PELSVERK. DE OVERVINTRET HER- OG KOM TILSLUTT I UFRED MED BJARMENE OG HELGE BOGRANGSSON BLE DREPT DER.   

DEN SISTE BJARMELANDSFERD FRA NORGE BLE FORETATT I 1222. DE KONGELIGE SYSSELMENN: ANDERS SKJALDARBRAND OG IVAR UTVIK BLE SENDT I KRIGSTOKT ØSTOVER TIL BJARMELAND- FOR Å HEVNE DRAPET AV 2 MENN NOEN ÅR TIDLIGERE.   

ETTER 1222 FORSVANT GRADVIS OMENTRENT ALT AV NORRØNT MÅL/SPRÅK OG KULTUR I NORD-RUSSLAND.

[:ÅRET ETTER: I 1223 BLE KIEV OG RUSSLAND ANGREPET AV DJENGIS KHAN. BYEN KIEV I UKRAINA BLE BRENT AV MONGOLERNE].

------------------------------------------------------------     

FØRST I SLUTNINGEN AV DET 13.ÅRHUNDRE OMTALES BJARMELAND SOM SKATTEPLIKTIG UNDER "RUSSERNE"- HVILKET VISSTNOK VIL SI "NOVGOROD".

NAVNET "BJARMELAND" FORTRENGTES ETTERHVERT AV DET RUSSISKE: "SAVOLOTSKIE" - OG SENERE "KOLA"- ETTER EN GAMMEL BY: KOLA I MURMANSCK-FJORDEN.

["SAVOLOTSKIE" OG SAVOLAKS [:FINLAND-MIDTKARELEN] SAMT KANDALAKS [:NORDKARELEN] ER ANTAGELIG EN DEL AV ET GAMMELT OMRÅDE SOMENGANG HAR VÆRT FELLES- UNDER KARELERNE]. ---------------------------------------------       

NORSKE OG SVENSKE FORBINDELSER TIL RUSSLAND FINNES DET MANGE AV GJENNOM 1000 ÅR.

I TILLEGG TIL RURIK [:SVENSK VIKING OG FØRSTE RUSSISKE TSAR] CA.850 EKTET MED INGRID EFANDRA "FROM NORWAY"- VAR OGSÅ HARALD HARDRAADE- NORSK-ENGELSK KONGE- EKTET MED ELLISEF/ ELISABETH JAROSLAVSDATTER "FROM KIEV" [:UKRAINA]. HENNES 3 SØSTRE BLE OGSÅ DRONNINGER I NORD-VEST EUROPA- ALLE 4 VAR DØTRE AV TSAR JAROSLAV I "FROM KIEV"= UKRAINA.    

KIEV I UKRAINA VAR RUSSLANDS OG TSARENES [:RUSSISKE KONGERS] HOVEDSTAD I CA 370 ÅR. 

"RUSSISK VIKINGTID" (:CA.300 ÅR ETTER DE SVENSKE ØST-GOTERNE I UKRAINA OG PÅ KRIM-HALVØYA) STARTER MED DE 2 SVENSKE VIKINGER: RORIK OG HELGE=OLEG AV SVEALAND.

DEN FØRSTE RUSSISKE VIKING-HØVDINGEN (:SENERE KALT TSAR) RORIK EL.RURIK CA.850 VAR GIFT MED INGRID EFANDA FRA NORGE "EFANDRA FROM NOORWEGEN".

ETTER 1222 [:SISTE BJARMELANDS-FERD] AVTOK FORBINDELSEN MELLOM NORGE SVERIGE OG DE RUSSISKE FOLKEGRUPPENE. 

KONTAKTEN TIL RUSSLAND FØR DENNE TID HADDE VÆRT BÅDE GJENNOM 

[:01] KYST-NORGES BJARMELANDS-FERDER RUND KOLA-HALVØYEN TIL KVITSJØEN OG 

[:02] GJENNOM DE SVENSKE GAMLE FORBINDELSER TIL "LADOGA" OG "ONEGA"-SJØEN- SENERE NOVGOROD OG KIEV [:NORR: "GARDARIKET"]. 

ALTSÅ: SVERIGE= "SVEALAND" [:GØTALAND- GOTLAND] OG DERES FORBINDELSER TIL "HOLMGARD" OG "ALDEIGJUBORG" [:NORR] FRA CA.850.

--------------------------------------------------------------------     

MEN FORUT FOR DENNE TID [:VIKINGE-TIDENS RUSSLAND] OG RUSSLANDS FØRSTE NEDSKREVNE CHRONOLOGI OG HISTORIE (KILDE: DEN GAMMELRUSSISKE KRØNIKE" ELLER "NESTOR-KRØNIKEN" FORFATTET CA.1100 I DERES HOVEDSTAD: KIEV AV EN RUSSISK MUNK: NESTOR] HADDE SVERIGE ELDGAMLE FORBINDELSER TIL RUSSLAND OG SVARTE-HAVS-OMRÅDET [IDAG: UKRAINA-OMRÅDET] HELT FRA CA.ÅR 300 GJENNOM GOTERNE [: ØST-GOTERE OG VEST-GOTERE] MED HISTORISKE RØTTER TIL ØYA GOTLAND I SVERIGE OG TILOGMED "GUDETIDEN" SOM ER NEVNT I DEN ELDSTE SAGA-LITTERATUREN PÅ ISLAND= GAMLE EDDA- "VOLUSPÅ"= "VOLVSPÅ".

[: ET OMFATTENDE ARBEID OG GJENNOMGANG AV DET ELDSTE ISLANDSKE HISTORIE-MATRIALET BLE ALLEREDE CA.1850 GJORDT AV DEN NORSKE HISTORIKEREN OG FORFATTEREN: P.A. MUNCH I BOKA: "NORRØNE GUDER OG HELTESAGN"].

--------------------------------------------------------------------

FOR NORD-NORGES VEDKOMMENDE KOM ETTER 1222 EN UROLIG TID MED RUSSERNE OG "DE KARELSKE HERJETOKTENE" OG PLYNDRINGER LANGS KYSTEN- HELT NED TIL MO I RANA [: RØSSVATN" DER RUSSERE SKAL HA DRUKNET I ET ISVANN].

DENNE TIDEN HETER PÅ FOLKEMUNNE "TSJUDE-TIDEN" I NORD-NORGE OG "TSJUDESAGNENE" FOREKOMMER BÅDE PÅ KYSTEN OG BLANDT SAMENE.

CA. 150 ÅR MED UFRED OG DELVIS KRIG MED: KARELERE [:FINSK-TALENDE FOLKEGRUPPE SOM SKREV MED KYRILLISKE BOKSTAVER ALLEREDE PÅ 1400-TALLET] OG RUSSERE [:SLAVISK SPRÅKGRUPPE OG BRUK AV KYRILLISKE BOKSTAVER].

DEN NORSKE KONGEN: HAAKON VI MAGNUSSON 1343-1380 BYGDE DERMED VARDØHUS FESTNING I 1360 [:VIGSLET AV ERKEBISKOP JØRUND] OG UROLIGHETENE MED KARELERE OG RUSSERE TOK SLUTT.

ETTER 1445 HAR NORGE ALDRI VÆRT I KRIG MED RUSSLAND.

NORGE HAR HELLER ALDRI VÆRT I KRIG MED ENGLAND SIDEN TIDLIG VIKING-TID.

OM DISSE PERIODENE:

01:

OM TSJUDE-TIDEN" ER NEVNT PÅ 10 SIDER I BOKEN:

ALTA HISTORIE BD.1 AV: JENS PETTER NIELSEN- NÅ VED TROMSØ MUSEUM.

02:

OM SKATTEKRAV OG BJARMELANDS-FERDER OG:

"DE RUSSISKE/ KARELSKE HERJETOKTER" OG "TSJUDE-TIDEN" FRA1222-1445 ER OGSÅ NEVNT MED ÅRSTALL [:REFERANCER] I BØKENE:

01: "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" AV OSCAR ALBER JOHNSEN. KRISTIANIA 1922. 

02: "ALTA HISTORIE" BD.1. JENS PETTER NIELSEN. [:BESTILLINGS-VERK AV ALTA KOMMUNE]

03: "NORGES HISTORIE I ÅRSTALL" AV NILS PETTER THUESEN. ORION FORLAG AS 2000.

03:

OM HAALOGA-AETTEN- GAMLE SLEKTSTRÆR- OTTAR OG NORDNORSKE GRENSE-FORHOLD I VIKINGETIDEN:

GUSTAF HEBER "NORSK ADEL" 1939.

OTTARS BJARMELANDS-FERD NEVNES UTFØRLIG: NØYAKTIG OG I DETALJ- I "OROSIUS VERDENS-HISTORIE" [:EN PRIVAT HISTORIEBOK FORLANGT SKREVET AF ALFRED THE GREAT- DEN ENGELSKE KONGEN I WESSEX] DA OTTAR LIKE ETTER BJARMELANDSTUREN OGSÅ SEILTE TIL SIN VENN: ALFRED THE GREAT- KONGE AV ENGLAND.

DENNE HISTORIEN OM OTTAR: TATT VARE PÅ AV HOFF-SKRIVERE I ENGLAND FRA ÅR 890- ER SKREVET CA.70 ÅR FØR DE FØRSTE SKALDENE DUKKER OPP PÅ ISLAND: ØYVIND SKALDESPILLER OG EGIL SKALDAGRIMMSON- BEGGE FRA NORDLAND [:SANDNES= SANDNESSJØEN-OMRÅDET] SOM VAR MED PÅ DEN FØRSTE KOLONISASJONEN AV ISLAND [= "BORG" PÅ ØSTKYSTEN AV ISLAND (-HVOR KISTEN AV THOROLF KVELDULFSON RAK I LAND ETTER AT HAN AV ALDERDOM OG SYKDOM- DØDE OMBORD)].

DEN NORD-NORSKE SPRÅK-FORBINDELSEN [:NORDRE HAALOGALAND] HELT OPP TIL LOPPA OG ALTA- MED SINE 6000 ÅRS GAMLE HELLERISTNINGS-FELT- ER OVERRASKENDE TYDELIG I ENKELTE ORD- DEN DAG I DAG.

FORBINDELSEN MELLOM NORD-NORGE OG ENGLAND ER SVÆRT MEGET ELDRE ENN HÅLØYGEN OTTAR SOM NEVNES FØRST I 890 I DEN ENGELSKE HISTORIEN.

EKSEMPEL PÅ FELLES-ORD [:NORRØNT] FRA LOPPA-ALTA OMRÅDET I FORHOLD TIL DET ENGELSKE SPRÅK [:ANGEL-SACHISH]: 


01: I SEE= Æ SER 

02: I HEAR= Æ HØRE

03: I SAY= Æ SEI

04: I EAT= Æ ET [OSLO= JEG SPISER]

04: I COME= Æ KOM

05: I GO= Æ GÅR

06: I SIT= Æ SET

07: I STAY= Æ STÅR

08: I LAY= Æ LIGG

09: I LIVE= Æ LEVE

SPRÅKFORBINDELSEN (: FELLES-ORD) MELLOM NORD-NORGE OG ENGLAND [: NORRØN OG ANGELSACHSISK] ER TYDELIG OG TEMMELIG MERE OMFATTENDE- ENN HVA SOM ER TILFELLE MED BOKMÅLET I ØSTLANDS-OMRÅDET [:OSLO].      


HISTORIKEREN: GUSTAF HEBER MENER I SIN BOK: "NORSK ADEL" CHRISTIANIA 1939 AT OTTAR SANNSYNLIGVIS BODDE I KVÆNANGEN- ALTEIDET- ISTEDENFOR MALANGEN SOM MANGE HISTORIKERE IDAG FORESPEILER.

UANSETT HVA SOM ER TILFELLET ANGÅENDE HANS BOSTED- ER LIKEVEL HISTORIEN OM "HAALOYG-KONGEN OTTAR" [: I NORDRE HAALOGALAND- "NORDLIGST AV ALLE NORDMENN"] DEN ELDSTE NEDSKREVNE HISTORIEN SOM FINNES BEVART OM KONGERIKET NORGE.

DET ER GJORDT EN REKKE VIKINGFUNN I KVÆNANGEN- SKJERVØY-OMRÅDET. LIKELEDES I LOPPA OG ALTA. ET VIKINGSVERD BLE FUNNET I BERGSFJORD I LOPPA I 1947.

4 VIKING-SVERD ER FUNNET BARE I VEST-FINNMARK: LOPPA [=BERGSFJORD 1947]- MÅSØY [=ROLFSØY INGØY-OMRÅDET] NORDKAPP [= GJESVÆRSTAPPENE] OG INDRE PORSANGER [= ET SVERDHJALT FRA STEDET: LADNJA [:FI-UGR] SOM BETYR "LANDINGS-STED FOR BÅTER".

SVERDET SOM BLE FUNNET VED GJESVÆR-STAPPENE KAN HA EN HISTORISK FORBINDELSE MED EN EPISODE PÅ GJESVÆR FRA VIKINGETIDEN- NEVNT AV SNORRE STURLSON:

HÅLØYG-KONGEN PÅ BJARKØY I TROMS: TORE HUND RØK UKLAR MED KARLE- OMBORD PÅ ET AV FLERE VIKINGESKIP SOM VAR PÅVEI HJEM FRA EN BJARMELANDS-FERD- OG KARLE DØDE ETTER EN KAMP MELLOM DEM PÅ GJESVÆR VED NORDKAPP.

ETTER AT HARALD I HALFDANSSON HAARFAGRE 865-933 I HARDANGER/ AVALDSNES EKTET ÅSA HAAKONSDATTER [:DATTER AV HAAKON JARL GRJOTGARDDSON 815-868 I TRØNDELAG] MÅ DET HA BLITT VANLIG OGSÅ FOR HORDA-KONGENE I HARDANGER Å SEILE "I ØSTERLED"- LIKSOM HAALØYG-KONGENE SOM KAN HA HATT DENNE SKATTERETTEN (:"FINNE-SYSSELEN") HELT TILBAKE TIL 300-TALLET DA DE FØRSTE NAVN PÅ HAALOYG-KONGENE LANGS KYSTEN AV NORD-NORGE DUKKER OPP.

SØNN AV HARALD I HAARFAGRE: ERICH I HARALDSSON "BLODØKS" 933-935 KONGE AV NORGE OG ENGLAND EKTET (:SOM TIDLIGERE NEVNT) EN SAMEKVINNE FRA LOPPA [: ØKSFJORD- OMRÅDET] GUNNHILD OSSURDATTER LOPP- ETTER EN BJARMELANDSFERD.

SNORRE STURLASSON SKRIVER AT HUN VAR "EN GAMMEL- MEN UVANLIG VAKKER/FAGER KVINNE" OG BODDE BLANDT LAPPENE. PÅ KOLA-HALVØYA BETYR ORDET "LOPP" FREMDELES "LAPP" [= SAME- FINN-NOMADE- NATURFOLK].

I LOPPA NÆRT KVÆNANGEN (:NEVNT TIDLIGERE) FINNS EN STOR ISBRE: "ØKSFJORD-JØKULEN" DER GUNNHILD OSSURDATTER [: DATTER AV LAPPEN OSSUR TOTE] TILHØRTE. 

I HARDANGER FINNES EN MOTSVARENDE ISBRE: "HARDANGER-JØKULEN". HER BODDE ERICH I HARALDSON BLODØKS CA. 933.

INGEN ANDRE "JØKUL"-NAVN FOREKOMMER NOEN ANDRE STEDER I NORGE.

ORDET "JØKUL" TILHØRER DET FINSK-UGRISKE SPRÅK-GRUPPE OG BETYR: "ISBRE".


Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE