Fotoalbum

THE BORDERS IN NORTH-NORWAY HAVE CHANGES MANY TIMES- AMONG YEARS. SEEMS LIKE STORTINGET IN OSLO LIKE TO RULE AND CHANGE- AS QUICK AS POSSIBLE-- TO BE INCONSEKVENT.

LITT OM:

GRENSE-FORHOLDENE I HÅLØYGELAND/ BJARMELAND [:NORD-NORGE/ KOLA]. ELDRE HISTORIE.

OM SPRÅK-FORSKJELL O.A.  

OM JORDEIENDOMMER I NORD-NORGE FRA GAMMEL TID.

FLERE AV -ANGER ENDELSENE PÅ FJORDENE ER ANTAGELIGVIS ELDRE ENN HARALD HÅRFAGRE OG RIKS-SAMLINGEN I 865- SIER HISTORIKERNE. "QUEENANGEN" (:SKRIVEMÅTEN VAR SLIK ENNÅ 1800-TALLET OG FOREKOM OGSÅ SOM SLEKTSNAVN I NORD-TROMS: KVÄNANGEN).   

FJORD-NAVNET "QUEENANGEN" KAN LIKEVEL VÄRE OPPSTÅTT DA SÖNN AV HARALD I HÅRFAGRE: KONG ERICH I HARALDSÖNN "BLODÖKS" (933-935) EKTET GUNNILD (OTTARDATTER ?) OSSURDATTER FRA ÖKSFJORD- PÅVEI HJEMOVER ETTER EN BJARMELANDS-FERD (:RUNDT KOLA-HALVÖYA) OG SKATTE-OPPKREVING I "ÖSTERLED". 

ERICH I OG GUNNHILD BLE EN KORT TID REGENTER AV BÅDE NORGE OG ENGLAND FRAM MOT 950. ETTER HANS TID SOM KONGE SKAL HUN HA BOSATT SEG I DENMARCK. 

(:NORSK-ENGELSK KONGE BLE OGSÅ GRUNNLEGGEREN AV OSLO BY: KONG HARALD SIGURDSÖNN HARDRÅDE 1045-1066. HARALD HARDRÅDE VAR GIFT MED EN RUSSISK PRINSESSE: ELISABETH AV KIEV I UKRAINA- DATTER AV JAROSLAV I).

OTTAR BODDE LIKSOM DRONNING GUNNHILD OSSURDATTER (OTTARDATTER ?) I DETTE OMRÅDET I NORD-TROMS: ALTEIDET I KVÄNANGEN- IFÖLGE OSLO-HISTORIKEREN GUSTAV HEBER I BOKA "NORSK ADEL". 

"ÖKSFJORD-JÖKULEN" OG "HARDANGERJÖKULEN" [:BARE HARDANGER OG QUEENANGR BRUKER DET FINSK-UGRISKE ORDET "JIEKKI" FOR ISBRE ELLER GLACIER] BEVITNER AT SNORRE STURLASSONS SAGA-SKRIVING ER SANN. OM DRONNING GUNNHILD SIER HAN: "...BODDE BLANDT LAPPENE...VAR GAMMEL MEN UVANLIG PEN.."

OTTAR SEILTE OGSÅ I "ÖSTERLED" RUNDT 890 FOR Å KREVE SKATT- SOM VAR EN GAMMEL SEDVANE-RETT FRA ENNÅ ELDRE TIDER UNDER HÅLÖYG-JARLENE (300-800). 

OTTAR SEILTE OGSÅ I "VESTERLED" TIL KONG ALFRED "THE GREAT" AV ENGLAND- DER HISTORIEN OM HAM ER BEVART.

UMBA OG VEGESTAFR PÅ KOLA- VAR GRENSEN ØSTOVER FOR VIKINGENES SKATTEKRAV FRAM TIL 1222- ÅRET DA DEN SISTE BJARMELANDS-FERDEN BLE FORETATT. [BJARMELANDS-FERDENE/ "FINNESYSSELEN"].

ETTER 1220 BLE RUSSLAND ANGREPET AV MONGOLSKE KRIGERE TIL HEST- SOM BRENTE 14 RUSSISKE BYER- HVORAV HOVEDSTADEN KIEV I UKRAINA I 1240.

"DE KARELSK-RUSSISKE HERJOKT" (:EN LANGVARIG KRIG MELLOM NORGE SVERIGE OG SENERE OGSÅ DENMARCK I PERIODEN 1222-1445) KAN HA OPPSTÅTT PGA. MONGOLERNES HERJINGER I RUSSLAND (:EN RUSSISK EKSPANSJON MOT VEST KANSKJE FOR Å UNNSLIPPE DJENGIS KHANS BRUTALE KRIGERE).

NORGE HAR FAKTISK IKKE VÄRT I KRIG MED RUSSLAND ETTER 1445 OG DENNE KRIGEN SOM VARTE I 220 ÅR !!

SPRÅK-FORSKJELLEN MELLOM NORRÖNT-ANGEL-SACHSISK OG SPRÅK-GRUPPENE I ÖST (:RUSSISK OG FINSK) UTGJÖR BARE CA.10 % FELLES-ORD (:DVS. ORD SOM VAR I BRUK FÖR DEN INDIUSTRUELLE UTVIKLINGEN KOM CA.1850). 

DE MANGE STEIN-ALDER-CULTURENE PÅ NORD-CALOTTEN MÅ DERFOR HA HATT LITE CONTACT MED CULTURENE I ÖST. 

DET MINIMALE SPRÅK-FELLESKAPET MELLOM NORRTÖNT SPRÅK OG DE FINSK-UGRISKE OG SLAVISKE SPRÅK BEVITNER DET (:CA.5-10% FELLESORD).

ETTER DEN "RUSSISKE VIKINGTID" FRA CA.850-1220 FORSVANT DE SISTE RESTER AV NORRÖNT SPRÅK I RUSSLAND. SLAVISK CULTUR OG SPRÅK INNTOK ETTERHVERT DET RUSSISKE TSARDÖMMET.

DE FÖRSTE TSARENE VAR SVENSKE VIKINGER. DEN ALLER FÖRSTE VAR RURIK (850) GIFT MED INGRID VON NOORWEGEN.

BÅDE OLAV TRYGVASSÖNN (995-1000) OG DRONNING TYRA- OLAV II HARALDSÖNN "DEN HELLIGE" (1015-1030) OG HARALD III SIGURDSÖNN HARDRÅDE (1045-1066) HADDE CONTACT MED DET RUSSISKE TSARHUSET I VIKINGTIDEN.

OLAV TRYGVASSÖNN FIKK ET SKIP I GAVE FRA DEN RUSSISKE TSAREN FORTELLER SAGAEN.

SEILINGER RUNDT KOLA-HALVÖYA BLE FORETATT AV FLERE NORSKE KONGER I VIKINGTIDEN. DERIBLANDT SOM FÖR NEVNT: SÖNN AV HARALD HÅRFAGRE: ERICH I.

SEILINGER TIL "BJARMELAND" BLE OGSÅ GJORDT AV "BJARKÖY-ÄTTA" OG "HÅLOYGE-ÄTTA". 

OM OTTAR AV NORD-TROMS I "QUEENANGER"- OMRÅDET DER OGSÅ KONG ERICH I HARALDSÖNNS "QUEEN" GUNNHILD OSSURDATTER (OTTARDATTER ?) HAR TILHÖRT EN EGEN ÄTT VITES IKKE. 

INGEN KJENTE ÄTTE-TAVLER FRA VIKING-TIDEN FINNES I NORGE NORDOM BJARKÖY VED HARSTAD.

DET ER LITT MERKELIG AT EN PERSON SOM HÅLÖYGEN OTTAR I 890- SOM JO NEVNES SOM EN GOD VENN AV KONG ALFRED "THE GREAT" I ENGLAND- OG SOM "BODDE LENGST NORD AV ALLE NORDMENN" OPERERER UTEN ÄTTE-TAVLER ELLER ANNEN INFORMATION OM SITT SLEKTSKAPS-FORHOLD !!

VI VET AT DRONNING GUNNILDS FAR HET OSSUR TOTE. KAN OSSUR VÄRE EN SKRIVEFEIL FOR OTTAR ?? 

DE GOTISKE BOKSTAVENE SOM BLA.KRISTENDOMMEN BRAGTE FÖRST TIL ENGLAND (:LINDISFARNE CA.790) OVERTOK DET RYDDIGE SKRIFTSYSTEMET VIKING-BLOCK OGSÅ I NORGE ETTERHVERT- SÄRLIG ETTER BYGGINGEN AV NIDAROSDOMEN CA.1150.

BLOCK-BOKSTAVENE FINNES IDAG BARE PÅ BAUTA-STEINER.

OGSÅ 2 FINNES I NORD-NORGE [:GIMSÖY I LOFOTEN OG I HARSTAD]. DET ER FUNNET OGSÅ 2 BAUTASTEINER MED INSCRIPTION PÅ BRATTALID PÅ GRÖNLAND FRA CA.ÅR 1000. 

DE ER ELLERS SVÄRT VANLIG LENGER SÖR- OG FOREKOMMER I ALLE DE NORDISKE LAND. OGSÅ I RUSSLAND OG UKRAINA. 

I RUSSLAND BRUKES I MODERNE TID HOVEDSAKLIG BLOCK-BOKSTAVER. I DE FLESTE SAMMENHENGER (MEN IKKE I PERSONLIGE BREV). 

DE RYDDIGE CYRILLISKE BLOCK-BOKSTAVENE SOM RUSSLAND IDAG BRUKER- ER I NÄRT SLEKTSKAP MED GRESKE OG ROMERSKE SKRIFT-TEGN [:GREEK ANTIK LETTERS OG ROMERSK LINEAR A].

HISTORIEN OM HÅLÖYGEN OTTAR AV QUEENANGER OG HISTORIEN OM QUEEN GUNNHILD AV QUEENANGER: GIFT MED KONG ERICH I HARALDSÖNN AV YTRE HARDANGER.  
KILDENE SOM ER BRUKT: 
01: KAPTEIN I FFR OG FORFATTER LEIF HELBERG 
02: GUSTAV HEBER 
03: WIKIPEDIA.ORG SOM HENVISER TIL SNORRE STURLASSON]
04: "NORGES KONGESAGAER" "HEIMSKRINGLA" "OLAV TRYGVASÖNNS SAGA" "EIGLA"

NORRTÖNT OG ANGEL-SACHSISK SPRÅK HAR DERIMOT CA 50 % FELLESORD.

INNENFOR DENNE GRUPPEN FINNES: NORSK SVENSK DANSK FÄRÖYSK ISLANDSK ENGELSK TYSK NEDERLANDSK OG BELGISK.

1:
RUSSISK (:SLAVISK SPRÅK-GRUPPE) MED BRUK AV KYRILLISKE SKRIFT-SYSTEM (:EN BLANDING AV GRESKE OG ROMERSKE SKRIFT-SYSTEMER).

2:
SAMISK FINSK OG KARELSK (:FINSK UGRISK SPRÅK-GRUPPE MED RÖTTER TIL URAL OG ALTAI- OG BESLEKTET MED UNGARSK= HUNGARIAN= MAGYAR). KARELERNE PRATET FINSK MEN SKREV MED KYRILLISKE BOKSTAVER I ELDRE TIDER.

OM 2 HISTORIKERE OG DERES BÖKER: 

GUSTAV HEBER [:"NORK ADEL" UTK.1 GANG CA.1937] OG OSCAR ALBERT JOHNSEN [:"FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" UTK.1923 CHRISTIANIA] 

O.A.JOHNSENS BOK BLE SKREVET PÅ OPPDRAG AV KONG HAAKON VII- ETTER TSAR-DRAPET I RUSSLAND 4 ÅR TIDLIGERE- MED SPESIELT SÖKELYS PÅ DE HISTORISKE FORHOLDENE I NORD-NORGE OG PÅ KOLA-HALVØYA. 

DERSOM NYE HISTORISKE OG ARKEOLOGISKE FORHOLD I NORD-NORGE ETTER UTGIVELSEN I 1923- HADDE VÄRT TILFÖRT JOHNSENS TILÅRSKOMNE BOK-UTGIVELSE (: GJERNE I KOMBINASJON MED GUSTAV HEBERS BOK)- VILLE MAN HATT EN FULLVERDIG NORD-NORSK HISTORIE-BOK I DAG.

I DISSE 2 BÖKENE GJENNOMGÅES: GRENSE-FORHOLDENE I NORD-NORGE OG PÅ KOLA-HALVÖYA ALLEREDE FRA VIKING-TIDEN OG FÖR: ET SVÄRT DYKTIG ARBEIDE MED NØYAKTIG INFORMASJON OM SKATTE-GRENSER GRENSE-FORHOLD OG HISTORIEN PÅ NORDCALOTTEN FRA DE ELDSTE TIDER. (:OGSÅ ET CAPITEL OM STEIN-ALDEREN ER TATT MED I JOHNSENS BOK FRA 1923).

WARDØHUS BORG/ FESTNING BLE BYGD I 1306 AV HÅKON V MAGNUSSÖNN (1299-1319) ÅRSAKEN TIL BYGGINGEN AV "WARDØHVS"- VAR EN 220 ÅRS LANG KRIG: "RUSSISKE OG KARELSKE HERJETOKT" OG PLYNDRINGER LANGS KYSTEN AV NORD-NORGE OG I NORD-SVERIGE. 

KARELERNE BLE OPPFORDRET TIL DISSE HERJE-TOKTENE AV DE RUSSISKE TSARER- IFØLGE EN RUSSISK HISTORIKER- OGSÅ NEVNT I EN FINSKE BOK "SUOMI". 

VARDÖHUS FESTNING (:VERDENS NORDLIGSTE) I ÖST-FINNMARCK BLE VIGSLET AV ERKEBISKOP JØRUND. 

"VARDHALLR" VAR ET GAMMELT VARSLINGS-SYSTEM SOM BLE BRUKT OGSÅ I VIKING-TIDEN: MAN TENTE DENGANG BÅL PÅ FJELLTOPPENE FOR Å VARSLE BYGDENE OM FARER ELLER FIENDTLIGE ANGREP.

I ALTA HADDE FJELLET "HALLDE" SAMME FUNKSJON.

STEDSNAVN SOM: RUSSENES RUSSEHAMN RUSSEVÅG RUSSELV RUSSELVTIND RUSSELUFT M.FL. VITNER OM HENDELSER FRA DENNE TIDEN FOR OVER 700 ÅR SIDEN. 

SAGN FINNES BEVART PÅ DISSE STEDENE- OG BLE OFTE NEDTEGNET I ELDRE LITTERATUR- OGSÅ I NYERE LOKALHISTORISKE BÖKER.

FILMEN "VEIVISEREN" AV NILS GAUP BYGGER PÅ ET AV FLERE SAMISKE SAGN ("TSJUDE-TIDEN") FRA DENNE PERIODEN I NORSK HISTORIE.

SAGNENE FOREKOMMER I NORD-NORGE BÅDE PÅ NORSK OG SAMISK.

"KALMAR-UNIONEN" (:EN FORSVARS-UNION FOR NORGE SVERIGE OG DENMARCK) BLE OPPRETTET I 1397 OG VARTE TIL 1523. 

1 AV HOVED-GRUNNEN TIL AT ALLE DE 3 NORDISKE LAND DANNET DENNE UNIONEN- VAR DE NEVNTE KRIGENE. DENNE DELEN AV NORDENS HISTORIE [1222-1445] ER BEVART MED DE FLESTE ÅRSTALL OG INFORMASJON OM ALLE DE STÖRRE HENDELSENE SOM DENGANG PÅGIKK. 

SAMTIDIG I DENNE PERIODEN 1262-1380 LÅ ISLAND UNDER KONGERIKET NORGE. 

I AREAL OG LAND-MASSER BLE DERMED NORGE PGA."KALMARUNIONEN" (:SOM INNBEFATTET OGSÅ SVERIGES OG DENMARKS LAND-OMRÅDER) STÖRRE I UTSTREKNING ENN DATIDENS "TSAR-RUSSLAND". 

OGSÅ JEMTLAND HERJEDALEN BOHUSLEN FÄRÖYENE SHETLANDSÖYENE ORKANÖYENE OG SVALBARD TILHÖRTE NORGE PGA.LAND-ERVERVELSER SOM BLE GJORDT UNDER KONG  HÅKON IV HÅKONSÖNN 1217-1263 CA.50 ÅR TIDLIGERE.

BOHUS AKERSHUS (:"AGGERSHUS" SOM I RING-BORGEN "AGGERSBORG" I DENMARCK ?) TÖNSBERGHUS VARDÖHUS BLE BÅDE BYGGET OG RESTAURERT UNDER "KALMAR-UNIONEN".

PLANLAGT SKRIVING (NÖKKEL-ORD):

NORDLAND (NORGE)- NORRLAND (SVERIGE) ?? ENGANG ET STÖRRE OMRÅDE UTEN KJENT HISTORISK DOCUMENTATION ?

BJARKØY-ÆTTAS EIENDOMMER I VEST-FINNMARCK [:KOBBE-VEIDENE OG DUN-VÆRENE PÅ SØRØYA). BJARKÖY-ÄTTAS FORBINDELSER TIL VIKING-ÄTTENE PÅ MÖRE. 

ROMSDAL HISTORIELAG: TEORIER OM AT ERULERNE (EARL= JARLER) KAN HA SITT OPPHAV PÅ MÖRE-KYSTEN PÅ CA.500-TALLET ELLER FÖR.

VIKINGSKIP OG VIKINGSLAG I LANGFJORD I ALTA CA.1123

KVITBERGET I KVÆNANGEN I PRIVAT EIE I GAMMEL TID.

INGER TIL AUSTRÅTS KOBBEVEIDER PÅ SØRØYA- STÅR ANTAGELIG I ET HISTORISK EIENDOMSFORHOLD TIL BJARKØYKONGENE I HARSTAD-OMRÅDET.

IRGENS OG ANGELL-FAMILIENS EIENDOMMER I TROMS AMT 1600. [-OVERTATT FRA DEN DANSK-NORSKE KONGEN SOM TILBAKEBETALING FOR LÅNT KRIGS-GJELD (BLA: TROMSØ-GODSET- SKJERVEØYGODSET OG LYNGENGODSET)].

GRENSE-OPPGANGENE I NORD-NORGE PÅ 1700 OG 1800- TALLET. (:BLA. GENERALMAJOR PETER SCHNITLERS GRENSE-EKSAMINASJONS-PROTOKOLLER CA.1725).

FYLKESGRENSEN IDAG- MELLOM TROMS OG FINNMARCK [:VED ALTEIDET I NORD-TROMS] GIKK ENGANG [CA.1800] FRA GRENSE- JACOBS-ELV/ ØST-FINNMARCK- HELT NED TIL SKJERVØY.


Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE