NORGE NOREG NORWAY: NORRØN HISTORIE: N.EUROPA

ET LANDS IDENTITET ER FREMFOR ALT SPRÅK OG HISTORIE. HARALD V AV NORGE OG KONGEREKKEN ER NORGES ELDSTE SLEKTS-TRE OG FAMILIE-TRE GJENNOM 1200 ÅR FRA 865. DEN UTGJØR DEN VIKTIGSTE DEL AV NORGES CHRONOLOGISK NED-TEGNEDE HISTORIE. Å FORSTÅ SAMTIDEN UTEN ET HISTORISK PERSPECTIVE LAR SEG IKKE GJØRE: FORDI SAMTIDEN ER ET RESULTAT AV HISTORIEN. TING SOM SKJEDDE I GÅR ELLER FOR 1000 ÅR ER AV SAMME VERDI- SÅLENGE DET HAR VÆRT MED PÅ Å FORME SAMFUNNET. HISTORIE ER ET BRA OG EGNET MATERIALE TIL Å FORSTÅ VÅR SAMTID OG SE UTVIKLINGS-LINJEN OG UTVIKLINGS-TREKKENE I VÅRT SAMFUNN. "HISTORIEN ÄR ERFARENHETERNAS ARCHIV. SEKLERNAS ERFARENHETER ERO DÄR NERLAGDA". "GJENOM HISTORIEN SAMMANBINDAS GENERATIONERNA TILL ET HELT" "HVAD FORDOM HÄNDT KAN ÅTER HÄNDA; HVAD SOM HÄNDT ANDRA, KAN HÄNDA OSS". "VETA ATT VÅR TILLSTÅND ÄR FRUKTEN AF FÖRRA GENERATIONERS HANDLINGAR, ATT EFTERKOMMANDES ÖDE BEROR AF VÅRA" (:SIDE 2-3-6-8: BOKEN: "GRUND-LINIER TILL STATERNAS HISTORIA". AF F.B.SCHWERIN. UTK: UPPSALA 1811). FORUT FOR DEN NEDSKREVNE HISTORIEN FINNES KUN SAGN-HISTORIE OG MUNTLIGE OVER-LEVERINGER FRA GENERATION TIL GENERATION. FØR DET: KUN TAUS ARCHEOLOGI I FORM AV OLDTIDS-FUNN. ET LAND UTEN STATS-HISTORIE ER ET FATTIG LAND: SAMMENLIGN-BART MED ET SKIP SOM SEILER UTEN SJØ-KART. DVS: MANGEL PÅ BEGREP OM FORTIDEN. ET NEDTEGNET CHRONOLOGISK HISTORIE-SYSTEM BEHØVES FOR Å FORSTÅ LANDETS HISTORIE LAND-OMRÅDENE OG SINE NABO-LAND. MANGEL PÅ HISTORISK KUNNSKAP OG INNSIKT ER EN FARE OG TRUSSEL MOT LAND OG DEMOKRATI !
KONGEREKKEN FRA 800-TALLET OG FRAM TIL VÅR TID PREGES AV 1200 ÅRS CONTINUITET OG STABILITET. KNUT HAMSUN BRUKTE OFTE ET BESKRIVENDE UTRYKK OM DET I SINE BØKER: "NU SOM FØR". TROMSØ-FORFATTEREN: NILS ARNE YTREBERG [UTGA BLA: "TROMSØ BY`S HISTORIE" (3 BD) "NORDLANDSKE HANDELS-STEDER" "HANDELS-STEDER I FINNMARK"] SA OM HISTORIEN: "OM DET IKKE FINNS STEIN TILBAKE PÅ STEIN SKAL MINNET OM FOR-FEDRENE BEVARES". DEN SAMME ÆRBØDIGHET OG RESPECT FOR DEN ELDRE DEL AV VÅR HISTORIE MERKER MAN OGSÅ HOS DEN SAMTIDIGE FORFATTEREN (AKTIV CA.1920-1960) AKSEL EMAHUS COLDEVIN FRA DØNNA I NORDLAND. NÅR DET GJELDER VÅR MANGLENDE KUNNSKAP OM ÅRENE OG TIDS-ROMMET LIKE ETTER VIKING-TIDEN UTTALER COLDEVIN: "DET LAR SEG IKKE RIKTIG GJØRE Å FØLGE HÅLOGALANDS HISTORIE GJENNOM DE PAR ÅRHUNDRENE FRA MIDTEN AV 1300-TALLET TIL MIDTEN AV 1500-TALLET. HER ER BARE TILFELDIGE NAVN OG HENDELSER BEVART. MEN NÅR LANDS-DELEN ATTER STIGER FRAM I NOENLUNDE KLART LYS- ER DET NYE MENNESKETYPER VI MØTER- EN NY SOSIAL OG ØKONOMISK OPPBYGGING AV SAMFUNNET". (FRA BOKA "JORDEGODS OG STORGÅRDER I NORD-NORGE" SIDE 7. F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG. TRONDHEIM). AKSEL COLDEVIN COMMENTERER HER ET TIDSROM I NORSK HISTORIE MED MANGLENDE OG SVÆRT FÅ ÅRSTALL OG HISTORISKE REFERANCER: VI VET FAKTISK GANSKE MERE DETALIERT OM VIKING-TIDEN- FLERE HUNDREÅR TIDLIGERE TAKKET VÆRE SAGA-LITTERATUREN SKREVET FRA 962 >>. DE "KAREL-RUSSISKE HERJETOKT" OVER NORD-SVERIGE OG NORD-NORGE (1222-1445) OG MONGOLERNES BRUTALE HERJINGER SOM FOREGIKK I RUSSLAND (HELT OPP I MOT KARELEN) HVORAV 14 RUSSISKE BYER BLE NEDBRENT OG ØDELAGT AV DJENGIS KHAN- DER I BLANDT OGSÅ DEN RUSSISKE HOVEDSTADEN KIEV I VEST-UKRAINA I 1240 TILHØRER DETTE TIDS-ROMMET. (KIEV HADDE FØR BRENNINGEN FUNGERT SOM RESIDENCE-HOVEDSTAD FOR TZARENE I RUSSLAND HELT FRA 900-TALLET- DER NOVGOROD ETTER CA.900- KUN HADDE FUNCTION SOM ET FYRSTE-HUS UNDERLAGT HOVEDSTADEN KIEV). 20 ÅR SENERE OPPSTÅR DESSUTEN "SVARTE-DAUDEN" CA.1360. "DE NORD-VEST-RUSSISKE OG KARELSKE HERJE-TOKT" OVER NORD-SVERIGE OG NORD-NORGE FRA 1222-1445 HVORAV KONG HAAKON V MAGNUSSON (1299-1319) ANLA WARDØHVS FESTNING I 1306 SOM "VERN MOT ØST" VAR ENNU LEVENDE SOM SAGN BLANDT LOCAL-BEFOLKNING I NORD-NORGE HELT OPP MOT VÅR TID. HAAKON IV TILLOT OGSÅ ENDEL BJARMERE (ET FINSK-UGRISKE FOLKE-SLAG PÅ NÅVÆRENDE KOLA SOM TRODDE PÅ GUDEN JUMALA IFØLGE HÅLØYGEN OTTAR I 890) Å BOSETTE PÅ NORD-SIDEN AV MALANGEN I TROMS- ETTER DERES EGET UTSAGN: PGA. MONGOLERENES HERJINGER I RUSSLAND. DEN NORDISKE FORSVARS-PAKTEN "KALMAR-UNIONEN" (:NORGE-SVERIGE-DENMARCK) BLE OPPRETTET AV SAMME ÅRSAK I 1398 OG NED-LAGT I 1523 PGA. DISSE UROLIGE ÅR-HUNDRENE FULL AV KRIGER. SAMTIDIG FORSVINNER OGSÅ DEN NORSKE GREIN AV "HÅRFAGRE-ÆTTEN" I 1388 DA "DEN DANSK-NORSKE UNION" UNDER DRONNING MAREGRETHE 1 (1388-1412) EKTET MED DEN NORSKE KONG HAAKON VI MAGNUSSON(1340-1380) OVERTAR STYRINGEN FRA KØBENHAVN. FRA 1388 HELT FRAM TIL 1814 ER DERMED NORGE UNDERLAGT DET DANSKE KONGE-HUS I HELE 426 ÅR). ETTER 1814 OPPSTÅR "DEN SVENSK-NORSKE UNION" UNDER KONG CARL 14 JOHAN (1814 1844) SOM VARER FRAM TIL 1905 DA NORGE ATTER IGJENOPPSTÅR SOM ET EGET KONGEDØMME UNDER KONG HAAKON VII (1905-1957). "VIKING-LANDET" NORGE- "KYST-ARISTOKRATIET" OG "HÅRFAGRE-ÆTTA" BLE ALTSÅ I 517 ÅR STYRT AV SINE NABOLAND: DENMARCK OG SVERIGE. MEN TIL TRØST: ALLE 3 TILHØRENDE DEN NORRØNE CULTUR-ARVEN. DERFOR HAR NORGE I DAG EUROPAS NEST YNGSTE UNIVERTSITET GRUNNLAGT I 1818- BARE SLÅTT AV REPUBLICKEN FINLAND SOM HAR EUROPAS YNGSTE. TIL SAMMENLIGNING HAR UNITED KINGDOM ET UNIVERSITET GRUNNLAGT ALLEREDE I 1098 (OXFORD). HELE VERDEN STILLER SOM KJENT SINE COMPUTERE OG KLOKKER FRA LONDEN (GREENWICH MEAN TIME= GMT)- SIKKERT TIL ERGRELSE FOR MANGE- KANSKJE SÆRLIG UNGE REPUBLICKER OG ANDRE CONSTITUTIONS-FORMER UTE I DEN STORE VERDEN. MANGEL PÅ KUNNSKAP OM ÅRHUNDRENE (1200-1500) LAR SEG KANSKJE REPARERE I DAG PGA. DET NYE INTERNET-VERKTØYET OG UNIVERSITETS-BIBLIOTEKENE I NORDEN RUSSLAND OG ANDRE NABO-LAND. HISTORIE ER INTERESSANT OG: "HISTORIE ER LANDETS HUKOMMELSE".
REFERANCE: HISTORIKEREN GUSTAV HEBER (:OSLO) OG BOKA: "NORSK ADEL". UTK. OSLO 1936-1952 (:FLERE UTGIVELSER).
REFERANCE SOM OVENFOR: GUSTAV HEBER: BOKA "NORSK ADEL" UTK. OSLO: 1936-1952. OPPRINNELSE MHT. EN DEL SPESIELLE STEDSNAVN I NORDEN O.A. LAR SEG VANSKELIG FORKLARE: VARANGER PORSANGER QUEENANGER MALANGER SALANGER BALLANGER GEIRANGER HARDANGER STAVANGER M.FL. HISTORIKERNE MENER DISSE NAVNENE MÅ HA OPPSTÅTT FØR HARALD I HÅRFAGRE (865-933). ORD-ENDELSEN "ANG" FOREKOMMER OFTE BRUKT I NORRØNE RIM-ORD SOM: LANG (JFR: LANGSKIP LANGHUS LANGELEIK) TANG (:VERKTØY OG SJØ-PLANTE) RANG (:KLASSE-NIVÅ) MANGE (FLERE) VANG (:TUN-OMRÅDE) VRANG (:VANSKELIG) TRANG (:BEHOV OG DEFINITION) PRANGE (:STORSLÅTT SKRYTENDE) KRANGEL (:UENIGHET). SANG (SOM ENGELSK: SONG) KLANG (TONE-ART) STANG (RETT STAV EL.MAST). "NG"-LYDEN ER VIDEREUTVIKLET I FLERE ANDRE ORD VED ENDRING AV VOKALEN "A" SOM I TING TUNG TYNGDE TØGN OSV. DESSUTEN FOREKOMMER I EN DEL HISTORISK UFORKLARLIGE FELLES-ORD MED STEDSNAVN BRUKT PÅ OMRÅDER BÅDE I NORD-NORGE OG I NORD-SVERIGE: "NORRLAND" OG "NORDLAND". KOMMUNENE-NAVNENE: "RANA" OG "RAN" (: SISTNEVNTE "RAN" ER EN SVENSK GRENSE-KOMMUNE VED SIDEN AV RAN-FJORDEN. ORDET "RAN" BETYR PÅ UR-NORDISK OG ANDRE SPRÅK (:TIL OG MED PÅ INDISK): "TIDLIG" (ANG.SACHS: EARLY EARL= NORR: JARL). I INDIA FOREKOMMER "FALLOS-DYRKELSE" OG "FALLOS-STEINER". STEINER FRA OLD-TIDEN SOM MAN FAKTISK OGSÅ FINNER I TRØNDELAG OG NORDLAND (:BLA: PÅ GLEIN). ØYA "FRØYA" PÅ TRØNDELAGS-KYSTEN HENSPEILER PÅ DEN NORRØNE KJÆRLIGHETS-GUDINNEN AV SAMME NAVN. NAVNET "FRØYA" ER FREMDELES I BRUK OVER HELE DEN VESTLIGE VERDEN (:OGSÅ I AUSTRALIA OG USA): BRUKT I UKEDAGEN "FRØYASDAG FREDAG FRIDAY FREITAG. ET PAR EKSEMPEL PÅ VIKINGENES FORSTÅELSE AV STJERNE-HIMMELEN ER STJERNEBILDET "FRØYAS HØNS"= PLEIADENE (M45). ØYA "VEGA" BRUKTES OGSÅ AV VIKINGENE PÅ STJERNEN MED SAMME NAVN OVER DEN NORDLIGE HIMMEL-KULE OG BRUKES FORTSATT AV ASTRONOMENE. "NORDSTJERNEN" NAVIGERTE SOM KJENT VIKINGENE ETTER OMBORD PÅ SKIPENE SINE ALLEREDE FOR 1500 ÅR SIDEN. (: MEN MAN FINNER OGSÅ COMPASS-ROSER PÅ 4000 ÅRS GAMLE HELLERESTNINGER OG BERG-KUNST I NORDEN- NOE SOM KAN TYDE PÅ AT STEIN-ALDER-CULTURENE MÅ HA KJENT TIL DE 4 HIMMEL-RETNINGENE OG DE 4 ÅRSTIDER). DET BØR OGSÅ NEVNES AT GUDE-NAVNET "ODIN" FORTSATT BRUKES I RUSSLAND FOR TALLET 1 (OДИH). VIDERE BRUKES GUDE-NAVNET "TOR" I KINA= CHINA FOR TALLET 2 (TAO= DE 2 GRUNN-FARGENE SORT OG HVIT SOM INNGÅR I DEN KINESISKE RELIGIONEN "TAOISME"). I NORRØNT OG NÆRT BESLEKTEDE SPRÅK KALLES LIKELEDES TALLET 2: TO TVÅ TWO DVA (:ДBA). "TOR" BRUKES OGSÅ VERDEN OVER I UKE-NAVNET TORSDAG THURSDAY OG DONNERSTAG (TORDNEDAG). SOM EN COURIOSITET MÅ TAES MED AT MAN I RUSSLAND FORSATT BRUKER ORDED "MJØD" (:MЁД) FOR HONNING (:INGREDIENS I VIKINGENES ALKOHOL-HOLDIGE DRIKK "MJØD"). KANSKJE MAN DERAV KAN FORKLARE BRUKEN AV VODCA I RUSSLAND- SOM OGSÅ EN DERES STATS-LEDERE VAR VAR KJENT FOR Å CONSUMERE.....BÅDE DE SVENSKE VIKINGENE RURIK OG HELGE (CA.850) I NOVGOROD OG ØSTGOTERNE I UKRAINA OG PÅ CRIMEA (THE OSTROGOTHS CA.150 BC-553 AC) BRUKTE ORDET "MJØD" FOR ALCOHOL-HOLDIG ØL.
KING ALFRED THE GREAT GET VISIT FROM HIS FRIEND OTTAR IN TROMS NORTH-NORWAY.
RESPECT FOR THE PAST. RESPECT FOR LANDETS HISTORIE OG FOR-TIDEN. SOM MAN ENGANG LÆRTE: "HEDRE DIN FAR OG DIN MOR- SÅ DET GÅR DEG GODT OG DU FÅR LEVE LENGE I LANDET". HISTORISK ANSIENNITET= I ENGLAND HAR MAN BEHOLDT BÅDE ADEL OG JARLER (:EARLS= ERULS). JARLENE VAR FØR KONGENE IN SAME AREA (EARLY= FAMILIES BEFORE THE KINGS: ERULS EARLS JARLS JARLER). UNITED KINGDOM= 1700 YEARS OLD ROYALITY NOBILITY HISTORY AND SOCIETY. THE ROYALITY IS THE OLDEST FAMILY-TREE IN A LAND AND THEREFORE THE COUNTRIES OLDEST DOWNWROTED HISTORY.
KING HARALD V OF NORWAY: MEMBER NR.1 OF NORWAY`S OLDEST FAMILY-TREE SINCE HARALD I "FAIRHAIR" (865-933). BEFORE THAT: "VESTFOLD-KONGENES" ÆTT BACK TO: SOLVE "THE OLD" (AB.YEAR 600 KING OF SOLØR IN HEDEMARK). BEFORE THAT (:PROBABLY VIA HEDEMARK AND KING SOLVE "DEN GAMLE" CA.600 AC) ROOTS BACK TO: "YNGLINGE-ÆTTA" IN UPPSALA SWEDEN AB.300 AC OR BEFORE. "YNGLINGE-ÆTTA" IN SWEDEN ARE IN NEAR FAMILY WITH "THE 11 OSTRO-GOTH KINGS" (CA.150 BC-350-553 AC) IN RUSSIA UKRAINA AND CRIMEA AND ALSO "SKJOLDUNGE-ÆTTA" IN LEJRE IN DENMARCK. "THE RURIK-DYNASTIE" (CA.850-1500) WAS OF SWEDISH ROOTS WITH FIRST RESIDENCE IN NOVGOROD- UNTIL KIEV IN UKRAINA (AS SOMETIMES ALSO UNDER THE SWEDISH OSTRO-GOTH-DYNASTIE AB.400 AC) WAS THE SECOND TZAR-RESIDENSE IN RUSSIA- UNTIL THE MONGOLS BURNED KIEV IN 1240 (JUST LIKE 14 OTHER RUSSIAN CITIES ON SAME TIME). [:CONNECTION BETWEEN VESTFOLD UPPSALA GOTLAND AND NOVGOROD-KIEV IS VERY OLD. TYPICALLY KING HARALD III SIGURDSØN HARDRÅDE (1045-1066) MARRIED ELISABETH FROM KIEV= DAUGHTER OF TZAR JAROSLAV I IN KIEV (1016-1054). KING HARALD III ALSO GROUNDED OSLO TOWN. AFTER HIS DEATH IN UNITED KINGDOM ELISABETH FROM KIEV "SEATTLE DOWN IN NORWAY AND LIVED FEW YEARS AFTER HIM". JFR: SNORRE STURLASØN IN "HARALD HARDRÅDES SAGA")]. KING HARALD V OF NORWAY ALSO ARE IN FAMILY WITH "BALDEGG-ÆTTA" (BALDER-ÆTTA) IN YORK IN UNITED KINGDOM AND WITH "HAALOYG-ÆTTA" IN NAMDALEN IN NORTH-TROENDELAG IN NORWAY. [ REFERANCE: SAGA-LITTERATURE WROTED ON ISLAND (EYVIND SKALDESPILLER (962 BORG EAST-ISLAND) EGIL SKALDAGRIMSON (970 BORG EAST-ISLAND) AND SNORRE STURLASSON (1179-1241 REJKJAVIK)]. WIKIPEDIA.ORG TALK ABOUT NEAR LANGUAGE-CONNECTION AND FAMILY-RELATION-SHIP BETWEEN "THE OSTRO-GOTHS" AND THE "KINGS OF SCYTHIA" (CA.750-500 BC). SAGNKONGEN BERIG UTVANDRET FRA DEN OVERBEFOLKEDE ØYA GOTLAND I "SCANDZA" CA.150 BC-OG DANNET ET DYNASTI I CRIMEA OG UKRAINA MELLOM CA.350-553 AC. "THE KINGS OF SCYTIA" AND "THE OSTROGOTH-KINGS" GROUNDED 2 KNOWN DYNASTIES IN ANCIENT RUSSIA= AREAS NORTH OF THE BLACKSEA IN NEARLY THE SAME AREA. THIS TEORI ALSO HAD THOR HEYERDAHL WHEN HE STUDY NORDIC HISTORY- AND OLD NORROEN LANGUAGE-CONNECTION TO "THE OSTRO-GOTHS" AND "THE KINGS OF SCYTHIA" (WHO USED GOTICH AND OLD INDO-EUROPEEN LANGUAGE (NEAR UP TO INDO-IRANIAN LANGUAGE) ESPECIALLY IN THIS OLD RUSSIAN AREAS. (AS MUCH AS 10 KINGDOMS HAVE RULED IN RUSSIA SINCE CA.750 BC-1917 AC). VLADIMIR PUTIN SAID IN A NATIONAL SPEECH: "RUSSIA HAVE A VERY OLD AND PROUD HISTORY" (WHO ALSO IS HISTORICAL CORRECT). IN LATE VIKING-AGE NORWAY HAD A QUEEN: ELISABETH (ELLISEF) FROM KIEV [ DAUGHTER OF TZAR JAROSLAV 1 IN UKRAINA (KIEV)]. ELISABETH JAROSLAVS-DAUGHTER WAS MARRIED WITH KING HARALD III SIGURDSON "HARDRAADE" (1045-1066) OF NORWAY. KING HARALD III GROUNDED OSLO TOWN. THIS REGENTS RULED IN A PERIODE 2 COUNTRIES: NORWAY AND UNITED KINGDOM.
DEN OVERDREVNE (OG NÆRMEST SYKELIGE) INTERESSEN FOR FARTØYER SKIP OG BÅTER I NORGE (SOM FKS I VÅR TID: NASJONALT MUSEUM BYGD FOR: GOKSTAD-SKIPET OSEBERG-SKIPET BÅRSETH-BÅTEN KVALSUND-SKIPET M.FL: OG TYPISK NOK SKIPS-FUNN OGSÅ GJENGITT PÅ BÅDE GAMLE OG MODERNE MYNTER OG PENGE-SEDLER OG FRI-MERKER I NORGE) MENER ENKELTE FORSKERE OG HISTORIKERE HAR SITT OPPHAV I FORHOLDENE I NORGE UNDER IS-TIDEN (CA.7000-50.000 ÅR SIDEN): DA NATUREN TVANG KYST-BEFOLKNINGEN TIL Å LÆRE BÅT-BYGGING OG BRUK AV FARTØYER FOR Å OVERLEVE. UNDER EN PERIODE AV IS-TIDEN VAR HELE SCANDINAVIA KOLA-HALVØYA OG SCOTLAND DEKKET AV KILOMETER-TYKK IS. [DE SAGN-MESSIGE PIKTERNE (JFR.WIKIPEDIA.ORG) OG PIKTER-KONGENE I SCOTLAND OG PÅ ØYER YTTERST I ATLANTERHAVET- ANTAGELIG-VIS I ET-SLAGS FAMILIE OG SLEKTSKAPS-FORHOLD MED "ERULS" (EARLS JARLS= ORKENØY-JARLENE MØRE-JARLENE OG HÅLØYG-JARLENE) KAN VÆRE EN LIKE GAMMEL OG VIKTIG (MEN ENNÅ LITE PÅ-AKTET OG UNDERSØKT) DEL AV DEN NORRØNE OG ANGEL-SACHSISKE HISTORIEN]. SKATTE-KRAVET SOM HÅLØYGEN OTTAR FORTOK CA.900 TIL UMBA I KVISJØEN (RUNDT BJARMELAND= KOLA-HALVØYA) AV GAMMEL "SED-VANE-RETT" VAR SANNSYNLIGVIS EN-SLAGS HISTORISK ARV FRA DE HÅLØYGSKE SAGN-KONGENE [SOM FKS. HARALD TRONDSØNN NAUMDØLAJARL (CA.725) OG BRAND JARL (SOM ANTAGELIG OGSÅ- UTFRA ENGELSKE SLEKTS-TAVLKER- VAR "EARLS OF ANGLIA" CA.690)]. FØR DEN NED-SKREVNE HISTORIEN (BLA. OM "HÅLØYG-ÆTTA" TILBAKE TIL CA.300-TALLET ELLER FØR SOM REGJERTE I HÅLØYGE-LAND- OG SOM BYGGER PÅ BOKA "HALEYGJATAL" AV FORFATTEREN EYVIND SKALDESPILLER PÅ ISLAND CA.962) HAR MAN KUN KUN ARKEOLOGI OG GEOLOGI Å FORHOLDE SEG TIL ANG. HISTORIEN I DE ARCTISKE OMRÅDENE. INNLANDS-ISEN SOM FOR CA.6-8000 ÅR SIDEN OGSÅ DEKKET KOLA-HALVØYA- MED DERTIL BRUK AV KUN FARTØYER SOM ENESTE FRAMKOMST-MIDDEL HAR SANNSYNLIGVIS BIDRATT TIL CONTACT MED KOLA-HALVØYA PÅ ET TIDLIG STADIUM FOR FOLK LANGS NORSKE-KYASTEN. KANSKJE ALLEREDE I STEIN-ALDEREN UNDER FOSNA- OG KOMSA-CULTUREN. IHVERTFALL: DEN SISTE NORSKE OPPKREVING AV SKATT TIL KVIT-SJØEN BLE FORETATT I 1222- ETTERFULGT AV "DE KARELSKE OG NORD-RUSSISKE HERJETOKT" OVER NORD-NORGE OG NORD-SVERIGE- HVORAV "VARDØHUS FESTNING" BLE BYGD I 1306 AV KONG HAAKON V MAGNUSSON (1299-1319) "SOM VERN MOT ØST". (VERDENS NORDLIGSTE OG ELDSTE FESTNINGS-VERK). IFØLGE HÅLØYGEN OTTAR`S REISE-BESKRIVELSE (BEVART I DEN ENGELSKE KONG ALFRED "THE GREAT"S HISTORIE-BOK CA.ÅR 900) TRODDE NORD-RUSSERNE ("BJARMENE") PÅ GUDEN "JUMALA" HVILKET BEVISER EN FELLES GUDE-TRO BÅDE HOS BJARMERE (SENERE KALT "NORD-RUSSERE") KARELERE FINNER SAMER (:LAPPER EL.FJELLFINNER JFR.FINNMARCK) ESTERE OG HUNGARERE. OPPRINNELIG ET FINSK-UGRISKE FOLKE-SLAG TILHØRENDE "DEN URALSK-ALTAISKE SPRÅK-GRUPPE". HOS SAMENE KALLES DISSE KRIGENE "TSJUDE-KRIGENE". (TSJUD= NOEN ANDRE EL.DE FREMMEDE). OMENTRENT SAMTIDIG BLE OGSÅ RUSSLAND ANGREPET AV MONGOLENE TIL HEST OG "DJENGIS KHAN" (BOSTED ØSTFOR ALTAI-FJELLENE) SOM ETTERHVERT BRENTE 14 BYER INCLUDERT DEN RUSSISKE HOVEDSTADEN KIEV I VEST-UKRAINA I 1240- SOM HADDE VÆRT RESIDENCE-HOVEDSTAD SIDEN 900-TALLET FOR TZARENE (JFR. ORDET KAIZAR). KONG HAAKON IV HAAKONSON AV NORGE (1217-1263) GA NOEN BJARMERE TILLATELSE TIL Å FÅ BOSETTE SEG I NORDLIGE MALANGEN I TROMS- SOM HADDE SØKTE VERN MOT MONGOLENE. (REFERANCE: OSCAR ALBERT JOHNSEN: "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" SIDE 21). "DE KARELSK-RUSSISKE HERJETOKTENE" OPPHØRTE FOR DENMARCK-NORGES (UNION FRA 1388-1814) VEDKOMMENDE I 1445. SVERIGE FORTSATTE KRIGEN ENNÅ I CA.50 ÅR ETTERPÅ. ETTER AT "SVEA-NORMEN" GJORDE ET GJENGJELDESES-TOKT TIL KVITSJØEN STOPPET KRIGEN TIL SLUTT OPP. "KALMAR-UNIONEN" (1398-1523) BLE OPPRETTET SOM EN NORDISK FORSVARS-UNION NETTOPP PGA. DISSE KRIGENE. DEN UTSTRAKTE BRUKEN AV "VIKING-SKEPP" SER MAN OGSÅ BLANDT SVENSKE OG RUSSISKE VIKINGER- DA VOLGA-DELTAET BLE BRUKT SOM FERDSELS-VEI FOR SKIP TIL DET KASPISKE HAV PGA.HANDELS-FORBINDELSER MOT PERSIA OG MIDT-ØSTEN. ELVEN VOLGA HAR SANNSYNLIGVIS OGSÅ HATT SAMME FUNCTION BÅDE UNDER DET SVENSK-ÆTTEDE "OSTRO-GOTH-DYNASTIET= ØST-GOTERNE (CA.150 BC-CA.350-553 AC OPPRINNELIG FRA GOTLAND) NORDOM SVARTE-HAVET OG "THE SCYTHIAN DYNASTIE" (750-400 BC) SOM REGJERTE FØRST I RUSSLAND UKRAINA OG CRIMEA [2 AV RUSSLANDS I ALT 10 KONGEDØMMER FRA 750 BC FRAM TIL 1917 AC]. KONG OLAV TRYGVASSON (995-1000) SOM GRUNNLA TRONDHEIM BY- FIKK I FØLGE SAGA-LITTERATUREN ET KOSTELIG VIKING-SKIP I GAVE HOS TZAREN AV RUSSLAND. DEN NORSKE VIKINGEN LEIV ERICHSON (995-1000 SOM FIKK BARN MED TORGUNNA AV YTRE HEBRIDENE= LEVIS= KRADLASTADTH ?) OPPDAGET OMENTRENT SAMTIDIG NOKSÅ LETTVINT AMERICA (:NEW FOUNDLAND= MEADOWS) I ET ÅPENT FARTØY- UTEN DECK- OG ER I SÅ FALL ET GODT EKSEMPEL PÅ LÆR-DOMMEN NATUREN HADDE PÅ-FØRT KYST-BEFOLKNINGEN PGA. INNLANDS-ISEN OG BARE EN SMAL ISFRI KYST-STRIPE. (LEIV ERICHSON BESØKTE OGSÅ TRONDHEIM SOM BEVISER SEILING BEGGE VEIER OVER ATLANTER-HAVET). CA.1000 SHIPS-SETNINGER (:BÅTGRAVER o.300 AC ELLER ELDRE >>) FINNES BEVART OVER HELE NORDEN OG BEVISER DEN OVERDREVNE OG NED-ARVEDE BÅT-INTERESSEN ALLEREDE DA: RESPECT FOR FARTØYER SOM ENESTE DUGELIGE FRAMKOMST-MIDDEL DENGANG.... REASON: PROBLEMS WITH THE GLACIERS. "HURTIGRUTEN" (FRA 1881) OG "STATENS POSTDAMPERE" (FRA 1837-1881) ER ET NYERE EKSEMPEL PÅ DEN TYPISKE OG SEDVANLIGE INTERESSEN FOR FARTØYER. NORGE ER IKKE (SOM TIDLIGERE RUNDT 1960) DEN STØRSTE SJØ-FARTS-NASJONEN I VERDEN- MEN ER PÅ ET PUNKT FREMDELES STØRST: MEST TONNASJE PR.INNBYGGER. PGA: LAVT FOLKE-TALL OG LANG KYST... NORRØNT SPRÅK HADDE I VIKING-TIDEN OG HAR FREMDELES- OG SÆRLIG BLANDT DEN NORRØNE BEFOLKNINGEN PÅ ISLAND: EN UTØMMELIG MENGDE GAMLE OG NYE ORD OG UTRYKK INNENFOR OMRÅDENE: SKIPS-TYPER SEILINGS-TECHNIC BÅTBYGGER-KUNST HAV-FORHOLD OG ANDRE MARITIME EMNER M.M... FORDI MAN KUNNE ALLEREDE I VIKING-TIDEN (OG FØR DEN TID) BEVEGE SEG FORT OVER SVÆRT STORE AVSTANDER. DERAV GAMLE VIKING-UTRYKK SOM: "Å SEILE I ØSTERLED" "Å SEILE I VESTERLED". SO THEREFORE. DA KLOSTER-REDERIET I STAVANGER EIDE VERDENS STØRSTE CRUISE-SHIP SS "NORWAY" ("THE BLUE LADY") OVER FLERE 10-ÅR OPPLEVDE NORGE STOR ANSEELSE SOM SJØ-FARTS-NASJON I HAVNER RUNDTOM I VERDEN. NOEN ÅR ETTERPÅ BYGDE SAMME REDERI (VED ET SKIPS-VERFT I TRØNDELAG) ET NYTT SKIP SS "WORLD" SOM OGSÅ VAR DET STØRSTE CRUISE-SHIP I MANGE ÅR. OG FREMDELES ER SITUATIONEN: KUN BÅT-BYGGING I NORGE. HVERKEN BILER ELLER FLY PRODUSERES ENNÅ HER. NU SOM FØR OG KANSKJE LITT GAMMEL-DAGS. MAN FÅR TRØSTE SEG MED AT LIVET ER OPPSTÅTT I HAVET... BLANDT 50 METER LANG BLÅ-HVAL...
NORSK CHRONOLOGI-HISTORIE. FRAMSTILT ÅR FOR ÅR. (MYE AV INNHOLDET BYGGER PÅ DEN NORRØNE SAGA-LITTERATUREN. BLA. "HÅKONARMÅL" OG "HÅLØYGJATAL" (SKREVET I 962 AV ØIVIND SKALDESPILLER- OPPRINNELIG FRA SANDNES I NORDLAND SOM UTVANDRET OG BOSATTE SEG PÅ BORG PÅ ØST-KYSTEN AV ISLAND= THE COLONISATION OF ICELAND).
DEN DANSK-NORSKE DRONNING MARGRETHE 1 VALDEMARSDATTER (1375-1388-1412) VAR GIFT MED DEN NORSKE KONG HAAKON VI MAGNUSSON (1340-1355-1380). DERES SØNN VAR KONG OLAV IV HÅKONSON (1370-1387) SOM VAR NORGES SISTE REGENT FØR "DEN DANSK-NORSKE UNION" (1388-1814) OPPSTO. DERMED HAR BÅDE DET NÅ-VÆRENDE DANSKE OG NORSKE KONGEHUS FORTSATT DIREKTE SLEKT-SKAP OG FORBINDELSES-LINJER TILBAKE TIL VIKING-KONGEN HARALD I HALFDANSON HÅRFAGRE (865-933). MELLOM 1814 OG 1905 TILHØRTE NORGE EN KORT PERIODE "DEN SVENSK-NORSKE UNION" INNTIL NORGE BLE ET EGET KONGEDØMME FRA 1905- VED EN SEREMONIELL KRONINGEN AV KONG HAAKON VII (1872-1905-1957) OG DRONNING MAUD (1869-1905-1938) I NIDAROSDOMEN (BYGD CA.1150) SOMMEREN 1906. DEN GAMLE KRONINGS-SALMEN SOM DENGANG BLE BRUKT ("GUD SIGNE VÅR KONG GOD") OG SOM OGSÅ BLE SUNGET VED SIGNINGEN AV KONG OLAV V (1903-1957-1991) I SAMME CATHEDRAL I 1958 (: COMPOSITIONEN MED LIGNENDE TEKST BRUKES OGSÅ I UNITED KINGDOM) KAN KANSKJE HA SIN OPPRINNELSE HELT TILBAKE TIL 1150-TALLET (PGA. NOEN KONGELIGE PERSON-NAVN SANNSYNLIGVIS NEVNT I ELDRE SALME-VERS SOM IKKE LENGERE ER I BRUK: EN FORELØPIG TEORI). EN MENGDE ELDRE VERS ER BLITT FJERNET I TIDENS LØP OG SYNGES IKKE LENGERE OG ER HELLER IKKE TATT MED I NYERE SANGBOK-UTGIVELSER.
HÅKON VII AV NORGE (1872-1905-1957) VAR SØNN AV KONG FREDRICH VIII (1843-1912) AV DENMARCK M.W: DRONNING LOVISA (DATTER AV CARL 15 AV SVERIGE). KONG HAAKON VII VAR BROR AV DAVÆRENDE DANSKE KONG CHRISTIAN 10 OG DERFOR SØNNESØNN AV DANSKE KONG CHRISTIAN 9 (1863-1906) AV DENMARCK. KONG HAAKON VII M. (BUCKINGHAM PALACE 1896) W: MAUD (1869-1905-1938): DATTER AV KONG EDWARD VII (1841-1901-1910) OG DRONNING ALEKSANDRA (1844-1905) AV ENGLAND. ALEKSANDRA VAR DATTER AV KONG CHRISTIAN 9 (1818-1906) AV DENMARCK OG DRONNING ALEKSANDRINE AV MECHLENBURG-SCHWERIN (1879-1952)...I TIDEN RUNDT OPPRETTELSEN AV "KALMAR-UNIONEN" TOK DENMARCK OVER STYRINGEN AV NORGE I NÆRMERE 500 ÅR: DRONNING MARGRETHE 1 (1388-1412) AV DENMARCK-NORGE VAR GIFT MED KONG HAAKON VI MAGNUSSON (1343-1380) AV "HÅRFAGRE-ÆTTA" I NORGE. DERFOR BLIR ALLE MEDLEMMER AV KONGE-FAMILIEN I NORGE SELV I DAG: DIREKTE I SLEKT MED HARALD I HALFDANSON HÅRFAGRE (865-933). HARALD HÅRFAGRE (AV "VESTFOLD-KONGENES ÆTT") SAMLET SØR- OG NORD-NORGE TIL ET RIKE VED Å GIFTE SEG MED ÅSA HÅKONSDATTER [:DATTER AV HÅKON JARL GRJOTGARDSON (815-868)]. DERVED BLE "VESTFOLD-KONGENE" INN-GIFTET PÅ "HÅLØYGEÆTTA" I TRØNDELAG OG NORD-NORGE... DET SYNES IKKE SOM OM DEN NORRØNE BEFOLKNINGEN I "NORDRE HÅLØYGELAND"- BODDE LENGERE NORD ENN ALTEIDET I NORD-TROMS (JFR: GUSTAV HEBER I BOKEN "NORSK ADEL". SIDE 22) DER OSLO-HISTORIKEREN GUSTAV HEBER PÅSTÅR AT OGSÅ HÅLØYGEN OTTAR (890) SKAL HA BODD. NORDOM TROMS LÅ "FINNMORK"- SIDEN OTTAR BODDE LENGST NORD AV ALLE NORDMENN. VIKINGENE FORETOK LIKEVEL SKATTE-REISER LANGS HELE KYSTEN OG RUNDT "BJARMELAND" (KOLA) HELT TIL KVIT-SJØEN. OTTAR BESØKTE SOM KJENT KONG ALFRED THE GREAT (871-899) AV ENGLAND- ETTER Å HA SEILT "I ØSTERLED" TIL "BJARMELAND" (:KYSTEN AV KOLA-HALVØYA TIL SKATTE-GRENSE-BYEN UMBA I KVIT-SJØEN). SKATTE-INNKREVINGEN OTTAR FORETOK BERODDE PÅ EN URMINNELIG HÅLØYGSK SEDVANE-RETT SOM VAR BLITT FORETATT ALLEREDE FØR OTTAR`S TID. ANTAGELIG BÅDE UNDER: HARALD TRONDSØNN NAUMDØLA-JARL (CA.725) OG BRAND JARL (I DET 6. ÅRHUNDRE) OG SANNYNLIGVIS TIDLIGERE... KANSKJE HELT TILBAKE TIL DEN FØRSTE HÅLØYG-KONGEN MAN KJENNER: "SAUMING" (CA.300 ELLER FØR- AV ORDET "SAUM" "BÅTSAUM"= SKIPS-NAGL) GIFT MED SKI-DRONNINGEN SKATE (JOTUN-KVINNE OG DATTER AV TJASSE)...OTTAR FORTALTE SIN VENN KONG ALFRED THE GREAT OM FOLKENE I" BJARMELAND" OG AT BJARMENES GUD HET "JUMALA" (SAMME GUD SOM HOS KARELERE FINNER OG SAMER)... KYST-OMRÅDENE FRA NORD-TROMS- LANGS FINNMARKS-KYSTEN RUNDT KOLA-HALVØYA SYNES I ELDRE TIDER Å HA TILHØRT NORGE- PGA. SKATTERETTEN SOM ÅR-VISST (OG SKRIFTLIG DOKUMENTERT) BLE FORETATT MELLOM 890 OG 1222. SKATTE-KRAVET ER DETALJERT FORKLART OG FREMGÅR OGSÅ I BOKEN "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" AV OSCAR ALBERT JOHNSEN (:SKREVET PÅ OPPDRAG AV HAAKON VII DER HAN FORLANGTE Å FÅ VITE ABSOLUTT ALT OM FINNMARK OG KOLA-HALVØYA. BOKA STO FERDIG OG BLE TRYKT I CHRISTIANIA I 1923: 5 ÅR ETTER DRAPET PÅ TZAR NICOLAY II OG HANS DANSKÆTTEDE TSARINNE MED FAMILIE OG DERVED OGSÅ RUSSLANDS 150 ÅRS GAMLE KONGEHUS. UDÅDEN OG FORBRYTELSEN BLE UTFØRT AV KOMMUNISTENE VED URAL-FJELLENE I BYEN KATERINEBURG)... RUSSLAND HAR PÅ LIK LINJE MED NORGE SVERIGE DENMARCK OG UNITED KINGDOM: EN PERIODE KALT "RUSSISK VIKINGTID" (CA.850-1250)... ET GAMMELT SAGN FORTELLER AT EN BAUTASTEINEN PÅ MORTENSNES I VARANGERFJORDEN (NÆRT VADSØ) ER RØYST AV RUSSISKE VIKINGER (:SAGNET ER GJENGITT I SIN HELHET I BOKA "EN REISE I FINNMARKEN RUSSISK LAPPLAND OG NORD-KARELEN I 1867" AV JENS ANDREAS FRIIS)... I 1222 FORETAES "DEN SISTE BJARMELANDS-FERDEN" MED DEN SEDVANLIGE SKATTE-OPPKREVINGEN (:SKRIFTLIG DOCUMENTERT FORETATT SIDEN 890)... SENERE I DE PÅ-FØLGENDE ÅRHUNDRER FRA 1222 TIL 1445 ANGRIPES NORD-NORGE OG NORD-SVERIGE FRA ØST: DE SÅKALTE "KARELSKE HERJETOKT"... EN PERIODE SOM AV AV SAMENE KALT "TSJUDE-KRIGENE"...(:HVORAV SAMISKE REGISSØREN NIELS GAUP HAR LAGET EN FILM "VEIVISEREN" OM DETTE VED BRUK AV SKUESPILLERE). ORDET "TSJUD" BETYR PÅ KARELSK-RUSSISK "DE FREMMEDE" EL. "NOEN ANDRE"... MEN OMENTRENT SAMTIDIG ANGRIPES TZAR-RUSSLAND AV MONGOLERNE- ALLEREDE I 1223... TIDLIG PÅ ÅRET I 1238 TILLATER KONG HAAKON IV HÅKONSSON (1217-1263) "NORDVEST-RUSSERE" (DVS: FINSK-UGRISKE "BJARMERE") Å BOSETTE SEG PÅ NORDSIDEN AV MALANGEN I MIDT-TROMS: "Henved midten av 13.aarh. omtales ogsaa en indflytning nordøstfra, av bjarmer som flygtet for tartarenes (mongolenes) herjinger til Norge og gav seg under kong Haakon Haakonsons vern". (SIDE 21 I "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" O.A.JOHNSEN)... 14 RUSSISKE BYER BLIR BRENT AV DJENGIS KHAN`S MENN (:RYTTER-KRIGERE TIL HEST)- HVORAV TZARENES RESIDENS-HOVEDSTAD KIEV I UKRAINA BLIR BRENT I 1240...VARDØHUS FESTNING BYGGES NOEN ÅR SENERE I 1306 AV HÅKON V MAGNUSSON (1299-1319) "SOM VERN MOT ØST"... DE "RUSSISK-KARELSKE HERJETOKTENE" FOREKOMMER TIDVIS OG STEDVIS OGSÅ ETTERPÅ OG NEVNES ENNÅ BÅDE I NORD-SVERIGE OG NORD-NORGE HELT FRAM MOT CA.1450... STEDS-NAVN BÅDE I NORDLAND TROMS OG FINNMARCK BÆRER ENNÅ I DAG NAVN ETTER HERJE-TOKTENE SOM: "RUSSEVÅG" "RUSSEHAVN" "RUSSENES" "RUSSELV" RUSSELVTIND" "RØSSÅGA" OG "RØSSVATN" (: VATN VED MO I RANA)...BENEVELSEN "RUSSE" BLIR DERFOR MIS-VISENDE FORDI DE SÅKALTE "NORDVEST-RUSSERE" EGENTLIG TILHØRTE DEN FINSK-UGRISKE FOLKEGTRUPPE MED FELLES GUD (:"JUMALA" I FØLGE HÅLØYGEN OTTAR)... STEDER I FINNMARCK MED NAVNET "RUSS" HAR OGSÅ TILHØRENDE 700 ÅRS GAMLE LOKALE BEVARTE SAGN- FORTALT FRA GENERATION TIL GENERATION... (10 SIDER ER DYKTIG SKREVET I "ALTA HISTORIE" BIND 1 OM "DE RUSSISK-KARELSKE HERJETOKTENE")... I JUBILEUMS-SKRIFTET: "VARDØHUS FESTNING- 650 ÅR" SKRIVER GENERAL-INSPEKTØREN FOR KYST-ARTILLERIET AT STORFYRSTEN I NOVGOROD (UNDERLAGT TZAREN I RUSSLAND) VAR ANSVARLIG ELLER INNBLANDET I UROLIGHETENE OG ATTACKENE I NORD-SVERIGE OG NORD-NORGE... DESSUTEN FORKLARER HAN AT MED ORDET "RUSSERE" DENGANG MENTES "NORDVEST-RUSSERE" (ALTSÅ: BJARMER- SOM TILHØRTE DEN FINSK-UGRISKE BEFOLKNINGEN OG MED FELLES GUD: JUMALA IBMILA)... MEN I DEN ELLERS SÅ TROVERDIGE FINSKE HISTORIE-BOKEN "SUOMI" PÅSTÅES DET MOTSATTE: AT "KARELERNE VAR OPPMUNTRET OG ANBEFALT" AV TZAR-RUSSLAND TIL Å KRIGE I NORD-OMRÅDENE... DERVED VEKJENNER FINSKE OG RUSSISK-KARELSKE HISTORIKERE SEG ANGREPENE UTI FRA SINE SKRIFTLIGE KILDER- MEN LEGGER SKYLDEN PÅ FYRSTENE I NOVGOROD OG TZAREN I KIEV... (:PÅ ET HISTORISK MUSEUM I MOSKVA FINNES DET BEVART TRE-PLATER MED INNSKRIPTIONER (:CYRILLISK SKRIFT= RUSSISKE SKRIFTTEGN) MEN HVOR ORDENE ER SKREVET PÅ KARELSK (= FINSK-UGRISK SPRÅK-GRUPPE)... AT OGSÅ SAMENE (:LAPPENE EL. FINNENE I FINNMARCK) BLE ANGREPET UNDER "DE KARELSKE HERJETOKTENE" HERSKER DET LITEN TVIL OM... SELV OM KARELERE FINNER OG SAMER OG ESTLENDERE TILHØRER DEN SAMME SPRÅK-GRUPPEN OG DEN SAMME OPPRINNELIG KULTUREN- ALLE MED SITT SPRÅKLIGE UR-HJEM VED URAL OG ALTAI-FJELLENE (:PÅ LIK LINJE MED FOLKESLAG SOM: UNGARERE MONGOLERE OG HUNERE. JFR: WIKIPEDIA.ORG)...REINDRIFT OG NOMADE-KULTURER (:TIDLIGERE CA.1600 UTEN BRUK AV SKRIFT-TEGN= MANGLENDE SKRIVE-KUNST OG METALL-KUNST UNNTATT DET Å SMELTE TINN) FOREKOMMER DERFOR IKKE BARE I FINNMARCK MEN OGSÅ VED KARAHAVET I NORD-RUSSLAND OG HELT BORT I MOT SIBIR. FELLES FOR NOMADE-KULTURENE ER BRUK AV SVÆRT LIKE TELT-TYPER: LAVVO JURT TIPI WIGWAM (CANADA)-SOM OGSÅ ER I BRUK BLANDT ARABISK-TALENDE BEDUINER I SAHARA-ØRKENEN. BRUK AV TREKK-DYR FOREKOMMER HOS DE FLESTE NOMADE-GRUPPER: HEST REINSDYR HUND KAMEL (OPPRINNELIG SIKKERT OGSÅ OKSE ESEL OG ELEFANT. I RUSSLAND GJORDE MAN MISLYKTE FORSØK MED BRUK AV ELG PÅ 1500-TALLET). SAMENE BLE FLERE STEDER FORDREVET NORDOVER FRA OMRÅDER I KARELEN OG SØR-ØST-FINLAND- NOE OGSÅ FORFATTEREN J.A.FRIIS (1867) OG EN DEL NÅVÆRENDE FINSKE FORFATTERE BEKREFTER... NORD-CALOTTEN OG DE ARKTISKE OG CIRCUM-POLARE OMRÅDENE HAR VÆRT BEBODD SIDEN ISTIDENS SLUTT (CA.6500 ÅR SIDEN)... OLDTIDS-FUNN ARCHEOLOGI OG BERGKUNST (HELLERISTNINGER) BEKREFTER OG FORTELLER OM KULTUR-AKTIVITET OG FORSKJELLIGE STEINALDER-KULTURER I NORD-OMRÅDENE I OVER 10 ÅRTUSENER- SÆRLIG LANGS DEN ÅPNE KYST-STRIPEN DA INNLANDS-ISEN DEKTE KOLA-HALVØYA SCANDINAVIA OG SCOTLAND (CA.15.000 ÅR SIDEN). OLD-TIDS-FORFATTERNE UNDER DE GRESKE IMPERIENE OG UNDER ROMER-RIKET NEVNER OG HADDE KJENNSKAP TIL FOLKENE I NORD- HVORAV DEN FINSK-UGRISKE BEFOLKNINGEN BLE KALT "SKRIDFINNER". KRIGENE I NORDEN I PERIODEN MELLOM 1222 OG 1450-TALLET HAR OFTE VÆRT OMTALT OG DISKUTERT MED STOR USIKKERHET BLANDT HISTORIKERE. DEN AVDØDE HISTORIE-FORFATTEREN AKSEL EMAHUS COLDEVIN SKRIVER OM DISSE ÅRHUNDRENE "Det lar seg ikke riktig gjøre å følge Hålogalands historie gjennom de par århundrene fra midten av 1300-tallet til midten av 1600-tallet. Her er bare tilfeldige navn og hendelser bevart" (REFERANCE: "JORDEGODS OG STORGÅRDER I NORD-NORGE" side 7. F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG. TRONDHEIM). MANGEL PÅ MODERNE HISTORISK KJENNSKAP TIL RUSSLAND SKYLDES IKKE MINST KOMMUNIST-REGIMET OG "DEN RØDE ARME" UNDER "DEN KALDE KRIG" (1918-1991) SOM STENGTE AV FORBINDELSEN MOT VEST OG GJEMTE SEG BAK "JERNTEPPET" I RUSSLAND I OVER 70 ÅR. DERMED MISTET MAN CONTACTEN MED RUSSISKE UNIVERSITETER OG LÆRE-ANSTALTER ETTER 1917- OGSÅ DE AKADEMISKE OG HISTORISKE MILJØENE VED UNIVERSITETETENE I SANCT-PETERSBURG OG MOSKVA ...DE "KARELSKE HERJETOKTENE" FREMSTÅR SELV I DAG ENNÅ SOM UKLARE PGA. MANGEL PÅ TILGANG TIL RUSSISKE ARKIVER OG LITTERATUR... MENS DISSE KRIGENE PÅGIKK ENGASJERTE SELV DATIDENS PAVE I ROMA SEG- OG FORDØMTE "DE KARELERNES HERJETOKT" OG BRENNINGEN AV BJARKØY HOVEDGÅRD I MIDT-TROMS I 1323... O.A.JOHNSEN FORKLARER NOVGORODS MANGEL PÅ CONTROL I NORD: "Skjønt det novgorodske herredømme over karelene endnu mest gjaldt på papiret og først befæstedes i løpet av 14. aarh ved gjentagne krigstog til Savolotsjie" (REFERANCE: O.A. JOHNSEN "FINNM. P. HIST." SIDE 20 OG: SJÖGREN- "GES.SCHRIFTEN I- SIDE 362-364). ALTSÅ KRIGET SELV NOVGOROD OG TZAR-RUSSLAND MED SAVOLOTSJIE FOR Å FÅ CONTROL OVER KARELERNE !!... OM UROLIGHETENE OG HERJETOKTENE SKRIVER OSCAR ALBERT JOHNSEN VIDERE PÅ SIDE 20: "I 1251 kom et gesandtskap fra Novgorod (Holmgard) til kong Haaakon Haakonson og klaget over stridigheter som hadde fundet sted mellom kong Haaakons sysselmænd nord i Finnmark og østkarelene,>> fordi de hadde sedvanligen ufred med hinanden i ran og manddrap<<. Kong Haakon lot et gesandtskap med Vigleik prost og Borgar i spidsen følge med tilbake til Holmgard (d.e. Novgorod), hvor der saa blev sluttet fred mellem begge riker og deres skatland" (JFR: "HAAKON HAAKONSONS SAGA" K.301 (271). "Dette er den første fredstraktat som omtales mellom Norge og Rusland, men traktaten selv kjendes ikke". (O.A. JOHNSEN SIDE 20)... SELVOM KRIGENES SYNES Å HA VÆRT STARTET AV NORD-VEST RUSSERE OG KARELERE (ALLE MED FELLES GUD JUMALA) BLE ETTERHVERT FYRSTEHUSET I NOVGOROD OG TZARENE I KIEV INNBLANDET- PGA AV KLAGER FRA DE DANSK-NORSKE KONGENE. NORDISKE FREDS-FORHANDLINGER MED TZAR-RUSSLAND DEMPET KRIGS-HANDLINGENE MEN DE OPPHØRTE IKKE. KRIG OG UFRED FORTSATTE LIKEVEL- OGSÅ ETTER FREDS-TRAKTATEN I 1251... SENERE MØTTES DERFOR DE 4 RIKENE PÅNYTT: TZAR-RUSSLAND DET SVENSKE KONGEHUSET SAMT DEN DAVÆRENDE UNIONEN: DENMARCK-NORGE: TIL GRENSE-FORHANDLINGER GRENSE-OPPGANG OG GJENNOMGANG AV FORHOLDENE I NORD-OMRÅDENE UNDER DEN SÅKALTE "NØTEBORGS-FREDEN" I 1323. "Merkelig nok har de mange fortolkere av denne traktat ikke været oppmerksom paa at den betegner en viktig reel innrømmelse til Norge i grænsespørsmaalet. I over 100 aar hadde kareler og russer rettet det ene svære slag efter det andet mot den norske bosætning i Finnmark; men ved freden i 1326 anærkjender Novgorod som repræsentant for det daværende Rusland Finnmark som norsk land. Grænsen skal reguleres efter de gamle merker og grænseskjel slik som Norges konge fastsætter dem. Med andre ord: den norske oppfatning av grænsen mellom Norge og Rusland, norsk Finmark og Karelen, skal gjælde. Alle fiendligheter skal opphøre; men fredlige reisende fra begge riker har fri adgang til at passere grænsene. Dette er hovedindholdet i traktaten" (REFERANCE: "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" AV OSCAR A. JOHNSEN SIDE 25). I 1347 RAMMES I TILLEGG EUROPA AV "SVARTEDAUDEN" DA EN BELEIRET MONGOLSK HÆR PÅ CRIMEA (:HANDELSHAVNEN KAFFA VED SVARTEHAVET) BLIR ANGREPET AV BYLLE-PEST... HERJETOKTENE MONGOL-KRIGERE OG SYKDOMS-UTBRUDD FORÅRSAKER OG RESULTER I AT "KALMAR-UNIONEN" (1397-1523) OPPRETTES SOM EN NORDISK FORSVARS-UNION... PGA: "DE NORDVEST-RUSSISKE OG KARELSKE HERJE-TOKTENE" FORETAR "SVEA-NORDMÆND" LIKE FØR ÅR 1445 ET "GJENGJELDES-TOKT" TIL KOLA-HALVØYA DVINA-ELVEN OG RUNDT KVITSJØENS BREDDER: "I August 1384 erfarer vi at russer og kareler har >>oppsagt dagen<< (d.e.fredsavatalen) med nordmændene (N.gl.L. III s.222-223), og aaret efter (1385) feidet russere på det nordlige Norge, >>drepte karmænd, hærtok kvinder og barn og røvet gods<< (Isl.Ann s.283). I 1411 beretter russiske annaler om et nyt hærtog fra Savolotsjie (Sawolokschie) mot normændene >>paa Novgorods befaling" (JFR: "SUOMI" 1848 SIDE 136). "I 1419 øver nordmændene gjengjæld. De kom med en hær på 500 mand >>i buser og snækker<<, herjet i det karelske distrikt ved Varzuga og flere sogn i Savolotsjie (JFR: "SUOMI" 1848 SIDE 139) I 1444 >>toget kareler med en krigshær mot nordmændene, slog og bekriget dem og vendte hjem igjen" ("SUOMI" 1848 SIDE 147). Aaret efter (1445) kom "svea-nordmænd" uforvarende bakom Volok til Dvina, herjet Nenoksa med ild og sverd, nedhug nogen, deriblandt anførerne Ivar og Peter, sendte 40 mand som fanger til Novgorod, de øvrige kastet sig paa sine skibe og >>flydde til havet<<" (REFERANCE: O.A.JOHNSEN "FINNM.P.HIST. SUOMI" 1848. SIDE 149-150 OG BOKA "NORD I TÅKEHEIMEN" AV FRITJOF NANSEN. TRYKT I KRISTISANIA 1911. DYBWAD FORLAG. OVERSETTELSENE FORKLARES FORSKJELLIG I DISSE BØKENE !). Derefter hører vi ikke mere om gjensidige krigstog; men det fiendlige forhold mellom karel-russer og nordmændene i Finmark vedblev at holde sig ednu i menneskealdre, ogsaa efter at Novgorod og dets >>voloster<< i 1478 var blit underlagt storfyrsten i Moskva" (O.A.JOHNSEN SIDE 29). ...DERVED KOM FREDEN- ETTER 220 ÅR MED KRIGS-HANDLINGER I NORD... ETTER 1445 HAR NORGE FAKTISK IKKE VÆRT I KRIG MED RUSSLAND ELLER OMRÅDER I NORD-VEST-RUSSLAND- HELT FRAM TIL VÅR TID... I SVERIGE OPPLEVDE MAN FORTSATT NOEN ENKELT-ANGREP ETTER 1445...ETTERPÅ VAR FREDEN ET KJÆRKOMMENT FAKTUM... "KALMAR-UNIONEN" UTSPILTE DERVED SIN ROLLE OG BLE I 1523 OPPLØST DA KONG GUSTAV WASA (1496-1560) AV SVERIGE VALGTE Å TREKKE SEG UT AV SAMARBEIDET...NORGE OG DENMARCK INNGIKK SOM KJENT EN UNIONS-AVTALE SOM VARTE FRA 1388-1814... PERIODEN 1814-1905 TILSVARER HISTORISK: "DEN NORSK-SVENSKE UNION"... ETTER 1905 HAR NORGE VÆRT ET SELVSTENDIG KONGEDØMME: LIKSOM UNDER DEN GAMLE "HÅRFAGRE-ÆTTA" (865-1388) ÅRENE ETTER RIKS-SAMLINGEN... FØR 865 VAR NORGE STYRT AV EN REKKE LOKALE SMÅKONGER OG HØVDINGER (ERUL= EARL= EARLY FAMILIES BEFORE THE KINGS= JARL) HVORAV DET STØRSTE MAKT-POTENSIALE FØRST OG FREMST VAR CONSENTRERT I NAMDALEN (HÅLØYG-ÆTTA) OG TØNSBERG-OMRÅDET VED BORRE (VESTFOLD-KONGENES ÆTT). HARALD HÅRFAGRE TILHØRTE VESTFOLD-KONGENES ARVE-REKKE. HAN VALGTE OG FLYTTE TIL YTRE HARDANGER (AVALDSNES KONGSGÅRD) PGA.TILGANG TIL KYST-OMRÅDENE OG ÅPENT HAV.
AFTER THE CROWNING-CEREMONY IN UNITED KINGDOM (WESTMINSTER ABEEY) SUMMER 1953 ELISABETH II VISIT NORWAY AS THE FIRST COUNTRY. HARALD V`S FAMILY: FATHERFATHERMOTHER: QUEEN MAUD [DAUGHTER OF KING EDWARD VII (1841-1910) AND ALEKSANDRA OF ENGLAND].
ROYAL FAMILIES: UNITED KINGDOM AND NORWAY.
FILM (VIDEO): ROYAL YACHTS "NORGE" AND "BRITANNIA":
NORWAY AND UNITED KINGDOM VISIT EACH OTHER: 1951-1955.
FILM (VIDEO): KING HARALD V OF NORWAY: SPEECH:
ORD FRA KONG MAGNUS LAGABØTERS LAND-LOV (SJØ-LOV OG BY-LOV) CA. ÅR 1265. LOV-BOKEN ER EN UTVIDELSE OG REVISITION AV KONG SVERRE SIGURDSØNN (1177-1202) LOV-REGLER. [:I LOV-SKRIFTENE GA KONG MAGNUS VI HÅKONSØNN LAGABØTE (1263-1280) BORGERNE (FOLKET) BOT FOR IKKE Å BRYGGE MJØD (ØL) TIL JUL]. I RUSSLAND BRUKES FORTSATT ORDET MJØD ( МЙД ) FOR HONNING (EN AV INGREDIENSENE I DATIDENS ØL). I RUSSLAND BRUKES ORDET "ODIN" (ОДИН) FOR TALLET 1. KINA BRUKER ORDET "TAO" FOR 2 (TAO= 2 GRUNN-FARGER= SORT-HVIT). DE NORRØNE GUDENE "ODIN" OG "TOR" OG "FRØYA" HAR SATT SPRÅKLIGE SPOR ETTER SEG OVER HELE VERDEN- HELT TIL VÅR MODERNE TID: ODINSDAG-TORSDAG-FRØYASDAG= WEDNESDAG-THURSDAY-FRIDAY= MIDTWOCH-DONNERSTAG-FREITAG. I TIDLIG ØST-GOTISK SPRÅK [JFR:THE OSTRO-GOTH KINGS (150 BC-350-553 AC) MED SLEKTS-FORBINDELSER TIL OVER-BEFOLKEDE ØYA GOTLAND I SVERIGE] UTTALTES ORDET 3 FOR "TREIA".[PERHAPS OLDEST TRANSCRIPTION IS: ODIN- TOR- TREIA= 1 2 3] DETTE NORRØNE SPRÅKET BLE BORTE ETTER DEN SISTE KONGEN TEIAS (552-553) SOM LEVDE NORDOM SVARTE-HAVET (SOUTH-RUSSIA) OG PÅ CRIMEA. THE OSTRO-GOTH KINGS WAS IN FAMILY WITH THE SCYTHIAN KINGS (900 BC-400 BC) WHO USED AN OLD ANCIENT UR-INDO-EUROPEISK LANGUAGE. DET UTDØDDE OSTRO-GOTISKE SPRÅKET FINNES BEVART I BISKOP WULFILAS BIBEL (300 AC). RESTER AV VERDENS ELDSTE SPRÅK (INDO-EUROPEISK UR-PERSISK OG INDO-IRANSK) FINNES ENNÅ BEVART BLANDT SMÅ FOLKE-GRUPPER OG I AVSIDES-LIGGENDE LANDS-BYER ISOLERTE OG BORTGJEMTE DALER OG FJELL-OMRÅDER NORDOM PERSIA OPP MOT TIBET. THE OSTRO-GOTHS DYNASTY (150 BC-350-553 AC) WAS IN NEAR FAMILY WITH THE RURIK-DYNASTY (CA.850-1600) WHO BOTH OF THEM RULED IN OLD RUSSIA: AND BOTH WITH ROOTS AND NEAR RELATION-SHIP TO OLD SWEDEN= GOTLAND AND UPPSALA). ABOUT THE LANGUAGE-FAMILIES: JFR:WIKIPEDIA.ORG AND THEIR URL-ADRESS: https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-European_languages#/media/File:IndoEuropeanTree.svg
MS "HÅKON JARL" (3). (:INTERNASJONAL REG-CALL "LAKV"). REDERI: "NFDS" TRONDHEIM. BYGD VED AALBORG VERFT- DENMARCK 1952. DNV 1A1. 1101 NETTO-REGISTERTONN. 2173 BRUTTOTONN. LENGDE O.A: 80.8 METER (=269 FOT LANG). BREDDE: 12.22 METER (= 40.7 FOT). DYPTGÅENDE: 4.507 METER (=15 FOT). MOTOR (2) ATLAS DIESEL 3040 BPH. FART: 16 KNOP. 12 T/DAY. 450 PASSASJERER. LASTEROM: 651 M3 BALE INCL.REEF. 2 HA 3,41 /3,44 x 3,05. LASTEBOMMER: 2 x 5,2x 1t.
DS "HAAKON JARL" (2). TILHØRTE REDERIET: "NFDS" I TRONDHEIM. LEVERT I APRIL 1879 FRA MOTALA MEKANISKE WERKSTADS AB PÅ LINDHOLMEN I GÖTEBORG. SOM NY MÅLTE DEN 873 BRUTTOTONN OG SKROGET VAR PÅ 197 FOT. VED AKER MEKANISKE VERKSTED I CHRISTIANIA (:OSLO) BLE DEN FØRSTE MOTOREN SKIFTET UT (:1906) MED EN MODERNE TRIPLE-COMPOUND-MASKIN PÅ 760 HESTEKREFTER (IHK). UNDER OPPHOLDET PÅ SKIPS-VERFET I OSLO GJENNOMGIKK FARTØYET EN GJENNOM-GRIPENDE MODERNISERING ETTER DATIDENS FORHOLD. DEN VAR OPPRINNELIG BYGGET SOM STORM-DEKKER MED LUGARER FOR 52 PASSASJERER MED LASTEROM FORUT OG AKTER. SPISE-SALONG MED MAHOGNY-PANEL I SKIPETS BREDDE. I ALLE PLASS-LUGARENE VAR DET BÅDE RINGE-APPARAT OG REGULERBARE VARME-ANLEGG. "HAAKON JARL" VAR BYGGET FOR SELSKAPETS PRESTISJE-RUTE MELLOM FINNMARK OG HAMBURG OG BLE DREVET I SAM-SEILING MED "BERGENSKE DAMPSKIBS SELSKAB" "BDS". ETTER OMBYGGING I OSLO I 1906 BLE DEN SATT INN I KYST-RUTEN MELLOM OSLO-FJORDEN OG FINNMARK- OG SEILTE DERETTER ATTER I HAMBURGER-RUTEN. ETTER 45 ÅR I RUTEFART LANGS NORSKEKYSTEN FORLISTE SKIPET UNDER EN KOLLISJON PÅ VESTFJORDEN I 1924.
SKOVLDAMPEREN: "HAAKON JARL" (1). REDERI: "NORDEN FJELDSKE DAMPSKIBS SELSKAB" "NFDS" TRONDHJEM. BYGD VED DUMBARTON SKIPSVERFT- UNITED KINGDOM 1857. 157 COMMERS-LESTER. SEILTE FOR "TFDS" I KYST-RUTEN MELLOM BERGEN OG KIRKENES SOM ET FLERE INNLEIDE SKIP "STATENS POSTDAMPERE" HELT FRAM TIL PRIVATISERINGEN OM OMLEGGING TIL DEN "NÅVÆRENDE "HURTIGRUTEN"- DA STATEN TRAKK SEG UT SOM EIERE TIDLIG PÅ 1880-TALLET.MALERI AV: HOLM. REFERANCE: "NORGE PÅ HAVET" BIND 3. AV NILS P.VIGELAND. UTG: NASJONALFORLAGET 1957. (:SKVOLER FJERNET I 1850-ÅRENE. PÅMONTERT "SKRU-PROPELL").
MS "KONG HARALD". INTERNATIONAL-REG: LGIY 9039119. (MAIN-OFFICE CORR.RED: (01) "TFDS" TROMSØ 2000. (02) "SILC BIDCO" AS (: "TDR CAPITAL" 90 % OWNERSHIP): LONDON- UNITED KINGDOM AFTER 2014). YARD: 1993 VOLKSVERFT STRALSUND VEB DNV 1A1 (:BUILDT 101). HURTIGRUTE-SHIP. CAR FERGE ICE 1C. NAUT-C. F-AM. MV. E0. RM -28/30*C SEA. DISPLACMENT: 6256 T. BT: 11204. NT:4153. MDWT: 850. LENGTH O.A: 120.00 (=399.6 FEET LONG). WIDTH: 19.20 (=63.9 FEET). DEEP-GOING: 4.80 (=16.31 FEET). MOTOR: (2) 6114 BHP MaK 6M552C. SPEED:18 KNOP 380 CST. PASSENGERS: 691. CABINS 130 (= 490 PASSENGERS). CARS: 50. FREEZE-CAPACITY: 880 M3 (-28 TO 30*C). SIDE-DOOR: W: 9.3 MTR B: 7.8 MTR. ROOM-CAPASITY CARGO: 1500 M3. CARGO ELEVATOR 2 PALLET LIFTS: 5 TON (:10 TON COMBINERT). TRUSTERS FORWARD: (2) 790KW SUPER SILENT BRUNVOLL. MOBIL-TLF (TROMSØ 2000): 94807520 94807521.
NORWAY OSLO 2017.
3 KONGERS MØTE.
FOTO: 9 KONGEHUS I EUROPA.
"baby come back....."
Takk for bildet P.G.J.
FILM (VIDEO): HECK-TRAWLER "ØKSFJORD" F-37-L "ЧАПОМА"
OSLO-HISTORIKEREN GUSTAV HEBER PÅSTÅR I BOKA "NORSK ADEL" (SIDE 22 UTK: OSLO 1937>>) AT HAALOYGEN OTTAR- SOM I I 890 SEILTE MELLOM "BJARMELAND" (URMINNELIG HÅLØYGSK SEDVANERETT OG SKATTEKRAV TIL UMBA OG DVINA-ELVEN RUNDT KOLA-HALVØYA) OG TIL KONG ALFRED "THE GREAT" (871-899) AV ENGLAND SAMME ÅR- BODDE I NORD-TROMS (ALTEIDET). I SAMME OMRÅDET FANT KONG ERICH I "BLODØKS" (933-935-950) SIN VIV OG KOMMENDE DRONNING: GUNNHILD OSSURDATTER (OTTARDATTER ??). SNORRE SKRIVER OM HENNE: "GAMMEL MEN UVANLIG PEN. BODDE BLANDT LAPPENE I NORDRE HAALOGALAND". HUN NEVNES I "HEIMSKRINGLA" "OLAV TRYGVASSONS" "EIGLA" ("EGILS SAGA"). HISTORIEN OM ERICH OG GUNNHILD ER OGSÅ NEVNT I BOKA "FFR 75 ÅR: 1916-1991" (SIDE 17 UTK.1991. FAGTRYKK ALTA AS) SKREVET AV KAPTEIN LEIF A. FRIBERG. ETTER Å SPURT SIN FAR: OSSUR TOTE OM LOV TIL Å GIFTE SEG- FORLOT HUN SITT BOSTED (ØKSFJORD-OMRÅDET. KANSKJE DET NÅ AVFOLKEDE OG UTDØDDE STEDET ERICHSBY. "FINNMORK" LÅ (OG LIGGER FORTSATT) NORDOM "QUEENANGER" (KVÆNANGEN). DRONNING GUNNHILD BOSATTE HUN SEG I YTRE HARDANGER (AVALDSNES KONGSGAARD) SAMMEN MED KONG ERICH I. FLERE COPPER-MYNTER ER SLÅTT I YORK I ENGLAND AV HAM FORDI DETTE REGENT-PARET STYRTE I EN KORT PERIODE BÅDE NORGE OG ENGLAND. BARE 2 ISBREER "ØKSFJORD-JØKULEN" OG "HARDANGER-JØKULEN" BÆRER DET FINSK-UGRISKE ORDET JIEKKI= ISBRE= GLACIER. DERMED HAR OGSÅ ISBREENE TATT VARE PÅ DENNE GAMLE HISTORIEN. OGSÅ KONG HARALD I HAARFAGRE (865-933) VAR SOM SIN SØNN ERICH I "BLODØKS" VIET MED EN KVINNE AV FINSK-UGRISK AVSTAMNING: SNEFRID SVAASESDATTER. MEST KJENT AV HARALD HAARFAGRE`S MANGE EKTESKAP ER VIELSEN MED HAAKON JARL GRJOTGARDSON`S (815-868) DATTER: ÅSA HÅKONSDATTER AV "HÅLØYGE-ÆTTA". GJENNOM DETTE EKTESKAPET BLE NORGE SAMLET TIL 1 RIKE: HARALD I AV: "VESTFOLD-KONGENES ÆTT" OG ÅSA HÅKONSDATTER AV: "HÅLØYG-KONGENES ÆTT" I NAMDALEN OG TRØNDELAG. STAMFAR TIL HÅLØYG-KONGENE: SAUMING (CA.300 AC ELLER FØR) [JFR: BÅTSAUM AV JERN (IRON)] VAR VIET I FØLGE SAGA-LITTERATUREN MED JOTUN-KVINNEN OG SKI-DRONNINGEN SKADE (ANGELSAKSISK: SKATE= GÅ PÅ SNØ EL. IS= SKI SKØYTER). DEN NÅ AVDØDE FORFATTEREN AV 12 BØKER I NORDISK HISTORIE: HANS LINDKJØLEN SENIOR PÅSTO AT JOTN FINNE SAME OG LAPP VAR ETT OG SAMME FOLK. JOTNER ER SÅLEDES DET FOLKET GRESKE OG ROMERSKE FORFATTERE CA.100 AC KALLER "SKRIDFINNER" (SKRIDE PÅ SKI= SKLI ELLER GÅ PÅ SKI). JOTNENE OPPTRER I DEN TIDLIGSTE OG ELDSTE DEL AV SAGA-LITTERATUREN PÅ ISLAND: "GUDE-TIDEN" (TIDLIG FØR-KRISTEN TID) SAMTIDIG MED DE NORRØNE GUDENE "ODIN" "TOR" OG" FRØYA". DET ER SLETT IKKE UMULIG AT TROEN PÅ DISSE GUDENE ER AV MYE ELDRE DATO ENN MAN HITTIL HAR TRODD- OG DERFOR KANSKJE OGSÅ KAN HA TILHØRT FKS: FOSNA-KULTUREN PÅ VEST-LANDET OG I NORD-NORGE OG KANSKJE ANDRE STEIN-ALDER-KULTURER. TID-FESTINGEN AV NAVNE-ORDET "ODIN" "TOR" OG "FRØYA" KAN TYDE PÅ DET: ØYA FRØYA ER EN VELKJENT ØY YTTERST PÅ TRØNDELAGS-KYSTEN. NAVNET ER UTVILSOMT AV SVÆRT GAMMELT OPPRINNELSE. AT UKEDAGS-NAVNET: FRØYASDAG FREDAG FRIDAY FREITAG BRUKES I HELE NORD-EUROPA SAMT AUSTRALIA OG NORD-AMERICA FORTELLER LITT OM SPREDNINGEN AV DETTE NORRØNE GUDENAVNET. DET SAMME GJELDER ODINSDAG OG TORSDAG (ONSDAG TORSDAG- WEDNESDAY THURSDAY- MIDTWOCH DONNERSTAG M.FL.) I TILLEGG KALTE VIKINGENE STJERNEBILDET "SYV-STJÆRNEN" (M45) FOR "FRØYAS HØNS". MEN ALDEREN PÅ DE NORRØNE GUDENAVNENE KOMMER KANSKJE ALLER BEST TIL SYNE I TALL-ORDENE: 1 SOM RUSSLAND FORTSATT KALLER ODIN (:ОДИН). LIKELEDES TALLET 2 "TO" SOM I KINA (CHINA) KALLES FOR "TAO". "TAO" BESKRIVER DE 2 GRUNN-FARGENE SORT-HVIT= TAO= TO= 2. (THE 10 COLOR SYSTEM). DESSUTEN HAR CHINA EN KJENT NATIONAL-RELIGION "TAOISME" BYGD PÅ FARGENE: SORT HVIT- HVORAV OPPHAVET TIL RELIGIONEN OG GRUNNLEGGEREN ER UKLAR OG UKJENT. FØR TVANGS-KRISTNINGEN AV DEN SAMISKE BEFOLKNINGEN PÅ NORD-CALOTTEN OG I ARCTIC (FØR CA.1600) HADDE OGSÅ DEN FINSK-UGRISKE FOLKE-GRUPPEN EN EGEN RELIGION. I SAMISKE RELIGIØSE SAGN MYTER OG FORKLARINGER KAN MAN SKIMTE ET SPOR AV "TAOISMEN" I HISTORIEN OM "DET RÅDENDE PAR"= "RADNE-PARDNE". ALTSÅ: HAN OG HUN= SVART OG HVIT"= TAO= TO. ANDRE EKSEMPLER PÅ FORBINDELSES-LINJER FRA NORD-CALOTTEN MOT FJERNTLIGGENDE OMRÅDER I ØST FINNES OGSÅ: LAVVO JURT TIPI WIGWAM= TELT-TYPER SOM ER SPREDD I HELE DET CIRCUM-POLARE OMRÅDET INCLUDERT IGLOO= TELT-TYPE AV SNØ OG IS. PIL-BUE OG KASTE-NØTER FOREKOMMER PÅ 6000 ÅRS GAMMEL BERG-KUNST I NORD-NORGE. SAMME REDSKAPER BRUKTES BÅDE I ALASKA CANADA AFRIKA OG AMASONAS-JUNGLENE AV NATUR-FOLK OG NOMADER FOR 100 ÅR SIDEN- OG BRUKES ENNÅ SÅVIDT ENKELTE STEDER. KAM-KERAMIKK-KULTUREN I VARANGER-FJORDEN OG PASVIK-DALEN (CA.2500 BC) HAR SAMME ORNAMENTIKK SOM SAMTIDIG OLDTIDS-FUNN AV KERAMIKK I CHINA. SAMENES "GRENE-VEV" SOM FORTSATT ER I BRUK I LYNGEN I TROMS BRUKES I TRO-KOPI ENNÅ I TIBET OG NEPAL. DESSUTEN HAR GAMLE SAGN (SKRIFTLIG BEVART) FRA VARANGER-OMRÅDET LIKHET MED SAGN I OG RUNDT FJELL-OMRÅDER VED TIBET. EN STOR KULTUR-UTVEKSLINGEN MOT OG FRA ØST HAR FOREGÅTT GJENNOM FLERE 1000 ÅR. "ODIN" "TOR" OG "FRØYA" SOM NORRØNE GUDENAVN HAR AV NOEN HISTORIKERE VÆRT TIDFESTET TIL CA.300 AC. ETTER AT INTERNET-VERKTØYET MED WIKIPEDIA.ORG OG INTERNATIONAL COMMUNICATION KOM CA.1994 OG DERVED BLE ALLEMANNS-EIE- KAN MAN TRYGT FORSKYVE DE NORRØNE GUDE-NAVNENE FLERE 1000 ÅR LENGERE TILBAKE I TID: KANSKJE HELT TILBAKE TIL FOSNA-KULTUREN OG LIGNENDE KULTURER I NORD.
FFR: HAMMERFEST: "ALTA" (3).
BBC- SCOTLAND ONCE TOLD US: "MUSIC IS ORGANIZED NOISE...." :o)
FILM (VIDEO): JOHN KAY "YOU ARE THE ONLY ONE"
(FILMER KAN LAGRES VED HØYRE MUS-CLICK PÅ FILM-ICONET I NETT-LESEREN GOOGLE CHROME).
FILM (VIDEO): DEMIS ROUSSOS "LOVING ARMS"
TO DOWNLOAD FILMS TO YOUR COMPUTER: RIGHT MOUSE-CLICK ON THE FILM-WINDOW IN BROWSER "GOOGLE CHROME".
FILM (VIDEO) : DEMIS ROUSSOS "REBEKKA"
FILM (VIDEO): "DEMIS ROUSSOS "I LOVE YOU" (:"WINTER RAINS")
FILM (VIDEO): NORGE MAT
FILM (VIDEO):TOBAKK SIGARETTPAPIR LIGHTERE O.A.
FILM (VIDEO): NORGE ØL (:BEER)
NORGE: ØL (NORWEGIAN BEER): MACK- NORDLANDSØL- LYSHOLMER- DAHLS- BALDER- HANSA- TOU- CB- AAS- EIKER- FRYDENLUND- RINGNES- (TUBORG- CARLSBERG- HEINEKEN)- BORG- BARE- GRANS. [ I PARENTES: UTENLANDSK ØL PÅ LISENCE].
FILM (VIDEO): FINANSER PENGER ØKONOMI VALUTA
FILM (VIDEO): HECK-TRAWLER "ØKSNESFISK I"
"E DU FRA YJTTERSIA EILLER IJNNERSIA"....? (:VANLIG SPØRSMÅL FRA LOFOTEN OG VESTERÅLEN)....
120 HK DAMP-CUTTER. LENGDE: 94.5 FOT BREDDE: 23.2 DYPTGÅENDE: 11.7. REDERI: FEDDERSEN OG NISSEN- H.FEST.
"LITT VIJNN..."
MK "HEIMEN I" AV TROMSØ. LENGDE: 97 FOT. BYGD I ROGNAN/ SALTEN VED DRAGES VERFT I 1929. MOTOR: 180 HK BOLINDER. PARTS-REDERI: BRØDRENE JACOBSEN [:BLA. BANKSJEF JACOBSEN I TROMSDALEN G.M. FRU GAMST FRA LOPPA]. SKIPPER: LARS JACOBSEN. MASKINIST: ODDBJØRN RYDHEIM FRA ØKSFJORD. LÅ FORTØYD VED SØR-SJATEEN I TROMSØ. OMBYGD I 1949 MED NYTT OVERBYGG. NY MOTOR I 1958: EN 400 HK WICHMANN. SENDEREN OMBORD I HEIMEN I VAR BLANDT MARKEDETS BESTE. FORUTEN SELFANGST I KVITSJØEN/ NOVAJA ZEMLJA OG VED ØST-GRØNLAND BLE DEN BRUKT TIL SILDE OG MAKRELLFISKE. DEN BLE OGSÅ BRUKT/LEID TIL POLAR-EKSPEDISJONER. DEN ITALIENSKE STAT LEIDE DEN TIL EN EKSPEDISJON FOR Å LETE ETTER BALLONGPARTIET TIL LUFTSKIPET "ITALIA" I 1929. "HEIMEN I" VAR OGSÅ EKSPEDISJONS-SKIP FOR CAMBRIGDE UNIVERSITY I 6-7 ÅR. FRAKTET AVLØSNINGS-MANNSKAP TIL VÆRSTASJONEN PÅ JAN MAYEN. DEN FIKK OPPKALT EN FJORD ETTER SEG PÅ BAFFIN ISLAND/ GRØNLAND: "HOME BAY" FØR 2 VERDENSKRIG. DEN NORSKE MARINE BRUKTE DEN SOM SKYTESKIVE VED VEGGEFJORDEN I 1970 DA DEN SKULLE KONDEMNERES !! DEN BURDE HELLER VÆRT VÆRNET. REDERIET "BRØDRENE JACOBSEN" HADDE KJØPT EN HARADANGER-KUTTER AV SAMME LENGDE I 1916. DEN VAR UTSTYRT MED EN 9 HK HJELPEMOTOR I TILLEGG TIL GALEAS-RIGGET SEILFØRING [:2-MASTRET KUTTER]. VED TROMSØ SKIBSVERFT BLE "M/S "HEIMEN I" IS-FORSTERKET OG MONTERT EN 120 HK BOLINDER MED LUFTKOMPRESSOR. DEN BLE ETTERHVERT BRUKT TIL ISHAVS-FANGST I KVITSJØEN OG I KARAHAVET. DESSUTEN STORSILDFISKE I SOMMERHALVÅRET. DEN 12 AUGUST 1920 STARTET SKUTA MOT NORDØST-PASSASJEN FOR Å LETE ETTER POLARFORSKERNE PETER L. TESSEM FRA TROMSØ OG PAUL KNUTSEN FRA TRONDHEIM SOM VAR MED ROALD AMUNDSEN PÅ "MAUD"-EKSPEDISJONEN. DE SKULLE PRØVE Å TA SEG HJEMOVER TIL NORGE MED POST FRA EKSPEDISJONENS FOLK NOTATER FRA FORSKNINGEN OG ERFARINGENE DE HADDE GJORDT UNDER OVERVINTRINGEN MED "MAUD". LETETUREN ENGASJERT AV DEN NORSKE REGJERING FOREGIKK FRA DICSON-HALVØYA NORD OG ØSTOVER TIL SIBIR. BEGGE VAR ETTER FORHOLDENE GODT UTRUSTET FOR EN SLIK TUR, BÅDE MED PROVIANT HUNDER OG TRANSPORT. KNUTSEN BLE ALDRI FUNNET, MEN TESSEM KOM SEG NESTEN FRAM TIL FOLK VED KAPP PRIMRTNYJ PÅ TAJMYR-KYSTEN. HER ER DET RØYST ET MINNESMERKE OVER DEM. FRA 1923 TIL 1926 BLE SKUTA BRUKT TIL EKSPEDISJONER VED ØST-GRØNLAND. "HEIMEN I" (:DEN FØRSTE) BLE SKRUDD NED AV ISEN I KVITSJØEN VINTEREN 1928. MK "HEIMEN I" BLE PÅ EN TRASIG MÅTE KONDEMNERT AV DEN NORSKE MARINE (: BRUKT SOM SOM ØVELSES-MÅL I LOFOTEN VESTERÅLEN-OMRÅDET).
HAMMERFEST HAVN
SKUTER PÅ FORTØYNINGEN I MALANGEN CA.1910-1920.
DK "SVERRE" LENGDE: 91.9 FOT. BREDDE: 22.0 FOT DYPTGÅENDE: 9.2 FOT. MOTOR: 63 HK DAMP. FOTO CA.1920. REDERIET: G. ROBERTSEN. HAMMERFEST.
DAMP-CUTTER: F-11-A (F-4-H) "ALTENFJORD". LENDGE: 85 FOT. BREDDE: 22.8 FOT. DYBDE: 9.3 FOT. MOTOR: 74 HK DAMP. TILHØRTE REDERIET KNUTSEN OG IVERSEN- ELVEBAKKEN I ALTA. OPPKJØPT AV ISHAVSSKUTE-REDERIET FEDDERSEN OG NISSEN I HAMMERFEST FØR 1922. ETTER 1945 BLE NISSEN-REDERIET I HAMMERFEST DELT. TRYGVE NISSEN BEHOLDT MK "ALTENFJORD" SOM FIKK NY HJEMMEHAVN I HARSTAD-OMRÅDET. HVITMALT: F-12-A "QUEEN OF THE FLEET". CUTTER NÆRMEST: "GUTTEN" FRA AMTMANNSNES. BILDET ER TATT I BUKTA I ALTA CA.1920. (ORIGINAL-FOTO FREMKALT I 2019)
EN AV NISSEN-REDERIETS BÅTER PÅ HAVNA I HAMMERFEST CA.1920.
FARTØYER OVER 70 FOTS LENGDE. HAMMERFEST. VEST-FINNMARCK. REDERIENE: FEDDERSEN OG NISSEN. G.ROBERTSEN F.FINKENHAGEN. S.SØRENSEN. ISHAVSSKUTER AV KUTTER-TYPE. PERHAPS THIS SHIPS-TYPE ONCE IS COMING FROM UNITED KINGDOM. IN IN TYSVÆR KOMMUNE IN ROGALAND THEY BUILDT A "HARDANGER-CUTTER" "HILDING" IN 1876 (ALSO CALLED "ENGLISH-CUTTER" "SHETLAND-CUTTER AND "FÆRØY-CUTTER"). HOW OLD THIS SHIPS-TYPE "CUTTER" IS IN NORWAY IS DIFFICULT TO SAY. AROUND YEAR 1500 NORTH-NORWAY OFTEN BUILDT "NORDLANDS-JÆGTER". "NORDLANDSBÅT" "FEMBØRING" AND "ÅTTRING" PROBABLY IS AN MUCH OLDER SHIPS-TYPE AROUND THE NORWEGIAN COAST- AS THEIR CONSTRUCTION IS VERY NEAR UP TO VIKING-SHIPS 1000 YEARS AGO. IN THE VIKING-AGE 2 OF THE SHIPS-TYPES (WITHOUT DECK) WAS CALLED "LONG-SHIP" "LANG-SKIP" AND ALSO "KNARR" (DENMARCK). BEFORE CA.700 NO SAIL YET WAS IN USE- AS THE "BAUTA-STONES" WITH ART- HISTORY AND ARCHEOLOGY UNTIL NOW HAVE TOLD US.
2011
FILM (VIDEO): NORDLAND: FARTØYER
FILM (VIDEO): LASTE-FARTØY VED KAI.
FILM (VIDEO): NORGE- TANK-FARTØYER I OPPLAG
SKIP SOM VENTER PÅ OPPDRAG
KANSKJE ENGLAND VELGER Å BRUKE DE SMÅE HURTIGRUTENE SOM LOKALBÅTER ??
HURTIGRUTENE VAR BLITT FOR SMÅ- CA 1/3 AV ET VANLIG CRUISESKIP. BÅDE DAMP-MASKINEN (:JAMES WATT) OG SKRU-PROPELLEN BLE BEGGE OPPFUNNET I UNITED KINGDOM- FRA CA.1750 OG FRAMOVER. ETTER CA.1850 BLE DE SISTE SKOVL-DAMPERNE OMBYGD MED SKRUPROPELL.
HURTIGRUTENE VAR BLITT FOR SMÅ I FORHOLD TIL CRUISE-SKIPENE (:SOM OGSÅ GÅR LANGS NORSKEKYSTEN Å TJENER PENGER PÅ KYSTEN VÅR- KALT "VERDENS VAKRESTE SJØREISE"). DA DE 11 HURTIGRUTENE BLE SOLGT TIL LONDON VIA EN KVINNELIG STATSMINISTER- SKREV AVISEN NORDLYS I TROMSØ: "SALGET AV HURTIGRUTENE TIL ENGLAND- ET HÅN MOT KYST-KULTUREN" !! MEN DET FØRSTE HÅNET MOT KYST-KULTUREN KOM ALLEREDE I 1880-ÅRENE- DA STATEN TRAKK SEG UT SOM EIERE I "STATENS POSTDAMPERE" SOM STARTET KYST-RUTEN I 1837 MED SKOVL-DAMPERNE "PRINDS CARL" OG "PRINDS GUSTAV". SKIPS-TRAFIKKEN LANGS "RIKSVEI NR.1" BLE DERVED PRIVATISERT TIL DEN SÅKALTE "HURTIGRUTEN" DA PRIVATE SKIPS-REDERIER (:TFDS BDS) MÅTTE OVERTA ANSVARET FOR KYST-BEFOLKNINGENS VE OG VEL (:SOM ER DEN NORSKE STATS ANSVAR OG ICKE PRIVATE SELSKAP- MED SVAK ØKONOMI !!). DERMED HAR RUTEN: BERGEN>>KIRKENES VÆRT TRAFFIKERT I 176 ÅR FRA 1837 FRAM TIL HØSTEN 2014 DA SALGET AV BÅTENE TIL UTLANDET VAR ET FAKTUM. OSLO ER NORGES 4. OG YNGSTE HOVEDSTAD (:INNHYLLET HALVE ÅRET I IS...). BÅDE TRONDHEIM BERGEN OG HAUGESUND ER ELDRE HOVEDSTADER I GAMLE NORGE !! SKIPENE VILLE ALDRI BLITT SOLGT TIL UTLANDET UNDER DE 3 SISTNEVNTE "VIKING-HOVEDSTADENE" !!.... DISSE 3 BYENE ER ALLE ANLAGT MOT ÅPENT HAV !!!! KONG HAAKON IV HAAKONSON (1217-1263) SOM BYGDE HÅKONS-HALLEN I BERGEN DER HAN SELV BODDE OG GIFTET SEG: NEKTET ALLE UTENLANDSKE FARTØYER Å SEILE NORDOM BERGEN- SOM VIKING-KONGENE FØR HAM OGSÅ HADDE GJORDT !! MEN NÅ (:ETTER 2014) TRAFFIKERES "VERDENS VAKRESTE SJØREISE" BERGEN-KIRKENES AV ET UTENLANDSK SELSKAP !! EIER MAN IKKE LENGERE SIN EGEN KYST ??? "KYST-PARTIET" BØR FÅ STØRRE OPPSLUTNING ETTER DEN MERKELIGE STYRINGEN MAN STADIG ER VITNE TIL PÅ STORTINGET MHT. KYST-BEFOLKNINGENS FRAMTID !!
FILM (VIDEO): HARE (RABBIT) NEAR A CAR
FILM (VIDEO): SHIP AND BOAT IN FOCUS
2013.
FORD THUNDERBIRD.
7000 YEARS OLD SHIP-HISTORY AND SHIP-BUILDING IN SCANDINAVIA AND NORTH-EUROPA.
THEY CREATED THE FIRST SIVILISATION. START TO USE VEGETAR-FOOD AND CREATED AGRICULTURE TO CULTIVATE WHEAT RYE OATS TO MAKE BREAD. ALSO WORK ON RICE-FIELDS. USED "HOLY" COWS TO DRINK MILK AND MAKE CHEESE (INDIA). FIRST WITH HUMANISM AND RESPECT AS THEY HANDLED THE NATURE WITH CARE. USE OF COTTON AND LOOMS TO MAKE CARPETS. FIRST USE OF CAM-CERAMIC POTS TO BOIL FOOD. COULD CREATE METAL TO USE IN COINS AND WEAPONS (IRON COPPER GOLD SILVER).
FISHING AND HUNTING-CULTURES: NOMAD-CULTURES WHO EAT ANIMALS BIRDS AND FISH TO SURVIVE (NON-VEGETAR FOOD). USE OF LEATHER AN SKIN IN CLOTHES. LATER WITH USE OF SHEEP-WOOL. IN OLD TIME WITHOUT WRITING-SYSTEMS OR CREATED FAMILY-TREES. USE OF TENTS AND IGLOO (MONGOL-PEOPLE INDIANS FINNISH-UGRISH PEOPLE SAMOJEDS ESKIMOE AND BEDUINS) . USE OF ANIMALS AS SLAVES: REINDEER DOGS HORSE CAMELS AND ELEPHANTS.
I VÅR MODERNE VERDEN ER ALLT COMMERSIALISERT MED TANKE PÅ STOR PENGE-AVKASTNING: FRA VÅPEN-INDUSTRIEN TIL OG MED KVALFANGST- UTEN TANKE PÅ MENNESKENES OG MED-SKAPNINGERS OG DYRS LIDELSER. MENNESKE-RETTIGHETS-ORGANISASJONER SOM: "HUMAN RIGHT WATCH" "AMNESTY INTERNATIONAL" OG DYREVERNS-GRUPPER SOM:"GREENPEACE" OG DYREVERN-ORGANISASJONENE SOM PRØVER Å STOPPE PELSDYR-AVL SVINE-AVL SEL-FANGST KVAL-FANGST TYRI-FEKTING OSV. KJEMPER EN ALENE KAMP. I DEN LILLE BYGDA KAUTOKEINO SLAKTES 70.000 REIN HVER HØST AV 30 REINSDYR-FAMILER (300 REIN PR.PERSON). DET UTGJØR BORTIMOT 1 MILLIONER REIN-SLAKT PÅ 10 ÅR !! DE GAMLE "FISKE OG FANGST-KULTERENE" ER IDAG GJENNOM-COMMERSIALISERT: FOR Å KUNNE FINANSIERE INNKJØP AV HUS BILER OG HA KOSTBARE LEVEVANER- OG DYRENE LIDER ! OGSÅ VÅPEN-INDUSTRIEN ER COMMERSIALISERT: SOM TAPER PENGER PÅ AT VERDEN LEVER I FRED. (REFERANCE TIL TEKSTEN OVENFOR): "BUDSTIKKA" ÅRGANG 19. NR.1. MARS 2014. DET HØRER MED TIL HISTORIEN AT DET NOEN ÅR FØR DEN 15 JANUAR 1882 BLE OBSERVERT ET KRAFTIG LYS I SØR-GÅENDE RETNING OVER STJERNE-HIMMELEN. DAGEN ETTERPÅ 16 JANUAR KOM EN KRAFTIG ORKAN SOM RASERTE EN MENGDE HUS MELLOM NORDKAPP OG SENJA. BYGNINGER I HAMMERFEST BY BLE ØDELAGT OG KIRKENE I KJELVIK INGØY OG TALVIK BLE RASERT. ANDRE STEDER RAMLET HUS AV GRUNNMUREN- OG MÅTTE BYGGES OPP PÅ NYTT IGJEN. MAN MENER I DAG AT DET KAN HA VÆRT EN LAVT-GÅENDE METORITT SOM HAR STREIFET NÆRT JORD-SKORPEN OG SKAPT EN KRAFTIG LUFT-BØLGE-STORM SOM DET TOK EN HEL DAG FØR DEN NÅDDE NED TIL BAKKEN. DENNE HISTORIEN ER NEVNT I "FINNMARKSPOSTEN" FOR SAMME ÅR. HELE 3 STORMER RASTE I JANUAR OG FEBRUAR 1882 ETTER LYS-FENOMENET OG DETTE REGNES SOM DET VERSTE UVÆRET I MANNS MINNE I NORD-NORGE. MED FLERE MILLIONER ÅRS MELLOMROM KAN OGSÅ METEORITTER TREFFE JORDEN. I BARENTSHAVET ER DET PÅ BUNNEN FUNNET EN NEDSLAGS-KRATER (:KALT "MJØLNIR" ETTER HAMMEREN TIL GUDEN "TOR") ETTER EN METEORITT PÅ FLERE MILS BREDDE SOM HAR TRUFFET JORDEN FOR FLERE HUNDRE MILLIONER ÅR SIDEN. PÅ JORDEN ER DET TILSAMMEN FUNNET CA.100 SPOR ETTER METEORITT-NEDSLAG. 3 ER FUNNET I NORGE 7 I SVERIGE OG 11 I FINLAND. DET STØRSTE KJENTE NEDSLAGS-FELTET LIGGER I SØR-AFRIKA "VREDEFORT-KRATRET" CA 40 MIL (400 KILOMETER) I DIAMETER. NEDSLAGET SKAL HA FUNNET STED FOR FLEREHUNDRE MILLIONER ÅR SIDEN (:SE WIKIPEDIA.ORG). TSUNAMIER ETTER SLIKE NEDSLAG KAN HA ENORME BØLGE-HØYDER. FORSKERE OG VITENSKAPSMENN SIER AT DINOSURENE SANNSYNLIGVIS BLE UTRYDDET PGA. ET ENORMT METEORITT-NEDLAG FOR MILLIONER AV ÅR SIDEN. LIVET ER OPPSTÅTT I HAVET (HVOR BLÅHVALEN KAN BLI OPPTIL 50 METER LANG). LIVET I HAVET HAR ANTAGELIG STØRST SJANSE TIL Å OVERLEVE ET STØRRE METEORITT-NEDSLAG.
OM TV OG RADIO HADDE EKSISTERT FOR 1000 ÅR SIDEN- VILLE NYHETS-BILDET HA INNEHOLDT DEN SAMME MENGDEN AV KRIGER OG SAMFUNNS-PROBLEMER SOM MAN OPPLEVER I DAG. KRIGENE BARE FORFLYTTER SEG GJENNOM ÅRHUNDRENE. OGSÅ BLANDT FISK DYR OG FUGLER SER MAN DEN SAMME KAMPEN FOREGÅR.
THE OLDEST DOWN-WROTED FAMILY-TREES IN EUROPA. THERE ARE OLD FAMILY-TREES ALSO IN THE MIDDLE-EAST (PERSIA EGYPT A.O.) AND THE FAR-EAST (INDIA CHINA JAPAN).
ODIN OG HANS SØNNER VAR STAM-FEDRE TIL: DE NORSKE ENGELSKE DANSKE SVENSKE OG RUSSISKE KONGE-HUSENE (RUSSISK VIKINGTID 860-1250) I FØLGE NORRØN MYTOLOGI OG SAGA-LITTERATUREN (: FØR-KRISTEN TID: "GUDE-TIDEN"). ODIN VAR OGSÅ STAM-FAR FOR EN REKKE FOLKE-SLAG I EUROPA I "FOLKE-VANDRINGS-TIDEN" (300-600). FORTSATT KALLES OG SKRIVES TALLET "1" I RUSSLAND "ODIN" "ОДИН". LIKELEDES UTTALES TALLET "2" I KINA "TAO" (:EGENTLIG 2 FARGER: SORT-HVIT) TO TVÅ TWO. DE NORRØNE GUDENE "ODIN" OG "TOR" BRUKES FREMDELES I UKE-DAGENE VERDEN OVER: ODINSDAG TORSDAG FRØYASDAG (:ISLANDSK). WEDNESDAY THURSDAY FREIDAY (:ENGELSK OG AMERIKANSK). MIDTWOCH DONNERSTAG FREITAG (TYSK). GRUNNLAGET FOR OPPSTILLINGEN AV DENNE STAM-TAVLEN ER DE 2 BØKENE SOM BLE SKREVET AV ØIVIND SKALDESPILLER(: FRA SØR-HÅLØYGELAND):"HÅLØYGJJATAL" (CA.ÅR 962) OG "HÅKONARMÅL" LIKE ETTER AT HAN OG DENNE KONGE-SKALDE-FAMILIEN (:OGSÅ EGIL SKALDAGRIMSON OG "EIGLA"= EGILS SAGA") FLYTTET FRA OMRÅDET VED SANDNESSJØEN OG BOSATTE SEG PÅ BORG PÅ KYSTEN AV ØST-ISLAND. DENNE DELEN AV SAGA-LITTERATUREN ER GRUNDIG BEHANDLET AV OSLO-HISTORIKEREN GUSTAV HEBER I BØKENE: "NORSK ADEL" OG "HÅLOGALANDS URTID OG FORTID: I II" (UTKOM CA.1935 OG UTOVER). PÅ SPØRMÅL OM HVOR FOR-FEDRENE STAMMET FRA SVARTE HÅKON JARL GRJOTGARDSØNN (NAMDALEN 815-868) FØLGENDE: "NORDEN-IFRA". HAN REGNER VIDERE OPP SINE FORFEDRER I 25 LEDD: TILBAKE TIL ODIN. HÅKON JARL GRJOTGARDSØNN GJØR SANNSYNLIG-VIS STORE TIDS-MESSIGE SPRANG I DEN FØRSTE HALV-DEL AV "HÅLØYG-REKKA" FOR Å NÅ TILBAKE TIL ODIN. KANSKJE OVER FLERE 1000 ÅR. Å TID-FESTE ODIN MHT.ÅRSTALL I DEN SÅKALTE "GUDE-TIDEN" BLIR DERMED NÆRMEST UMULIG. TROEN PÅ ODIN TOR OG FRØYA KAN FAKTISK HA SITT OPPHAV: OG KAN HA VÆRT I BRUK ALLEREDE UNDER "FOSNA-KULTUREN" I NORDLAND OG DERMED I STEIN-ALDEREN. UNDER LILLEHAMMER-OL I 1994 BRUKTE MAN EN KVINNE-FIGUR PÅ SKI: FUNNET I SANDNESSJØEN-OMRÅDET (VEVELSTAD) SOM KAN FORESTILLE SKADE (ANGEL-SACHSISH: SKATE= Å GÅ PÅ SKI ELLER SKØYTER). SKADE VAR JOTNE KJENT SOM "SKI-DRONNING" OG MOR TIL DEN FØRSTE HÅLØYG-KONGEN: "SAUMING" (JFR. "BÅT-SAUM" = SKIPS-NAGL AV JERN BRUKT TIL BÅTBYGGING). DESSUTEN HAR FJELL I DETTE OMRÅDET I SØR-HÅLOGALAND UR-GAMLE SAGN: "TORGHATTEN VÅGAKALLEN DØNNA-MANNEN LEKAMØYA DE-SYV-SØSTRE RØDØY-LØVA HESTMANNEN SULIS-KONGEN M.FL. OG SØROM DETTE LANGSTRAKTE SAGN-OMRÅDET LIGGER I TILLEGG ØYA FRØYA YTTERST PÅ TRØNDELAGS-KYSTEN. PETTER ANDREAS MUNCH (1810-1863) FORE-TOK PÅ LIK LINJE MED OSLO-HISTORIKEREN GUSTAV HEBER- ET GRUNDIG ARBEID NETTOPP MED SØKELYS PÅ DENNE DELEN AV SAGA-LITTERATUREN OG SKREV BOKEN "NORRØNE GUDE OG HELTESAGN" (:NY-UTGIVELSER EN REKKE ANTALL GANGER FRA CA.1860 FRAM TIL I DAG). BRAND JARL (: CA.ÅR 550 PÅ HÅLØYG.REKKA) ER OGSÅ NEVNT SOM STAM-FAR PÅ DEN ENGELSKE FØR-KRISTNE STAMTAVLE (BALDER-ÆTTA= BALDEGG-ÆTTA I YORK).
300>> "GUDE-TIDEN"/ "GOD-AGE"/NORRØN MYTOLOGY. FAMILY-TREE MADE BY STUDING "NORRØN MYTOLOGY". A WORK WHO WAS TO FIND UPLOADED ON WWW MANY YEARS AGO. "NORRØN LITTERATURE" WAS WROTED BY ØYVIND/ SKALDESPILLER AND EGIL SKALDAGRIMSSON BORN AND GROW UP IN A AREA AROUND SANDNESSJØEN/ NORDLAND- WHO LATER SEATTLE DOWN ON "BORG"/ ICELAND AB. 950. [: THEIR BOOKS WAS LATER COPIED BY SNORRE STURLASON B.1178 D.23-09-1241 A.O. WROTERS AFTER HIM- UNTIL TODAY].
100-900: THE HAALOYG-KINGS. BUILDT UP BY GUSTAV HEBER IN HIS 2 BOOKS: "NORSK ADEL" AND "HAALOGALANDS URTID OG FORTID" [:UTK. OSLO 1939-1944]. HE USED A BOOKS WROTED IN 962 BY OIVIND SKALDESPILLER ON ICELAND:"HAALOYGJA-TAL" AND "HAAKONAR-MAL". ALSO BOOKS WROTED BY EGIL SKALDAGRIMSON CA.970 ON ICELAND [:SAGA-LITTERATUR]. ALSO SNORRE STURLASSON HAD TO USE THIS 2 OLD WROTERS AB.950 ON ICELAND- TO EXPLAIN THE "VIKING-AGE" AND "GOD-AGE". P.A. MUNCH WROTED THE BOOK: "NORROENE GUDE- OG HELTESAGN" AB.1850 WHO ALSO IS IMPORTENT WORK.
300-1000. ROYAL FAMILY-TREES FOR THE KINGDOMS IN NORTH-WEST EVROPA: ENGLAND- NORWAY- DENMARCK- SWEDEN AND ROSSIA/ RUSSIA/ RUSSLAND [:NORR:GARDARIKET] AND PROBABLY DIFFUSE LINES BACK TO THE EAST GOTHES IN UKRAINA AB. 300-500. A PART OF THE VERY OLD RUSSIAN LINES IS GONE LOOSE- AND PERHAPS IS FOR THE RUSSIAN HISTORY BEFORE THE SWEDISH-BORN TZAR: RURIK M.W. INGRID VON NOORWEGEN (AROUND 850) STILL TO FIND IN 0LD RUSSIAN ARCHIVES [:CHURCH OR KLOSTER-ARCHIVES] ABOUT CONNECTION BETWEEN THE EAST- AND WEST-GOTHIAN STORIES AND THE LATER VIKINGS [:NOTHING TO FIND ABOUT THE GOTHS UNDER THE "NESTOR-CHRONICHLE"/ "DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE"- DOWNWROTED IN UKRAINA/KIEV AB.YEAR 1100 BY THE RUSSIAN PRIEST: NESTOR]. [> A LOT OF UNSURE HISTORY-MOMENTS ABOUT THIS OLD LINE CAN STILL EXIST IN THE OLDEST PART OF RUSSIAN-ORTODOKS CHURCH- ARCHIVES). FIRST RUSSIAN TSAR: RURIK FROM SVEALAND 800-879 WAS MARRIED WITH INGRID EFANRDA VAN NOORWEGEN- URMAN. THIS ROOT/LINES BEFORE RURIK AB.850 GOES PERHAPS BACK TO VOLSUNGE-ÆTTEN AND THE VEGGDEGG/VITRGILS-ROOTS. MUCH OF THE LINES/ROOTS AFTER VOLSUNGE-AETTEN AND VEGGDEGG/VITRGILS IS GOONE LOOSE [:LOST INFORMATION ABOUT SOME LINES FROM WEST-GOTHIA AND "SVEA-RIKET" WHO GOES BACK TO RUSSIA AND UKRAINA AB.300-500 AND THE EAST-GOTHES WHO LIVED THERE].
300-850. VOLSUNGEÆTTA OG YLVINGAÆTTA.
98-652 LANGOBARDER.
CA.400-572 LANGOBARDER LOMBARDS
572-671 LANGOBARDER
488-774. LANGOBARDER. KONGEREKKE.
RUSSIA UKRAINA CRIMEA KINGDOMS AND DYNASTIES (CA.750 BC-1917 AC). OLDEST ANCIENT TOWN IN WHOLE EUROPA (WITHOUT ANY POPULATION FOR 1000 OF YEARS) IS ON CRIMEA (NEAR THE RUSSIAN MILITARY-TOWN "ZEVASTOPOL"). THIS OLD RUIN-TOWN (TOURIST-PLACE) IS CALLED "CHERSONESOS" AND WAS BUILDT UNDER THE GREECE DYNASTIE (CA.600-200 AC). RUSSIAN CONNECTION TO OLD GREECE CULTURE ARE VERY OLD (REF. ACROPOLIS CA.2000 BC) BECAUSE OF RUSSIAS AND UKRAINAS NEAR SEA-WAY AMONG BLACK-SEA TO HELLAS (AND ALSO TO THE TOWN WITH 3 NAMES "MIKLAGARD" "CONSTANTINOPEL" "ISTANBUL". FROM OLD TIME RUSSIA ALSO USED TO TRADE ON THE "SILK-ROAD" TO CHINA. THE RUSSIAN PART OF "THE CASPIAN-SEA" BRING RUSSIA ALSO NEAR TO PERSIA AND THE MIDDLE EAST- SURELY ALREADY UNDER "THE SCYTHIAN AND CIMMERAN KINGDOMS" (750-640 BC) AND ESPECIALLY UNDER "THE RUSSIAN VIKING-AGE" (850-1220) BY USING SHIPS ON VOLGA-DELTA A.O. AND BY SAILING OVER "THE CASPIAN SEA".
750 BC-1 BC. SCYTHIAN KINGS AND KINGDOM. (:INDO-EUROPEEN LANGUAGE: INDO-IRANIEN).
608- 108 BC: BOSPORIAN KINGDOM: RUSSIA- UKRAINA (CRIMEA).
108 AC- 323 BC: BOSPORIAN KINGDOM: RUSSIA- UKRAINA (CRIMEA). THIS OLD KINGDOMS WAS THE FIRST "HIGH-CULTURES" (:WITH WRITING-SYSTEMS ON COIN) IN NORTH-EAST-EUROPA WITH CONTACT LATER TO WEST-EUROPA.- LIKE ANCIENT GREECE CULTURE ALSO HAD.
350-550. "ØST-GOTERE" "EAST-GOTHS": LEAVED SCANDINAVIA [:GOTLAND IN SWEDEN] AND SEATTLE DOWN IN AEREAS IN UKRAINA AND ALSO KRIM (:"KRIM-GOTER") ABOUT YEAR 300-553. THIS IS THE RUSSIAN OLDEST DOWNWROTED HISTORY. THE PERIOD AFTER 553-850 OF RUSSIAN HISTORY SEEMS TO GONE LOOSED. HISTORY-WROTER "NESTOR" IN RUSSIAN CAPITOL KIEV AROUND YEAR 1100 TELL US IN "THE NESTOR-CHRONICLE THAT: THE PEOPLE BEFORE THE FIRST RUSSIAN VIKING-KING "VARJAG" (:LATER IN USE THE NAME "TZAR") WAS RURIK AB.850 (M.W. INGRID EFANDA VON NOORWEGEN) WAS LEFT I KAOS BEFORE 800 AND THEREFORE WANT THE SWEDISH VIKINGS TO RULE THEM- AS THEY DID FROM 850-1250 CALLED "THE RUSSIAN VIKING-AGE". RURIK PERHAPS ALSO CAME FROM GOTLAND (:OR UPPSALA- ANOTHER OLD CULTURE-PLACE IN SWEDEN- (:MENTION IN THE OLD ICELANDIC SAGA-LITTERATURE-WROTED AB. 962) WHERE PERSON-NAMES IN UPPSALA WHO BELONGED TO THE FAMILY "YNGLINGE-AETTEN" IN "THE GOD-AGE" [ODIN TOR FREI] IS TOLD HISTORIES ABOUT ALREADY AROUND YEAR 300. THE "WEST-GOTHS" "VISI-GOTHS" WHO GROUNDED DYNASTIES IN SPAIN A.O. PLACES WAS IN FAMILY WITH THE "EAST-GOTHES" IN UKRANIA. BOTH PEOPLE-GROUP CAME FROM GOTLAND IN SWEDEN- WHO WAS THEIR "UR-HOME". (JFR: VIKTOR RYDBERG 1828-1895).
30-250 ØST-GOTER-KONGER.
150-378. ÖST-GOTERNE: OSTRO-GOTHS. KINGDOM IN UKRAINA.
229-420 ÖST-GOTERNE. KONGER I UKRAINA-OMRÅDET NORDOM SVARTEHAVET.
OSTRO-GOTHERE. PERIODER.
CA.512: HERULERE
ÖST-GOTERNE (:OSTRO-GOTHS) TIDS-SKJEMATISK FRAMSTILT.
470-605 OSTROGOTHS (ØST-GOTERE)
395-714 VISIGOTHS OSTROGOTHS
150 BC- 451 AC: VEST-GOTERE
370-711. VESTGOTERE PART 01: SCANDINAVIA/ NORDEN: OLD ROOTS LIKE OSTRO-GOTHS (:ØST-GOTERNE) TO SOUTH-SWEDEN= ØYA GOTLAND OG NÅVÄRENDE OMRÅDE: GÖTALAND.
364-516 VISIGOTHS (WEST-GOTHS).
409-585 ROMAN SPAIN (VISIGOTHS)
250-560 GEPIDENE. A GROUP OF "THE GOTHS" LIVING IN EAST-EUROPA (:ALSO ROMANIA).
CA.370-534: VANDALERE
1000 BC- 233 AC: GERMANSKE FOLKE-STAMMER. DE SVENSKE GOTERNE GRUNNLA ET KONGEDØMME I UKRAINA MELLOM 350 OG 523 HVORAV 11 KONGE-NAVN OG DERES HISTORIE ER KJENT. HISTORIEN ER TATT VARE PÅ AV SAMTIDIGE GRESKE OG ROMERSKE HISTORIE-FORFATTERE.
CA.1000 BC- 512 AC.GERMANSKE FOLKE-STAMMER [:KELTERNE VAR I FAMILIE MED GERMANERNE]. PIKTERNE LEVDE LIKSOM KELTERNE RUNDT PÅ DE BRITISKE ØYENE.
75 AC- 652 BC. STØRRE FOLKEGRUPPER I NORDVEST- EUROPA. GOTERE 100BC-500 AC. LANGOBARDER 98-700 AC. HERUL= ERUL= EARL= JARL= IARLAR: EN FOLKEGRUPPE SOM NEVNES I THULE= SCANDINAVIA I ÅR 260 UNDER KEISER GALLENUS. ANTAGELIG FORLØPERE TIL JARLENE SOM OPPSTO I HAALOGALAND OG GREAT BRITAIN NOEN ÅRHUNDRER SENERE. DE FØRSTE NORSKE JARLENE ER: BRAND JARL [BEG.AV DET 5 ÅRHUNDRE]. I ENGLAND NEVNES EN JARL MED SAMME NAVN OMENTRENT SAMTIDIG. SENERE VET VI OM HARALD TRONDSSØN NAUMDØLAJARL OMKRING ÅR 725 G.M. SIGNY SIGURDSDATTER. DE BODDE I TRØNDELAG: NAMDALEN.
JOHANNES MAGNUS (:BROR AV CARTOGRAFEN OLAUS MAGNUS CA.1540) UTGA EN BOK I ROMA PÅ LATIN I 1554: "HISTORIEN OM DE NORDISKA FOLKEN". SOM REFERANCER BRUKER HAN NORDISK SAGA-LITTERATUR SAMT ÖST-GOTEREN: JORDANES OG I TILLEGG GRESKE OG ROMERSKE FORFATTERE- HVOR HAN VED HJELP AV OLDTIDS-FORFATTERENE SATTE SAMMEN EN SVENSK KONGE-REKKE (:143-LEDD FRAM TIL GUSTAV WASA) MED HISTORISKE RÖTTER TIL ÖST-GOTER-KONGENE- PERSISKE OG BIBELSKE KONGER.
5 NORRØNE KONGER SOM TLHÖRER DEN SVENSKE YNGLINGE-ÄTTEN I UPPSALA (:MED GREINER TIL VESTFOLD OG GOTLAND) ER NEVNT HER MED ÅRSTALL I DENNE BOKEN (:FRA 1554) AV DEN SVENSKE ERKEBISKOPEN OG HISTORIKEREN:JOHANNES MAGNUS.
KONGE-REKKEN ETTER ÅR 900 SYNES Å STEMME SVÄRT NÖYAKTIG MED VÅR TIDS OPPLYSNINGER- SLIK DEN REGNES OPP HER AV ERKEBISKOP I SVERIGE DENGANG: JOHANNES MAGNUS RUNDT ÅR 1550. KONG RODWOLF CA.512 VAR KONGE HOS ERULERNE (:EARLER JARLER HERULER). RODWOLF BESÖKTE ÖST-GOTERKONGEN TEODORIK (418-451). BÅDE ÖST-GOTERNE SOM OPPRETTET DYNASTIER VED SVARTEHAVET (:UKRAINA OG KRIM) OG ERULENE (ANTAGELIG VESTLANDET- HVORAV ORKEN-ÖY-JARLENE VAR DE SISTE AV DEM I SCANDINAVIA- SENERE I UNITED KINGDOM) HADDE SITT URHJEM I SCANDINAVIA "SCANDZA". ÖST-GOTERNE UTVANDRET I FÖLGE ET GAMMELT SAGN FRA ÖYA GOTLAND PGA: OVERBEFOLKNING (FÖR VÅR TIDS-REGNING).
JOHANNES MAGNUS AVSLUTTER DET HISTORISKE STUDIET HER MED KONG GUSTAV WASA- KONGE I SVERIGE PÅ HANS EGEN TID. (:TIL VENSTRE: DEN LATINSKE SKRIVE-MÅTE FOR KONGE-NAVNENE).
600-1000. OLD FAMILY-TREE FROM MERCIA (ENGLAND).
1359-1603 UNITED KINGDOM
820>> UNTIL TODAY. YEARS OF REGENTS FROM GREAT BRITAIN= ENGLAND= UNITED KINGDOM.
FØR 580-672: PIKTER-KONGER I SCOTLAND.
693-858 PIKTER-KONGER
858-952 PIKTER-KONGER.
860>> NORGE: KONGEREKKEN.
1270>>1472 NORWAY. MONARCHS.
750-1030. DENMARCK.
730-1131: DENMARCK: REGENTS.
950-1250: DENMARCK.
CA.850 >> DENMARCKS KONGEHUS.
850-1110. SWEDEN
990>> UNTIL TODAY. SWEDEN.
1095-1436: MECHLENBURG ARE AMONG THEIR FORFATHER KNUT LAVARD IN FAMILY WITH THE FIRST KING OF DENMARCK: HARALD BLUETOOTH (940-985). AND THEREFORE ALSO IN FAMILY WITH DENMARCKS OLDEST FAMILY-TREE: "SKJOLDUNGEAETTEN BACK TO CA.300 AC. MECHLENBURG HAVE ONLY HAD 1 KING IN SCANDINAVIA: ALBRECHT VON MECHLENBURG (1364-1389) OF SWEDEN- BUT HAVE BEEN 2 TIMES BEEN MARRIED ON BUCKINGHAM PALACE IN UNITED KINGDOM AND IN THE 12. CENTURY ALSO MARRIED IN NORWAY ON "HAARFAGRE-AETTEN".
1320-1778 MECHLENBURG.
1658-1952 MECHLENBURG-STERLITZ.
780-1150. ROMAN EMPEROR. KINGS OF GERMANY ITALY AND BURGUNDI.
850-1050. MONARCHS: GERMANY SACHSEN.
900-1920: REGENTS IN GERMANY.
880 UNTIL TODAY. NETHERLAND- HOLLAND.
930-1500. REGENTS: BELGIUM SACHSEN.
1500>> REGENTS UNTIL TODAY: BELGIUM.
555-597 ANTES RULERS WITH 7 KINGS.
1. BULGARIAN EMPIRE. (:ONLY A PART OF IT UNTIL 852).
850-1917. RUSSIAN TSARS. THIS 1000 YEARS OLD FAMILY-TREE NOT RULE IN RUSSIA ANYMORE BECAUSE OF THE RUSSIAN REVOLUTION IN 1917- WHEN THE MONARCH-FAMILY WAS BRUTALLY KILLED BY THE COMMUNISTS- BOLSJEVIKS. AFTER THAT "THE COLD WAR" CAME IN 70 YEARS.
1157-1598 RUSSIAN TSARS.
1613-1918 RUSSIAN TSARS. THIS 1200 YEARS OLD MONARCHIE AND THE TSAR-FAMILY WAS BRUTALLY KILLED BY THE RUSSIAN COMMUNISM-REGIME IN KATERINEBURG (URAL) 1918.
500-1000. FRANCE KINGS. THIS OLD FAMILY-TREE WITH MONARCHS FROM AB.500 WAS BRUTALLY KILLED UNDER THE FRANCE REVOLUTION AB.1790- JUST LIKE IN RUSSIA IN 1918.
996-1380. REGENTS IN FRANCE
1380-1792. MONARCHS IN FRANCE. THIS MONARCHIE WAS KILLED UNDER THE COMMUNISM-REVOLUTION IN FRANCE. NOWADAYS FRANCE IS A 200 YEARS OLD REPUBLICK.
1095-1580. REGENTS IN PORTUGAL
1580-1910. REGENTS IN PORTUGAL. THIS MONARCHIE WAS ALSO KILED BY THE COMMUNISME-REGIME IN PORTUGAL IN 1908 AS IN FRANCE AND RUSSIA. NOW ALL OF THEM ARE REPUBLICKS..
710-1000. MONARCHS IN SPAIN.
1000-1500. SPAIN.
1500>>UNTIL TODAY. SPAIN.
852-969 BULGARIAN EMPIRE (II).
700-309 BC. MAKEDONIA KINGDOM.
323-305 BC. MAKEDONIA KINGDOM.
305-294 BC. MAKEDONIA KINGDOM.
284-168 BC. MAKEDONIA KINGDOM.
200>> RUSSISKE FOLKE-GRUPPER (:OGSÅ NOMADER UTEN BRUK AV SKRIFT-SYSTEMER).
A "ROUNDBORG" IN DENMARCK. MANY OF THEM LOOKS LIKE "TRELLEBORGE". CA.5 OF THEM IN DENMARCK- ALSO FEW OF THEM FOUND IN SOUTH SWEDEN. A TYPE OF VIKING-BORGS (CASTLE" DEFENCNCE) WHO ALSO HARALD BLUETOOTH GORMSSON "THE GOOD" 940-985- KING OF DENMARCK START THE BUILDING OF. PROBABLY MUCH OLDER THEN HIM. [-PERHAPS THEY ALSO HAVE SOME CONNECTION TO THE CELTIC CROSS IN ENGLAND- WITH SAME SYMBOLIC. AND MORE ESPESIALLY: 5 OF THIS ROUND-BORGS MAKE A LINEAR LONG LINE (GEOGRAPICHAL DIRECTION) TO ATHEN (ACROPOLIS) IN HELLAS FROM DENMARCK FAR AWAY THIS ROUND-BORGS. (STUDY WAS ONCE DONE BY ERICH VON DÄNIKEN). [TRELL= SLAVES= WORK UNDER A KING].
REFERANCE: GUSTAF HEBER PÅSTÅR I BOKA "NORSK ADEL" UTK.1939-44 SIDE 22: AT HAALOYGEN OTTAR BODDE I KVÆNANGEN [:ALTEIDET] NORD-TROMS. UTSKRIFT FRA BOKEN. ALTEIDET IS 80 KILOMITERS FROM WORLD BIGGEST ROCK-CARVING-SENTRA IN ALTA-FJORDEN [: SHARED ON 3 AREAS IN BOSSECOP]. NORTH-TROMS/ WEST-FINNMARCK MENTION FEW TIMES IN OLD HISTORY-BOOKS. 01: OTTAR [:IF HE REALLY LIVED IN KVÆNANGEN YEAR 890]. 02: ERICH I HARALDSSON "BLOODAXE" 933-935 KING OF NORWAY [:AND ENGLAND] WHO FOUND HIS QUEEN GUNNHILD OSSURDATTER LIVING AMONG LAPS/ SAMER/ NOMADS/ NATURE-PEOPLE IN LOPPA NEAR ØKSFJORD. [:THEREFORE ONLY 2 ICEMOUNTAINS WITH THAT NAME IN NORWAY: "ØKSFJORD-JØKULEN" AND "HARDANGER-JØKULEN". ERICH I- SON OF HARALD HAIRFAIR LIVED IN OUTER HARDANGER [:AVALDSNES ROYAL HOUSES]. (:JIEKKI= ICEMOUNTAIN ON FI-UGR. LANGUAGE). 03: A BATTLE BETWEEN NOMADS/LAPS AND BIRKEBEINERE AB. YEAR 1100 IN LANGFJORD/ TAPPELUFT. 04: WAR BEETWEEN CARELIAN SHIPS BETWEEN 1222 AND 1360- WHEN WARDØHVS CASTLE NEAR VARANGER WAS BUILDT. CARELIAN [:FI-UGR PEOPLE] SPEAKED A KIND OF FINNISH LANGUAGE- BUT WROTE WITH KYRILLIAN LETTERS- ARCHEOLOGISH STUDY SHOWS. THIS WARS WAS ALMOST/PARTIALLY RECOMMENDED BY THE TSARS- RUSSIAN HISTORY-WROTERS TELLS.
HARALD HÅRFAGRE/ FAIRHAIR`S SØNN: EIRIK I "BLODØKS" HARALDSØNN 932-935: KONGE OVER NORGE.......... HAN DRO SOM 20-ÅRING TIL BJARMELAND [:KOLA-HALVØEN] (KILDE: SNORRE STURLASON- SKALD PÅ ISLAND). "-FOR NORD TIL FINNMORK OG HELT TIL BJARMELAND (:FRA ROGALAND) OG HOLDT DER EN STOR STRID OG VANT SEIER". [HER GJENNGITT FRA KILDE: S.76 "EN REISE I DET RUSSISKE NORD" FORFATTER: ØYVIND RAVNA. FINNMARK UTDANNINGSKONTOR. 2000. (WWW.RAVNA.COM/BARENTSFOTO).......... PÅ HJEMVEIEN FANT HAN EN UVANLIG VAKKER ELDRE KVINNE "NORD I HÅLØYGELAND" SOM BLE HANS VIV [ENG: WIFE] OG HUN BLE I ÅRENE 933-935 DRONNING AV NORGE.......... IFØLGE "HEIMSKRINGLA" OG "ORKENØYINGENES SAGA" DRO HUN ETTER 954 (DA EIRIK I HARALDSON DØDE VED SLAGET PÅ STAINMORE I ENGLAND 954] TIL KONG HARALD I BLÅTANN AV DANMARK OG SENERE TIL ORKENØYENE- HVOR BRØDRENE ARNKJELL JARL- ERLEND JARL OG TORFINN SKALLEKLØYVER BODDE.........HÅKON JARL GRJOTGARDSØNN DEN ELDRE B.A.815- FALT VED SLAGET PÅ STAVNESVÅGEN I ÅR 868. [HANS FARFARFAR VAR: HARALD TRONDSSØNN NAUMDØLAJARL (:HARALD JARL-NAMDALEN) M.W. SIGNY SIGURDSDTR. HAAKON JARL DEN ELDRES DATTER VAR: ÅSA HÅKONSDATTER HLADE FRA TRØNDELAG: EN AV HARALD HÅRFAGRES MANGE DRONNINGER. [HAN HADDE OGSÅ BARN MED EN LAPPEKONE: SNEFRID SVÅSESDATTER] OG DET ER DETTE VERK SOM HARALD HÅRFAGRE ETTER SLAGET PÅ HAFRSFJORD I 873 FORTSETTER ETTER HÅKON JARLS FALL. HARALD HÅRFAGRE BLE NEMLIG HERRE OVER HELE DEN NORSKE KYST OG OVER VESTERHAVSØYENE TIL OG MED ØYA MAN I ENGLAND.......... UTSTREKNINGEN FOR BEGREPET "HÅLØYGELAND" GIKK PÅ DEN TID [:IFØLGE FORFATTEREN I NORDISK HISTORIE OG NORRØN LITTERATUR RETT FØR KRIGEN: GUSTAV HEBER I BOKA "NORSK ADEL" NORDOVER TIL: VEST-FINNMARCK: LOPPA. ANTAGELIG OGSÅ SØRØYA OG SEILANDS-OMRÅDET- FORDI DETTE NAVNET ELLERS KUN [: I NORGES LAND] ER BRUKT I ROGALAND OG I LOPPA-OMRÅDET- NEMLIG: "ØKSFJORD-JØKULEN"- "SEILANDS-JØKULEN" OG "LANGFJORD-JØKULEN" I VEST-FINNMARCK- OG "HARDANGER-JØKULEN" I ROGALAND/ HORDALAND- DER ERIK I HARALDSON "BLODØKS" HØRTE TIL SAMMEN MED SIN FAR HARALD HÅRFAGRE OG BROR HÅKON DEN GODE. ORDET: "JØKUL" [LAPPISK/ SAMISK: "JIEKKI"] OM ISBREER. ET UR-SAMISK [:OLD-FI-UGR.] ORD. NAVNET "ØKSFJORD" HENSPEILER DERFOR NETTOPP PÅ EIRIK "BLODØKS" I HARALDSØNN- 932-954- NORGES KONGE.......... DENNE LAPPEKVINNEN: GUNNHILD- [:MED FAR FRA "NORDRE HÅLOGALAND": OSSUR TOTE]- BÅDE I SAGALITTERATUR/ STEDSNAVN OG IKKE MINST VIKINGEFUNN- NÆRMERE BEHANDLET ANDRE STEDER PÅ DENNE WEB-SIDEN. GUNNHILD BODDE HOS LAPPENE/ SAMENE-OG ER NEVNT I FLERE AV SAGA-LITTERATURENS BØKER- OGSÅ I "OLAV TRYGVASSONS SAGA" OG "EIGLA" [:EIGIL SKALDAGRIMSØNNS SAGA] OG "HEIMSKRINGLA".........."LOPPHAVET" KAN BETY: "LAPPHAVET" [JFR: SVENSK LAPPLAND/ FINSK LAPPLAND/ RUSSISK LAPPLAND- OG ORDET ER OGSÅ BRUKT PÅ DEN GAMLE BOKEN VED NAVN "LAPPONIA" [:EN SVÆRT GAMMEL BOK OM FORHOLDENE HER NORD I ELDRE TIDER].......... ANSATT HISTORIKER VED TROMSØ MUSEUM IDAG: HÅVARD DAHL BRATTREIN- SIER PR.TLF AT PÅ KOLA BRUKES ORDET "LOPP"- FREMDELES IDAG OM LAPPER/ SAMER/ FINNER !!!!!.......... MEN HAN MENER OGSÅ AT ORDET LAPP/LOPP IKKE ER NEVNT I ELDRE LITTERATUR FØR CA.1200. GIFTEMÅLET MELLOM EIRIK I HARALDSON "BLODØKS"- FANT STED SOM MAN VET- CA.270 ÅR TIDLIGERE.......... MEN SNORRE STURLASSON BODDE PÅ ISLAND- OG MYE AV MATRIALET HAN BRUKTE VAR BARE KOPIER AV FORFATTERE FØR HAM- NEMLIG: HÅLØYG-FORAFATTERENE: ØYVIND SKALDESPILLER [CA.932] OG EGIL SKALDAGRIMMSON FRA SANDNESSJØEN-OMRÅDET I NORDLAND- SOM SLO SEG NED PÅ BORG PÅ ØSTKYSTEN AV ISLAND.......... INGEN AV DISSE FORFATTERNE BEHØVER Å HA HATT FORSTÅELSE OG KJENNSKAP TIL STEDSNAVN SOM "LOPP"/"LAPP"- LANGT NORD I HÅLØYGELAND- IKKE MINST PGA. AVSTANDEN TIL SØNDRE HÅLØYGELAND..... DET ER JO OGSÅ LITT MERKELIG AT ORDET "LAPP" BRUKES I 4 LAND: NEMLIG PÅ: KOLA [PÅ RUSSISK:"LOPP"..... FINSK LAPPLAND..... SVENSK LAPPLAND..... OG STEDVIS I NORGE ["LAPPOLUBBAL" VED KAUTOKEINO]..........SÅ NÅR DETTE ORDET "LAPP" ER SÅ VIDT FORGRENET OVERALT PÅ NORDKALOTTEN- ER DET TEMMELIG SIKKERT- UTFRA MIN SYNSVINKEL- AT DET ER MYE ELDRE ENN 1200-TALLET- SOM HÅVARD DAHL BRATTREIN MENER..........ORDET "JØKUL" OM ISBREER ER AV UR-SAMISK SPRÅK-OPPHAV.......... DETTE SAMISKE ORDET HAR ANTAGELIG TATT VEIEN TIL HARDANGER-OMRÅDET- GJENNOM DRONNING GUNNHILD FRA VEST-FINNMARCK RUNDT ÅRENE 935 ! ETTER EIRIK I HARALDSSON "BLODØKS" FALL VED SLAGET I PÅ STAINMORE I ENGLAND I 945- OVERTOK HANS BROR "HÅKON DEN GODE I HARALDSONS ADELSTEIN-FOSTRE" STYRINGA AV NORGE.......... RMH. <MECHLENBORG- ELECTRONIC DATA-ARCHIV>. APRIL 2014.
REFERANCE: ABOUT ERICH I HARALDSON "BLOODAXE" 933-935 KING OF NORWAY AND ENGLAND [: SON OF HARALD HAIRFAIR 865-933 KING NR.1 IN NORWAY]- WHO FOUND HER WIFE [NORR: VIV] AND QUEEN PERHAPS IN "QUEENANGEN"= KVÆNANGR [: NORTH-TROMS] FEW MILES FROM "ØKSFJORD-JØKULEN" AND 10 MILES FROM WORLD BIGGEST ROCK-CARVING AEREA: ALTA COMMUNITY WITH 4 ROCK-CARVINGS PLACES. SHE SAILED FROM "ØKSFJORD-JØKULEN": HER FATHERLAND... TO "AVALDSNES KONGSGÅRD" NEAR "HARADANGER-JØKULEN" HIS HOMEPLACE. AND ONLY TO "JØKULER" IN WHOLE NORWAY STILL ARE....SO ALSO THE ICE-MOUNTAINS HAVE TACEN CARE OF THIS 1000 YEARS OLD HISTORY IN NORWAY !! NOT ONLY SNORRE STURRLASON IN THE ICELANDIC SAGA-LITTERATURE..WHO MENTION: QUEEN GUNNHILD OSSUR-DAUGHTER LOPP- LIVING AMONG LAPS= LOPS= LOPPA: FROM NORTH-TROMS/ WEST-FINNMARCK "NOTHERN HAALOGALAND" [: ØKSFJORD= AXE-FJORD] IN 4 OF HIS BOOKS: "HEIMSKRINGLA"- "EIGLA"= "EGILS SAGA" AND ALSO IN "OLAV TRYGVASSONS SAGA". THIS PHOTO-PAGE ABOVE IS FROM THE BOOK: "FFR 75 ÅR 1916-1991". SIDE: 17 BY LEIF A. FRIBERG. GRAFICK PRODUCTION: FAGTRYKK ALTA AS & JULIUS MASKE AS- TRONDHEIM. : A DOCOMENTATION IN BOOK-FORM ABOUT WORLD NOTHERN-MOST SHIPS-ETABLISSEMENT: HAMMERFEST DAMPSKIPS-SELSKAP AB.1870/ VEST-FINNMARK AMTS-REDERI AB.1890/ FINNMARK FYLKESREDERI OG RUTESELSKAP= "FFR" GROUNDED IN 1916. BUT FEW YEARS AGO "FFR" WAS SOLD TO FRANCE BY "FYLKES-TINGET PÅ VADSØ [: A TOWN FULL OF FINNISH PEOPLE] BY FYLKESORDFØRER EVY ANN MIDTHUN. AFTER THAT IN 2014 ALSO "HURTIGRUTEN" WAS SOLD TO ENGLAND BY ERNA SOLBERG- WHO DONT WANT TO DEFENCE THIS SHIPS. IN THE NEWS-PAPER "NORDLYS" IN TROMSØ THEY WROTE SAME DAY: "SALGET AV HURTIGRUTEN TIL ENGLAND: ET HÅN MOT KYST-KULTUREN !!!" THE SALE WAS NOT MENTION IN THE OSLO-NEWS-PAPER AT ALL !! AND TELENOR LAY DOWN THE MOBIL-NET SAME DAY THE BOAT WAS SOLD !! REASON: "WE UPDATE THE TELENOR-MOBIL-SERVERS" !! OSLO WHO IS FJORD HALF OF THE YEAR FULL OF ICE....[:MUCH VIKINGS HERE 1000 YEARS AGO!!] ...STILL BERGEN- TRONDHJEM AND HAUGESUND IS THE OLDEST REGENT-CAPITOLS IN NORWAY...NOT OSLO-FJORD WITH THEIR ICE-BREAKERS WHO LEIF ERICSON [:OF COURSE BORN IN A ICEFJORD- FAIR AND KIND WITH SHIPS] USED TO DISCOVER AMERICA [:LAND OF MEADOW/ NEW FOUNDLAND] AB. YEAR 900....AND HE ALSO LIKED FJORDS: HALF YEAR FULL OF ICE..AS HIS WOMAN WAS BORN ON LEWIS ON OUTHER-HEBRIDENE...AND SEATTLE DOWN IN AMERICA..SHE TOO !!.. OSLO SOLD OVR BOATS: HURTIGRUTEN- 150 YEARS FROM BERGEN TO KIRKENES= RIKSVEI NR.1- TO ENGLAND..NOTICE THAT !!!!! BUT ENGLAND BUILDT OVR FIRST STEAMSHIP: "CONSTITUTIONEN" AB. 1827 AND ALSO "HAAKON JARL I" [:NFDS] AB. 1850 IN DUMBARTON/ ENGLAND...SO PERHAPS THE EARLS [:JARLER] AND THE ODEL-ADEL-EDEL-OLD PEOPLE IN GREAT BRITAIN [AND THEIR STILL LIVING "EARLS"= "JARLS" WHO DONT EXIST IN "COMMUNISM-NORWAY" ANYMORE= NOT AFTER YEAR 1388] WANT THEIR SHIPS BACK AGAIN AFTER 150 YEARS ALONG THE NORWEGIAN-COAST...AS THEY HELPED US TO BUILD THE FIRST ONE OF THEM...GOD KNOWS. PERHAPS QUEEN MAUD- PRINCESS OF WALES AND LATER QUEEN OF NORWAY COULD HAVE ANSWERED ON THIS DIFFICULT QUESTIONS OR HER MAN: HAAKON VII 1905-1957- KING OF NORWAY... BUT THEY DONT ARE AMONG US ANYMORE..."NORWAY: LAST COMMUNIST-STATE IN EVROPA" SOMETIMES SOMEONE SAYS...!....SÅ AT VERDENS STØRSTE COPPERGRYTE FRA 800-TALLET- PÅ 250 LITERS ROM-INNHOLD FUNNET NÆRT GRYTØYA VED HARSTAD FORSVINNER SØROVER TIL OLDSAKS-SAMLINGEN I OSLO- OG.... VIKINGSVERDENE: "LOPPASVERDET" FUNNET I BERGSFJORD I 1947- "MÅSØYSVERDET" "NORKAPPSVERDET" FUNNET PÅ GJESVÆRSTAPPEN- "PORSANGERSVERDET" FUNNET VED LADNJA I INDRE PORSANGER OG "VARANGERSVERDET" FUNNET PÅ MORTENSNES... STJELES NED TIL TROMSØ MUSEUM FORTELLER ALT OM "RAIDDPAKKET" SOM STYRE NISSELANDET NORGE I DAG !! "DUSTENORGE" OG "DUSTENE PÅ STORTINGET" !!!..... MIN SPÅDOM: NÅR DET BLIR 4 DRONNINGDØMMER: ELISABETH I.... MARGRETHE II.... VICTOTRIA I... OG INGRID I... FORSVINNER KONGEDØMMENE I NORD-VEST-EVROPA !!...MEN LIKEVEL BARE 1 DRONNING I NORGE SIDEN 300-TALLET- NEMLIG: MARGRETHE 1 1388-1412 DEN FØRSTE REGENT AV NORGE-DANMARK UNIONEN. NÅR KONGEDØMMENE FORSVINNER PGA. DE NYE SKUTESKIPPERNE: "DE 4 DRONNINGER" VIL MANGE JUBLE !! SÆRLIG KOMMUNISTLAND OG REPUBLIKKER !!! NOTICE THAT !!! AT VIKINGENE VASKET BÅTENE RENE ETTER KVINNEBESØK OMBORD- FORTELLER BARE "KOR STEIN-HAKKE-TOILLAT DÆM VA".. Å NÅR MAN DA KAN LESE I BØNNEBØKER "Å PÅ MURVÆGGA" I SØR-EVROPA "FRI Å BEVARE OSS FOR NORMANNERNES VREDE.." BØR MAN HELST GLEMME DEM. "FYLLA HAR SKYLDA"... DEM HAR HERJA OG "RAST TOILLING" I MJØD-RUS [: 18% ALKOHOLINNHOLD LAGA PÅ HONNING].. D E NO MIN TEORI ! ADELEN [:SOM ENGLAND ENNÅ HAR- OG OGSÅ JARLER] FORSVANT I NORGE I 1814. DE NYE SKUTESKIPPERENE: "KVINNENE" FIKK STEMMERETT I NORGE I 1917..... KVINNELIGE CAPTEINER KAINN TAKLE EI SKUTA I ORKAN UTENFOR "ROCK-ALL" OG HEBRIDENE NORD AV SCOTTLAND.... HVIS KLIMAET SKULLE HARDNE TILL I NISSELANDET..PÅNYTT..! I SÅNNE SITUASJONER ER MANNFOLK VERDILØSE.. SIDEN DEM HAR JOBBA PÅ SKIPSVERFT..I GRUVEGANGA OG TUNELLA...OG PÅ FABRICK-GOLV....70 ÅR MED FRED. IKKE SÅ DÅRLIG BARE DET."....TØV OG TULL AV AMUNDSEN Å FARTE RUNDT PÅ SØR OG NORDPOLEN I 1911 OG 1926.. OG ENDA MERE TULL Å LEGGE HTTP:/WWW.KONGEHUSET.NO PÅ NETT: 01-01-2000 00:00 [=MILLENIUM]. VI HAR JO GMT= GREENWICH MEAN TIME I LONDON SOM T.O.M. PEKING MOSCOW OG NEW YORK MÅ STILLE SINE COMPUTERE OG KLOKKER EFTER. MÅ VI DA FARTE ROINNDT PÅ POLAN I TIDE OG UTIDE I "DUSTE-NORGE" ?? PUSSIG FOLKESLAG !! MVH: RMH. QUEENANGR-LOPPA-ALTA 28-10-2015 01:23.
RURIK 850 >> DEN FØRSTE RUSSISKE TSAREN VAR GIFT MED INGRID EFANDRA VON NOORWEGEN.
REFERANCE: RUSSIAN FIRST REGENTS [:TSAR] OF NOVGOROD: RORIK/RURIK/RØRIK FROM SVEALAND [:SWEDEN] 800-879 MARRIED WITH INGRID EFANDA VAAN NOORWEGE-URMAN. "SHE WAS DAUGTER OF A NORWEGIAN KING"- THE STORY TELLS.
HARALD TRONDSØNN NAUMDØLAJARL AB.725 [:NAMDALEN] M.W. SIGNY SIGURDSDATTER AV MØRE.
HÅKON DEN GODE [:SON OF HARALD HÅRFAGRE 865-933- KONGE AV NORGE- AND HALF-BROTHER TO EIRIK I HARALDSON "BLODØKS" 933-935 WHO FOUND HER NICE- BUT OLD QUEEN AFTER A "BJARMELANDSFERD" ON LOPPA IN WEST-FINNMARCK: GUNNHILD OSSDURDATTER LOPP WHO LIVED AMONG LAPS: NOMADS: NATURE-PEOPLE IN THE NORTH PART OF HÅLØYGELAND. SNORRE STURRALSON MENTION HER IN 3 BOOKS: HEIMSKRINGLA- EIGLA AND OLAV TRYGVASSONS SAGA. HER FATHER WAS: OSSUR TOTE. THEREFORE: ØKSFJORDJØKULEN AND HARDANGERJØKULEN AS JEIKKII MEANS ICE ON FINNISH-UGRISH LANGUAGE. 4 VIKINGSWORDS IS FOUND IN WEST-FINNMARCK- ONE IN BERGSFJORD: LOPPA IN 1947. VIKINGS ON THAT TIME COULD WORC WITH IRON COPPER SILVER AND GOLD. THERE USE OF BOATS IN ALL KIND OF SITUATIONS- GET BACK TO THEIR FORFATHERS 6000 BC- WHEN THE ICE COVERED AND LAY EVERYWHERE OVER SCANDINAVIA AND THE NORTH-COUNTRIES- AND FEW METERS OF THE LAND ALONG THE NORWEGIAN COAST WAS COUNTRYSIDE- EMPTY FROM THE ICE. AND THE PEOPLE HER IN WEST-FINNMARCK STILL USED ONLY BOATS UNTIL WW2 WHEN THE NAZISTS FROM GERMANY START TO BUILDT ROADS HERE. BEFORE THAT ONLY ONE ROAD WAS BUILDT- AS THE FIRST IN WHOLE FINNMARCK: THE HORSE-ROAD BETWEEN ALTEIDET IN TROMS FYLKE TO LANGFJORD IN ALTAFJORDEN IN FINNMARCK FYLKE. BECAUSE SOME PEOPLE COLD NOT HANDLE LOPPHAVET IN BOATS: THE HARD SEASIDE- ESPECIALLY IN THE DARK AND COLD WINTERMONTHS- OUTSIDE THE COAST OF WEST-FINNMARCK. THEREFORE. NORWAY STILL HAVE A RECVORDS ON BOATS: MOST TONNASJE:TONS PR. MAN IN THE WHOLE WORLD. AND THE VIKING: LEIV ERICSON DISCOVERED AMERICA: LAND OF MEADOW: NEW FOUNDLAND IN YEAR 962...SO...
OLAV I TRYGVASSON 995-1000.
GROUNDER OF OSLO TOWN: HARALD III SIGURDSON HARDRAADE 1045-1066- KING OF NORWAY- MARRIED WITH ELIZABETH OF KIEV- QUEEN OF NORWAY- DAUGTHER OF JAROSLAV I- TSAR [:KING] IN KIEV/ UKRAINA. AFTER HARALD HARDRAADE DIED IN ENGLAND 1066- ELISABETH FROM KIEV WENT TO OSLO-AREA [:ØSTFOLD] AND DIED HERE AB- 1080. MONUMENT FROM OSLO ON THIS PHOTO.
DEN FØRSTE DEL AV NIDAROS-DOMEN (:NIDAROS CATHEDRAL IN NORWAY) STO FERDIGBYGD CA.1150.
NORRØNE KONGER.
OLAV II 1015-1030.
THE NIDAROS CATHEDRAL IN TRONDHJEM-TRONDHEIM. [:NIDAROS-DOMEN]. PHOTO OF THE THE WEST-WALL. OLAV I TRYGVASON [:995-1000 REGENT IN NORWAY] GROUNDED TRONDHJEM AS MAIN-CAPITOL IN NORWAY CA. YEAR 1000.
MONUMENT OVER LEIV ERICSSON WHO DISCOVERED AMERICA AB. YEAR 1000 [: "VINLAND" MEADOWS- NEW FOUNDLAND]. HIS WIFE: TORGUNNA WAS FROM OUTER HEBRIDENE: LEWIS (KRADHLASTADT ?) WHERE 7 SET OF WORLD-KNOWN CHESS-BRICKS- MADE IN TRONDHEIM WAS FOUND ON A THE BEACH CA.1850. LEIV ERICHSON ALSO VISIT TRONDHEIM. HIS SON WITH TORGUNNA: TORGILS SEATTLE DOWN ON ICELAND. HIS FATHER-FATHER WAS: EIRICH RAUDE ON BRATTALID: WEST-GRØNLAND. ERICH RAUDE WAS A VIKING FROM ROGALAND HORDALAND IN NORWAY. THE GLACIER WHO COVERED WHOLE SCANDINAVIA AND KOLA AROUND 15.000 YEARS AGO- WITH A THIN OPEN COAST-LINE IN NORWAY- LEARN THE COAST-PEOPLE TO BE CLEVER IN BOAT-BUILDING AND SAILING. A VERY FAST WAY TO REACH PLACES FAR AWAY ON SHORT TIME. FEW LANGUAGES IN THE WORLD HAVE SO MANY WORDS WHO DISCRIBE: BOATS- BOAT-BUILDING- WAVES SEA OCEAN- SAILING-TECHNICS A.O. LIKE NORRØN AND ENGLISH (ANGEL-SACHSISH) LANGUAGES. ESPECIALLY ON ICLAND THIS WORDS STILL IS IN USE.
HROLFR RØGNVALDSØNN "GANGE-ROLF" (860-932) SØNN AV RASGNVALD MØRE-JARL.
BIRGER JARL. 1200-TALLET. SVEARIKET. SWEDEN.
ALFRED THE GREAT- ANLO-SAXONS KING. HE GET VISIT FROM HIS FRIEND: HAALOYGKING OTTAR FROM ALTEIDET IN NORTH-TROMS IN YEAR 890. REFERANCE-BOOK: "NORSK ADEL" BY: GUSTAV HEBER OSLO 1939-1944. [:SIDE 22]
RUSSLAND: SWEDISH VIKINGTSAR: RURIK 862-882. NOVGOROD WAS FIRST MAIN CAPITOL. RURIKS SON HELGE/ OLEG WAS TSAR IN KIEV IN WEST-UKRAINA. KIEV WAS RUSSIAN MAIN-CAPITOL NR.2 FOR 370 YEARS.
FRITJOF "DEN FRØKNE".
VEST-GOTERE OG ØST-GOTERE VAR EN FOLKE-GRUPPE SOM STAMMET FRA SCANDINAVIA. ETTHERTHVERT OPPRETTET DE KONGEDØMMER I UKRAINA OG SØR-EUROPA.
PELAYO CA: 650-737: VISI-GOTHER- KONGE.
ARMENIUS 18 BC- 21 AC. MONUMENT.
GERMANERHØVDINGEN ARMENIUS (18 BC-21 AC)
"KINGS OF NORWAY"
100 YEARS OLD KING-SWORD IN RICH-SILVER FROM NORDEN/ SCANDINAVIA. (:BELONGS TO DENMARCK). GODS EFTER VIKINGER.
MAMA DON`T LIKE IT
MAMA SAYS- YES MAM - SWEET MAM
EUROPA: NYE OG HISTORISKE CONSTITUONS-FORMER EU OG NATO-MEDLEM-SKAP UT FRA ÅRSTALL.
BIBELEN ÅR 1030 OG KORANEN ÅR 2030: 2 FORSKJELLIGE RELIGIONER. BØKER MED 1000 ÅRS MELLOMROM- SKREVET I MIDT-ØSTEN SOM ANKOMMER EUROPA. ØVERLAND OG STORHAUG HAR KOMMENTERT OG DEFINERT FENOMENET.
KJØNNS-LEMLESTELSE (OMSKJÆRING) TUNGETALE DEMONUTDRIVELSE SVOVELPREDIKANTER HELVETESPREDIKANTER OSV. OSV. ER EN DEL AV SEKTENES ARBEIDS-OMRÅDER I MODERNE TID. OGSÅ HEKSEBRENNING FORKOM I ELDRE TIDER.
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE