Fotoalbum


OM: BJARMELANDS-FERDENE.

BJARMELANDS-FERDENE ER NEVNT FLERE GANGER OG PÅ FORKJELLIGE STEDER- I DEN ISLANDSKE SAGALITTERATUREN.

FLERE VIKINGSKIP BLE UTRUSTET SAMTIDIG- FØR MAN FORETOK TURENE ØSTOVER: HVOR MAN SEILTE I "ØSTERLED".

FORMÅLET MED SEILINGENE VAR UNDER HÅLØYG-TIDEN: "FINNE-SYSSELEN": ET ELDGAMMELT SKATTEKRAV AV FANGSTFOLK OG FINNER [=SAMER/LAPPER/NOMADER] SOM HÅLØYGKONGENE FRA GAMMELT AV [:GJENNOM SEDVANE OG HEVD] HADDE- HVOR GRENSEN FOR DISSE KRAV SKAL HA NÅDD HELT NED TIL EN LITEN KYSTBY I KVITSJØEN: "UMBA".  

VIKINGENE LANGS NORSKEKYSTEN- HÅLØYG-KONGENE [:HAALOYG-KINGS] FORETOK DISSE REISENE ALLEREDE LENGE FØR "OTTAR" I ÅR 890.

HAALOYGEN OTTAR- HADDE SELV KREVD INN SKATT UNDER SIN REISE TIL ELVEN DVINA- NOE SOM TYDER PÅ AT HAN TILHØRTE HAALOYG-ADELEN I NORD-NORGE.

HVOR LANGT TILBAKE I TID HAALOYGENES HEVDVUNNE RETT TIL  SKATTE-INNKREVING  I DISSE OMRÅDER RUNDT BJARMELAND KAN HA PÅGÅTT- ER DET VANSKELIG Å SI.

I SLEKTSTREET: "HAALOYG-AETTEN"= HÅLØYG-ÆTTEN NEVNES NAVN PÅ HAALØYG-KONGENE [:KYSTEN AV NORD-NORGE FRA ALTA-LOPPA NED TIL TRØNDELAG] HELT TILBAKE TIL ÅR 300.

PÅ DENNE WEB-SIDEN VISES ET EKSEMPLAR AV DETTE SLEKTS-TREET: "HÅLOGA-ÆTTEN" SLIK GUSTAF HEBER I SIN BOK: "NORSK ADEL" UTK: OSLO 1939-1944- FRAMSTILTE DEN.

DE MANGLENDE SLEKTSLEDD SOM HAN NEVNER- ER ALLE FREMSKAFFET IDAG GJENNOM ANALYSER OG GJENNOMGANG AV SAGA-LITTERATUREN PÅ ISLAND. DET NYESTE I DENNE FORBINDELSEN ER AT DEN FØRSTE HÅLØYGKONGEN. "SÆMING" "SAUMING" SKAL HA VÆRT GIFT MED "NJORD".

[:"HAALOYGE-AETTEN"/ "HÅLOGA-ÆTTEN" ER GJENGITT I SIN HELHET (300-900-TALLET) PÅ DENNE ADRESSEN: WWW.MAMUT.NET/JANSNESDISTRIKTSPSYK].

MEN I DEN ELDSTE DELEN AV DET ISLANDSKE HISTORIE-MATERIALET (: "GUDETIDEN"= GUDE OG HELTESAGNENE I GAMLE EDDA M.FL.) RÅDER DET EN FORM FOR INKONSEKVENS MHT. NAVN OG HVEM SOM STO I FAMILIEFORHOLD TIL HVEM.

OPPHOLDSSTEDER  OG BOSETNINGSOMRÅDER FOR HÅLØYGKONGENE VET MAN INTET OM FØR: HARALD TRONDSSØNN NAUMDØLAJARL CA.715 SOM VAR EKTET MED SIGRID SIGURDSDATTER. DISSE SKAL HA BODD I NAUMDØLA= NAMDALEN I NORD-TRØNDELAG.

RESTER ETTER BORGER- BÅTNAUST- SKIPS-SETNINGER [= BEGRAVDE VIKINGE-SKIP] BAUTASTEINER SMYKKEFUNN/ OLDTIDSFUNN VIKINGE-SVERD OG UTSTYR FRA DENNE PERIODEN- FINNES DET MANGE EKSEMPEL PÅ LANGS NORSKE-KYSTEN. 

HVEM SOM HAR VÆRT BOSATT HER SIER HISTORIEN INGENTING OM- DET ER NOK GÅTT I GLEMMEBOKEN- TIDEN FØR 715 OG HARALD JARL.

NORDEN FJELDSKE DAMPSKIPS SELSKAB [:NFDS] I TRONDHJEM- HOLDT LIV I DE GAMLE JARL-NAVNENE [:TRØNDER-HØVDINGENE/ HÅLØYG-KONGENE] PÅ SINE HURTIGRUTE-SKIP SVÆRT LENGE. 

AV SKIP MED NAVNET: "HAAKON JARL" HAR DET EKSISTERT 3 STYKKER SIDEN CA.1850. 

DEN FØRSTE AV DEM: "HAAKON JARL I"- EN SKOVL-DAMPER BYGD I DUMBARTON-ENGLAND FOR "NFDS"- GIKK I "STATENS POSTRUTER" FRAM TIL HURTIGRUTEN BLE PRIVATISERT AV RICHARD WITH I VESTERÅLEN: VDS [=VESTERÅLEN DAMPSKIPS SELSKAB] OMKRING 1880.

---------------------------------------------          

HAALOYGEN OTTAR SEILTE PÅ BJARMELAND I 890- OG KREVDE SKATT NED TIL ELVEN DVINA/ UMBA OG VEGESTAFR.

AT OTTAR INNKREVDE SKATT- TYDER PÅ AT HAN TILHØRTE HØLÅYG-ADELEN SOM HADDE TILEGNET SEG HØYHET OG HEVDVUNNEN RETT I DISSE OMRÅDENE GJENNOM ÅRHUNDRER. RETT TIL INNKREVING AV SKATT: DEN SÅKALTE "FINNESYSSELEN".

GUSTAF HEBER SKRIVER I BOKEN: "NORSK ADEL" OSLO 1939-1944 AT OTTAR BODDE PÅ I KVÆNANGEN: ALTEIDET I NORD-TROMS. ANDRE HISTORIKERE SIER MALANGEN I SØR-TROMS.

OTTAR FREMHEVER AT BJARMENE [-I MOTSETNING TIL OMSTREIFENDE SAMER OG LAPPER/FINNER/SAMER] HADDE BYGGET DERES LAND VEL.

HAN FORSTO IKKE BJARMENES SPRÅK- MEN DET SYNTES HAM SOM OM FINNER (:LAPPER/SAMER) OG BJARMER TALTE SAMME SPRÅK.

DETTE ER OGSÅ I TRÅD MED SNORRE STURLASSON FORKLARINGER- SIDEN HAN KALLER BJARMENES GUD: JOMALI [LAPPISK/SAMISK: IBMIL-JUBMEL]. [:FINSK-KARELSK: JUMALA].

(:DETTE ORDET. IBMIL-JUBMEL HAR OGSÅ FORBINDELSE TIL DET NORRØNE ORDET: HIMMEL- OG DEN TIBETANSKE FJELLKJEDEN: HIMALAYA.....)

UTFRA SPRÅKLIGE ANALYSER KAN DET SYNES SOM OM STORE DELER AV BJARMELAND HAR TALT FORSKJELLIGE ARTER AV KARELSK SPRÅK RUNDT 890-ÅRENE.[:INCLUDERT FINLAND OG FINNMORK]

LIKEVEL HAR NORSKEKYSTEN GJENNOM VIKINGENE OG HAALOYGENE HATT EN HEVDVUNNEN OVERHØYHET OG SKATTERETT TIL DISSE OMRÅDENE I BJARMELAND- ANTAGELIG OVER SVÆRT LANG TID.

DET SISTE SPOR AV NAVNET "BJARMELAND" ER I SNORRE STURLASSONS FORTELLING OM AT MANGE BJARMER FLYKTET FRA TARTARER/MONGOLERE I DET 13. ÅRHUNDRE. DE DRO FRA "BJARMELAND" TIL FJORDEN MALANGEN I TROMS- ETTER Å HA FÅTT TILLATELSE TIL Å BO HER AV HAAKON IV HAAKONSON 1217-1263- NORGES KONGE.

(:HVERKEN SAGN ELLER ARKEOLOGISKE FUNN HAR HITTIL KUNNE PÅVISES ETTER DENNE BEFOLKNINGEN. DE KAN HA SAMMENSMELTET MED DEN NORSKE BEFOLKNINGEN PÅ STEDET ELLER ETTHVERT HA DØDD UT).

ORDET "BJARMER" [ANGEL-SACHS: "BEORMAS"/ OLD NORR: "BJARMAR"] SVARER TIL RUSS: "PERM"="PEREM"- SOM ER ET NAVN PÅ ET ANNET FINSK-UGRISK FOLK= EN DEL AV DEN SYRJANSK-VOTJAKISKE STAMME LENGER MOT ØST OG SØRØST VED ELVEN DVINA`S ØVERSTE TILLØP.

[:REFERANCE/ LITT: "ANTIQUITES RUSSES I OG II" P.A.MUNCH (:SAML. AFHANDLINGER).         

(:FRA DET 15. ÅRHUNDRE BLIR OMRÅDENE PÅ KOLA ETTERHVERT OVERTATT AV EN ØKENDE RUSSISK BEFOLKNING).         

ERICH I HARALDSSON BLODØKS: 933-935 NORSK-ENGELSK KONGE 933- FRA YTRE HARDANGER- DRO PÅ BJARMELANDSFERD I ÅR 920- OG FANT SIN DRONNING GUNNHILD OSSURDATTER LOPP- VED ØKSFJORD I LOPPA/ NORDRE HAALOGALAND.

ISBREENE "ØKSFORDJØKULEN" OG "HARDANGERJØKULEN" BEVITNER AT SNORRE STURLASSON`S HISTORIE ER SANN.

FORDI DET FINSK-UGRISKE ORDET: JØKUL=ISBRE KUN BRUKES PÅ DISSE TO PLASSENE I KONGERIKET NORGE: HARDANGER OG NORDOM KVÆNANGER. DERES OPPHOLDS-STEDER.

HARALD II ERICHSSON GRÅFELL 960-970- KONGE AV NORGE DRO PÅ BJARMELANDSFERD I 965.

HARALD SIGURDSSON HARDRAADE 1045-1066 NORSK-ENGELSK KONGE- SEILTE PÅ BJARMELAND CA.1050.

HARALD HARDRAADE OPPHOLDT SEG LENGE I BJARMELAND OG SENERE I "GARDARIKET"= SØR-RUSSLAND OG FANT ETTERHVERT SIN DRONNING ELISABETH=ELLISEF JAROSLAVSDATTER I KIEV=UKRAINA.

ELISABETH VAR DATTER AV TSAR JAROSLAV I- I RUSSLAND- OG BLE DRONNING AV NORGE OG ENGLAND.

HAAKON MAGNUSSON TORESFOSTRE 1093-1095 NORSK KONGE- SEILTE I 1090 TIL BJARMELAND.

HAALOYG-HØVDINGEN TORE HUND SEILTE SAMMEN MED 2 AV KONG OLAV II HARALDSSON "DEN HELLIGE" 1015-1030 NORSK KONGE PÅ BJARMELANDSFERD I 1020.

PÅ TILBAKETUREN OPPSTO EN KRANGEL OM BJARMELANDS-SKATTEN- MENS DE VAR PÅ LAND VED NORDKAPP [:GJESVÆR]. EN MANN BLE DREPT HER.

DET MERKELIGE ER AT AKKURAT PÅ GJESVÆRSTAPPEN ER DET FUNNET ET 1000 ÅR GAMMELT VIKINGSVERD !

EN BJARMELANDSFERD BLE FORETATT FRA HÅLOGALAND I 1217- FOR Å INNKJØPE PELSVERK. DE OVERVINTRET HER- OG KOM TILSLUTT I UFRED MED BJARMENE OG HELGE BOGRANGSSON BLE DREPT DER.   

DEN SISTE BJARMELANDSFERD FRA NORGE BLE FORETATT I 1222. DE KONGELIGE SYSSELMENN: ANDERS SKJALDARBRAND OG IVAR UTVIK BLE SENDT I KRIGSTOKT ØSTOVER TIL BJARMELAND- FOR Å HEVNE DRAPET AV 2 MENN NOEN ÅR TIDLIGERE.   

ETTER 1222 FORSVANT GRADVIS OMENTRENT ALT AV NORRØNT MÅL/SPRÅK OG KULTUR I NORD-RUSSLAND.

[:ÅRET ETTER: I 1223 BLE KIEV OG RUSSLAND ANGREPET AV DJENGIS KHAN. BYEN KIEV I UKRAINA BLE BRENT AV MONGOLERNE].

------------------------------------------------------------     

FØRST I SLUTNINGEN AV DET 13.ÅRHUNDRE OMTALES BJARMELAND SOM SKATTEPLIKTIG UNDER "RUSSERNE"- HVILKET VISSTNOK VIL SI "NOVGOROD".

NAVNET "BJARMELAND" FORTRENGTES ETTERHVERT AV DET RUSSISKE: "SAVOLOTSKIE" - OG SENERE "KOLA"- ETTER EN GAMMEL BY: KOLA I MURMANSCK-FJORDEN.

["SAVOLOTSKIE" OG SAVOLAKS [:FINLAND-MIDTKARELEN] SAMT KANDALAKS [:NORDKARELEN] ER ANTAGELIG EN DEL AV ET GAMMELT OMRÅDE SOMENGANG HAR VÆRT FELLES- UNDER KARELERNE]. ---------------------------------------------       

NORSKE OG SVENSKE FORBINDELSER TIL RUSSLAND FINNES DET MANGE AV GJENNOM 1000 ÅR.

I TILLEGG TIL RURIK [:SVENSK VIKING OG FØRSTE RUSSISKE TSAR] CA.850 EKTET MED INGRID EFANDRA "FROM NORWAY"- VAR OGSÅ HARALD HARDRAADE- NORSK-ENGELSK KONGE- EKTET MED ELLISEF/ ELISABETH JAROSLAVSDATTER "FROM KIEV" [:UKRAINA]. HENNES 3 SØSTRE BLE OGSÅ DRONNINGER I NORD-VEST EUROPA- ALLE 4 VAR DØTRE AV TSAR JAROSLAV I "FROM KIEV"= UKRAINA.    

KIEV I UKRAINA VAR RUSSLANDS OG TSARENES [:RUSSISKE KONGERS] HOVEDSTAD I CA 370 ÅR. 

RUSSLANDS HISTORIE STARTER MED DE 2 SVENSKE VIKINGER: RORIK OG HELGE=OLEG AV SVEALAND.

DEN FØRSTE RUSSISKE TSAREN RORIK CA.850 VAR GIFT MED EFANDRA FRA NORGE "EFANDRA FROM NORWAY".

ETTER 1222 [:SISTE BJARMELANDS-FERD] AVTOK FORBINDELSEN MELLOM NORGE SVERIGE OG DE RUSSISKE FOLKEGRUPPENE. 

KONTAKTEN TIL RUSSLAND FØR DENNE TID HADDE VÆRT BÅDE GJENNOM 

[:01] KYST-NORGES BJARMELNDS-FERDER RUND KOLA-HALVØYEN TIL KVITSJØEN OG 

[:02] GJENNOM DE SVENSKE GAMLE FORBINDELSER TIL "LADOGA" OG "ONEGA"-SJØEN- SENERE NOVGOROD OG KIEV [:NORR: "GARDARIKET"]. 

ALTSÅ: SVERIGE= "SVEALAND" [:GØTALAND- GOTLAND] OG DERES FORBINDELSER TIL "HOLMGARD" OG "ALDEIGJUBORG" [:NORR] FRA CA.850.

MEN FORUT FOR DENNE TID [:VIKINGE-TIDENS RUSSLAND] OG RUSSLANDS FØRSTE NEDSKREVNE CHRONOLOGI OG HISTORIE (KILDE: DEN GAMMELRUSSISKE KRØNIKE" ELLER "NESTOR-KRØNIKEN" FORFATTET CA.1100 I DERES HOVEDSTAD: KIEV AV EN RUSSISK MUNK: NESTOR] HADDE SVERIGE ELDGAMLE FORBINDELSER TIL RUSSLAND OG SVARTE-HAVS-OMRÅDET [IDAG: UKRAINA-OMRÅDET] HELT FRA CA.ÅR 300 GJENNOM GOTERNE [: ØST-GOTERE OG VEST-GOTERE] MED HISTORISKE RØTTER TIL ØYA GOTLAND I SVERIGE OG TILOGMED "GUDETIDEN" SOM ER NEVNT I DEN ELDSTE SAGA-LITTERATUREN PÅ ISLAND= GAMLE EDDA- "VOLUSPÅ"= "VOLVSPÅ".

[: ET MEGET VIKTIG ARBEID OG GJENNOMGANG AV DET ELDSTE ISLANDSKE HISTORIE-MATRIALET BLE ALLEREDE CA.1850 GJORDT AV DEN NORSKE HISTORIKEREN OG FORFATTEREN: P.A. MUNCH I BOKA: "NORRØNE GUDER OG HELTESAGN"].

FOR NORD-NORGES VEDKOMMENDE KOM ETTER 1222 EN UROLIG TID MED RUSSERNE OG "DE KARELSKE HERJETOKTENE" OG PLYNDRINGER LANGS KYSTEN- HELT NED TIL MO I RANA [: RØSSVATN" DER RUSSERE SKAL HA DRUKNET I ET ISVANN].

DENNE TIDEN HETER PÅ FOLKEMUNNE "TSJUDE-TIDEN" I NORD-NORGE OG "TSJUDESAGNENE" FOREKOMMER BÅDE PÅ KYSTEN OG BLANDT SAMENE.

CA. 150 ÅR MED UFRED OG DELVIS KRIG MED: KARELERE [:FINSK-TALENDE FOLKEGRUPPE SOM SKREV MED KYRILLISKE BOKSTAVER ALLEREDE PÅ 1400-TALLET] OG RUSSERE [:SLAVISK SPRÅKGRUPPE OG BRUK AV KYRILLISKE BOKSTAVER].

DEN NORSKE KONGEN: HAAKON VI MAGNUSSON 1343-1380 BYGDE DERMED VARDØHUS FESTNING I 1360 [:VIGSLET AV ERKEBISKOP JØRUND] OG UROLIGHETENE MED KARELERE OG RUSSERE TOK SLUTT.

ETTER 1360 HAR NORGE ALDRI VÆRT I KRIG MED RUSSLAND.

NORGE HAR HELLER ALDRI VÆRT I KRIG MED ENGLAND SIDEN TIDLIG VIKINGE-TID.

OM DISSE PERIODENE:

01:

OM TSJUDE-TIDEN" ER NEVNT PÅ 10 SIDER I BOKEN:

ALTA HISTORIE BD.1 AV: JENS PETTER NIELSEN- NÅ VED TROMSØ MUSEUM.

02:

OM SKATTEKRAV OG BJARMELANDS-FERDER OG:

"DE RUSSISKE/ KARELSKE HERJETOKTER" OG "TSJUDE-TIDEN" FRA1222-1445 ER OGSÅ NEVNT MED ÅRSTALL [:REFERANCER] I BØKENE:

01: "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" AV OSCAR ALBER JOHNSEN. KRISTIANIA 1922. 

02: "ALTA HISTORIE" BD.1. JENS PETTER NIELSEN. [:BESTILLINGS-VERK AV ALTA KOMMUNE]

03: "NORGES HISTORIE I ÅRSTALL" AV NILS PETTER THUESEN. ORION FORLAG AS 2000.

03:

OM HAALOGA-AETTEN- GAMLE SLEKTSTRÆR- OTTAR OG NORDNORSKE GRENSE-FORHOLD I VIKINGETIDEN:

GUSTAF HEBER "NORSK ADEL" 1939.

OTTARS BJARMELANDS-FERD NEVNES UTFØRLIG: NØYAKTIG OG I DETALJ- I "OROSIUS VERDENS-HISTORIE" [:EN PRIVAT HISTORIEBOK FORLANGT SKREVET AF ALFRED THE GREAT- DEN ENGELSKE KONGEN I WESSEX] DA OTTAR LIKE ETTER BJARMELANDSTUREN OGSÅ SEILTE TIL SIN VENN: ALFRED THE GREAT- KONGE AV ENGLAND.

DENNE HISTORIEN OM OTTAR: TATT VARE PÅ AV HOFF-SKRIVERE I ENGLAND FRA ÅR 890- ER SKREVET CA.70 ÅR FØR DE FØRSTE SKALDENE DUKKER OPP PÅ ISLAND: ØYVIND SKALDESPILLER OG EGIL SKALDAGRIMMSON- BEGGE FRA NORDLAND [:SANDNES= SANDNESSJØEN-OMRÅDET] SOM VAR MED PÅ DEN FØRSTE KOLONISASJONEN AV ISLAND [= "BORG" PÅ ØSTKYSTEN AV ISLAND (-HVOR KISTEN AV THOROLF KVELDULFSON RAK I LAND ETTER AT HAN AV ALDERDOM OG SYKDOM- DØDE OMBORD)].

DEN NORD-NORSKE SPRÅK-FORBINDELSEN [:NORDRE HAALOGALAND] HELT OPP TIL LOPPA OG ALTA- MED SINE 6000 ÅRS GAMLE HELLERISTNINGS-FELT- ER OVERRASKENDE TYDELIG I ENKELTE ORD- DEN DAG I DAG.

FORBINDELSEN MELLOM NORD-NORGE OG ENGLAND ER SVÆRT MEGET ELDRE ENN HÅLØYGEN OTTAR SOM NEVNES FØRST I 890 I DEN ENGELSKE HISTORIEN.

EKSEMPEL PÅ FELLES-ORD [:NORRØNT] FRA LOPPA-ALTA OMRÅDET I FORHOLD TIL DET ENGELSKE SPRÅK [:ANGEL-SACHISH]: 


01: I SEE= Æ SER 

02: I HEAR= Æ HØRE

03: I SAY= Æ SEI

04: I EAT= Æ ET [OSLO= JEG SPISER]

04: I COME= Æ KOM

05: I GO= Æ GÅR

06: I SIT= Æ SET

07: I STAY= Æ STÅR

08: I LAY= Æ LIGG

09: I LIVE= Æ LEVE

SPRÅKFORBINDELSEN (: FELLES-ORD) MELLOM NORD-NORGE OG ENGLAND [: NORRØN OG ANGELSACHSISK] ER TYDELIG OG TEMMELIG MERE OMFATTENDE- ENN HVA SOM ER TILFELLE MED BOKMÅLET I ØSTLANDS-OMRÅDET [:OSLO].      


HISTORIKEREN: GUSTAF HEBER MENER I SIN BOK: "NORSK ADEL" CHRISTIANIA 1939 AT OTTAR SANNSYNLIGVIS BODDE I KVÆNANGEN- ALTEIDET- ISTEDENFOR MALANGEN SOM MANGE HISTORIKERE IDAG FORESPEILER.

UANSETT HVA SOM ER TILFELLET ANGÅENDE HANS BOSTED- ER LIKEVEL HISTORIEN OM "HAALOYG-KONGEN OTTAR" [: I NORDRE HAALOGALAND- "NORDLIGST AV ALLE NORDMENN"] DEN ELDSTE NEDSKREVNE HISTORIEN SOM FINNES BEVART OM KONGERIKET NORGE.

DET ER GJORDT EN REKKE VIKINGFUNN I KVÆNANGEN- SKJERVØY-OMRÅDET. LIKELEDES I LOPPA OG ALTA. ET VIKINGSVERD BLE FUNNET I BERGSFJORD I LOPPA I 1947.

4 VIKING-SVERD ER FUNNET BARE I VEST-FINNMARK: LOPPA [=BERGSFJORD 1947]- MÅSØY [=ROLFSØY INGØY-OMRÅDET] NORDKAPP [= GJESVÆRSTAPPENE] OG INDRE PORSANGER [= ET SVERDHJALT FRA STEDET: LADNJA [:FI-UGR] SOM BETYR "LANDINGS-STED FOR BÅTER".

SVERDET SOM BLE FUNNET VED GJESVÆRSTAPPENE KAN HA EN HISTORISK FORBINDELSE MED EN EPISODE PÅ GJESVÆR FRA VIKINGETIDEN- NEVNT AV SNORRE STURLSON:

HÅLØYG-KONGEN PÅ BJARKØY I TROMS: TORE HUND RØK UKLAR MED KARLE- OMBORD PÅ ET AV FLERE VIKINGESKIP SOM VAR PÅVEI HJEM FRA EN BJARMELANDS-FERD- OG KARLE DØDE ETTER EN KAMP MELLOM DEM PÅ GJESVÆR VED NORDKAPP.

ETTER AT HARALD I HALFDANSSON HAARFAGRE 865-933 I HARDANGER/ AVALDSNES EKTET ÅSA HAAKONSDATTER [:DATTER AV HAAKON JARL GRJOTGARDDSON 815-868 I TRØNDELAG] MÅ DET HA BLITT VANLIG OGSÅ FOR HORDA-KONGENE I HARDANGER Å SEILE "I ØSTERLED"- LIKSOM HAALØYG-KONGENE SOM KAN HA HATT DENNE SKATTERETTEN (:"FINNE-SYSSELEN") HELT TILBAKE TIL 300-TALLET DA DE FØRSTE NAVN PÅ HAALOYG-KONGENE LANGS KYSTEN AV NORD-NORGE DUKKER OPP.

SØNN AV HARALD I HAARFAGRE: ERICH I HARALDSSON "BLODØKS" 933-935 KONGE AV NORGE OG ENGLAND EKTET EN SAMEKVINNE FRA LOPPA [: ØKSFJORD- OMRÅDET] GUNNHILD OSSURDATTER LOPP- ETTER EN BJARMELANDSFERD.

SNORRE STURLASSON SKRIVER AT HUN VAR "EN GAMMEL- MEN UVANLIG VAKKER/FAGER KVINNE" OG BODDE BLANDT LAPPENE. PÅ KOLA-HALVØYA BETYR ORDET "LOPP" FREMDELES "LAPP" [= SAME- FINN-NOMADE- NATURFOLK].

I LOPPA NÆRT KVÆNANGEN FINNS EN STOR ISBRE: "ØKSFJORD-JØKULEN" DER GUNNHILD OSSURDATTER [: DATTER AV LAPPEN OSSUR TOTE] TILHØRTE. 

I HARDANGER FINNES EN MOTSVARENDE ISBRE: "HARDANGER-JØKULEN". HER BODDE ERICH I HARALDSON BLODØKS CA. 933.

INGEN ANDRE "JØKUL"-NAVN FOREKOMMER NOEN ANDRE STEDER I NORGE.

ORDET "JØKUL" TILHØRER DET FINSK-UGRISKE SPRÅK OG BETYR: "ISBRE".


Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE