Fotoalbum

OM STEINALDERKULTURENE PÅ SØRØYA/ HJEMMELUFT- KOMSABOPASSENE/ SAUTSO-TERASSEN/ VIRDNAJAVRRE OG JIESJAVRRE.

800

890

900

930-933

1100

1490

1520. LOPPA.

1520

1520

1567

1601

1591-1630

1610-1611- ALTEN FORT/ ALTENHUS.

1610 ALTENHUS. KRISTIAN IV QUART.

1611 ALTENHUS A

1611 ALTENHUS B

1600. FORHOLD RUNDT BYGGINGEN AV KONGENS HUS. ÅRØYA.

1675

ARCHEOLOGICAL SPOR FRA LOPPA OG ALTA HISTORIE KAN DELES INN I FLERE EPOKER [10000 BC-1900 AC]:

01: 
HELLERISTNINGENE BOSSECOP/ HJEMMELUFT/ [FI-UGR: JIEBMELUOKTA]. STEINALDERKULTURENE PÅ SØRØYA/ SAUTSO-OMRÅDET/ VIRDNAJAVRRE OG JIESJAVRRE. STONE-AXE FOUND ON SANDFALLET IN ALTA SENTRUM.

STEINALDER-BOSETRNINGER PÅ VALEN/ ISNESTOFTEN IN ALTAFJORD FOUND IN GROUND ABV.1937 [: GJERMUNDBY NEAR TALVIK]: STONE-AGE EQUIPMENT [>FISHING: GARNSØKKER I STEIN/ ØKS A.O. NOT SENT TO TROMSØ MUSEUM- BUT LAY NOW UNDER THE ROAD NOW ON GJERMUNDBY- AS THE ROAD-BUILDING GET ON.

IN ALTA/ TVERRELVDALEN A STONE-AXE WAS FOUND AB.1950 [>LATER BY AN ACCIDENT- DESTROYED- AND NOW GONE LOOSE]. (FOUND BY: ALFRED CHRISTRIAN SIVERTSEN- TVERRELVDALEN).


02 A: "DRONNING-GRAVEN" LOPPA/ 2 NORMANNERSMYKKER I SØLV [DET ENE: STØRSTE I NORGE PÅ CA.500 GRAM] FUNNET PÅ LATHARI OG LILLE BORRAS I ALTA.  OMKR. 900- VIKINGTIDEN. VIKINGSVERD FUNNET I BERGSFJORD/ LOPPA KOMMUNE 1947. [SVERDFUNN FRA VIKINGETIDEN OGSÅ I; MNÅSØY/ NORDCAP/ PORSANGER/ NESSEBY KOMMUNER [>NÆRMEREE REEDEGJORD FOR DISSE FUNN PÅ DENNE HJEMMESIDEN].

02 B: DRONNING GUNNHILD OSSURDATTER FRA LOPPA [>>ØKSFJORD-JØKULEN/ HARADANGER-JØKULEN : SAMISK: JIEKKI= ISBRE/ ICE-MOUNTAIN] ON LANDSIDE/ COUNTRYSIDE] WAS MARRIED WITH EIRIK I HARALDSSON "BLOODAXE"-KING OF NORWAY AND ENGLAND BEFORE YEAR 1000- AND WAS A SON OF HARALD I FAIRHAIR IN HARADANGER/ ROGALAND-AREA. EIRIK I HARALDSSON HAD BROTHER: HAAKON "THE GOOD"- ALSO A FEW YEAR LATER KING OVER NORWAY [: A MONUMENT OF HIM IS RAISED IN SOUTH-NORWAY]. IN WSST-FINNMARCK SCHOOL-CHILDREN LEARN ABOUT: QUEEN GUNNHILD FROM LOPPA AB.1920 IN ALL SCHOOLS HERE- BUT NOW THIS EDUCATIUON SEEMS TO GONE LOOSE...."GUNNHILD QUEEN-MOTHER" WAS A LAPP-WOMAN- MENTION IN THE "SAGA-LITTERATURE" [>SNORRE STURLASSON]: "EIGLA" [: EGILS SAGA] "OLAV TRYGVASSONS SAGA" AND "FAGR-SKJRINNA". [REFERANCE; WWW.WIKIPEDIA.ORG].


03: 2 ORNAMENTERTE VEVSVERD I HVALBEIN FUNNET PÅ ÅRØYA I ALTA. FRA VIKINGTIDEN. ANDRE VIKING-FUNN OGSÅ PÅ ÅRØYA.

04: ET SLAG MELLOM VIKINGSKIP/ BIRKEBEINERNE OG EN FOLKEGRUPPE [: ANTAGELIG MED URALSKE SPRÅK/ FINSK-UGRISK ?] I LANGFJORDEN/TAPPELUFT I ALTA OMKR.1100 [1123 ?]. [:SAGNET ER BEVART I DET FINSK-UGRISKE ORDET "DAPPE"= DRAP]

05 A: "DE KARELSKE OG RUSSISKE HERJETOKT" "TSJUDE-TIDEN": EN TID MED KRIGER MELLOM ALLIERTE SVERIGE- NORGE- DANMARCK OG KARELERE/ RUSSERE- SOM VARTE FRA 1222-1445 ["NØTEBORGS-FREDEN"]. VARDØHUS FESTNING BLE BYGD I 1306 AV DEN NORSKE KONG HAAKON V MAGNUSSON 1299-1319 PGA AV DISSE KRIGENE. OMENTRENT SAMTIDIG BRENTE DJENGIS KHAN OG MONGOLERNE DEN RUSSISKE HOVEDSTAD KIEV I VEST-UKRAINA. OMKRING 1360 OPPSTÅR "SVARTEDAUDEN"- ANTAGELIG EN TID MED SYKDOM/ PEST SOM UTSLETTER EN STOR DEL AV BEFOLKNINGEN I VEST-EUROPA OG ANDRE STEDER. 

OSCAR ALBERT JOHNSEN FORKLARER I BOKA: "FINNM. POL. HIST: "KRIGERSKE SAMMESTØT MELLOM DEM OG DEN NORSKE KONGES SYSSELMENN I HAALOGALAND VAR DERMED BLIT UUNGAAELIGE. DET ÆLDSTE VITNESBYRD HEROM TØR VÆRE EN BESTEMMELSE FRA CA.1200 I DEN ÆLDRE GULATINGSLOV, HVOR DET HETER AT HAALØYGENE SKAL STILLE OG UTRUSTE 13 TYVESÆTIGE SKIBE OG 1 TREDVESÆTIG [:30-SETIG= 60 MANN. RED.ANM.], 7 I DEN SØNDRE HALVDEL OG 6 I DEN NORDRE; >>TI DE HAR VAKTHOLD ØSTER<< (TVI AT DEIR EIGU VARDHALLD AUSTR) [Ref:67= Norges gamle Love.I,side104] DETTE KAN EFTER SAMMENHÆNGEN IKKE BEDTYDE ANDET END AT HAALØYGENE HAR VAKTHOLD= VARDHALLD MOT BJARMENE (KARELENE). KARELENE STOD ALLEREDE VED DENNE TID (OMKRING 1200) I ET LØST AVHÆNGIGHETSFORHOLD TIL NOVGOROD. DERES STORMÆND UTNYTTET VISSTNOK NU SOM FØR FINNEHANDELEN OG FINNESKATTEN TIL SIN EGEN FORDEL, MEN FANDT SIG DOG I AT BETALE EN AVGIFT TIL HANDELSREPUBLIKKEN, SOM DERFOR BETRAGTET IKKE ALENE DET EGENTLIGE KARELEN, MEN OGSAA KOLAHALVØEN I HELE DENS UTSTRÆKNING SOM HØRENDE IND UNDER HERREDØMME. I RUSSISKE TRAKTATER FRA 1260-ÅRENE (68) OG SENERE, AVSLUTTET MELLOM NOVGOROD OG FORSKJELLIGE FYRSTER, NÆVNES SAALEDES ATTER OG ATTER SOVOLOTSJIE, KOLOPEREM (69) OG TRE (D.E:TER) SOM NOVOGORODSKE >>VOLOSTER<< (D.E: DISTRIKTER). SKJØNT DET NOVOGORODSKE HERREDØMME  OVER KARELENE ENDNU MEST GJALDT PAA PAPIRET OG FØRST BEFÆSTEDES I LØPET AV 14.AARH. VED GJENTAGNE KRIGSTOG TIL SAVOLOTSJIE (70), NABOFOLKENE, SAALEDES OGSAA OVENFOR NORGE. I 1251 KOM ET GESANDTSKAP FRA NOVGOROD (HOLMGARD) TIL KONG HAAKON IV HAAKONSSON [NORGES REGENT: 1217-1263] OG KLAGET OVER STRIDIGHETER SOM HADDE FUNDET STED MELLOM KONG HAAKONS SYSSELMÆND NORD I FINMARK OG ØSTKARELENE, >>FORDI DE HADDE SEDVANLIGEN UFRED MED HINDANDEN I RAN OG MANDRAP<<. KONG HAAKON LOT ET GESANDTSKAP MED VIGLEIK PROST OG BORGAR I SPISSEN FØLGE MED TILBAKE TIL HOLMGARD (D.E:NOVGOROD), HVOR DER SAA BLEV SLUTTET FRED MELLEM BEGGE RIKER OG DERES SKATLAND (71). DETTE ER DEN FØRSTE FREDSTRAKTAT SOM OMTALES MELLOM NORGE OG RUSSLAND, MEN TRAKTATEN SELV KJENDES IKKE. FREDEN BLEV FORØVRIG IKKE AV LANG VARIGHET; TI ALLEREDE I 1271 VET DE ISLANSKE ANNALER AT FORTELLE OM DE PLYNDRINGSTOG AV KARELER OG KVÆNER TIL HAALOGALAND (72). DEREFTER NÆVNES ET HERJETOG AV KARELER I FINMARK I 1279, UTVILSOMT TILLANDS, DA KARELENE VED DENNE LEILIGHET FANGET KONG MAGNUS `S SYSSELMAND THORBJØRN STEIN OG DRÆPTE 35 MAND FOR HAM PÅ FJELDET (A`FJALLI) (73). ET NYT ANGREP NÆVNES I 1302 (74). KARELENE SYNES NU AT HA SPILLET HERRER I FINMARK, OG DER GIK FLERE AAR HEN UTEN AT KONGEN FIK NOGEN SKAT DERFRA; MEN I 1310 SENDTE KONG HAAKON (V MAGNUSSON) DEN ANSETE GISSUR GALLE DITOP, OG HAN KOM AARET EFTER (1311) IGJEN MED SKATTEN (75). AV KONG HAAKONS RETTERBOT AV 12. AUGUST 1313 ERFARER VI AT DET STO DAARLIG TIL MED FINNENE PAA DENNE TID, EN NATURLIG FØLGE AV KARELENES HERJETOG OG DE VILKAARLIGE UTPRESNINGER FINNENE SIKKERLIG HAR VÆRET UTSAT FOR BAADE FRA NORDMÆNDS OG KARELERS SIDE. KONGEN INNSKJERPET I RETTERBOTEN SINE EGNE OG ERKEBISPENS AARMÆND IKKE AT PAAFØRE FINNENE VRANGE SØKSMAAL ELLER VED TRUSLER AT PAATVINGE DEM UTILBØRLIGE UTREDSLER. DE FINNER SOM VILLE ANTA KRISTENDOMMEN, FIK LØFTE OM I 20 AAR AT SLIPPE MED 1/3 AV DE LOVBESTEMTE BØTER I TILFÆLDE AV DOMFÆLDELSE (76). I DET HELE HÆVDET KONG HAAKON V MED SEDVANLIG KRAFT OG PLIGTTROSKAP SIT HERREDØMME OGSAA I NORD-NORGE OG AVVERGET ANGREPENE ØSTFRA, MEN IKKE UTEN VANSKELIGHET; TI ENDNU I 1316 HØRER VI AT RUSSER GJØR INDFALD I HAALOGALAND OG DRÆPER MANGE MÆND (77). RUSSERNE HADDE PAA DENNE TID BOSAT SEG I STØRRE ANTAL SOM KOLONISTER VED HVITEHAVET (78); DE BLANDET SIG MED KARELENE OIG DELTOK MED DEM BAADE I FINNEHANDELEN OG SKATTEOPPBØRSELEN BLANDT FINNENE; DE KOM FØLGELIG OGSAA I SAMME MOTSÆTNING TIL NORDMÆNDENE SOM DE. >>RUSSER OG KARELER<< BRUKES DERFOR I NORDISKE KILDER FRA SENMIDDELALDEREN  DELS JEVNSIDES, DELS OM HINANDEN. OGSAA NORSK FINMARK MAA PAA DENNE TID -OMKRING 1300- HA HAT EN FASTBOENDE BEFOLKNING AV KOLONISTER, DOG HVERKEN AV KARELER ELLER RUSSER, MEN AV NORDMÆN. FRA DET NORDLIGE AV TROMS FYLKE MAA DE NORSKE KOLONISTER (BUMENN) I LØPET AV 11., 12 OG 13 AARH. LANGSOMT HA BREDT SIG TIL ØENE OG I DET HELE TIL KYSTDISTRIKTENE I FINMARK HELT OPP TIL VARANGER. HENVED MIDTEN AV 13.AARH. OMTALES OGSAA EN INDFLYTNING NORDØSTFRA, AV BJARMER SOM FLYKTET FRA TATARENES (MONGOLENES) HERJINGER TIL NORGE OG GAV SIG IND UNDER KONG HAAKON HAAKONSONS VERN. DET VAR I BEGYNDELSEN AV AARET 1238. KONG HAAKON LOT FLYGTNINGENE DØPE OG GAV DEM LAND PAA NORDSIDEN AV MALANGEN (79). [:UTTDRAG ORDRETT REFERERT FRA BOKEN: "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" SIDE 19, 20, 21. AV OSCAR ALBERT JOHNSEN. VITENSKAPSSELSKAPETS SKRIFTER II. HIST.-FILOS. KLASSE 1922 NO.3. KRISTIANIA].

BJARMENES BEGRUNNELSE [:DE MONGOLSKE HORDER OG DJENGIS KHAN]  FOR Å BOSETTE SEG Å SØKE BESKYTTELSE I NORGE [:NORDSIDEN AV MALANGEN] I 1238 UNDER DE NORSKE KONGER [:HAAKON IV HAAKONSON 1217-1263 OG MAGNUS VI HAAKONSON LAGABØTE 1263-1280 M.FL.]- TYDER DERMED PÅ AT OGSÅ KOLA-HALVØYA [:BJARMELAND] HAR VÆRT BERØRT/ INVOLVERT DA DEN MONGOLSKE INVASJONEN KOM I ÅRENE ETTER 1220. MONGOLERNES INVASJON AV RUSSLAND KAN HA TVUNGET RUSSERE OG KARELERE TIL Å EKSPANDERE VESTOVER SOM ENESTE UTVEI- MED FARE FOR SAMMENSTØT MED HÅLØYGER OG NORDMENN. ETTER AT DEN RUSSISKE HOVEDSTADEN KIEV I VEST-UKRAINA BLE BRENT [:1240] OG 14 ANDRE RUSSISKE BYER- INKLUSIV MOSKVA- AV KRIGERSKE MONGOLERE- KAN OGSÅ ANDRE FOLKESLAG HA FORFLYTTET SEG VESTOVER- FKS.NOMADER OG NATURFOLK BESLEKTET MED DE [:FRA GAMMELT AV I NORDEN] SAMENE/ LAPPENE/ FINNENE [:URALSKE SPRÅK-GRUPPER]. ORDET "VARDHALLD" BRUKTES I ELDRE TIDER I.FORB.M. VARSLING TIL BEFOLKNINGEN VIA: BÅL/ FAKLER PÅ FJELL I NORGE NÅR KRIGER OPPSTO. I ALTAFJORDEN BETYR ANTAGELIG FJELLNAVNET "HALLDE" I KÅFJORD AT DENNE TOPPEN HAR VÆRT BRUKT TIL "VARDHALLD". [:KRIGSVARSLING  V.HJ.A.ILD]. DET SAMME ER SANNSYNLIGVIS OGSÅ TILFELLE FOR STEDSNAVNET "VARDØ"- DER VARDØHUS FESTNING BLE BYGD I 1306 AV KONG HAAKON V MAGNUSSON 1299-1319 P.G.A: DE KARELSKE HERJETOKT FRA 1222-1445. SKIKKEN MED BRUK AV "VARDEHALLD"/ ILD OG RØYK-VARSEL FRA FJELLTOPPER= VARDEVAKT- STAMMER ANTAGELIG FRA VIKINGTIDEN I NORGE- ELLER ENDA ELDRE TIDER. [:ETTER 220 ÅR MED KRIG MOT RUSSLAND OG KARELIA [:RUSSISKE KARELSKE HERJETOG [:RUSSERNES/ KARELERNES HERJINGER: PÅ BEFORDRING OG OPPFORDRING AV TZARENE I HOVESTADENE: NOVGOROD/ KIEV [:JFR: RUSSISKE OG FINSKE HISTORIE-FORFATTERE, [:BOKEN "SUOMI"]. NOVGOROD [=NYGÅRD= HOLMGARD]/ KIEV= KYIV. FRED BLE OPPNÅDD MELLOM NORGE OG RUSSLAND I 1445. KRIGENE STARTET I 1222: ETTER DEN SISTE HAALØYGSKE BARMELANDS-FERD SAMME ÅR-  OG SKATTEOPPKREVING TIL UMBA I KVITESJØEN= EN GAMMEL HAALØYGS SEDVANE-RETT FRA UMINDELIGE TIDER: NEVNT OG D.V.S: FØR HÅLØYGEN OTTAR [: HE VISIT KING ALFRED THE GREAT IN WESSEX/ ANGLIA/ ENGLAND YEAR 890] FRA NORD-TROMS [:ALTEIDET I QUEENANGEN- JFR: GUSTAV HEBER I BOKEN "NORSK ADEL" SIDE 22. SKATTE-OPPKREVING PÅ BJARMELAND [: SEILING I "ØSTERLED"] VAR SANNSYNLIGVIS EN URGAMMEL SEDVANERETT FRA FRA DE FØRSTE HAALØYGKONGER: SAUMING/ SÆMING ÅR 300 M.W: SKATE [:SKIDRONNINGEN- JOTUNKVINNEN- EN KVINNE  BESLEKTET MED FINNER SAMER OG LAPPER. [:4 SAMISKE-/ LAPPE-KVINNER/ JOTUN-KVINNER HAR VÆRT GIFT MED HÅLØYKONGER ELLER INNENFOR HAARFAGREÆTTA: 01: ODIN AB.300 M.W. SKATE TJASSEDATTER. 02: SON: SAUMING AB.330 M.W NJORD [:FEMALE-MALE?] 03: HAARALD I HALFDANSON "HAIRFAIR" 865-933 M.W. SNEFREID SVAASESDATTER. 04: ERICH I HARALDSON "BLODØKS" 933-935 M.W. GUNNHILD OSSDURDATTER FROM LOPPA/ØKSFJORD [:THEY RULED NORWAY AND ENGLAND]. SKATTEKRAVET OPPHØRTE I 1222- VIKINGENE HEVDET RETT OVER HELE KOLA-HALVØYA/ BJARMELAND INNTIL 1222- DA NORRØNT SPRÅK OG KULTUR SAMT RUSSISK VIKINGTID ETTERHVERT BLE BORTE I BJARMELAND [:KOLA] OG SLAVISKE FOLKEGRUPPER [:NOVGOROD] OVERTOK. ETTER 1445 HAR IKKE NORGE VÆRT I KRIG MED RUSSLAND GJENNOM 570 ÅR !!! SOME KIND OF PEACE-RECORD !!! [:SVERIGE [:OG TYSKLAND] FORTSATTE KRIGENE MOT RUSSLAND/ KARELIA CA. 50 ÅR ETTER 1445: ÅRET DA  NORGE/ DENMARCK OPPNÅDDE FRED MED DEM- UNTIL TODAY...].

[RED.ANMERKNING: MECHLENBORG ARCHIV AS., 2017].

05 B: HENRICH FOSS AV ALTEN 1500. DREIV MED FRAKT-SKUTE FRA ALTA TIL HASVÅG PÅ SØRØYA. PÅ DETTE TIDSPUNKT DUKKER DE FØRSTE FOLKETELLINGER OPP FOR DETTE OMRÅDET. 1500-TALLET OMTALES AV SKRIBENTER SOM "DEN GODE TID"- I MOTSETNING TIL DE UROLIGE KRIGS-ÅRENE ÅRHUNDRENE FØR 1500. KIRKEN STYRES FRA KYST-OMRÅDENE [BLA: SØRØYA] SOM FJORDENE ER UNDERLAGT OG SOKNER TIL. KIRKEKUNSTEN FRA HASVÅG OG SØRØYA FOR DENNE PERIODEN ER AV TYSK OPPRINNELSE [JFR: TROMSØ MUSEUM].

06: MORTEN BLANCKE. FØRSTE HANDELSMANN PÅ LOPPA CA.1550. ETTERSLEKT I LOPPA OG ALTA.

07: KONGSHUS FORT/ BORG/ FESTNING. ANLAGT 1610-1611 AV CHRISTIAN IV 1588-1648- NORGE OG DANMARKS KONGE.
HAN SEILTE OGSÅ TIL VARDØHUS FESTNING I DISSE ÅRENE.

08: AMTMENNENE PÅ ALTAGÅRD 1738-1814.

09 A: FØRSTE HANDEL I ALTA OPPSTÅR CA. 1780: "ALTEN HANDEL"- FØRST SOM EN FILIAL I TALVIK STYRT AV FAKTOR: ANDREAS NØRAGER OG HANS KONE HELENA HAGERUP IRGENS [:BEGGE AV LOPPA-SLEKT- OPPRINNELIG DANSK-ÆTTET]. SENERE FLYTTES FORRETNINGEN TIL BOSSEKOP I ALTA [:NÆRT NIELSEN-KAIA].


09 B: KAAFJORD COPPERVERK. OPPSTART 1826. NEDLAGT 1911. ENGELSK GRUVESELSKAP [MININGGROUP: CROMWELL LTD].

10: STATENS POSTRUTER/ STATSRUTENE I RUTEFART MELLOM KAAFJORD COPPERVERK OG HAMBURG I TYSKLAND/ GERMANY. SKOVELDAMPERNE: "HAAKON JARL I" / "PRINDS CARL"/ "PRINDS GUSTAF". CA.1838-1850. ETTERHVERT FORLENGET "STATENS POSTDAMPERE" OG ETTERFØLGEREN "HURTIGRUTEN" RUTEFARTEN TIL HAMMERFEST OG SENERE VARDØ OG VARANGERFJORDEN. DAMPMASKINEN VAR OPPFUNNET I UNITED KINGDOM [:ENGLAND] AV JAMES WATT PÅ 1700-TALLET. "SKRU-PROPELLEN" BLE OGSÅ OPPFUNNET I ENGLAND CA.1850- DA SKOVL-DAMPERNE TOK SLUTT. 
KAAFJORD I ALTA VAR DET STØRSTE TETTSTEDET I FINNMARK UNDER GRUVE-PERIODEN. HAMMERFEST BY GRUNNLAGT CA.1790- [:SOM TROMSØ BY] VAR DEN FØRSTE BY-DANNELSE I EUROPA MED ELEKTRISK GATEBELYSNING. ANTAGELIG EN TEKNIKK MAN HADDE FÅTT HJELP TIL GJENNOM KONTAKT MED DET ENGELSK-EIDE "KAAFJORD KOPPERVERK" OG FOLK VED  "NORDLYS-OBSERVATORIET [: CHR. BIRKELAND M.FL.] 


11: NORDLYSOBSERVATORIET. HALLDE-TOPPEN.CA.1900.

ARKEOLOGISKE FUNN OG STEDSNAVN KAN TYDE PÅ AT DET HAR LIGGET EN BORG I VESTFINNMARK ELLER I NÆRHETEN. BLA. HAR VI HAR STEDSNAVN SOM:

01: BRYNILDEN [GML: BRYNELDEN] AV Å BRYNE FKS. REDSKAPER VERKTØY OG SVERD [ANGSACH: SWORD/ SLAVIC: SVERD].

02: BORGARTIND [ET HØYT FJELL PÅ YTTERLOPPA NÆRT ANDSNES OG FYLKESGRENSA TIL TROMS].

03: BERGSFJORD [FLERE SKRIVEMÅTER:BORG/ BERG/ BURG/ AV:GARD/ GÅRD/ GOROD [:RUSS]= LANGHUS.

04: BÅTNAUSTVOLLER FRA VIKINGETIDEN PÅ EN ØYA SPILDRA I KVENANGEN.

05. FUNNET AV EN VIKINGGRAV PÅ LOPPA "DRONNINGGRAVEN".

06: 2 NORMANNERSMYKKER I TVINNET/ SPUNNET SØLV FUNNET I ALTA. DET STØRSTE PÅ CA. 0.5 KILO OG STØRST I NORGE.


07: 1 NORMANNERSMYKKE I TVINNET SØLV FUNNET PÅ SKJERVØY.

08. SAMME TYPE SMYKKER SOM ALTA OG SKJERVØY- ER DET OGSÅ FUNNET 2 EKSEMPLAR AV I WORKINNMARKA I TROMSØ BY OG 1 I KAROSUANDO [SISTNEVNTE OPPBEVART I ET NORDSVENSK MUSEUM].


DISSE SMYKKENE FINNES I GULL FRA TRØNDELAG OG SØROVER. DET ER FUNNET CA.80 STK. AV DEM FRA ALTA I NORD- TIL ENGLAND I SØR.

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE